Varga Endre: Úriszék XVI–XVII. századi perszövegek (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 5. Budapest, 1958)

ŰRISZÉK XVI—xvn. SZÁZADI PERSZÖVEGEK Szerk. : Varga Endre (Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 5.) A forráspublikáció 580 úriszéki per jegyzőkönyvét tartalmazza az 1582—1700 közötti időszak­ból. E jegyzőkönyvek Zala megyétől Erdély határáig a leg­különbözőbb vidékekről, 19 ura­dalomból származnak. A közölt perszövegek, melyek felhasználását gazdag jegyzet ­anyag és igen részletes, lexi­konjellegű nomenklatura köny­nyíti meg, élethű képet adnak a jobbágyság egykorú helyze­téről, gazdasági és társadalmi viszonyairól, a jobbágyságra nehezedő terhekről, s az elnyo­mással szemben kifejtett ellen­állásának változatos formáiról, a robotmegtagadástól a fegy­veres felkelésig. E társadalmi háttérből, minthogy a jóbbágy­élet itt peres iratokban tükrö­ződik, élesen rajzolódik ki a feudális jogi felépítmény egyik legjellegzetesebb komponense, az úriszék polgári, úrbéri és bűntetőperes eljárásában alkal­mazott anyagi ós alaki jog; melyeken át egyben betekintést kapunk a falu saját jogszoká­saiba, a jobbágymagánjog eddig ismeretlen anyagába. A szöve­gek közlése a történeti, jogi és nyelvészeti szempontok figye­lembe vételével történt, így azokat e három tudományág, valamint a néprajztudomány egyaránt használhatja. Egyes perek érdekes tárgya, a kor viszonyainak,- emberi sorsok­nak megörökítése révén a szép­irodalom számára is felhasznál­ható anyagot jelent. A munkát a bevezetésen, a jegy­zeteken és a nomenklatúrán kívül két nyelvészeti táblaj 10 egykorú illusztráció, vala­mint 3 térkép egészíti ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom