Mátészalkai Ujság, 1914 (1. évfolyam, 1-30. szám)

1914-07-17 / 29. szám

1914. julius 17. MÁTÉSZALKAI ÚJSÁG 3. HÍREK Előfizetési felhivás! Julius 1 -én uj előfizetést nyitottunk lapunkra s mivel vidéki előfizetőink közül többen még ezen félévre is hátralékban van­nak, tisztelettel kérjük a már régebben esedékessé vált előfizetési dijak postafordultával való haladékalan beküldését A főispán szabadságon. Csaba Ador­ján főispán szabadságra ment, amelyet Domahidán fog a családjával együtt tölteni. A főispán hetenkint egy napra Nagykárolyban lesz s ezen a napon fogad. A jövő héten csütörtökön fogad. Segédlelkészek áthelyezése. A szat- mármegyei róm. kath. segédlelkészek közt a következő személyi változások történtek: Pa- tay István Nagybányáról Máramarosszigetre, Zupka Vilmos Pálócról Tibára, Mórinc István Tibáról Ungvárra, Láng Pál Csapról Munkács­ra, Lubomérszky Jenő Szatmárcsekéből Nagy­bányára, Diczig Béla Felsőbányáról Nagy­bányára, Láng Ferenc Munkácsról Felső­bányára, Resch Lőrinc Erdődről Felsőbányára Csont Ignácz Tiszaujlakról Szaniszlóra, Gyu­lai Mihály Kálmándról Tiszaujlakra és Mer- lák Ferenc Nagybereznától Pálócra helyeztetett át. Az ujmisések közül Lukács Antal Nagy- bereznára, Rácz Miklós Erdődre, Fechtel Mihály Kálmándra és Pausz Aladár Fehér- gyarmatra küldetett. A szatmári gyűlésen f. hó 13-án a város pénztárosává egyhangúlag Fürst Viktor volt főellenőrt, főellenőrré Kováts Jánost vá­lasztották meg 31 szavazattal. Csaba Adorján főispán és Dr. Pirkler Ernő polgármester mélyrészvéttel áthatott beszéddel emlékéztek meg az országot ért gyászról. Felakasztotta magát f. hó 13-án Ho- dászon Hódos István fiatal legény. Mire észre­vették, már nem volt benne élet. Tettének oka ismeretlen. A Szamos áldozata : Borba András olcsvaapáti lakos f. hó 13-án a Szamosba ment fürdeni. Az ár valószínűleg elragadta mert másnap holtan fogták ki. Belefult az árokba Nagydoboson f. hó 13-án Sánta Sándor 13 éves gyermek fürdeni ment egy vízzel telt árokba. Este a mezőről hazatérő munkások holttestét fogták ki a vízből. Áthelyezés. Vármegyénk alispánja dr. Jakó Endre tb. főszolgabírót Szatmárról Csen- gerbe helyezte át. Evang. egyházmegyei gyűlés. Szat- máron folyó hó 21—22-én tartandó evan­gélikus egyházmegyei gyűlés előkészületei serényen folynak. A rendező bizottság e hó 9-én tartott ülésében a fogadás és elszállá­solás ügyében értekezett. 21-én a Panonni- ában tartandó diszebédre jelentkező ivek kézen forognak. A magyarhoni evangélikus egyház legillusztrisabb szónokának, Paulik János nyíregyházai lelkésznek, a szatmári ref. templomban 21-én délután 5 órakor tar­tandó beszéde elé Szatniár közönsége élénk érdeklődéssel néz. Elpusztult a termés. Múlt szerdán délután hatalmas jégfelhő vonult el Kisar község felett, amelyből tengeri, majd később mogyoró nagyságú jegek hullotak alá, elpusz­títva a szép reményekkel biztató tavaszi vetéseket. Mintegy 150—160 holdnyi terület teljesen le van tarolva. A pusztulás szomorú képe tárul a szerencsétlen gazda elé minde­nütt. Az elmúlt három évben az árvíz által sújtott lakosság most a jégverés miatt elcsüg­gedve kétségbeesetten, reménytelenül jár- kél a puszta földeken. A kár körülbelül 6— 80000 korona. Lakadalom füzértánccal. Nyírcsá­szári községbén lakadalom volt Oláh Péterné házánál. Amikor a jókedv már tetőfokán volt, az egyik legény azt a határozati javas­latot tette, hogy aki eddig nem táncolt, an­nak többé ne legyen szabad táncolni. Német György nevű fiatal legény nem respektálta ezt a tilalmat és dacára annak, hogy még nem táncolt, a legközelebbi csárdásból részt kívánt magának. A legények erre Németnek estek, botokkal agyba főbe verték, majd bicskával mellbeszurták. Életveszélyes sérü­léseket szállították a kórházba, ahol haldok­lik. A támadó legények közül négyet letar­tóztatott a csendörség. Uj hasznos madarak. A földmivelés- ügyi miniszter a bagoly, kócsag és gém madárféléket gazdasági hasznukért a hasznos madarak közzé iktatta. Ezentúl tehát ezekre is tilos vadászni. Dr. Koszorús ügye a táblán. A múlt év őszén a szomszédos Vállaj község kör­orvosa ellen egy hisztérikus nő azt a hihe­tetlen vádat emelte, hogy újszülött gyerme­két, aki az orvossal való bűnös viszonyból származott, meggyilkolta, Bármily gyanús volt is a vád, amelyet az idős orvos ellen emeltek, a vizsgálat megindult. A törvény­szék beszüntető végzést hozott, amelyet megfelebeztek. A debreceni kir. tábla most hozzájárult a törvényszék megszüntető vég­zéséhez, mert mint a tábla ítéletének indo­kolása mondja, az orvos ellen emelt vád teljes egészében alaptalanak bizonyult. Munkaalkalmak a vidéken. Átere­szek építése. A nagyszőlősi m. kir. állam- épitészeti hivatal a szatmár—tiszaujlaki th. közút halmii átkelési szakaszán építendő 14. sz. beton áteresz valamint a fertősalmás— nagytarnai közúton levő 3., 5., 7., 20., 40., és 61. sz. betonból újjáépítendő átereszek munkálataira versenytárgyalást hirdet. Aján­lati minta feltételek, műszaki iratok és ter­vek nevezett hivatalban megtekinthetők. Aján­latok csakis az összes útvonalakra fogad­tatnak el. Az ajánlatok 1914. évi julius hó 15-én délelőtt 10 óráig adandók be a nagy- szőllősi m. kir. áliamépitészeti hivatal főnö­kéhez. Bánatpénzül az ajánlati összeg 5 százaléka 1914 julius hó 15-én délelőtt 9 és fél óráig bármely adóaivatalnál tehető. A versenytárgyalás a nagyszőlősi m. kir. állam- építészeti hivatalnál 1914. évi julius hó 15- én délelőtt 10 órakor fog megtartatni. A tervek és költségvetések a nagyszöllősi m. kir. áliamépitészeti hivatalnál betekinthetők. — (Utkaparóház helyreállítása). A bereg­szászi m. kir. áliamépitészeti hivatal a vásá- rosnaményi utkaparóház épületén szüksé­ges helyreállítási és kútépítési munkálatokra versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatoka 1914. évi julius hó 27-én d. e. 10 óráig nevezett hivatalhoz kell benyújtani. Az aján­lathoz az ajánlati összeg 5 százalékát kitevő bánatpénznek valamely adóhivatalnál történt letételéről szóló nyugta csatolandó. Az aján­nába betolakodni többé, — suttogta a ke­gyetlen nőstény. Az ifjút éles szúrás érte. A tapogatók méregnyulványa behatolt a bőre alá. Majd pillanatnyi kéjes érzés. A kábító méreg meg­bénította a tagjait A parányi kérő megszűnt élni. Nem is érezte már, hogy, szívja vérét a kegyetlen úr­nő, kinek szerelméért hiába esengett. — Hátha mégis igazán szeretett ? — sutogta Anachroida eltűnődve, hogy a kéjes lokoma után, délutáni álomra szunnyadt. Hasonló módon jártak a többi kérők is sorra. A kegyetlen lény habfehér hálóba csal­ta a szerelemszomjas lovagokat, azután mér­gezett tűjével vérüket vette, anélkül, hogy epedő sóhajtásaikat meghallgatta volna. — Mégis csak a póktestvéreimnek hú­sa a legizletesebb, — suttogta egy-egy lako­ma után, ha a halott gavallérját fölszeletelte. A hatszögletes szobában, kívüle már csupán egy pók élt, amely a végzetes hálót messzire elkerülte. Okulni próbált fitestvérei végzetén. De később ő sem tudott ellenállani a vágynak és a kisértéseknek. — Ha az életembe kerül is, meghódí­tom a nőt. — suttogta elkeseredetten. Könnyes szemmel lépett Anachroida | ágyasházába. Két kezét összekulcsolta,. Mind a nyolc lába reszketett a rettenetes félelemtől. — Anachroida, — suttogta, — s a hangja busán zsongott, mint az orgona, — te szebb vagy a csillagos éjszakánál, az arany- szárnyú legyeknél, — te vagy a legszebb mind ama lények között, amelyek csak élnek a földön. Láthatásodért szívesen áldozatul dobom az életemet is; s boldog sóhajjal fo­gom kilehelni a lelkemet, ha a karjaid között ér utói a halál. Az ifjú lelkesen beszélt, dallamos és ká­bító hangon, s a pók hölgy szinte megszé­dült bele. A harag és az öldöklési vágy egy pilanatra elpárolgott a leikéből, Különösen az tetszett neki, hogy az ifjú Anachroidának szólította. Nagyon hizelgett ez a hiúságnak. — Igen műveltnek látszol — mondá elismerőleg, Különb vagy, minta többi pókok. — £n keresztes pók vagyok, — jelen­tette ki a kérő önérzetesen. — Ah, nem is tudtam, hogy ily elő­kelő a származásod, — mondotta Anachroi­da szent elragadtatassal. S megbámulta az ifjú diszes rendjelét, melyet ez már a bölcsőjé­ben a hátán hordott. — Egész rendes férj lehet belőled. Azért megölte volna ezt is, ha ez a pók­hölgy első kábult pillanatát felhasználva, ké­szen tartott ezüsthágcsón, rendkívüli ügyes­séggel meg nem szökik. De igy sikerült el­menekülnie. Vágigfutott a falon lélekszakad­va, eszeveszetten. Vissza sem mert nézni. A pókhölgy ezüstből szőtt hálóját messzire el­kerülte. Közben múltak a hónapok. Anachroi- dára ráköszöntött a tél és a vénség. A könyv­társzoba tört ablakain, dermesztő fuvalat csa­pott keresztül. Zümmögő legyecske csak rit­kán került a kálóba. Anachroida néha na­pokon keresztül éhezett. Fázósan burkolód- zott gyöngyszinü hálóköntösébe. — Elpusztulok, sóhajtotta dideregve. Lesoványodott és összeeset egészen. S mindig többet, s nagyobb epekedéssel gon- nolt vissza, megszökött és hűtlen gavallérja után. — Merre jár most a szép keresztes pók ? — tűnődött. Kiket bolondit most a szerelmével. Bizonyos, hogy duskálkodik a javakban. Elfelejtett. Persze, valamikor jó vol­tam neki. A kietlen éhezés tlgyöngitette egészen. Nem birta tovább. — A férfiak, mind hálátlanok és szív­telenek, — zokogta Anachroida és haraggal és keserűséggel a szivében, kilehelte a lelkét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom