Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 4. Budapest, 1958)

«552 Jan. 16. (Agrie, IV. die oct. epiph.) András spalatoi érsek, legum doctor vicariusque iri spiritualibus et pontificalibus ecclesie Agriensis generális per sédem apostolicam specialiter deputatus előtt Kallo-i István fia Zsigmond tiltakozik az ellen, hogy Kelcen (Gegen)-i Kun (Kvn) (dicti) Tamás és András mint felperesek nem jelentek meg az ellene indított perben. Papíron, zárlatán pecsét nyomával. Dl. 53.457. Kállay cs. lt. «553 Jan. 17. A kalocsai káptalan Garai Miklós nádorhoz. Amidőn Felszekcső és Bátmonostora közt a határt István király oklevele alapján meg akarta állapítani, Bátmonostori László tiltakozott, hogy kastélya, továbbá Lak es Pályiport a fehérvári káptalan részébe essék. Zichy V. 574. (Dl. 78.870.) 6554 Jan. 18. Szentmárton. Krisztián szepesi éneklő kanonok és helyettes vikárius 1408. dec. 18. ítéletéhez (6479. sz.) csatlakozóan elutasítja az alperest az apostoli székhez intézett fellebbezésével s elmarasztalja őt a perköltségekben, valamint a jogtalanul élvezett tizedek értékében. Schmauk : Supplementum II. 153. (Leibic (L'ubica) város lt.) «555 Jan. 19. (in Kalló, sab. a. Omnis terra) Quatuor iudices nobilium comitatus de Zabolch ac universitas nobilium de eodem comitatu Zs.-hoz. A tanúvallo­mások, amelyeket parancsára a nemesek a Kallo-i Szentkereszt-egyházban az oltárnál eskü alatt tettek, igazolták, hogy a királyi ítélőszéket a Guth-i Pál által törvénybe idéztetett Charnauada-i István fia György szóval megsértette, majd Kallo-i János kardot rántott és így követett el széksértést, két tanú szerint pedig Leukus fia Miklós ezt mondta Györgynek : adad iam Georgii. Papíron, hátlapján három gyűrűspecséttel és negyedik nyomával. Dl. 53.458. Kállay cs. lt. 6556 Jan. 19. Ragusa a durazzoi kapitányhoz. Jogtalanul foglalta le kereskedői áruit, um. gabonát, húst, ezüstöt. Jorga II. 121., reg. (Ragusa lt.) «557 Jan. 21. (in Tatha, II. die Fab. et Seb.) Zs. a szepesi káptalanhoz. Iktassa be Lewcza-i parvus János özvegyét : Orsolyát és gyermekeit : Jánost, Mátyást, Annát a Kertueles és Dolyna birtokokon levő részekbe, amelyek azokat omnis iuris titulo megilletik. A szepesi káptalan 1409. febr. 21. okl.-ből. Dl. 13.497. Theőke cs. lt. 6558 Jan. 21. (in Agnetis) Az egri káptalan volentes possessionem nostram Palkonya vocatam in comitatu Borsodiensi existentem populositate et pluralitate hominum decorare et libère conditionis hominibus inhabitationis incremento adaugeri, universis et singulis libère conditionis hominibus presertim absque aliqua nota proscriptionis 1 vei profanationis obfuscatis ad descendendum et in eadem possessione nostra commorandum cum bonis et rebus ipsorum venire volentibus oly szabadságot ad, hogy mindazok, akik Palkonya birtokon causa morandi descenderent et domos seu curias ibidem edificaverint, a data presentium infra viginti annos ab omni exactione censuali nobis debenda mentesek lesznek excepto dumtaxat, quod décimas frugum seu bladorum per ipsos ibidem semi­natorum ac munera consueta more aliorum nostrorum iobagionum in signum dominii nostri kötelesek megadni s végül mentesek lesznek a deductione lignorum pro clausura nostra piscium in fluvio Tycie vocato existente. Papíron, hátlapján pecsét nyomával. *Az eredetiben : prescriptionis. Egri káptalan magán lt. Nr. 15. div. 2. fasc. 2. fr. 1. 6559 Jan. 22. (in Vincentii) A budai káptalan előtt Harnad-i Pál fia Dénes fogott bírák közbenjárására atyjának birtokjogaiból átenged annak nővérei leszárma­zottjainak, úm. Harnad-i János fia Mártonnak, János fia Péternek, Harkyan-i János fia Antalnak, Inarch-i István fia Tamásnak, Bwd-i Antal fia Gellértnek

Next

/
Oldalképek
Tartalom