Dancs Istvánné: Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 7. Budapest, 1988)

1945-1948 IX. ÜLÉSEZIK AZ ORSZÁGOS SZABAD MŰVELŐDÉSI TANÁCS

JEGYZŐKÖNYV AZ ORSZÁGOS SZABAD MŰVELŐDÉSI TANÁCS ELNÖKI TANÁCSÁNAK 1947. NOVEMBER 7-T ÜLÉSÉRŐL Tárgysorozat: 1. Munka-(előadói, bírálati) díjak megállapítása. 2. Javaslat az új alelnök személyét illetőleg. 3. A kiskőrösi 48-as Petőfi Emlékbizottság kérése és javaslata. 4. Felvételi kérelmek. 5. Beszámoló a női egyesületek összejöveteleiről. 6. A kulturális egyesületek november havi munkaterve és költségvetése. 7. Folyó ügyek, esetleges indítványok, javaslatok. Jelen vannak: Karácsony Sándor elnök, Barczán Endre, a tanács főtitkára, Antal Jánosné, Litkey György, Takács István, a tanács tagjai, Kovács Ferenc, Kövendi Dénes, Ujfalussy József, a tanács tit­kárai. Kimentette magát: Hegedűs András, Lukács Sándor. Nem jelent meg: Andics Erzsébet, Koczkás Gyula, Lengyel Sándor, Vágvölgyi Tibor. Napirend előtt Antal Jánosné javasolja, hogy az orosz októberi forradalom 30. évfordulója alkal­mából küldjön üdvözlő táviratot az elnöki tanács a Szovjetunió budapesti követségének. Elnöki tanács a javaslatot elfogadja. Barczán Endre, a tanács főtitkára üdvözli a megjelenteket, a jegyzőkönyv vezetésével Kövendi Dénes titkárt bízza meg, hitelesítésére pedig Antal Jánosnét és Takács Istvánt kéri fel. 1. Barczán Endre előterjesztése alapján az elnöki tanács által kifizetendő munkadíjakat a követ­kezőképpen szabályozza: Vezérfonalak s hasonló jellegű munkák gépelt oldalanként 30 Ft. Előadó díj 20-100 Ft-ig. Bírálati díj 20-60 Ft-ig, a szabadművelődési olvasókönyv egyes fejezetének (átlag 10-12 oldal) írói tisztelet­díja 300 Ft. Ugyanannak szerkesztői tiszteletdíja a bruttó bevétel 2%-a. A szabadművelődési kézi­könyv szerzői tiszteletdíja ívenként 600 Ft. Jelenléti díjat nemcsak bizottsági üléseken fizet a tanács, hanem egyéb hivatalos összejöveteleken is. 2. Barczán Endre bejelenti, hogy Sík Sándor lemondott alelnöki tisztéről, mert a Piarista Rend magyarországi tartományfőnöke lett. Javasolja, hogy az elnöki tanács hívja össze a közgyűlést alelnök­választásra, s Kondor Imre, Ráday Iván és Zsirai Miklós tagokat jelölje alelnökül. Az elnöki tanács a javaslatot magáévá teszi. 3. Barczán Endre bejelenti, hogy a kiskőrösi 48-as Emlékbizottság kéri, jelenjék meg a tanács is Kiskőrösön újévkor, a jubileumi év megnyitó ünnepélyén. Szabadművelődési értekezletet is tarthat­nánk, ha a vármegyei szabad művelődési tanácsok is képviseltetnék magukat. Antal Jánosné javasolja, mindenekelőtt kérjük be a kiskőrösi ünnepségek részletes programját. Az elnöki tanács a döntést elhalasztja. 4. Ujfalussy József bejelenti, hogy Perényi Lászlót a vk miniszter a Munkás Dalosszövetség képvi­selőjeként a tanács tagjává kinevezte. Bejelenti továbbá, hogy a Magyar Dalosszövetség is felvételét kéri. Ez a szövetség kb. a felét foglalja magába a vidéki énekkaroknak. Jelenlegi működése és munka­terve értékes nevelői elgondolásokról tanúskodik. Takács István szerint alaposan meg kell vizsgálni a szövetség személyi összetételét, különösen pedig vidéki szervezeteinek működését, tekintettel a szövetségnek múltbeli retrográd tevékenységére. Elnöki tanács a Magyar Dalosszövetség felvételéről ennek munkája felőli alapos tájékozódás s kép­viselőivel való megbeszélés után kíván dönteni. 5. Barczán Endre beszámol a női egyesületek legutóbbi összejöveteléről. Ezt a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság székházában tartották, Ortutay Gyuláné és Rusznyák Istvánné számoltak itt be a Szovjetunióban nyert tapasztalataikról. Elnöki tanács a beszámolót tudomásul veszi. 6. Barczán Endre beszámol a kulturális egyesületek november havi munkatervének és költségvetésé­nek ügyében november 6-án tartott összejövetelről. Az összejövetel nagyon hasznosnak bizonyult. Az egyes egyesületek képviselői belátták, milyen nagy szükség van munkájuk összehangolására. A VKM költségvetésének igen szegényes voltát látva elhatározták az illető egyesületek, hogy a tervhiva-

Next

/
Oldalképek
Tartalom