Szentpétery Imre: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. kötet 2-3. füzet 1272–1290 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 9. Budapest, 1961)

1282. Bihar. 1282. szept. 4. Szeged mellett. (1282.) ?ept. 15. Zegned. (1282.) okt. 18. Esztár mellett. 1284. áprilisától szerepel az oklevelek dátumsorában. Ily módon az oklevél nem mentes a gyanútól. 3179. H a környéken levő sok tolvajra és rablóra való tekintettel megengedi Thorkv-i Rikol­fus-nak és utódainak, hogy a lengyel határon levő Thorkv nevű várukból kiindulva a kör­nyék rablóit és gonosztevőit elfogják és megbüntessék a megye egyik szolgabírájának vagy valamelyik szomszédos város kiküldöttjének jelenlétében. — D. in Byhar p. m. discr. viri mag. Bartholomei au. n. vicecanc. dil. et f. n. a. d. M° CC° LXXX 0 secundo, r. aut. n. a. undecimo. Eredeti: 41,9 X 19,6 cm. Kezdő L helye üres. Függőpecsét darabja. Dl. 68.759. (Berzeviczy cs. ber­zevicei lt.) Hazai okmt. VIII. 219. XVI—XVII. századi írása kétségtelenül hamisnak mutatja. 3180. — hozzájárul ahhoz, hogy Chem a Pest megyei Ladán nevű földjét szőlőkkel és más haszon­vételekkel, a Tolna megyei Keztelch-en levő vásárolt és adományba kapott földjét halas­tóval és szőlőkkel — két szőlő kivételével — és a Zala megyei Tuscanth nevű földet minden tartozékával a (margit)szigeti sz. Mária-egyháznak adományozza fenntartva magának élete végéig e földek haszonélvezetét. — D. prope Zeguedinum, feria sexta proxima ante festum Nativitatis virginis gloriose a. d. M° CC° octuagesimo secundo. Eredeti: 18,1 X 5,5 cm. Hátlapra nyomott pecsét helye. Dl. 1126. Hazai okit. 93., Budapest tört. oki. eml. I. 201.'— Kivonat: Bártfai Szabó: Pest m. 20. 3181. — minthogy Gerzencha comitatus-t átengedte Timót zágrábi püspöknek, megparancsolja Gersencha minden nemesének s bármilyen conditióju lakosának, hogy a Guersencha-i comesnek járó, s Béla herceg idejében a herceg officiálisainak szolgáltatott minden jogot és jövedelmet ezentúl a püspök officiálisának adják át, s közli egyúttal, hogy felhatalmazta a püspököt, hogy őket erre kényszerítse. — D. in Zegned, in octava Nativitatis virginis gloriose. XIV. századi másolata: Zágrábi érseki lt. Liber privilegialis episcopatus Zagrabiensis fol. 34. (OL. Filmtár 5664. doboz.) Átírta: I. Mátyás 1486. jan. 25. (Zágrábi érseki lt. Privilegia n. 47. pag. 18. — OL. Filmtár uo.) > II. Lajos 1521. júl. 15. (uo. Privilegia n. 59. — OL. Filmtár 5665. doboz.) Farlati: Ulyr sacr. V. 381., Kerchelich: Hist. eccl. Zagrab. 90., Katona: Hist. crit. VII. 893., Fejér V. 3. 243. (1284.) és VII. 5. 484. (é. n.), Tkalcié: Mon. episc. Zagr. I. 217. (1285.), Smiéiklas VI. 534. (1285.) — Kivonat: Kukuljevic: Regesta No. 1376. (1284.), 1390. (1285.) és 1445. (1289.). 3182. (—) ígéri, hogy bizonyító oklevél bemutatása esetén Zlaudus comes vagy fiai részére vissza fogja állítani Vztar nevű falujukban a Berekyo folyón egykor volt vámot. Eredeti: 16,7 X 2,9 cm. Zárópecsét kis darabja. Dl. 71.538. (Csáky lt.) Az oklevél szövege: Damus pro memória, quod quandocumque comes Zlaudus vei filii sui nobis exhibuerint instru­menta eorum, quod in villa eorum Vztar vocata super fluvium Berekyo tributum exigebatur, extunc eis promittimus innovare et restituere ipsum tributum, prout ipsorum fuerat ab antiquo. Dátum prope villa (!) Vztar, in festő Luce evangeliste. Kívül: Super tributo de Vztar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom