Mátészalkai Ujság, 1914 (1. évfolyam, 1-30. szám)

1914-05-08 / 18. szám

4. MÁTÉSZALKAI IJJSÁG 1914. május 8. nek előkészítése és fölöttébb fontos akciójá­nak megbeszélése végett György Endre volt földinivelésügyi miniszter elnöklete alatt Szatmáron a városháza nagy termében gyű­lést tartottak. Ezen jelen voltak a megye földbirtokosai, továbbá Csaba Adorján főispán, dr. Vaja Károly polgármester, Kende Zsigmond. A gyűlésen György Endre ismertette az összejövetel célját: egy szövetkezetei kell alakítani, mely tagjait megfelelő számit szarvasmarhával segélyezze. A szövetkezet sürgős megalakítása szükségének egy­hangú kimondása után György Endre beszá­molt arról, hogy 600,000 koronás állam­segélyt is kért e célra, de ezen kérelme elutasított. A gyűlés kimondotta, hogy 4000 drb 50 koronás részjegygyei megalakítja a szövetkezetei s a megalakulás után ismét a kormányhoz fordul segélyzés végett. Ötkoronás papír bankjegyek. Már régen kérik a pénzügyi körök, hogy könnyebb kezelhetőség céljából is az Osztrák Magyar Bank hozzon forgalomba 5 koronás papírpénzt. Az ezüst 5 koronás súlyos esetlen és különben a külföldön is megvan régóta a példa »hasonló összegű papírpénz forgalomba hozatalára. Úgy hírlik a kérelem teljesítve lesz. Az ügyvédi kör előadásai. A nemrég megalakult szatmárnémeti Ügyvédi Kör szom­baton délután kezdte meg az uj polgári perrendtartást tárgyaló előadásainak soro­zatát a szatmári törvényszék esküdtszéki tanácstermében. Az első előadó dr. Farkas Jenő ügyvéd volt, aki tartalmas és széles­körű tanulmányozásra valló, előadásban ösmertette a hatáskör és illetékesség kérdé­sét. Az előadáson nagy számmal jelentek meg a szatmári és vidéki ügyvédek, ügyvéd­jelöltek, valamint a helybeli járásbíróság és törvényszék bírói és jegyzői kara. Dr. Farkas Jenő előadásának befejeztével magás és igen nivós vita indult meg, amelynek során a felszólalók megtárgyalták az egyes kérdéseket. Nagy előnye az előadási soro­zatnak, hogy úgy az előadásokban, mint a vitákban a bíróság tagjai is részt vesznek és igy a törvény alkalmazása körül a biróságnak és ügyvédeknek egyöntetű véleménye alakul ki. — A legközelebbi előadás május 9-én, szombaton d. u. 4 órakor lesz, amelyen dr. Székely Eduárd törvényéki biró fogja ösmer­sirva, egy nagy udvar közepén, ahol mind a ketten állottunk, vigasztalan platánfák alatt. Tikkadt és fojtogató júniusi este volt, — ah, sohasem fogom elfelejteni. Ő rám nézett gyönyörű szemével, amely nagy volt és titokzatos és semmitmondó, mint a rejtelmes tenger sötét ölébe pihenő halaké. De nem felelt. A lány jégből volt. Halott volt a szive. Az „Apolló“ mozgó-szinház minden vasár­nap délután fél heiyárakkal tart előadást. tetni a perrendtartásnak a jogsegélyre, a bíróságok belső szervezetére és a bírósági I személyek kizárásra vonatkozó intézkedéseit. A vármegye váíasztckcrének meg- állapitása. Szatmárvármegye törvényhatósága a május 14 én tartandó rendkívüli közgyűlé­sen foglalkozik a vármegye választókerületei községeinek szavazókörökbe való csoportosí­tásával s ezek székhelyeinek megállapításával. A törvényhatósági bizotság feladatát meg­könnyítendő, Csaba Adorján főispán ápr. 30 ra tiszti értekezleted hivott össze, amelyen a főispánon kivül részvettek: Péciiy István vm. | főjegyző, dr. Kölcsey Ferenc tiszti főügyész, ! Jékey Sándor, Péchy Péter, gróf Teleky Jenő, Péchy László, Bay Miklós, Madarassy István j fűszoigabirók, Debrecnei István polgármester, Kálnay Gyula főispáni titkár, Szuhányi László, Jékey István hivatalvezető szolgabirák, Seriy István, Madarassy László szolgabirák. Az ér­tekezlet a törvény és miniszteri utasítás ren- j delkezéseinek megfelelően a helyi viszonyok s a választók érdekeinek figyelembevételével a kerületek egyes községeit szavazókörökbe csoportosította s a legnagyobb körültekintés­sel tett megállapodásait a rendkívüli köz­gyűlés elé terjeszti. Nagyecsedi küldöttség a főispánnál. A nagyecsediek 20 tagú küldöttsége jelent meg április 30-án vármegyénk főispánja előtt. A küldöttség, amelyet Berey József ref. es­peres vezetett, arra kérte a főispánt, hogy a községet az állami iskola építésével terhelő | súlyos költségektől szabadítsa meg, amelynek viselésére már teljesen képtelenek. A küldött­ség szónoka előadta, hogy Nagyecsed község évekkel ezelőtt iskolaépítésre 60 ezer korona kölcsönt vett fel, majd midőn kitűnt, hogy ezen célra, a felvett összeg elegendő nem lesz, újabb 32 ezer koronás váltókölcsönt vett fel, amely az építkezésen kivül az előbb felvett külcsön kamatainak is fedezésére szol­gált volna. A pénzpiacon még a múlt évben is tartott súlyos válság miatt a község sem a kölcsön tőkéjében törlesztést, sem kamat- fizetést már teljesíteni nem igen tudott, az egész község 100 százalékon felüli pótadó­jával küzd, terheit viselni képtelen. A küldött- . ség szónoka arra kérte a főispánt, hogy a közoktatásügyi miniszternél járna közbe, hogy ; a községtől vétessék ét az eddig jókarban tartott iskola, de ezzel együtt a még ki nem fizetett terheket is vállalja el a kormány, vagy pedig ha át nem vehetné, úgy a kormány fi­zesse ki legalább a terhes 32,000 koronás : váltótartozást s tartsa fent az iskolaépületet, melynek ellenében a község a 60 ezer ko­ronás kölcsönt tovább is törleszteni fogja, ! habár ez is nagy anyagi megerőltetésbe ke­rül. A főispán válaszában készséggel meg­ígérte közbenjárását s hogy a községnek ezen kérelmét a közoktatásügyi miniszter elé jut­tatja, bár biztos sikert nem remél, mivel még 1 nem volt eset rá, hogy a kormány ilyen sú­lyos teherrel iskolát átvett volna. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület f. hó 3-án kezdte meg rendes nyári gyakorlatait, melyek minden vasárnap október 31-ig tar­tanak. A gyakorlatokat Képes Gyula szakasz­parancsnok vezeti. Az Egyesület május 1-től kezdve este 9-től reggel 4-ig állandó éjjeli őrséget tart készenlétben a községházán. A nagykárolyi közigazgatási tanács­noki állás folyó hó 10-én lesz választás ut­ján betöltve. Ezideig pályáztak dr. Papp Béla ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, h. köz­jegyző és Huszár Károly városi adóügyi jegyző, kinek megválasztására iegnagyobb kilátás van. A közoktatásügyi bizottság havi ren- !. des ülését 8-án tartja meg. Mindazoknak, kik felejthetetlen felesé­gem elhunyta alkalmával részvételükkel felkerestek, ezúton mondok hálás kö­szönetét, Mátészalka, 1914 május hó 6 Weisz Lajos. A vármegyei állandó választmány ülése május hó 9-én lesz, melyen az 1913. évi háztartási zárszámadás megállapításával foglalkoznak. Nyugalomba vonult jegyző. Hersko- vics Miksa krasznaterebesi körjegyző nyuga­lomba vonult 19 éves körjegyzői szolgálat után. A nántüi segédjegyzői állásra hirde­tett pályázatra mindezideig jelölt nincs. A vármegyei aljegyzői állás, mely Szintay Gábor nyugdíjazása folytán üresedik, nem lesz a májusi közgyűlésen betöltve. Pá­lyázat mindezideig hirdetve nem lett. Bő gyermekáldás. Özv. Finiász Pin- kászné nagykárolyi lakost a napokban férje halála után 3 hóra bő gyermekáldásban ré­szesítette az Ur. Három egészséges fiúgyer­meknek adott életet. Az első segélyben dr. Rooz Elemér részesítette. Eltüzelték a fejfát. Az uszkai temető­ben Baka László földbirtokos elhalt kis le­ánya sírjáról Kanálos György és Bálint usz­kai sármunkás cigányok ellopták a fejfát és elégették. A cigányokat letartóztatták. Tűz a kazlakban. A vitkai határban Peristein Dezső bérlőnek kazlakban rakott, mintegy 40 szekér szalmaja kigyuladt és el­égett. A kár biztosítás utján megtérül. A tűz úgy keletkezett, hogy a közelben egy gyerek tüzet rakott. Meghívó. A »Szatmárvármegyei Általá­nos Tanitó-esegyesület« nagykároly—máté­szalkai köre folyó évi május hó 11-én d. e. 10 órakor Nagykárolyban az állami elemi is­kola egyik tantermében gyűlést tart. Tárgy- sorozat: 1. Elnöki, megnyitó. Tartja: Téglás Lajos, elnök. 2. A múlt gyűlés jegyzőköny­vének felolvasása. 3. A vallás pedagógiai je­lentősége és oktatása. Felolvassa: Tirkanits József, nagykárolyi áll. isk. tanitó. 4. Ismétlő iskolai oktatásunk. Felolvassa Borbáth An­dor, mátészalkai ref. tanitó. 5. A tanitó pat- ronásze tevékenysége. Felolvassa: .Szalecki Miklós érendrédi áll. isk. ig. tanitó. 6. Indít­ványok. Gyűlés után közebéd, akik az ebé­den részt akarnak venni, május hó 9-ig le­velező-lapon jelentkezzenek Tégiás Lajos elnöknél. Iskolafelügyelők kinevezése. A m. kir. vallás és közokt. miniszter az 1913. XXXVill t. c. 1. §-a alapján az elemi népiskolák VI. osztályának záróvizsgáihoz a folyó iskolai év tartalmára külön megbízott iskolafelügyelővé az avasujvárosi körzetbe Kincs József apai áll. isk. igazgatót, a csenged körzetbe Sinka Lajos nyug. igazgató tanitót, azerdődi körzetbe Neubauer Elemér áll. isk. igazgatót, a fehér- gyarmati körzetbe Vladár Ferenc áll. isk. igazgatót, a nagybányai körzetbe Székely Árpád nagybányai áll. isk. igazgatót, a nagy­károlyi körzetbe Pasek Béla nagykárolyi áll. polg, isk. igazgatót, a mátészalkai körzetbe Kathona Géza mátészalkai áll. polg. isk igazgatót, a nagysomkuti körzetbe Veres József nagysomkuti áll. isk. igazgatót, a szaniszlói körzetbe Lukovics Endre nagy­károlyi áll. isk. igazgatót, a nagypeleskei körzetbe György Mózes szatmári áll. isk. igazgatót, a szatmári körzetbe Kótay Lajos szatmári áll. isk. igazgatótl, a szinérváraljai

Next

/
Oldalképek
Tartalom