Mátészalka, 1914 (6. évfolyam, 1-50. szám)

1914-05-22 / 20. szám

3 oldal. Mátészalka 1914. iftájus lS, _____________________________________ M A T É S Z A LKA — Békéltető bizottsági tagválasztás. A mátészalkai járási ipartestület folyó hó 17-én tartotta közgyűlését, melynek egyik pontja a se­gédek részéről a békélleő bizottságba tizenöt tagnak beválasztása. Bizalmiférfiak voltak : Fehér István, Berger Adolf, Kerekes Ferenc, Hórváth Ferenc. A leadott szavazatok szerint rendes ta­gokká beválasztattakHorváth Ferenc, Kovács Pál, Varga Béla, Sóle Ignác, Blau Ignác, Kere­kes Ferenc, Berger Adolf, Feldman Sámuel, Fe­hér István, Auspitz Sámuel, Srabcsin János, Éliás Qyörgy, póttagokká: Vaskovics József, Juhász Sándor* Fehér György. — Beleesett a Szamosba folyó hó 15-én Kertész József, hét éves szamoskeéri gyermek. Több társával együtt a Szamosparton játszódlak és e közben eseti a vízbe. Mire játszótársai segély kiállására oda érkeztek, már elmerült a viz alá és hosszas keresés dacába,még a mai na­pig sem találták meg. Tolvaj leány gyermek. Nyíri Szabó Sándor, mátészalkai lakosnak nyolc éves Erzsé­bet nevű leánya folyó hó 19-én a déli órákban észrávéllenül belopódzott az udvari szobán át Szabó Ferenc hentes üzletébe és olt a pénzt-.rtó | fiókhoz szaladva, kivett belőle 990 koronát. A kis leány az egész lopási aktust oly ügyesen és tervszerüleg hajtotta végre,,miszerint a nyomozást vezető csendőrségiiek az a meggyőződése, hogy a gyermek leányt apja bujtatta fel a tett elkövetésére. — A sorozás eredménye. Lapunk múlt számában helyszűke miatt nem számolhattunk be az idei sorozás eredményéről. Most adjuk tehát az alábbi statisztikát, melyből megállapi'haló, hogy a létszám emelés dacára is nagyon megválogatták a katonának való legényeket és jóval kevesebbet talállak alkalmasnak, mint az állitáskölelesek nagy száma azt megkívánta volna. Feltűnő és ugylát- szik állandó jelenség, hogy az utóbbi években min­dig gyengébb generáció kerüla bizottság elé. Az ál­lítás kötelesek száma az I. ko. 650, a II. ko. 390 és a III. ko. 306 összesen 1300. Ezekből besoroz- talotl 174 és pedig 169 fentartással, 5 segédszol­gálatra, 3 mint egyévi önkénles. Azonkívül a pót- tartalékba ll és pedig egy mint öröklött mező­gazda birtokos és 10 mint családfentaríó. 509 visszahelyeztetett, 197 fegyverképtelen lett és 12 mint minden fegyvsrszolgálatra alkalmatlan töröl­ve lett. !4 megfigyelés végett katonai kórházba és 9 felülvizsgálatra rendeltetett. A fősorczásról távolmaradtak száma az 1. ko. 122, a II. ko. HO és a Ili. ko. 96, összesen 338. Teljesen ismeretlen van az l. ko. 18, a II. ko. 34 és a III. ko. 16, összesen 68. Önkéntesen beállottakszáma a közös hadseregbe 4, a honvédséghez 3, öszszesen 7. — Mulatságok. A tunyogi ref. egyháztanács 1914. junius hó 1-én az iskola udvarán az építendő templom alap javára zártkörű tánevigaimat rendez. Belépő dij személyjegy 1 kor. családjegy. 3 korona kezdete este 7 órakor. — A györteleki fiatalság 1914. junius hó 1-én táncpróbabálla! egybekötött zártkörű táncmulatságot rendez. Belépő dij sze­mélyjegy 1 k. családjegy 2 kor. — Rendkívüli vármegyei közgyűlés volt folyó hó 14 én. Szokatlanul csekély érdeklődés nyilvá­nult meg és kisérte a máskor oly népes megye- gyűlést. Nem volt választás ezért maradtak otthon n bizottsági tagok. A rendkívüli közgyűlés tárgy­sorozatán szerepelt a választókörók megállapítá­sa is, melyet a gyűlés az eléje terjesztett javaslat szerint fogadott el. E szerint a nagykárolyi vá­lasztókerület: 4575, a mátészalkai 4146, a csen­ged 3931, a fehérgyarmati 3931, az erdődi 4152, a nagybányai 2950, a szinyérváraljai kör 4082 választóval állapitatott meg. Az összeállítás sze­rint Szatmárvármegyének 32,379 választója van. A központi választmányban beválasztottak : Dr. Adler Adolf, dr. Antal István, Bcrey József, Ber­ger Ármin, Boér Endre, dr. Böszörményi Emil, Debreceni István, Domahidi István, dr. Falussy Árpád, Hahn János, Helmed József, dr. Jékei László, Jármy Andor, Jármy Béla, Jurcsek Béla, Jékey Zsigmond, Kende Zsigmond, Komoróczy Je­nő, dr. Kovács Dezső, Luby Béla, Máim Lajos, Mándy Géza, Madarassy Gyula, Makray Mihály, Madarassy Dezső, Nagy Béla, Papoicy Béla, Róth Károly, dr. Steinberg Géza, Stoll Béla, N. Szábó Antal, dr. Vass Gynla, Szentiványi Gyula, Vetzák Ede. Több tárgy elintézése után már délben véget ért a közgyűlés. — Emésztési zavarok csecsemőknél, hasmenés, hányszékelés, bélhurut stb. mindig csak helytelen táplálás következményei és e rettegett betegségek már sok gondol és bánatot szereztek az aggódó szülőknek. — Ha azt akarjá, hogy gyermeke egy igazán jóízű és könnyen emészthe­tő táplálék mellett szépen fejlődjék, úgy adjon kedvencének Nes! lé-föle gyermeklisztet. — Pró­badobozokat teljesen díjtalanul küld a Henri Nestlé cég, Wien, 1. Biberstrasse 102 P. — Szat már vár megye választói. Szat márváimegyének összesen 32279 választója van, melyből 4575 a nagykárolyi, 4146 a mátészalkai 3931 a csengeri, 3981 a fehérgyarmati, 4152 az értődi, 4462 a nagysomkuli, 2950 a nagybányai s 4082 a szinyérváraljai választókerületre esik. Legtöbb szavazó — 4462 — van a nagysomkut választókerületben, legkevesebb — 2950 — a nagybanyaiban, mig a szavazókörök hözül legné­pesebb — 2397 szavazóval — Csenger, két sza- vaz-vkore, legkevesebb a szavazó — 285 — a csanatosi szavazókorben. Az egyes községek kö­zű: ic^iöbó szavazója van — 1296 — Nagybánya városának, legkevesebb a következőknek : Nyír­iki ö d (gebei kői) 10, Lajosvölgy (avasfelsöfalui kör) 9. Dániáivá (kővárhosszufalui kör) 7 es Szappanpataka (m.-berkeszi kör) 5 szavazó. — A mozgósított'uatonák fegyvergya­korlata. A hadügyminisztérium elrendelte a Bal­kán-háború idejen behívóit tartalékosok rendkí­vüli szolgálatának a fegyvergyakorlatokba való beszámítását. Eszerint az 1908 sorozási év óta a régebbi évfolyamok tartalékosai részére két fegy- vergyakorlat számítandó be: akik két hónapnál rövidebb ideig voltak tényleges szolgálatban, azok­nak egy fegyvergyakorlatot engednek el. Az 1909 beli tartalékosoknak, akik 1912. október elseje után még hat hétig voltak a létszámban kivétele­sen két, különben egy fegyvergyakorlatot enged­nek «I. Azokat a tartósan szabadságiakat, aki­ket a létszám emelésére hívtak be, egy fegyver­gyakorlattól mentették fel, ha legalább két hóna­pig teljesítettek szolgálatot. Az 1909 iki és régeb­bi évfolyami póttartalékosok részére, akiket 1912. december 20-tól tartottak vissza két fegyvergya­korlat számítandó be, akik pedig a hadsereg ki­egészítésére vonultak be, azoknak egy fegyvergya­korlat Az 1912 iki póttartalékosoknak nem szá­mították be a kivételes szolgálatot, da akiket a hadsereg kiegészítéséhez hívtak be, azoknak egy fegyvergyakorlatát elengedték. — Köri gyűlését tartotta f. hó 11-én Nagyká­rolyban a »Nagykárolyi és Mátészalkai Tanítói Kör“ melyen a tagok nagy számmal vettek részt. Az elnöki megnyitójában Téglás Lajos einök arra kérte a hazafias magyar tanítóságot, hogy felvilá­gosítással és rábeszéléssel hasson oda, hogy a magyar választók az uj választói törvény értelmé­ben, értelmi censusukat az illető bizottságok előtt igazolják, hogy választói jogukat biztosítsák, mert ez nemzeti érdek. A napirend előtt Szaleczki Miklós érendrédt áll, igazgató gyönyörű és megható be­szédben méltatta a kör két tagjának, Téglásné Egyed Gizella és Herceg Péter nagyecsedi áll ta­nítók érdemeit 25 éves tanítói müködésök alkal­mából, Tirkanits József áll. tanító arról értekezett, hogy az all. elemi iskolában a vallás ok­tatását úgy tehetnék intenzivebbé, ha azt a taní­tókra bíznák. Borbáth Andor az ismétlőiskolákról, Szalecky Miklós pedig a tanítóra háramló patro- názs feladatokról tartottak igen érdekes felolvasást, jövő évi gyűlés Szaniszlón lesz. — A vasutasok uj egyenruhája- Az ország összes^ vasutasi uj egyenruhát kapnak. Az uj egyen­ruha junius elsejétől kötelező. A gallérról lekerül a mostani zsinór és helyette piros hajtókát kap­nak a forgalmi tisztek. A karszalag is eltűnik és a szárnyaskerék felkerül a hajtókára. Az uj egyen- ruhaszakályzat értelmében a vasutasok vörös sap­kát fognak viselni. — Fiatalkoruaknak tilos a dohányzás. Székes, fehérvár szabályrendeletet készített, mely szerint a fiatalkorukat eltiltották a dohányzástól. Az er­ről készített szabályrendeletet a jóváhagyó zára. 19 (256) cgjfo , dókkal most küldte le a belügyminiszter. Az érde­kes szabályrendelet a következő : 1. §. Fejérvár- megye egész terűidén a 15 életevüket még be nem töltött egyéneknek köz- és nyilvános helyeken do- hányozniok, dohányt, szivanrt s szivarkát saját cél­jaikra bevásárolniok, vagy magukkal hordaniok ti­los. 2. §. Az a fiatalkorú, aki ennek a szabályren. delelnek rá vonatkozó rendelkezéseit messzegi, ki­hágást követ el és az 1908. évi XXXVl. törvény­cikk 33, § a értelmében büntetendő, illetőleg a gyér. mekekel szemben az 1913.évi belügyminiszteri ren­delet értelmében kell ejlárni. — Fagykár esetén adóleengedés jár- A törvény szerint fagykár esetében, mikor természeti csapás tönkre teszi a termést, vagy annak egyrészét, adó­leengedésnek van helye, ha az illető gazdák a fagy­kártól számítolt ryolc napon beiül eziránt az elő. jaróságnál jelentkeznek. Felhívjuk ezen körülmény­re a károsult gazakőzönség figyelmét azzal, hogy aki ezen adóelengedést igényelni akarja, azonna jelentkezzen a községi elöljáróságnál. — Furfangos kivándorlási csalók. Két notórius kivándorlási hiéna fölött intélkezelt ma a kir. tör­vényszék dr. Némethy József elnöklete alatt Dom­bi Imre és Mircik Huri Jánosnak hívják a két de­rék férfiút, akik a hiszékeny emberektől 100—150 koronát csaltak ki azzal, hogy kerülőutakon, ka- lamilás nélkül kisegítik Amerikába. A szédelgők fantasztikusz terveket mutattak be az áldozatok­nak, de végre is rajta vesztettek a manipulációkon és letartóztatták őket. Dombi Imrét elítélték 1 és fél évi börtönre, Huri János 8 havi börtön­büntetést kapott. — A batizi diák obeliszk ünnepélyes leleple­zése f. évi október 11-én fog végbemenni. Az üanepi beszédet dr. Balthazar Dezső detreceni ref. püspök mondja. — Pályázatok- Szatmdrvármegye főispánja pályázatot hirdet a vármegyénél megüresedett iroda segédtiszti állásra. Pályázati határidő má­jus 20. Az üresedésben lévő fábiánházi «ljsgyzői állásra pályázeit van hirdetve. A pályázat határi­deje május 25-ike s az állás május 30-ikán d. e, 10 órakor a fábiáuházai jegyzői irodában kerül betöltve. — ÁZ Írnok bűne. Tardi János községi írnok az ököritói körjegyzőnél működött, Tardi több Íz­ben fordult apróbb nagyobb szívességért Farkas József ottani gazdálkodóhoz, amit az mindig tel­jesített. Az írnok visszaélt Farkas jóságával: val. tót hamisított a nevére. A kir. törvényszék Tardi Jánost most okirathamisitás miatt hat hónapi börtönre ítélte. A vádlott felebbezett, de felebbe- zett súlyosbításáért dr. Pap Szilviusz királyi ügyész is. — Vizsgabiztosok- A közoktatásügyi miniszter az elemi iskola hatodik osztályának záró vizsgá­lataira a csengeri körbe Sinka Lajos nyug. ref. tanítót, az svasujvdrosi körben Kincs József apai igazgató-tanítót, az erdődibe Meubauer Ele­mért, a fehérgyarmati körbe Vladár Ferencet, a nagykárolyi körbe Patek Bélát, a mátészalkai körbe Kathona Gézát, a nagysomkutiba Veress Józsefet, a szaniszlói körbe Lukovics Endréi, a nagypeleskti körbe György Mózest, a szatmári körbe Kótay Lajost, a szinyérváraljai körbe Jan-, kovits János igazgató tanítókat vizsgábiztosoku kinevezte. Villany világítást legjutányosabban szerel RADOSZTA. 1 A D O a Csizmadia-féle bérpalotában aWeisz Mór és társa féle üzlet- helyiség udvari lakással együtt (CUKRÁSZNAK KÜLÖNÖSEN ALKALMAS). Értekezhetni % a Közgazdasági banknálv

Next

/
Oldalképek
Tartalom