Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Első rész (1400–1406) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 3. Budapest, 1956)

767 (1400 körül) A cseh királyi tábla tárgyalja Mihalowici János perét, amelyet korábban azért halasztott el Zs. utasítására, mert az a király szolgálatában volt elfoglalva. Archiv Cesky IV. 529. (Prágai Cseh Múzeum kéziratából.) A feljegyzés 1400 márc. 15. után kelt, mivel Vencel feleségét, az akkor megkoronázott Zsófiát királynénak mondja. 768 (1400 körül) Olmütz. Ismeretlen Jodok morva őrgrófhoz. Egész Morvaország elpusztult­(Kravaíi) Laczko azt ajánlja, hogy egyezzék ki Zs.-al. Codex dipl. Mor. XIII. 95. (Brandi" gyűjt.) A levél keltezetlen. 769 (1400 körül) Febr. 24. Vilgtajn. Vilstajn-i Bores és társai felmondják a barátságot Bitov-i Smilonak és Jánosnak, mivel Zs. pártjára állottak a cseh királlyal folytatott harcában. Codex dipl. Mor. XV. 354. (Brünni orsz. lt.) A levélben az évszám nincs feltüntetve. 770 (1400 körül) Pénznemek árfolyamát feltüntető kölni feljegyzés, amely szerint a magyar frt 3y 2 márka 4 schillinget ér. Publ. f. rhein. Geschichtskunde X/2. 102. (Köln lt.) 771 (1400 körül) Speyser János freisingi polgár elismeri, hogy Hornbeck Eglolfus freisingi prépostnak száz új magyar aranyfrttal tartozik. Archiv. Zeitschrift NF III. (1892.) 137., reg. (Müncheni állami könyvtár codexéből.) A hitelező 1392—1418 volt prépost. 772 (1400 körül) Ismeretlen elismeri, hogy Hornbeck Eglolfusnak 50 új magyar aranyfrttal tartozik. Uo. 129., reg. (Uo). 773 (1386—1404) (IX. Bonifác) pápa megengedi a pécsi püspöknek, hogy egyházmegyéje prépostságait a pécsi egyetem egyházjogi és római jogi tanárainak adhassa. Koller III. 380. (Vatikáni lt.) — Békefi : Pécsi egyetem 130., reg. 774 1400—1401. Kiadási és bevételi tételek Zólyom város számadásaiból. Tört. Tár 1893. 361. — Békefi : Népoktatás 240., részlet. 775 1400—1403. Részletek München város kamarai számadásaiból magyar frtot említő tételekkel. Chroniken XV. 534, 542, 545—547, 552, 556. (München lt.) 776 1400—1405. Kassa város jegyzőkönyvének az ötvösökre vonatkozó bejegyzései. Arch. Közi. XXI. 115. (Kassa (Kosice) város lt.) 777 1400—1405, 1408—1410. Krakónak városi és királyi követek küldésére, a tanácstagok útjaira s a vendégek megajándékozására fordított kiadásai magyar vonatkozású adatokkal. Mon. Pol. IV. 263. (Krakó város lt.) ?78 1400—1410. Igló városkönyvének feljegyzései. Weinelt 88., 77., 80., 75. 779 1400—1418. A prágai egyetem jogi karának anyakönyve a cseh natio-ba tartozó magyar­országi hallgatók neveivel. Mon. Prag. II. 48. (Prágai egyetem lt.) 780 1400—1423. Locsmánd mezőváros Sopronhoz. Reich János, akit jóindulatába ajánl Reich Péter törvényes fia. Házi II/6. 14. A levél keltezetlen. 781 1400—1437. A bécsi egyetem azon magyarországi származású hallgatóinak névsora, akiknek neve a bölcsészeti kar jegyzőkönyveiben előfordul. Fraknói : Bécs 38. (Bécsi nemzeti könyvtár és egyetemi lt.) — Archiv NF X. 169., hiányosan. 782 1400—1437. A bécsi egyetem bölcsészeti kara magyarországi származású tanácsosainak és vizsgáztatóinak névsora. Fraknói : Bécs 30. és 32. (Bécsi nemzeti könyvtár és egyetemi lt.) — Archiv NF X. 169., hiányosan. (14.. ) Zs. oklevele, Levt. Közi. 1946. 62., reg., a kelet : 1419 aug. 19. után. (Az oklevél Zs.-t Csehország királyának nevezi, ő pedig ezt a címet Vencel halála óta viseli.) 783 (XV. sz. eleje) János Vyuar-i alvárnagy Resgen-i László mester mileshez. Amidőn décimas decimé secundum regni consuetudinem behajtotta, de Viliam Vagasa de omnibus Rutenis plene et intègre szintén beszedette. Levele átadójá­nak : Istvánnak, mint saját magának, mindenben higyjen. Papíron, zárlatán gyűrűspecsét nyomával. A keltezetlen levél írásának jellege a XV. sz. elejére mutat. Az az 1400. adat (727. sz.), amely Rozgonyi Simon sárosi ispánságáról szól, szintén valószínűvé teszi testvérének, az 1411. elhunyt Lászlónak a sárosmegyei Újvárral kapcsolatban a XV. sz. elején való feltűnését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom