Purcsi Barna Gyula: Szemelvények a vállalati és a tanácsi iratok köréből (Levéltári módszertani füzetek 16. Budapest, 1993)

Egészségügyi osztály

ÜVA'fkRV . ' v Budapest V.Vigadó tér 1. , k Budapest, 1962.április lo. Tárgy: Solymári izotóptemető U.i. Surányi György ' " helyszini szemle. Saját számunk: 135747-9/&-8/171/1962, , Főv.-Tan. ifigós zségtigyi Osztály Műszaki Csoport /Józsa János főmérnök/ ' Budapest. '.V s . •• Vll.Póterífy u. 12. • " » t ! '• • - -4 ' • ••; . • 1962.március 21-én helyszini szemlét tartottunk a(Solymári Izotóp- N ' temető'lakó és laboratórium épület, valamint a hozzá tartozó egyéb létesítmények /izotóptemető, kut^|állagával kapcsolatban, 'A helyszini szemle alkalmával megállapítottuk, hogy az épület pincehe­lyiségét a csapadékvíz többizben elöntötte. A via kisebb rásze a szel­lőzőnyílás okon keresztül, nagyobb;,'része a szélső-főfalon keresztül ha­tolt a pincébe. A le ö magasáübv vízállás a pincDben-57 cm. volt. A kertben lévő víznyerő kut körüí| a talaj.kh. p.5 m mély roskadási kup mentén beszakadt és a kut feleŐ két gyűrűje szabaddá vált. A kut ' melletti szivattyúaknát is teljesjen elöntötte a VJLZ és, eliszapolta. . Mután.a talájviz a víznyerő kutwizállásából következőleg max. - 16.o m-nél kezdődik, tehát a beázás csak. a felszíni csapadékvizek összegyű­léséből származhat, amit egyébként ,a kut melletti föld beroskadáoa is mutat. \ " * . A pince'tervei kétrétegű fekete; szigeteléssel készültek, azonban az ÍM 44,Épi-tőipari • Vállalat /kivitelező/ szerint a beruházóval való meg­állapodás értelmében /építési naplóban rögzítve/ a szigetelést elhagy­" ták. • ; . i _ A felszíni vizek /felhőszakadás,]olvadás/ téli-tafeaszi időben növény­zet hiányában az"" épület felé folynak, mert az épület mögött és mellett lévő szántóföld lej tás.e /kb. 6-8^/ az N épület £elé mutat* Javaslat: . . | • 1./ A telekhatáron kövezett, legalább 2#-os e3ésü övárok létesitése, mely a felszíni vizeket felfogja, illet vé a Bécsi uti árokba ve— .. zeti. . \ '! ' ,\ : 2,/ Az épület kerül 2%esésű folyóka létesítése a. járdák mellett a . zöldterület rovásara, : * 1 -.- \' ''•»"". . Bár hivatalosan nem sze»epelt-,-f#lmerUlt az izotóptemető üzemeltetér s ének kérdése is. Üzemel tető'.szerint "a ku*6 nem felel meg a támasztott . követelményeknek. ;• f:..••'. Emiatt az izfctópkut térveit átnéztük és ugy találtuk, hogy a kettős vasbeton falu kut; mindkét, vb,fal 3 mm-es vasiémez sziget éléssel.ellát­va, a^fenéklemezen ugyancsak'végigmenő vaslemez szigeteléssel, a szi­getelőlemezek csatlakoztatása vízzáró hegesztett kapcsolatokkal nem lehet vizáteresztő. . • • ' /

Next

/
Oldalképek
Tartalom