Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 4. Budapest, 1958)

nevű Panyala-i jobbágyaikat familiárisaik : Chonka Imre, Farkas Benedek, Fozthow Bereck és Kakas (dicti) Péter által megverették és kifosztatták. Papíron, zárlatán pecsét nyomával. Kívül az oklevél alsó szélénél : solvit denarios XII. Dl. 53.498. Kállay cs. lt. 7124 Okt. 11. (VI. die oct. Mychaelis) A zalai konvent előtt Rozgon-i Simon országbíró ítéletlevele szerint Kanisa-i Lőrinc fia János mester fia István volt ajtónállómester 25-öd magával megesküszik, hogy Benuk nevű birtokán halálos fenyegetésekkel nem akadályozta meg az elmúlt nagyböjt idején Thwl-i János fia Bálint jobbágyait 17 szőlőjük megművelésében. Papíron, hátlapján pecsét töredékével. Dl. 9597. 7125 Okt. 12. (in Visegrád, sab. a. Galli) Zs. megbocsátva Bodfalua-i Bod (dictus) Jakab fiai : Zsigmond és László ungmegyei nemeseknek, hogy a most elmúlt zavaros időkben az előbbi a hűtlen Debre-i Istvánhoz, testvére pedig a hűtlen Pelselch-i magnus Jánoshoz csatlakozott, megkegyelmez capitibus, possessio­nibus et iuribus possessionariis hereditariis dumtaxat et non per nostram maiestatem [ipsis et ipsjorum progenitoribus datis et collatis, que nobis reser­vamus, necnon rébus et bonis suis universis. Egyszersmind megtiltja az ország valamennyi egyházi és világi bírájának, hogy őket a fentiek miatt személyük­ben vagy javaikban intra vei extra iudicium háborgassák. Hiányos papíron, a szöveg alatt papírfelzetes titkos pecséttel. Dl. 73.397. Both cs. lt. 7126 Okt. 12. Visegrád. Zs. a hűtlen Csicseri Péternek és fiának megkegyelmez oly feltétellel, hogy a legközelebbi hadjáratban részt fognak venni. Hazai Okit. 346. (Dl. 31.371. Csicsery cs. lt.) — Tört. Tár 1901. 61., hibás reg. 7127 Okt. 12. Buda. Zs. fej- és jószágvesztésre ítéli Anarcsi Lászlót Ebes birtok elpusztí­tása miatt. Zichy VI. 274., tart. kiv. (Rozgonyi Simon országbíró 1413. szept. 8. oki.-bő!. Dl. 79.165.) Az eredetiben : quinto helyett octavo. 7128 Okt. 12. (sab. a. Galli) Az egri káptalan előtt Erky-i Safar (dictus) Demeter fiai : Péter és Benedek tiltakoznak az ellen, hogy Hevesújvár megyében fekvő s lakóitól elhagyott Kwrth és Zenthpeter nevű birtokaikat vagy földjeiket Kompolth et Sándor Philistey adományul kérték Zs.-tól. Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. Dl. 70.193. Szinyei Merse cs. lt. 7129 Okt. 13. Zágráb. Domokos zágrábi prépost és vikárius előtt a garigi plébános lemond Pécsi Pál szlavón bán temetési hagyatékának negyedrészéről, a rokonok és familiárisok által tett adományra azonban, a pálosokkal szemben, fenntartja igényét. Levt. Közi. 1932. 104., kiv. (Di. 35.366.) 7130 Okt. 14. (prope villám Chenger, XV. die ferie II. p. Michaelis) Peren-i Péter volt székely-, most többek között máramarosi ispán a leleszi konventhez. Szat­már és Ugocsa megyék különös királyi parancsra tartott közgyűlésén Chamakaz-i György fia János Mihály Thasnad-i plébánosnak, István erdélyi püspök ex ista parte Mezes-i vicariusának 1402. máj. 6. oklevelével igazolta, hogy felesége : Annoka dotalitium gyanánt megkapta Waswary-i Fekech Miklóstól Saar birto­kot, majd előadta, hogy felesége halála után őt és Miklós, Elek nevű fiait Lazar-i István fiai : Péter és István kizárták abból, ugyanezek a birtokhoz tartozó szántókat és kaszálókat extraneis hominibus ad utendum perpetuo átadták, qui quidem extranei adhuc fena falcata ibidem haberent, majd pro collocandis iobagionibus plura ligna ipsi filii Stephani illuc deferri fecissent. A panaszos fiait, mivel a Lazar-iak tagadták a vádat, visszahelyezte a birtokba, a foglalás megállapítása céljából pedig kiküldte alispánját, Orozy-i Fábiánt, továbbá Mykola-i Domokos és Chyazar-i Zele István szolgabírákat. Ezek jelentése szerint a közgyűlés nyolcadik napján, hétfőn (okt. 7.) a felperes és Lazar-i Péter jelen-

Next

/
Oldalképek
Tartalom