Gönyei Antal: Dokumentumok Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatainak történetéből, 1945–1948 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 8. Budapest, 1988)

KÖLCSÖNÖS (BILATERÁLIS) KULTURÁLIS KAPCSOLATAINK EURÓPA ORSZÁGAIVAL ÉS MÁS ORSZÁGOKKAL

vári dr, elnöknek és Szemerényi Oszvald dr. főtitkárnak. Dr. Szemerényi végül beje­lentette, hogy igen sokirányú elfoglaltsága a jövőben fokozottabban veszi igénybe ide­jét, ezért főtitkári megbízatásáról lemond. Ezután a külföldön tartózkodó Faragó László dr. pénztáros helyett főtitkár olvasta fel a pénztári jelentést és a jövő évi költségvetési előirányzatot. A számvizsgáló bizott­ság jelentését örvös János olvasta fel, bejelentve, hogy a bizottság a Társaság számvi­telét mindenben rendben lévőnek találta. Elnök csupán az együttes tisztikar és szám­vizsgáló bizottság részére a közgyűlés felmentését kérte. Közgyűlés ezt egyhangúlag megszavazta. Elnök megköszönve a tisztikar iránti bizalmat, a tárgysorozat következő pontjaként szereplő új tisztikar választásának tartamára mint korelnököt, dr. Südi Jánost kérte fel a közgyűlés további vezetésére és a tisztikarral a közgyűlés jelenlevőinek tapsa mel­lett elvonult. Korelnök ezután bejelenti, hogy a tárgysor következő pontjaként az új tisztikar, számvizsgáló bizottság és elnöki tanács megválasztása következik. Ajánlatára a közgyűlés Pokorny Hermanné elnökletével háromtagú jelölő bizottságot küld ki és az új választás tartamára a közgyűlést felfüggeszti. Tíz perccel később a közgyűlést korelnök ismét megnyitja, amely után Pokorny Hermanné előterjeszti az új tisztikar és számvizsgáló bizottság megválasztására ajánlott névsort. Majd felolvassa az elnöki tanácsba ajánlottak névsorát is. Mielőtt a szavazást korelnök elrendelhetné, felszóla­lási engedélyt kér Ballanegger Henrik és a közgyűlésnek javasolja, hogy bizalmuk je­léül a jelölő bizottság, a tisztikar, számvizsgáló bizottság és elnöki tanács névsorát a közgyűlés egyhangúlag fogadja el. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel fogadja el a javaslatot és a következő új vezetőséget választja meg: Díszelnök: Dr. Szent-Györgyi Albert Elnök: Dr. Rusznyák István Társelnökök: Darvas József, Dabronaki Gyula, Fischer József, Majláth Jolán, Ortutay Gyula, Sebestyén János, Szabó István Főtitkár: Dr. Szántó Rezső Főtitkár h.: Dr. Szolnoki András Ügyészek: Dr. Bolgár György és dr. Palágyi Róbert Pénztáros: Dr. Faragó László Ellenőrök: Büki József és Markovich Jenő Könyvtáros: Tolnai Gábor A számvizsgáló bizottság tagjai: László Ferenc (V. Vigyázó Ferenc u. 8.), Marko­vics Ede (VI. Anker köz 1.), Villányi László (VII. Damjanich u. 26/b.) Póttagjai: Fekete Margit (Felka u. 4.), Dr. Szita János (V. Alkotmány u. 3.) Az elnöki tanács tagjait jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza: Ezután Rusznyák István dr. elnök és a tisztikar újonnan választott tagjai elfoglalják helyüket és a közgyűlést ismét megnyitva, mind a maga, mind pedig az új tisztikar és elnöki tanács nevében köszönetet mond a bizalomért, ígéretet téve, hogy az új esz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom