Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 1. Budapest, 1951)

oriente, ab occidente vero penes quandam desertam curiam levő medius fundus curie-ját az épületekkel és kerttel együtt öt dénármárkáért, márkáját tíz pensaval számítva, KysBaych-i Miklós fia Tamásnak. Hártyán, hátlapján pecsét nyomával. Dl. 7376. 478 Márc. 24. (in Wissegrad, f. fit. p. Ramispalm.) Bubek Imre országbíró a zobori konventhez. Tartson vizsgálatot Zerdahel-i Rouaz István özvegye : Anych panaszára, amely szerint Gymes-i Forgách János és Péter kiküldve famulusaikat és jobbágyaikat, Miklós nevű Zerdahel-i jobbágyától két ökröt elvitettek. Az oklevelet az országbíró, mivel pecsétje távollevő ítélőmesterénél, magister Iohannes de Sancto Salvatore-nál van, ennek pecsétjével erősíttette meg. A zobori konvent 1388 ápr. 22. okl.-ből. Dl. 50.205. Zerdahelyi cs. lt. 479 Márc. 26. Visegrád. István nádor a bélháromkúti apátnak itéli meg az Apátfalva és Szentmárton közti birtokrészt, amely miatt Zs. és a királynő jelenlétében Diósgyőrben kezdett pereskedni. Arch. Közi. VI. k. X. 1. (Egri érseki papnövelde lt.) — Békefi : Pilis I. 377., reg. 480 Márc. 28. (in Wyssegrad, in vig. pasce) Zs. a szepesi káptalanhoz. Egy éven belül, valahányszor János fráter jászói prépost és a konvent felszólítja, küldje ki megbízottját az idézések, vizsgálatok, perbehívások, határjárások s más perbeli cselekmények elvégzésére. A szepesi káptalan 1388 júl. 13. okl.-ből. Jászói konvent magán lt. fasc. 13. nr. 7. (F.) 481 Márc. 29. Diósgyőr. Mária királynő elismeri, hogy udvari apródja, Perényi Imre az apja, Péter által behajtott hetedadóból 472 frtot a kamarába befizetett. Zichy IV. 353. 482 Ápr. 2. A szepesi káptalan Eperjes város részére átírja I. Károly 1316 jún. 13. adomány­levelét. Iványi : Eperjes 41., reg. 483 Ápr. 2. Ua. átírja I. Lajosnak az eperjesiek collectafizetését szabályozó 1347 dec. 6. oklevelét. Uo. 41., reg. 484 Ápr. 2. Ua. átírja I. Lajosnak az eperjesiek szabad közlekedését biztosító 1364 okt. 7. oklevelét. Uo. 4L, reg. 485 Ápr. 2. Ua. átírja I. Lajosnak az eperjesieket a töltszéki vámhelyen való áthaladástól mentesítő 1364 okt. 7. oklevelét. Uo. 4L, reg. 486 Ápr. 2. Ua. átírja I. Lajosnak az eperjesiek bírói mentességét biztosító 1374 máj. 1. ok­levelét. Uo. 42., reg. 487 Ápr. 4. A budai káptalan István nádorhoz. Felhívására Vitkai Jánost és rokonait meg­idézte. Károlyi I. 428. 488 Ápr. 4. (in Oztrose, sab. p. pascatis) Cornes Marco castellanus de Oztroset, Stephanus Iurislay iudex ac tota communitas de eadem előtt Petrus Emrici privignus Dragcini — uruk : István Brumen-i és Oztrose-i comes ügyvédvalló, levelével megjelenve — felesége : Marena nevében ennek atyjától : Ferenctől öröklött palatium-át cum orto infra murum civitatis et constabulo iacente, ut dignoscitur, inter predictum murum et domos prenotati iudicis Stephani eladja 45 forintért néhai Mihály fia Cutornicha-i Diymus-nak. Hec conventio et plenaria solutio et dicti palatii cum prenottatis sesionibus assignatio fuit coram probis discretis et idoneis viris aldomasintis specialiter super hanc con­ventionem deputatis, videlicet domino Petro archidiacono de Homlan, Bolech sacerdote de Succha, Wlc Selezni, Vid Cerdoni, Cechco Iursich et Stanrwk. A palatium szomszédai ab una parte fundus ac domus Wlc Selezni, ab alio latere fundus, ut dignoscitur, prenominati iudicis Stephani, de superius ut frontatur piatea civitatis, de inferius murus et ortus infra murum et stabulum. Az oklevelet a várnagy saját és Oztroset communitas pecsétjével erősítette meg. Hártyán, mindkét függőpecsétje hiányzik. Dl. 38.496. Ápr. 5. A győri káptalan oklevele, Sopron vm. I. 486. I. 1389 ápr, 25-

Next

/
Oldalképek
Tartalom