Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 1. Budapest, 1951)

2301 Dec. 11. Uo. Ua. a pécsváradi konventhez. Engedelmeskedjék Imre apátnak. Koller III. 208-, kiv. — Katona XI. 309., reg. — Fejér X/l. 692., kiv. — Mon. Vat. 1/3. 177., reg. 2302 Dec. 18. A csanádi káptalan Zs.-hoz. Kórógyi István bánt beiktatta Vulkán és Sebesfok (Temes m.) birtokokba. Ortvay : Temes 212. (A 2400. sz. okl.-ből.) — Doc. Val. 422., kiv. 2303 Dec. 18. (f. II. a. Thome ap.) A kolozsmonostori konvent előtt Veresmorth-i. György fia János tíz évre elzálogosítja a tordamegyei Peturlaka birtokot és Ceked birtok felét 60 forintért, forintját 32 garassal számítva, rokonának, Tetrech-i Vrkun (dictus) Mihálynak. Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Dl. 30.143. 2304 Dec. 18. Róma. IX. Bonifác pápa Zs.-nak és a törökök s bosnyákok ellen vele hadba indulóknak oly bűnbocsánatot enged, amilyent a szentföldre menők élveznek. Mon. VaL 1/3.170. 2305 Dec. 18. Uo. Ua. Zs.-t és a vele hadba indulókat a böjt alól feloldja. Uo. 179. 2306 Dec. 18. Uo. Ua. Zs.-hoz. Kérésére biztosítja, hogy ő és alattvalói nem kötelesek külföldi egyházi bíróság előtt megjelenni, kivéve a római curiát. Uo. 180. — Házi I/I. 238. (Az 5917. sz. okl.-ből.) 2307 Dec. 19. Buda. Zs. a szentgotthárdi apátság kegyúri jogát Szécsi Miklós fiainak adja. Fejér X/l. 682. (A 2803. sz. okl.-ből.) és X/3. 104., reg. (Heiligenkreuzi lt.) — Mon. Vat. 1/4. 257. (IX. Bonifác pápa 1400 nov. 13. okl.-ből.) 2308 Dec. 20. A kolozsmonostori konvent László erdélyi alvajdához. Nov. 15. utasítására (2274. sz.) a birtokfelosztást el akarta végezni, a felek azonban a döntést nyolc fogott bíróra bízták. Teleki I. 232. 2309 Dec. 21. (Bude, in Thome ap.) Zs. Ruska-i Dobó fia Domokos aule nostre miles-nek adja új adományul hűségéért Mária királynő hozzájárulásával, a pre­látusok és bárók tanácsából a beregmegyei Kazon királyi birtokot. Hártyán, a szöveg alatt papírfelzetes pecséttel. Dl. 7731. 2310 Dec. 21. Buda. Zs. Szécsi Gálnak, udvara lovagjának ad három sárosmegyei királyi birtokot, amelyek eddig 600 forintért zálogban voltak nála. Fejér X/l. 687. (Zs. 1405. okl.-ből) és X/8.325. (Kaprinai után.) — Csáky I. 166., reg. (A 2909. sz. okl.-ből.) 2311 Dec. 21. (XV. die VIII. diei Andrée) A kolozsmonostori konvent Zs. nov. 2. parancsára Baldon birtokot meghatárolja Baldon-i Domokos fia Péter és István fia Péter számára. Ahatár in quodamvalleAzywagteve vocatokezdődik, a Reche felől folyó patak mentén vonul, majd Panith (Ponith) felé szántóföldek között halad ad quandam silvam Malezaldoba nominatam, ahol in quodam Berch két földhányás van, azután ad quendam locum Molonberch vocatum, ahol penes unam foveam Rauazlyuk vocatam régi földhányás látható, s fluvius Erekénél végződik. A felemlített fák : arbor laceri vulgo Zylfa vocata, arbor tilie vulgariter Zaldob vocata. Chirografált hártyán, hátlapján pecsét nyomával. Dl. 28.934. 2312 Dec. 22. Buda. Zs. udvara lovagjának, Rozsályi Kun Lukácsnak ad négy máramaros­megyei birtokot. Doc. Val. 423. (Zs. 1406 ápr. 5. okl.-ből. Dl. 29.740.) 2313 Dec. 22. Uo. Zs. a váradi káptalant utasítja Rozsályi Kun László iktatására. Doc. Val« 424. (A 2367. sz. okl.-ből.) 2314 Dec. 24. Uo. Mária királynő a szikszóiaknak egyéb kiváltságok közt megengedi, hogy a Diósgyőr melletti Feketeerdőből a várnagy engedélyével az építkezésekhez fát hordathas­sanak. Wenzel : Diósgyőr 42., kiv. (Zs. 1406 ápr. 17. okl.-ből.) — Szendrey : Miskolc III. 68., kiv. 2315 Dec. 26. Esztergom. Kanizsai János esztergomi érsek az esztergomi Szt. István első vértanúról nevezett egyházat társas prépostsággá emeli és javadalmazásáról gondoskodik. Batthyány III. 287. — Fejér X/L 695. — Pór 94. (Esztergomi káptalan magán lt.) — Békefi : Káptalani isk. 386., részlet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom