Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 1. Budapest, 1951)

Pál mester kérésére a nyitrai káptalannal be akarta iktattatni a Patak, Vecche f Dehter és Balog birtokok között fekvő hontmegyei Kaladei birtokba és a határai között levő Reuzmolna malomba. Papíron, hátlapján gyűrűspecsét nyomával. Prímási világi lt. Lad. F. nr. 30. O. L. Fkgy. 651 Júl. 14. Velence elrendeli egy dalmát áruval megrakott anconai hajó kiadását. Dipl. Emi. III. 660., kiv. (Velencei állami lt.) — Ljubió IV. 253., kiv. 652 Júl. 14. Ua. elrendeli, hogy Magyarországból hazatért követének adják vissza Zs. 50* arany értékű ajándékát, amelyet lovaggá ütésekor s viszonzásul a királynak Monaci Lőrinc s rokona : Simon de T(al)entis által átadott ajándékaiért kapott. Dipl. Emi. III. 661., kiv. (Velencei állami lt). — Ljubió IV. 253. kiv. 653 Júl. 15. (Zolii, in div. apóst.) Mária királynő ad supplicationis instantiam nobilis domine consortis magistri Iohannis germani magistri Saraceni comitiâ camerarum nostrarum férjének prope fluvium Ipol Hont megyében fekvő Zazd nevű birtokán minden szerdán heti vásár tartását engedélyezi s az oda jövőknek szabad járást-kelést biztosít. Az oklevél jobb felső sarkában : Relatio magistri Detrici Bubek magistri curie. Hártyán, a szöveg alatt papírfelzetes pecséttel. Dl. 69.267. Kubinyi cs. kővári lt. 654 Júl. 16. Zólyom. Zs. Stiboriczi Stibornak és testvéreinek adja a trencsénmegyei Bolondóc várat és Újhely várost. Fejér-X/l. 662., említés. (Mária királynő 1391. okl.-ből.) — Wenzel r Stibor 49. (Mednyánszky cs. lt.) 655 Júl. 16. Uo. Zs. Bolondóc várat és Űjhely várost Stibornak adja oly feltétellel, hogy azt halála után feleségére, Dobrahnára hagyhatja, ennek halála után azonban Stibor örököseit illeti. Wenzel : Stibor 51. (Az 1289. sz. okl.-ből.) — Reviczky: Vágújhely 74. (A 6158. sz. okl.-ből.) «56 Júl. 16. Zólyom. Zs. a nyitrai káptalant utasítja Stibor beiktatására. Wenzel : Stibor 52.,, kiv. (A 727. sz. okl.-ből.) — Reviczky : Vágújhely 76. (Uo.) 657 Júl. 16. A pozsegai káptalan előtt Cserneki Domokos egy marturinális telkét nyolc dénár­márkáért elzálogosítja. Fejér X/l. 470., téves kelettel. (Dl. 74.681. Dessewffy cs. lt.) 658 Júl. 16. A pozsonyi káptalan Pozsony megye júl. 4. utasítására (634. sz.) a határjárást és iktatást elvégzi. Hazai Okit. 315. (Batthyány cs. köpcsényi lt.) 659 Júl. 17. (in Zolyo, f. VI. p. divis. apóst.) Zs. Zechen-i Konya bán fiaihoz : Frankhoz és Simonhoz. Mivel számos prelátus és báró előadásából úgy értesült, hogy a régi szokástól eltérően a vámot nem Mykola birtokon, hanem vissza­élésszerűen a Garon és Ippol folyók között szedetik be, megtiltja, hogy továbbra is így járjanak el. A szöveg élén jobb felől : Propria commissio domini regis. Papíron, a szöveg alatt pecsét nyomával. Dl. 30.736. (F.) 660 Júl. 18. (in Zolio, sab. p. Margarethe) Zs. megtiltja, hogy bárki, akár királyi, akár más officialis több vámot követeljen kiváltságaik, szabadságaik és régi szokásaik ellenére a Cassovia-i polgároktól és kereskedőktől, amidőn áruikkal versus Austriam seu Vyennam mennek, mint amennyit a szászok,, cives et mercatores de terra Scepusiensi propter onera et lucra, que simul' subeunt et supportant, szoktak fizetni. A szöveg élén jobb felől : Deliberatia baronum ad contenta aliarum litterarum regalium. Hártyán, a szöveg alatt papírfelzetes pecséttel. Kassa (KoSice) város titkos lt. F. (Telonium) 10. sz. (F.) — Századok 1868. 155., kiv. 661 Júl. 18. (in Zolyo, sab. p. Margarethe) Zs.-nak az előbbivel azonos oklevele r csupán a versus Austriam seu Vyennam szavak hiányoznak belőle. Kassa (Koáice) város titkos lt. F. (Telonium) 11. sz. (F.) 662 Júl. 18. Zólyom. Zs. elengedi Kassának a bírságokat, amelyekben Papi László ellert elmarasztalták. Felsőmagy. Muz. Évk. 1884. 86. (Kassa (KoSice) város lt.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom