Mátészalka, 1915 (7. évfolyam, 1-37. szám)

1915-03-21 / 11. szám

3 oldal. MÁTÉSZALKA március 21.< — A megszökött hadifogoly tudósítása. Fölötte érdekes levelet kapott vármegénk alispánja egy fogságba esett, de Lembergnél megszökött tá­bori lelkésztől, ki fogolytársairól, csupa szatmár- megyei emberekről ad hirt. Az érdekes tudósítás igy hangzik: Pöstyén, március 2. Nagyságos Alispán Url 1. Buor Demeter Buság, u. p. Misztófalu. 2. Szűcs József juhász, Nagydobos. 3. Nagy Ge­deon, Vetés. 4. Varga Sándor, Szalmár. 5. Takács Lajos (apja T. Perenc. ref. lelkész), Szaniszló. 6. Varga Elemér (anyja Radványi .lánosné), Erdőd. 7, Dull Sándor, Felsőbánya. 8. Fehér Gábor, Szat- márhegy. 9. Goldberger Salamon, Nagysomkut. 10, Bíró Pál, Nagybánya. 11. Csizmadia Zsiga, Mátészalka. 12. Jakab János (apja Jakab Antal), Kocsord. 13. Jakab Jenő (apja Jakab Antal ref. lelkész), Mérk. 14. Sivák László kerékgyártó, Nyiiparasznya. Kondor Lajos, Tiszabecs. Ezekkel személyesen beszéltem Lembergben, ahol orosz hadifogságban voltunk, őket tovább vitték, de ne­kem sikerült elszöknöm. Egyikről-másikról már magam is értcsitette..i a családokat. Kérem nagy­ságodat méltóztassék e tudósításom vételét elis­merni, amelyet kedves emlékként óhajtok eltenni. Hazafias üdvözlettel: Kertész Antal tart. tábort lelkész, Kassán, Fő-u. 108. — Katonák szabadságolásának ideje sürgős tavaszi munkára. A honvédelmi mi­niszternek e hó 6-án a katonáknak a tavaszi ve­tési és szőlőmüvelési munkák végzésére való sza­badságolása tárgyában kiadott rendelete úgy intéz­kedett, hogy e szabadságolások a budapesti, po­zsonyi és temesvári hadtestoarancsnoksdgok terü­letén március 10-én, a kassai és nagyszebeni had­testparancsnokság területén pedig március 20-án, illetve az északi és hegyvidéki vármegyék terüle­tén két héttel később kezdődjenek. Ezt a rendelke­zést a kormány az időközben téliesre fordult időjá­ráshoz képest megváltoztatta, agy, hogy a szabad­ságolások akkor kezdődjenek, mikor az időjárás a tavaszi munkák megindítását lehetővé s a szabad­ságolt munkás katonák alkalmazását gyakorlatilag szükségessé teszi. Az uj határnapot a kormány külön fogja a helyi hatóságokkal közölni. Különösen fontos ez azoknak a községeknek és földbirtokosoknak szempontjából, akik a szóban levő rendelet szerint 20 emberből álló katonai munkáscsoport kirendelését kérhetik 14 napi idő­tartamra, a községi (városi) elöljáróság által lát- tamazott s járási hatósági utján a legközelebbi állomásparáncsnoksághoz intézett kérvényben. A szabadságolás megállapított idő tartamából még semmi sem telt le s az érdekelteknek módjukban áll, hogy a katonai munkáscsoportok kirendelése iránti lépéseket megtehessék. — Szatmármegye liszt szükségletének megállapítása. A történt szóbeli tárgyalásokra hi­vatkozva értesítem a vármegye közönségét, hogy a vármegye ellátatlan polgári lakosságának vala­mint az ott ápolt sebesült katonáknak az uj ter­mésig számított lisztszükséglete pl. Nagykároly városé 60, Nagybánya város 60, Felsőbánya vá­rosé 32, vármegyei járásoké 225 vasúti kocsi rá­kormány lisztben, előjegyzésbe vétetett. A szóbeli tárgyalás során elmondottakból, ez alkalommal is kiemelni kívánom a következőket: Minthogy a ren­delkezésre álló országos készlet mennyisége ma még számszerűleg meg nem állapítható, az e te­kintetben földmiv. miniszter nem vállalhat felelő­séget az iránt, hogy az előjegyzett mennyiséget egészben rendelkezésére fogja-e bocsáthatni. A 420/925 M. E. számú rendelet alapján megszer- sendő gabona mennyiségből azonban, az ország egyéb ellátandó részeinek szükségletéhez viszo­nyítva a fentiek szerint előjegyzett lisztmenyiség arányában f«g a vármegye részesülni. A liszt ke­veréséről és a búza, rozs és árpaliszt kíméléséről szóló rendeletekből önként következik, hogy az elő­jegyzett liszt mennyiség 50 %-át tengeri lisztben kell érteni, ez e célból szükséges tengerit elsősor­ban kereskedelmi utón kivánatos beszerezni, mert országos érdek az, hogy a kereskedelem mester­séges belenyúlással mentői kevésbbé bénittassék. Ha kereskedelmi utón a tengeri beszerezhető nem leniig úgy indokolt esetekben az országos gazd. bizottság részére felajánlott tengeriből fog a meg­állapított mennyiség kiutaltatni. Knlönösen kikötöm, hogy a rendelkezésre bocsátott gabonából szár­mazó őrleményt tartalék készletnek kell tekinteni s állandóan mint ilyent kell kezelni. Ebből követ zőleg úgy a rendelkezésre juttatott gabonát mint az abból előállított lisztet állandóan hatósági ren­delkezés és ellenőrzés alatt kell tartani. Annak fogyasztását csak akkor és annyiban lehet meg­kezdeni, ha és amennyiben a közélelmezés a ren­des kereskedelem utján már el nem látható és azonnal meg kell ismét szüntetni mihelyt a keres­kedelem működése helyre állt. A 240/915. M. fi­sz. rendelet szerint az igénybe vett gabona árát haladéktalanul le kell fizetni. Ebből következőleg az előjegyzett készlet beszerzési költségeinek pénz­ügyi fedezetéről sürgősen gondoskodni keil s en­nek módját valamint azt, hogy rendelkezésre bo­csátandó készlet árát kifogja azt előlegező »Al­kalmi Egyesület«-nél lefizetni, a készletet kinek a címére kell irányítani, ki fogja azt tényleg átvenni, s mely hatóság fogja azt ellenőrzése és rendelke­zése alatt tartani, hozzám mielőbb be kell jelen­teni. Gondoskodni kell továbbá arról, hogy a ha­tóság rendelkezése alatt álló liszt az alatt mig a fogyasztóhoz kerül seinnrnemü üzérkedés tár­gyát ne képezze. A* élelmezendő lakosság között igazságos és takarékos arányban oszoljon meg, úgy, hogy az a lakosság élelmezésére az uj ter­mésig elegendő legyen. További tartalék készletek rendelkezésére állani nem fognak, az a törvényha­tóság, váró* vagy község tehát, a mely a készle­tét idő előtt elhasználta közélelmezés tekintetében a legváltságosabb helyzetbe jut a segítség minden kilátása nélkül. Ennek elkerülése végett tehát a liszt kiszolgáltatását oly módon kell szervezni, hogy a készletből az ellátandó területekről semmi ki ne vitessék, és hogy minden egyes részére csak annyi liszt szolgáltassák ki, amennyi reá az élel- mezendők számának arányában a készlet nagysá­gához képest jut. Minthogy a szükséglet kiszámí­tása a lélekszám alapul vételévet történt az el­mondottak biztosítására szolgáló rendszer kidolgo. zása nem fog nehézségbe ütközni. Á szóbeli tár­gyalások alkalmával az erre vonatkozó irányítás részletesen meg is adatott a keresztül vitel tekin­tetében tehát most már csak a helyi sajátságokkal kell számolni. Ezek figyelembe vételét a helyi ha­tóságok belátására kell biznbm. Tekintettel azon­ban a kérdés kiválló fontosságára kikötöm, hogy a kiszolgáltatás mikéntjére ’ vonatkozó tervezetet hozzám lehetőleg mielőbb szintén be kell mutatni. Megjegyzem végül, hogy a liszt kiszolgáltatásával esetleg megbízandó kereskedők részéről az önkölt­ségek és a polgári haszon felszámításának van helye. Budapest, 1915. március hó 5-én a minisz­ter rendeletéből Kiszely s. k. miniszteri oszt. tan. — Szennyes fehérnemű fertőtlenítése. Sok katona visszaküldi fehérneműjét mosás céljá­ból, miáltal nemcsak férgek, hanem ragályos be­tegségek is elterjeszthetnek. Különösen a mosónők vannak veszélyeztetve. Ez ellen könnyen lehet vé­dekezni, ha fehérneműt fertőtlenitetjük. Legegy­szerűbb és Idgbiztosabb eljárás az, hogy mosás előtt 24 órára 3 százalékos nyers lysoform oldat­ba áztatjuk a fehérneműt, miáltal minden beteg­ség csirájá feltétlen biztosságai elöljük, anélkül, hogy a fehérnemű szenvedne. Az a megállapítás, hogy a fehérnemű viselője nem volt beteg, nem sokat ér, ezt az orvosi tapasztalat naponta bizto- nyitja. — A Vörös Félhold jelvényei. A Vörös Félhold művészi kivitelű jelvényei iránt ország­szerte nagy érdeklődés mutatkozik. Miután techni­kailag lehetetlen minden egyes érdeklődőnek az általa kívánt példányt postán elküldeni, ennélfogva az Országos Bizottság, mely Budapesten az Or­szágházban székel, kéri vidéki városaink hazafias kereskedőit, hogy megfelelő mennyiségű jelvényt a bizottság utján beszerezvén, ők vállalkozanak azoknak kiszolgálására, akik a török-magyar test* vériségnek ezt a szép jelvényt feltüzni óhajtják. A A bizottság öt kilóig terjedő postacsomagban bér­mentve küld jelvényeket mindenkinek, aki a kért mennyiségnek daraboakint egy korona árát előre beküldi. LEGÚJABB TÁVIRATAINK Budapest március 20. (Hivatalos.) Kárpáti arcvonalon külö­nös esemény nem történt. Egyes szaka­szokban élénk tüzérségi harcok folytak. Nadvornától északnyugatra több orosz zász­lóalj több élénk támadását, melyek 100 lé­pésre közelítették meg állásainkat, véresen visszavertük. Délkelet-Galiciában harcvonal többi részén aránylag nyugalom volt. Len­gyelországban, Nyugat-Galiciában semmi sem történt. Przemysl védőrsége tegnap hosszabb szünet után kirohanást intézett; ezuttat keleti irányban jelentékeny ellensé­ges erőre akadt és több órai harc után vé­dő vonal mögé húzódott vissza. Hofer. Berlin, március 20. Nagy főhadiszállás jelenti a nyugati had­színtérről : Ypern-i utón St. Eloi-nál angoloktól elfoglaltunk egy házcsoportot Loretto ma­gaslat déli lejtőjén egy rejtett helyet, mely­ben még franciák tartózkodtak, ezektől el­foglaltunk. Champagne-ban nap általában nyugodtan telt el. Miután hajnalban csa­pataink Séjour-tól északra néhány francia árkot elfoglaltak, Verdun-tól északra Veuv- re és más magaslatok keleti szélen Com-r pres-nál franciák részleges támadásait el­lenség igen súlyos veszteségei mellett visz- szavertük. Reschackerkopíon és Weilerkop- fon levő hadállásaink ellen franciák több ízben törtek, támadásaik már megindulá­suk alkalmával tüzelésünkben jelentékeny veszteségeik mellett összeomlottak. Keleti hadszíntér: Nap aránylag nyugodtan telt eh Oro­szok megszállták Memel-t. (Miniszter elnökség sajtóosztálya.) ad 39/1915 vh. szám. Árverési hirdetmény. Doby Antal javára 107 kor. követeié* és jár. erejéig a mátészalkai kir. járásbíróságnak 1913. évi Sp. I. 1028/4 sz. végzésével elrendelt biztosítási végrehajtás folytán alperestől lefog­lalt és 1236 kor. becsült ingóságokra a mátészal­kai kir. jbiróság 1914. V. 225/8 sz végzésével az árverés elrendeltetvén annak a felülfoglaltatók kö­vetelése erejéig is amennyiben azok törvényes zá­logjogot nyertek volna alperes lakásán Tunyogon leendő megtartására határidőül 1915. évi ápr. hó 1 napján d. u. 3 órája tűzetik ki amikor a biróilag lefoglalt gazdasági eszközök, sertések, lovak, bor­jú és bricska s egyébb ingóságok a legtöbbet ígé­rőnek készpénz fizetés mellett szükség esetén becs­áron alul is el adatnak. Felhivatnak mindazok kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanak hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszkö­zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnik elsőbbségi bejelentéseiket az ár­verés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bí­róság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Mszalkán 1915 évi február hó 23. napján. PÉNER kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom