Felhő Ibolya: A helytartótanácsi levéltár (Magyar Országos Levéltár kiadványai, I. Levéltári leltárak 3. Budapest, 1961)

ELSŐ RÉSZ A magyar királyi helytartótanács (consilium regium locumtenentiale Hungaricum) iratai

téseinek fogalmazványai vannak feltüntetve; az 1746—48. éveket felölelő betűrendes első kötetben a tárgyuk szerinti betűnél, 0 (opinio) jelzéssel, az 1749/50—1783/84. évi kötetekben pedig a ,,Consilium-Expeditiones" feliratot viselő részben. A lajstrom megadja az egyes jelentések napi keltét, amely alatt ebben az állagban fekszenek, tehát ennek alapján a jelentések azonosít­hatók és megtalálhatók. A ,,Manuale" köteteiben nincs külön rész az országos biztosság igazgatójának és aligazgatójának jelentései számára, hanem csak a megfelelő tárgyi címszavak és nevek alatt találhatók meg a jelentések. E köny­veket inkább csak akkor érdemes használni, ha a kutatás szűkebb, meghatá­rozott térre szorítkozik s ilyenkor, ha csak egyes iratokat akar kikérni a kutató, meg kell adni az irat napi keltét vagy bemutatási napját és rövid tárgyát. Szélesebbkörű kutatás esetén célszerűbb magukat a jelentéseket időrendjük alapján csomószám átnézni. A biztossági ügyekre vonatkozó helytartótanácsi iratokat a későbbi időszakban Balassa (1783), Csáky György (1780—83), Csáky Imre (1780—82), Csáky János (1780—82) és Skerlecz Ferenc (1783) előadónál, meg a ,,Dep. commissariaticum" állagban találjuk. (Megvan ezenkívül a helytartótanácsi levéltárban az országos biztosság igazgatóságának töredékesen fennmaradt irattára: az „Acta directoratus commissariatus provinciális" is, amely 1783. utáni iratokból áll.) 17. ACTA VARIA COMMISSARIATUS PROVINCIÁLIS (Különféle országos biztossági tárgyú iratok) 1725—1772 Jj~"& csomó irat Részben az országos biztosság igazgatójának a helytartótanácshoz inté­zett jelentései, részben az országos biztosság egyes kerületi biztosainak (főként a pozsonyinak) az országos biztosság igazgatójához küldött s azután a hely­tartótanács elé terjesztett jelentései, ezenkívül pedig — egy csomóban — a Koch Vencel pozsonyi kerületi biztos ellen adósságai ügyében 1768—1772­ben folytatott vizsgálatra vonatkozó iratok. Igazgatói és aligazgatói jelentések vannak a ,,Relationes commissariatus provinciális directoris et vicedirectoris" című alaki állagban, kerületi biztosi jelentések az ,,Extractus et informationes commissariaticae" című alaki állagban s mind igazgatói, mind kerületi biztosi jelentések a ,,Fasciculi men­sium: Litterae" című alaki állagban, valamint az „Acta militaria" és az „Acta quanti contributionalis" című tárgyi állagban. A jelentések biztossági ügyekkel foglalkoznak. (Az országos biztosságra és a biztossági igazgatás körébe eső ügyekre lásd a „Relationes commissariatus provinciális directoris et vicedirectoris" ismertetését.) Az állag rendezetlen, vagy legalábbis felbomlott egykori rendje. Az iratok nagyjából évek szerint fekszenek s az éveken belül helyenként tárgyi csopor­tosítás nyomai láthatók. Külön segédkönyve nincs az állagnak, s minthogy nincs teljesen rendben, a központi segédkönyvek (a „Liber regestrationis diversarum litterarum" és a „Protocollum generálé") alapján nem célszerű kutatni benne. A kutatónak magukat az iratokat kell átnéznie, évek szerint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom