Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 4. Budapest, 1958)

törődni, bírság nélkül halasszák el Szt. György nyolcadára (máj. 1.) valamennyi perét, akár ő indította azokat mások ellen, akár mások kezdették, főleg azonban a Nadbassan-i Domokos fia Lőrinccel Nyitra megye ispánja előtt folytatottat. A szöveg élén jobb felől : Commissio propria domini regis. Papíron, a szöveg alatt papírfelzetes titkos pecséttel. Dl. 95.659. Rudnay cs. lt. Fény­kép után. 5905 Jan. 13. (Bude, VIII. die epiph.) Zs. Hont megye ispánjához vagy alispán­jához és szolgabíráihoz. Tartsanak vizsgálatot Kezew-i Pál fia Mihály, fia : Benedek és Kezew-i András fia Miklós panaszára, amely szerint azon a Gyurky-i birtokrészen, amelyet Gyurky-i Bálinttól vettek zálogba, ez és Chery-i Demeter özvegye házakat és halastavat csináltattak, magnam particulam ipsorum avene marhákkal és állatokkal felétettek, egy szekerüket a birtokrész erdeiben vágott fával együtt elvétették, a fát szállító embereket gyaláztatva megverették, ezen felül az ugyanott kivágott nem kis mennyiségű fát elvitették, végül Gyurky-i aratrum ipsorum proprium de territorio predicte portionis possessionarie eorun­dem excludendo et eiciendo quamplura iugera terrarum arabilium felszántatta és bevettette, a birtokrészen levő puplica via-t pedig tönkre tétette. Hont megye 1408. jan. 23. okl.-ből. Gyulay cs. lt. Szökolóc (Sokolovce). Szokolóc nr. 36. Fénykép után. 590« Jan. 13. Szentimre. Dobokai János és Sztrigyi Péter erdélyi alvajdák előtt Mártonfalvai Geréb János eltiltja a Váraskeszi Lépeseket a fehérmegyei Alamor és Székes birtokok el­foglalásától. Fejér XI. 483., reg. — Z.-W. III. 445. (Dl. 9382.) 5907 Jan. 13. Uo. Fehér megye szolgabírái előtt Tuzsoni Bolgár Miklós familiarisa az akasztófa alatt bevallja, hogy az urától ellopott 24 új frton négy ökröt és egy ekét vásárolt, két ökröt és a hadseregből magával vitt lovat pedig két hordó borért elcserélte. Teleki I. 327. (Dl. 73.884.) 5908 Jan. 13. Uo. Ua.-ok előtt Hadrévi Miklós kötelezi magát, hogy Tuzsoni Bolgár Miklós­nak 90 új frtot fizet váltságdíjul egy jobbágyáért, akit ez lólopás miatt halálra ítéltethetett volna. Teleki I. 328. (Dl. 73.883.) 5909 Jan. 16. Buda. Zs. elismeri, hogy a soproniak megfizették a boszniai háború céljára reájuk kivetett 400 aranyfrtot. Házi 1/2. 6. — Starine 39. (1938.) 294. 5910 Jan. 16. Uo. Zs. elismeri, hogy a soproniaktól újévi ajándékul három vég posztót át­vett. Házi 1/2. 6. 5911 Jan. 16. (Senis, XVII. Kai. Febr. anno II.) XII. Gergely pápa a ferentinoi püspökhöz, a pécsi préposthoz és az egri egyház főespereséhez. Motu proprio elrendeli, hogy auctoritate nostra adják commenda-ba András spalatoi érseknek arra az időre, amíg egyházát vissza nem nyeri, a veszprémi egyház zalai főesperes­ségét, amely István fia Jakab halálával üresedett meg s amelynek jövedelme az évi 50 ezüst márkát nem haladja meg. Vatikáni lt. Regesta Datariae Greg. XII. Anno II. libro VI. fol. 182. (Fraknói) 5912 Jan. 17. (Bude, in Anthonii) Zs. a szepesi káptalanhoz. Iktassa be Peryn-i István fia János fiait : Dánielt és Miklóst a szepesmegyei Rychno, Crompach, Plicno, Wyuagasa, Jacabuagasa, Pothproch, Kalow, Ludweg, Gyenkfelde, a sáros­megyei Bartosfalua, Osyko, Herknecht, Cluso, Ebirharthwagasa, Kerekwagasa, Reychwald, Zpiskwagasa, Peturwagasa, Jacabwagasa, a szabolcsmegyei Karaz­zeles és az abaujvármegyei Peren, Dethk birtokok felébe, amelyhez osztály útján jutottak. A szepesi káptalan 1408. márc. 30. okl.-ből. Szepesi káptalan orsz. lt. Intr. Scepus. f. 1. nr. 25. O. L. Fkgy. (1/30.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom