Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

II. A pengőinfláció időszakából

ber hó közepéig el kell hárítani, vagyis a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnál a szükséges lépéseket már most meg kellene tenni. Fogalmazvány. - UMKL. XXIX-L-l-n. 39. doboz. A feljegyzést a bank elnöke (Kárász Artúr) november 7-én a következő szövegű kísérő­levéllel küldi meg dr. Oltványi Imre pénzügyminiszternek: „Miniszter Ür! A mai napon arról értesültem, újabb 100%-os bér- és fizetésemelés terve merült fel. Ezzel kapcsolatban feltétlenül szükségesnek látom, hogy felhívjam Miniszter Úr figyelmét azokra a leküzdhetetlen akadályokra, amelyek a bank jegygyártás ütemének további foko­zása elé tornyosulnak. Ezért a csatolt feljegyzést azzal a kéréssel származtatom át, hogy az abban foglaltakat méltóztassék a továbbiakban figyelembe venni. Fogadja, Miniszter Űr, őszinte tiszteletem nyilvánítását." Oltványi Imre pénzügyminiszter november 14-én a feljegyzést dr. Tildy Zoltánnak, a Füg­getlen Kisgazda és Földmunkás Párt vezérének a következő szövegű kísérőlevéllel küldte meg: „Mélyen tisztelt Pártvezér Úr! Nem hivatalosan úgy értesültem, hogy újabb munkabéremelés készül. Ezzel kapcsolatban bátor vagyok szíves figyelmedet felhívni a Magyar Nemzeti Bank által folyó hó 7-én készí­tett és másolatban mellékelt feljegyzésére, amelyből kiderül -, hogy minden elementáris közgazdasági aggály mellett, amelyet felsorolnom úgy hiszem felesleges - egyszerűen bankjegygyártási szempontból is lehetetlen helyzet előtt állunk. A Bank már az utolsó 100%-os béremelés folytán előállott szükségleteket sem képes fedezni, amint arra már a rendelet megjelenése előtt is rámutattam. Végtelenül hálás volnék, ha a feljegyzésben foglaltakat meggondolás tárgyává tenni szíves volnál. Fogadd kérlek, igen tisztelt Pártvezér Úr, őszinte nagyrabecsülésem kifejezését." 45. Budapest, 1945. november 8. A MAGYAR NEMZETI BANK ÜZLETVEZETŐSÉGÉNEK VITÁJA A TERVEZETT BÉREMELÉS VÁRHATÓ HATÁSÁRÓL (KIVONAT) Jegyzőkönyv a Magyar Nemzeti Bank üzletvezetőségének 1945. évi novem­ber hó 8-án délelőtt 10 órakor a Bank budapesti székházában tartott ülésről. Jelenlevők: dr. Kárász Arthúr elnök, dr. Csizik Béla kormánybiztos, Szent­iványi Lajos, Büchler József és dr. Beke Géza alelnökök, dr. Faragó Lajos ve­zérigazgató, dr. Büky József, dr. Walder Gyula és dr. Takács Endre jogtaná­csos, igazgatók, dr. Torday Lajos ügyész, mint jegyzőkönyvvezető. Elnök: Bejelenti, hogy legutóbb a Szakszervezeti Tanács által kívánt 100%-os munkabéremelés tervével kapcsolatban a bank feljegyzést készített a Pénzügyminisztérium részére, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy az újabb bér- és fizetésemelés technikailag csaknem leküzdhetetlen akadályokba ütközik, mert a Pénzjegynyomda a bankjegy gyártás ütemét tovább fokozni nem képes. Felhívta továbbá a Bank a pénzügyminiszter úr figyelmét arra, hogy a 100 000 pengős címletű bankjegyek forgalomba hozása ügyében, amely december hó közepére történhetik meg, már most tegye meg a szükséges lépé­seket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom