Katolikus gimnázium, Miskolc, 1925

61 Cserkészet. Legifjabb egyesületünk, a Cserkészet most van újjászervezés alatt. Tudnivaló, hogy az ifjú egyéni képzését egyéni bánásmód szerint szorgal­mazza a cserkésztörvény, ezért igen nagy terhet ró arra, aki erre a gyö­nyörű munkára vezetőnek vállalkozik. Komán Andor, az eddigi parancsnok buzgón igyekezett nemes munkáját végezni, de őmaga csak egy ember volt a sok figyelemmel, fáradozással járó munka elvégzésére. Szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy Szabó Dániel tanár személyében lelkes cser­késztiszt-segitctársat kapott s igy ketten most szervezik újjá a cserkészetet. Alig ismerünk intézményt, mely a fiatal lélek erőinek olyan ismeretével, olyan lélektani megalapozással indulna munkába, mint a cserkészet. Teit­vágy, természetszeretet, ügyesség, igazság, bajtársi szolidaritás és ezeken az erényeken nyugvó benső vallásosság a cserkészet vezető csillagai. Kivánhat-e szebbet, jobbat, magánakvalóbbat az a fiatal lélek, akinek a vágyaiból sza­kadt ki a cserkészet intézménye? Alig. Itt, midőn a vezetők emberfölötti fáradozásáért hálás köszönetet mondunk, csak azt a kivánságukot fejezzük ki, vajha sikerülne az egész intézet érdekében még egy lelkes cserkésztanárt kapnunk, hogy így hárman összefogva, 900 növendékünkhöz méltó számmal és az intézet szelleméhez méltó tartalommal tudnánk megszervezni csapa­tainkat. A cserkészet működéséről egyébiránt ez a jelentés szól: A 36. sz. Fráter György cserkész csapat munkája. Ha a csapat egy esztendei életének képeit elvonultatjuk a szemünk előtt, akkor a mult vakáció nagytáborának képe az első. Gyönyörűséges er­dők, patakok, a Hernád gyors vize, a fűzéri vár, a hollóházai porcellán- és agyagedény-gyár, a kassai dóm távoli, a nap fényében ragyogó teteje, a Melczerek régi, részben Mátyás király korából származó kastélya és „Lilla néni" képe: ezek a főbb részletei ennek a nagy emlékképnek. Alsókékeden voltunk Melczer Lilla méltóságos asszony (szivem szerint inkább azt írnám: nagyasszony) birtokán; a kékedi fürdőhöz közel ütöttük föl a táborunkat. Két-három ugyancsak vidáman eltelt esős napon kívül derült volt az időnk is, a kedvünk is. Köszönjük a kedvünket a tábort lelkesítő cserkész-szellem­nek, a szépséges helynek, a sokféle egészséges, fiús passziónak, játéknak és .— last, not least — a jó kosztnak is; ennek tetemes javítását köszönhetjük szállásadó nagyasszonyunk jószívének. Megjegyzem azt is, hogy csapatunk nem alapozza táborozásait mások nagylelkűségére, eltáborozik a maga em­berségéből, függetlenül és anélkül, hogy bárkit is terheljen vele; de a jó szívből jövő, szeretettel nyújtott segítségért (a jó szívért még inkább, mint a segítségért) szeretettel fizetünk. Az iskolai év főbb eseményei: A legfőbb „esemény" „Dani bácsi." Nyír-

Next

/
Oldalképek
Tartalom