Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Első rész (1400–1406) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 3. Budapest, 1956)

in regno Bohemie pro sacri Romani imperii nostrique patronatus honore prose­quendo mota teljesített, a prelátusok és bárók tanácsából új adományul adja neki a pozsonymegyei Korumpa várat valamennyi tartozékával, köztük : districtibus, villis, possessionibus, amely testvéréé : Istváné volt, de mert ez a hűtlen Szaniszló Jokew-i várnagynak átadta, ad manus regias háramlott. A szöveg élén jobb felől és a pecsét alatt : Relatio Iacobi filii Lachk. Hártyán, a szöveg alatt papírfelzetes titkos pecséttel. Esterházy cs. galántai lt. Fasc. 85. n . 12. 0. L. Fkgy. 2427 Máj. 14. Feistritz. Zs. Somkereki Antalnak adja szolgálataiért a hűtlen Marcali és Csáki erdélyi vajdákhoz csatlakozott Kolman János birtokait. Teleki I. 291. (Dl. 73.851.) 2428 Máj. 14. Uo. Zs. Gordovai László dalmát-horvát-szlavon bánnak somogymegyei birtokokat ad, amelyeket Tamás fiaitól és (Rohouchai) Lőkös fiaitól hűtlenségük miatt vett el. Fejér X/4. 200. (A 3119. sz. okl.-ből) és X/4. 208., reg. Az 1404. átíró oklevél 1406. megerősítése: Dl. 8881.; ebben: Gordowa, Kethhely, Magerre, Wylak, Boya, Zenthgyurgh, Nadzegh, Bystrichye. •— Katona XI. 567., említés. 2429 Máj. 17. Spalato Nelipics János cetinai comesnek adja Marini János fekvőségeit. Vjesnik 1905. 163. (Dl. 87.701. Esterházy cs. lt.) — Starine 39. (1938.) 201. Az eredetiben : civitatis Spaleti, vocato Midulich, prope murum communis, unam ad Lvl vretenorum circa decem octo, prope terram domini Heruoye, iuxta rem Vessele. (F.) — Büllettino 1881. 87., említés. 2430 Máj. 21. A fehérvári káptalan elhalasztja Imre auranai perjellel folytatott perét. Fejér X/4. 270. 2431 Máj. 23. A nonai káptalan Hervoja bosnyák fővajdához, László nápolyi király hely­tartójához. Máj. 1. utasítására (2392. sz.) vizsgálatot tartva megállapította, hogy a sebenicoi -nemeseket 1358. a popularisok kiűzték a városból, Szécsi Miklós bán azonban a következő évben visszaadta nekik hatalmukat, a popularisokat pedig megbüntette. Starine 39. (1938.) 203., hibásan. (A 2539. sz. okl.-ből.) Az eredetiben : Heruoyo voyeuode suppremo, condepri­vavit helyett : condempnavit. 2432 Máj. 24. Pilsen. Zs. Vilmos meisseni őrgróf hoz. Kancellárjának, Thimo meisseni püspök­nek, akit hozzá küld, mindenben higyjen. A kancelláriai jegyzet : De mandato domini regis Lambertus vicecancellarius. Codex dipl. Sax. L B./2. 344., kiv. (Drezda lt.) 2433 Máj. 24. Pozsegavár. Az országnagyok megígérik Somkereki Jánosnak, hogy a leendő királlyal, akit legközelebb meg fognak koronázni, megerősíttetik Harina, Bilak és Néc bir­tokokban, amelyeket ezer aranyfrtért és szolgálatai jutalmául szerzett meg. Fejér X/4. 198. — Transsilvania 1872.174. — Fejér X/4. 183., reg. 1402. év alatt. — Kovachich: Supplementum I. 302., töredék. — Tört. Tár 1889. 736., reg. — Z.-W. III. 297. (Erdélyi Múzeum.) Az erede­tiben Detrici Ipere helyett : Detrici et Petri. A szöveg alatt egy sorban négy vörös (egyháziak) és öt zöld viaszba nyomott gyűrűs pecsét (világi főurak) töredékével. »Amennyire kivehető, az első pecsét Kanizsai János esztergomi érseké, benne a szárnyas sasláb, köriratából csak IOHANNIS látszik ; a második teljesen kitöredezett ; a harmadik Lukács váradi püspöké ; címer : két keresztbe összehajló strucctoll (vö. Bunyitay I. 223.), köriratából csak S. LVCE. EPP. látszik ; a negyedik pecsét István erdélyi püspöké ; címer : rózsa, fölötte csillag, a kör­irat töredéke : TRNSIL. A világi főurak pecsétjei teljesen kitöredeztek.« (F.) — Starine 39. (1938.) 203. 2434 Máj. 24. (in ascens.) A váradi káptalan előtt Palatha-i Chybak fia Mihály fia László mester és fiai : Mihály, János, László, György visszaadják a Zenthia­nus-i Szt. János-monostornak és János fráter apátnak azon Zenthjanus-on levő birtokrészeket s alias quamplures utilitates, puta feneta, silvas etc., amelyeket elfoglalva tartottak, mivel meggyőződtek, hogy azokhoz semmi joguk sincs. Hártyán, függőpecsétje hiányzik. Dl. 8882. 2435 Máj. 24. Colditz Ottó 12 garas híján 469 magyar aranyfrtért zálogba veszi Nossen várat a meisseni püspöktől. Codex dipl. Sax. II/2. 306. (Meisseni káptalan lt.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom