Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 4. Budapest, 1958)

Val megüresedett váci kanonokságot és prebendát, amelyeknek jövedelme az évi tíz ezüst márkát nem haladja meg. Vatikáni lt. Regesta Datariae Greg. XII. Anno III. (rectius I.) libro II. fol. 242 b. (Fraknói) 5422 Ápr. 8. (Rome apud Sanctum Petrum, VI. Id. Apr. anno I.) Ua. a mar­seillei püspökhöz, az aquileiai egyházmegyei Lanstroucz-i Szűz Mária-monostor és a zágrábi egyházmegyei Szűz Mária-monostor apátjaihoz. Auctoritate nostra adják a Gregech Henrik halálával megüresedett zágrábi egyházmegyei parochia­lis ecclesia beaté Marie virginis in campo-t, amelynek jövedelme az évi 50 aranyfrtot nem haladja meg, az ugyanazon egyházmegyei Zischan-i Miklós fia Mátyás diaconus-nak. Vatikáni lt. Regesta Datariae Greg. XII. Anno III. (rectius I.) libro II. fol. 151. (Fraknói) 5423 Ápr. 9. (sab. p. Ambrosii) A váci káptalan előtt Aran-i György fia Mihály, bár Zs.-tól Bochar-i Márton valamennyi ősi, zálogos, vásárolt és szerzett birtokát certis ex causis adományul nyerte, minthogy azonban ily módon Bochar-i András fiai : László és Miklós osztatlan birtokai is kezére kerültek, fogott bírák közbenjárására visszaad minden ősi és szerzett birtokot Bochar-i András emlí­tett fiainak, Márton fiainak, továbbá Kvchurd-i János fia Gergelynek s magának csak Márton vásárolt és zálogos részeit tartja meg. Mindkét fél kijelenti továbbá, hogy közülök az, aki az egyezséget megszegi és pert kezd, in succubitu duelli facti potentialis pervesztes lesz. Chirografált hártyán, függőpecséttel. Di. 74.565. Mocsáry cs. lt. 5424 Ápr. 9. (Tragurii in ecclesia cathedrali, die IX. Apr.) A traui káptalan nobilis Stephanus filius condam domini Michaelis Dragoy militis civis Sibini­censis ambasiator et nuntius comunis Sibinicensis kérésére átírja László király 1407. márc. 15. okiéveiét (5366. sz.). Hártyán, függőpecsétje hiányzik. Dl. 50.074. 5425 Ápr. 9. (in Kalló, sab. a. Misericordia) Martinus de Kiskumend in persona magistri Sebastiani de Huzyufalu vicecomes et quatuor iudices nobilium comitatus de Zabolch 15 nappal elhalasztják Kallo-i István fia Zsigmondnak contra magistrum Iohannem agazonem regálém 1 azért indított perét, mert ennek Dada-i officialisa, Agoch Domokos erőszakkal elvett Luk-ból lakó jobbá­gyától két ökröt. Papíron, zárlatán három gyűrüspecsét nyomával. 1 Az eredetiben : regalium. DL 53.377. Kállay cs. lt. 5426 Ápr. 11. Bakonya. Rahovcai István Rogoznai Dénesnek adja Gegnuch birtok bíróságát. Levt. Közi. 1932. 97. (Dl. 35.336.) 5427 Ápr. 12. (Bude, f. III. p. Misericordia) Zs. Szatmár megye ispánjához vagy alispánjához és a szolgabírákhoz. Zenthelsebeth-i Boldizsárnak a maga és felesége : Margit nevében előadott panasza szerint azon a közgyűlésen, amelyet különös rendeletére a megye nemesei számára Peren-i Péter volt székely­ispán tartott, ennek alispánja és a iuratus assessor-ok kötelezték őt, hogy az egri káptalan előtt, apósát : Wasuary-i Fekech (dictus) Miklóst pedig, hogy a leleszi konvent előtt Szt. Mihály nyolcadán (1406. okt. 6.) harmad-harmad magukkal esküt tegyenek le Darah-i Miklós, János, Tamás és testvéreik ellen. A rendelkezésnek ő eleget is tett, apósa azonban közben meghalt, amit a Darah-i nemesek felhasználtak, hogy annak Wasuary, Zygeth, Homok, Saar nevű szatmármegyei birtokait, amelyek tehát feleségét hereditario iure illetik, a nádor kezére juttassák. Mivel a halál de iure non valet iuribus derogari successo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom