Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 1. Budapest, 1951)

4230 Jan. 16. (VIII. die IV. diei epiph.) János jászói prépost és a konvent bizo­nyítja, hogy Zs. 1395 dec. 20. parancsára (4191. sz.) Rozgon-i Simon mesterrel kiküldötte László mester jegyzőt, amidőn azonban ezek a vitás területet Teíky­banya város oklevele alapján Peryn-i Péter mester Wyuar nevű birtoka felől meg akarták határolni, a felek békebírák közbenjárására kiegyeztek. Az új hacár in monte in fine vinearum a parte possessionis Wyuar kezdődik, ahol a nagy útnál Zvchta birtokkal érintkezik, kelet felé in metis dictarum vinearum áthaladva eljut a Werengh-ből Wyuar-ba vezető útig, innen ugyancsak kelet felé ad quendam fontem megy, majd rövidesen ad angulum cuiusdam vinee penes unam viam erbosam ér, ezen az úton ad alterum angulum alterius vinee jut, majd egy másik régi úttal találkozva, amely a civitas-ba vezet, ezen át kerteken keresztül vonul, amíg elér in quandam viam erbosam, amely ducit ad fontem Mohusfew, ahol véget is ér. Chirografált hártyán, függőpecsétje hiányzik. Dl. 8122. 4231 Jan. 17. (Tyrnauie, in Anthoni) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Mivel Sanctus Georgius-iSebes mester fia Miklós fiai: György és Miklós mesterek vissza akarják váltani in villa Leupoldi seu in villa Chuturtek levő birtokrészüket, amelyet nagyapjuk : magister Sebes filius Abrahe dicti Abichik de Sancto Georgio testvérének, Péter mesternek előbb pro centum marcis íatorum denari­orum Wyennensium singulis decem pensis computatís, majd pro centum talentis Íatorum denariorum Wyennensium singulis sex pensis computafis elzálogosított, verbo nostre maiestatis szólítsa fel.de Sancto Georgio Tewmlinus, Péter és másik Tewmlinus mestereket, hogy átvéve a száz márkát és száz talentumot cum denariis Wyennensis monete nunc currentis et consuete bocsássák vissza a birtokrészt, ha pedig ezt vonakodnának megtenni, az Összeget letétbe helyezve, iktassa be Györgyöt és Miklóst. A pozsonyi káptalan 1396 jan. 26. okl.-ből. (4245. sz.) (F.) 4232 Jan. 17. A leleszi konvent előtt Károlyi Jakab 300 frtnyi hátralékos tartozását meg­fizeti a Czudaroknak. Károlyi I. 475. 4233 Jan. 18. (Tirnauie, in Prisce) Zs. a prelátusok és bárók tanácsából Fedemes-i Zobonya (dictus) László fia Miklós mesternek új adományul adja érdemeiért és pro morte seu nece condam Ladislai dicti Zobonya filii ipsius magistri Nicolai pridem in nostro regio exercitu et personaíi conflictu contra Stephanum minoris Volachye seu terre nostre Moldwane vayuodam per nos victoriose et cum votivo triumpho habito et commisso per eiusdem terre Moldwane Volachos in nostris servitiis miserabiliter interempti az abaújmegyei Somogy királyi possessio seu villa-t tartozékaival együtt, köztük a vámmal és kegyúri joggal. Zs. 1406 ápr. 16. okl.-ből. Batthyány cs. It. Apponyiana nr. 753. (F.) 4234 Jan. 18. Nagyszombat. Zs. Bernhardi Ferenc pénz- és harmincad ispánhoz. A pozsonyi polgároktól évente csak ezer frtnyi harmincadot szedjen. Fejér X/3.180. és-X/8. 407. (Gyuri­kovits után.) 4235 Jan. 18. Róma. IX. Bonifác pápa Jakab erdélyi kanonoknak adja azon székesfehérvári kanonokságot, amelyet a prépost adományából nyert el. Theiner II. 166. — Mon. Vat. 1/3.309., kiv. — Mon. Rom. Vespr. II. 302., kiv. 4236 Jan. 19. (in Wissegrad, VII. die oct. epiph.) Zs. ad interessentiam prelatorum et baronum személyes jelenléte elé elhalasztja Monostor-i Berzethe(dictus) Miklós­nak Kyrth birtok miatt Gyula-i Mihály fia Mihály és Jakab fia Konrád ellen indított perét. Az alperesek ugyanis vonakodtak a felperes keresetére válaszolni, azt állítva, hogy a felperes, bár fiával együtt Kapla-i János volt országbíró hatalmaskodás miatt 1395 márc. 21. oklevelével fej- és jószágvesztésre ítélte, ez ügyben máig sem adott nekik elégtételt, mire a felperes azt válaszolta, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom