Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

V.A nagybankok állami ellenőrzése, államosítása és a bankszervezet átalakítása

rom szempont merül fel: 1. a hitelirányítás kérdése, 2. az üzemi bizottságok bekapcsolásának kérdése, s 3. a pénzintézetek ellenőrzése. Ad 3. az ellenőrzés legcélszerűbb, ha a Pénzintézeti Központ gyakorolja. Ezután egy irányító szerv létesüljön, amelynek nem is feltétlenül kell egy új banknak lennie, hanem lehet pl. a Nemzeti Bank. Ez a problémakör már az 1. problémakörbe vág bele. Ad 2. az üzemi bizottságok bekapcsolását az egész kérdés megszervezé­sébe csak igen kis mértékben tartja indokoltnak. Az üzemi bizottságok fel­adata ugyanis elsősorban szociális térre vonatkozik és az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy a nagybankok szervezetébe az ü. b. nem tudott belenézni. Legcélszerűbb lenne a bankok államosításától most eltekinteni azért, mert ez átmenetileg igen nagy nehézségeket idézne elő a gazdasági életben. A be­tétképződésre az államosítás igen rossz hatással lenne. Az államosítás helyett egy irányítás és íokozott ellenőrzés eszközlendő. Tauszk Jenő: 2 Faragó Sándorral szemben ő az ü. b.-nek nagy jelentőséget tulajdonít, mert az szerinte ellenőrizni tudná a bankpolitikát. Annak az állás­pontjának ad kifejezést, hogy minden hitelforrást államosítani kell. A stabili­zációhoz hasonlóan szintén új feladatok előtt állunk és ezért mindent el kell követnünk, hogy a feladatok megvalósulhassanak. A bankállamosítás kérdése hosszú időre nézve feltétlenül eszközlendő, a jelen pillanatban azt végrehaj­tani nem célszerű, hanem várni kell legalább egy évig, míg a gazdasági élet a hároméves terv folyamán olyan stádiumba kerül, hogy a bankállamosítás­nak különösebb akadálya nem lesz. Addig is feltétlenül szükséges a legszigo­rúbb ellenőrzés bevezetése. Dr. Jeszenszky Ferenc: A Magyar Nemzeti Bank államosításával kettős célt lehet szolgálni: a) kivenni a magántőke kezéből a jegybank irányítását, b) a bankjegy kibocsátásból származó nyereség ne az egyeseknek, hanem a köznek zsebébe kerüljön. E két cél szólna a Nemzeti Bank államosítása mellett, ami azonban ma már el is éretett. A bankjegypolitikában és a Nemzeti Bank poli­tikájába a részvényesek beleszólása ma már nem érvényesül. Véleménye sze­rint alapszabály módosítására van szükség amely kimondja, hogy a kincstár részvényei alapján egy személy is szavazhasson. - A Nemzeti Bank megálla­podott a kincstárral, hogy a visszleszámítolási kamat egy részét a kincstár kapja és így a részvényesek jó ideig semmit se kapnak. Elesik ezáltal a má­sodik érv is, mert hisz az esetleges nyereség az állam részére jelenleg is biz­tosítva van. A Nemzeti Bank államosításából tehát nem látszik semmi olyan eredményesség, amely az a révén felmerülő hátrányokat ellensúlyozná. Ko­moly hátrányok származnának az N. B. államosításából, nevezetesen a) a kincstárnak nagy kártérítési kötelezettsége keletkezne a volt részvényeseket illetőleg, b) nemzetközi relációban a bank eddigi kezessége számításba jött, most államosítás esetén ez figyelmen kívül kerül. Végezetül c) a bank eddigi rugalmas politikájának ártana az állami kezelésbe vétel. Véleménye szerint a Nemzeti Bank államosítása szociális szempontból teljesen közömbös, mert amire szükség van, azt már így is el lehet érni. A bankok államosításával kapcsolatban sor kerülhet a három nagy bank államosítására. Ez azonban szintén veszélyes, mert könnyen létesülhet egy újabb kapitalista szervezet, mely felölelné mindazokat a bankokat, amelyek

Next

/
Oldalképek
Tartalom