Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

II. A pengőinfláció időszakából

Ennek technikai módozata az lenne, hogy az alapszabályok mily irányú módo­sításához adja meg a jóváhagyást. Ebben az esetben az alapszabálymódosítás olyként szólna, hogy az alapszabályok jelenlegi 28. cikkének kiegészítésével megállapítaná, hogy a rendkívüli háborús viszonyokra való tekintettel a tó­tanácsosok működésének tartama lejártnak tekintendő, hogy ennék folytán az e célból összehívandó közgyűlésen pótválasztásnak van helye, mely a 25. cikkben előírt 13 tagot és 4 póttagot választja meg, s hogy az egyes főtanácsi tagok kilépése tekintetében a 28. cikk 2. bekezdésében foglalt rendelkezések olyként alkalmazandók, hogy a most megtartandó választást követő 3 első évi rendes közgyűlés mindegyikében 3, a negyedik évben 4, sorsolás útján kije­lölendő főtanácsos lép ki, s később a kilépés újból a működési tartam szerint igazodik. Nem hallgatható el, hogy az itt vázolt megoldás esetén némileg aggályos, vajon az alapszabályok törvényes megváltoztatását teljes mértékben helyette­síti-e a rendelettel történő hozzájárulás. Ezt a közjogi jellegű kérdést nem­zetközi jogi vonatkozásokban is mérlegelni kell. Természetesen az itt vázolt megoldás esetén is gondoskodni kell arról, hogy a megfelelően kiválasztott főtanácsosoknak közgyűlési megválasztása a részvényesek által előzetesen biztosítva legyen. Markovits Jenő Tisztázat. - Pl. 283/Í/10/330. ö. e. 10-12. 1. Eredeti aláírással. 32/A. Budapest, 1945. október 15. ­A MAGYAR NEMZETI BANK ÜZLETVEZETŐSÉGE KÖZLI A PÉNZÜGYMINISZTERREL A BANK FŐTANÁCSÁNAK SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELÉT • • Dr. Oltványi Imre úrnak, magyar pénzügyminiszter Miniszter Ür! Hivatkozással az ideiglenes nemzeti kormány 6950/1945. M. E. számú, a Magyar Nemzeti Bank főtanácsának újjáalakítása tárgyában kiadott rendele­tére, valamint 1945. évi szeptember hó 26-án E. 2808/1945-4. szám alatt kelt levelünkre, van szerencsénk a Magyar Nemzeti Bank főtanácsa alelnökeinek, továbbá főtanácsosainak nevét közölni. A Magyar Nemzeti Bank főtanácsának alelnökei: Szentiványi Lajos Büchler József és dr. Beke Géza. A Magyar Nemzeti Bank főtanácsának tagjai a 6950/1945. M.E. számú ren­delet 4. §-ának a) pontja alapján:

Next

/
Oldalképek
Tartalom