Református gimnázium, Miskolc, 1926

VIII. 2. A Kazinczy önképzőkör könyvtára 48 kötettel szaporodott. Állománya 2958 kötet. 3. Az ifjúsági kiskönyvtár állománya 788 kötet ugyan, de so.k a használhatatlan könyv, mely már céljának nem felel meg. A folyó tanévben rendezés alatt állott a VKM.-nek e tárgyban kiadott ren­delete alapján a konventi utasításoknak szem előtt tartásával. Vétel utján épen ezért csak 1 müvei szaporodott, mivel uj könyvek be­szerzése most van folyamatban. A tanulók kéthetenként kaptak könyvet- Felügyelő tanára: Márc2y Béla. 4. A kötelező olvasmányok könyvtára áll 76 műből. f) Iskolai ünnepélyek. 1. Tanévnyitó ünnepély szeptember 16­án. Emlékünnepély október 6-án. 3. Reformációi emlékünnepély október 31-én. 4. Hazafias ünnepély március 15-én. 5. Gyászünnepély gróf Haller Elemér emlékére május 28-án. Tanévzáró ünnepély ju­nius 20-án. Ezeken kivül ünnepélyes előadások voltak: 1. Csokonay-ünne­pély a Kazinczy Önképzőkör rendezésében május 8-án. 2. Torna­vizsga és Tornaünnepély jun. 15-én. 3. Az önképzőkörök és ifj. egy­letek évzáróünnepélye, a pályadijak és jutalmak kiosztásával junius 12-én. g) Az iskola egyházi nevelése. A tanítás naponként imával kezdődik és végződik- Yasárnaponkint a téli időben a ref. tanulók a tornateremben 9—10-ig istentiszteletre gyűlnek össze, melyen az iskola ref. vallástanára tart prédikációt. Ősszel és tavasszal vasárna­ponként fél 10—11-ig templomi istentiszteletre járnak a ref. tanulók a tanári karral. Urvacsorát a szorgalomszak idejében a templomban vesznek. A konfirmációi oktatást a vallástanár végzi s ez a IV. osz­tály tanulóira terjed ki pár kivétellel. A konfirmációi ünnepély volt május 29-én. Konfirmációi vizsgát tett 39 növendék. Névszerint: Asztalos Tibor, Berzy Sándor, Biró Sándor, Blum Bertalan, Borsy Béla, Csesznik József, Erdélyi Dezső, Éles Géza, Fan esik József, Fischer György, Garay Béla, Harangi László, Horváth Lajos, Hódy Albert, Kalinka Gábor, Kiséry István, Konc Sándor, Koppányi Ferenc, Kun György, Lovass Bairna, Lovass Miklós, Madarassy Iván, Magyar János, Nagy Imre, Neumann Elemér, Novotni István, Okos Lajos, Pazár István, Radó Endre, Sebestyén Zoltán, Sütő Károly, Sütő László, Szaniszló Béla, Szarka István, Szert László, Szlav­kovszky György, Timkó Béla, Tóth Lajos, Virág Béla. h) Iskolai kirándulások. Kirándulást tett az I. A) és B) osz­tály május 18-án a Görömböly-Taipolcára, ugyanakkor a II. A) és B) osztály Királykút, Felsőforráshoz, a III. A) és B) osztály a

Next

/
Oldalképek
Tartalom