Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 4. Budapest, 1958)

1407 május 30 51 részt hálából a jótéteményekért, amelyekben a veszprémi egyháztól s prelá­tusaitól valamint tőle is ifjúságuktól fogva per bona et honesta servitia ac famulatus eorum acquirendo részesültek, a fehérvári káptalan előtt lemondot­tak javára in civitate Wesprimiensi fekvő birtokrészeikről, amelyeket a király­tól és máskép megszereztek maguknak s reá ruházták totum ius et omnem iuris proprietatem ipsorum, viszonzásul s a birtokrészek visszaszerzésére fordí­tott kiadásaik megtérítéséül átadja nekik a veszprémmegyei Fayz birtokon levő egyik részét, unam dumtaxat sessionem populosam, in qua Mychael filius Pauli dicti Batyz residet de presenti, in se continentem cum triginta iugeribus terrarum arabilibus intra metas eiusdem possessionis Fayz in diversis locis subscriptis existentibus, quorum videlicet tria ante parochialem ecclesiam de ipsa Fayz a parte meridiei in uno ordine, in cuius unius iugeris terre aquilonaris medio alias sessio nostra iobagionalis existebat, item undecim iugera in loco Thofew sive Zykeghath a dicta parte meridiei similiter in uno ordine, quarum fines ad orientem et occidentem protenduntur, item tria in loco Fyzalma necnon duo in loco Kerthmeguth retro ortum ipsius Mychaelis dicti Batyz a parte aquilonis ac consimiliter undecim iugera terrarum in loco Wagutherdew denominatis in una continuatione inter rubeta pênes terras nostras a parte meridiei forent adiacentia necnon quandam parvulam particulam terre nostre fenetosam penes quandam vallem seu meatum aque a parte orientis prope curiam ipsorum magistri Gregorii et Petri in occidentali extremitate quarundam terrarum arabilium sitam et de eisdem terris arabilibus excisam, quam quedam arbor nucis a meridie et certi lapides pridem pari voluntate in terram affixi versus aquilonem abinvicem distingunt. Kötelezi magát, hogy a birtokrészt mindenkivel szemben biztosítja számukra, ha pedig ezt nem tudná megtenni, Fayz-on vagy más birtokán, ahol óhajtják, kétszer akkora részt vagy sessiot és földeket ad át nekik, abban az esetben pedig, ha a számára most átengedett birtokrészek miatt vonná őket valaki a jövőben perbe, saját költségén mentesíti őket intra et extra iudicium. Hártyán, függőpecsétje leszakadt. Batthyány cs. lt. Ányosiana nr. 9. (F.) 5519 Máj. 30. (III. Kai. Iun.) Zs. elismeri, hogy Gara-i Miklós nádor és testvére : János megfizették a 17.500 aranyfrtot, amelyért a baranyamegyei Nekche várat tartozékaival együtt eladta nekik. Hártyán, kettős függőpecsét leszakadt töredékével. Dl. 9318. 5520 Máj. 30. (Bude, f. II. p. corp. Chr.) Zs. Szabolcs és Szatruár megyék ispán­jaihoz vagy alispánjaihoz. Wasuary, Homok, Zygeth, Saar, Pazab és Mezewben birtokok, mivel Wasuary-i Fekech (dictus) Miklós nem tette le az esküt a Darah-i nemesek ellenében, halála is közbe jővén, királyi és nádori kézre kerültek, nem pedig fiúsított leányaira : Margitra, Zenthelsebeth-i Boldizsár feleségére, valamint Dorottyára és Klárára háramlottak. Ezek ugyan kegyelmet kaptak tőle, a birtokokat azonban, bár a Darah-i nemesek elhagyták, Chornawoda-i Tamás fia Mihály és István fia István a nádortól pénzen magukhoz váltották, holott premissa nostra gratia suffragante et premissam redemptionem pre­veniente nemini competisset remutatio possessionum prescriptarum. Iktassák vissza Zenthelsebeth-it, feleségét és két sógornőjét s védjék meg őket mindenki­vel, főleg a Chornawoda-iakkal szemben, miután ezeket előbb kizárták a birto­kokból, noha a királyi és nádori emberektől pénzért szerezték meg. A szöveg élén jobb felől : Propria commissio domini regis. Hártyán, a szöveg alatt pecsét nyomávaL Jászói konvent orsz. lt. Appendix antiqu. docum. fasc. I. nr. 16. (F.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom