Mátészalka, 1913 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1913-07-25 / 30. szám

Mátészalka, 1913 M ÁTÉSZALKA junlius hó 25. 30. (225.) szám. 3. oldal. —*■ Aratók sztrájkja. Szilágyi Lajos- jármű nagybirtokos 1400 holdas gazdaságában 120 arató munkás,, nagyobbára a szatmármegyei Szaniszló községből való oláh anyanyelvűek, sztrájkba lép­tek. A sztrájkra az aratók szerint az adott okot, hogy az ispán a múlt heti esős napokon, hétfőn és szombaton, mikor dolgozni leheteti, munkára hajtotta, de ők ekkor nem voltak hajlandók dol­gozni. A sztrájkolok aztnap fenyegetően léptek fel az ispán ellen, a ki jelentést tett a tulajdonosnak, ki a főkolomposokat, három munkást megfenyített. Az összes munkások erre kimondták a sztrájkol és meg akarták lincselni saját házában a földbir­tokost. Szilágyi Lajos erre többször a levegőbe lőtt A mátészalkai lovas csendőrök a legkritikusabb időben érkeztek meg és bekísérték a munkásokat. Kállciy Szabolcs I. b. főszoigabird azonnal tárgya­lást tartott és a három főkolompost, kik nem vol­tak hajlandók fölvenni a munkát, egy-egy hónapi, a többieket pedig 15 — 15 napi elzárásra Ítélte. A főkolomposok nyomban megkezdték büntetésüket, j a többiek pedig a munka bevégezlével fogják bűn- i letésüket leülni. — Téves információ helyreigazitáss. Lapunk julius 4-iki számában »Képviselő testületi ülés* citnü cikkünkben téves információ alapján azt irtuk volt, hogy a Közgazdasági Bank az elöl­járóság azon megkeresésére, hogy városunknak rövid lejáratú kölcsönt nyújtson, vissza utasító vá- luszt adott. Ez it valóságnak meg nem felelt amennyiben a Közgazdasági Bank a kért kölcsön, folyósítja. — Nagy kínálat, kicsiny kereslet. Szo­morú szívvel tapasztaltuk a legközelebbi angyvá- sár alkalmával, hogy úgy gazdasági, mint keres­kedelmi életünkben micsoda pangás uralkodik. Az óriási felhajtás és az alacsony árak dacára, eladás alig történt. Különösen az árvíz sújtotta vidékek­ről hajtottak fel sok jószágot, miután az ár a ta­karmánynak valót teljesen megsemmisítette, igy sok szegény ember, kinek minden vagyonát egy­két jószága képezi, kénytelen attól kevésbbé elfo­gadható áron is megszabadulni, ha csak az el­pusztulás veszélyének nsm ekarja kitenni jószágát. — A pince .tolvaja. Ceriári Ferenc kraszna- bélteki kocsin áros már a múlt évben is észrevette, hogy a pincébe lévő különféle italkészietét nagy mér­tékben dézsmálja valaki. Ez év első fele végén lel­tározást csinált és kiszámította, hogy a múlt év elejétől cirka 2000 korona értékű bor, sör, és pálinka italnemüjét loptak el. A megtartott figye­lés eredményre vezetett és sikerült a tolvajt telep­lezni Tempfli János 17 éves inas személyében, akit tegnap előtt tettenértek, amint a pincében garázdálkodott. volna, kétségbeesetten dadogta : — De mit jelentsen ez ? . . . Ki bátorko­dik? .. . Egyik barátnője átölelte, hogy nyugtassa. — Miért gyalázza igy magát, kedvesem ? Hiszen — — De hiszen nem én mondtam — védeke­zett a ház úrnője. Én — én — — Én vagyok a világ legundokabb kofája. Rágalmazó, gonosz, hazug teremtés! — hallották újból kiabálni. És utána égnek emelte a kedves úrnő kezét, szeme kitágult, azután ájultan esett össze. Mialatt a vendégek köréje gyűltek, hogy ma­gához térítsék, az ezredes és barátja egykedvűen nézték az esetet. Egy hölgy hozzájuk lépett: — Mondja kedves ezredes, mi volt ez? Szőr- j nyíl érthetetlenség ugy-e? — Én jói megértettem mindent — válaszolt | az ezredes. — Balagnasse asszony végre önma, j gáról is megmondta az igazat. Azt az igazságot, melyet nem mert neki más megmondani. Úgy kellett ennek megtörténnie, mert igy van rendben. Aztán barátjához fordult: — Hölgyeim és uraim, engedjék kijelenteni, hogy Santa Jamaica márki, másnéven Antonio, a hires hasbeszélő, ki egyszeri vendégjátékra jöit ei hozzánk. M. P. — Aszfalt foltozás. Isten jóvoltából már egy egész esztendeje lesz nem sokára annak, hogy élvezzük az aszfalt járda által nyújtott kel­lemes előnyöket. Bizony sokan nagyon hálásak vagyunk ezért a létesítő tényezőknek, mert azóta nem törik le cipőnkről a gummisarok, nem üt­jük meg tyukszemünket és a mi a legfőbb nem gázolunk térdig érő vízben eső idején, ürömmel üdvözöljük azért a megint füstölő üstöket, vala­mint jólesik szemeinket gyönyörködtetni a cif- rábbnái-ciírább, krétákkal kirajzóit ábrákon, mert ezekből azt látjuk, hogy még jobbá akarják tenni aszfalt járdáinkat, gondosan eltüntetve a kissé gondatlan repedéseket, no meg hellyel közzel a nem repedéseket is, hogy még* csak a látszata se fe­nyegessen annak, hogy időn belül, megint zsebünk legmélyére kelljen nyúlnunk, ha kényelmesen aka­runk járni. — Felülfizetés: A mátészalkai ifjúság 1913 évi, július 12.-én rendezett nyári táncmulat­ságán fűiüiíizelésekért, mikor ezúttal* is köS/.önelel mond a. rendezőség, a nyilvános nyugtázást az alábbiakban adja : jegyeiket megváltották: iMosko- vils lgnácz 20 kor., dr. Fuchs Jenő 10 kor., Ciold- blott Jakab 7 kor., Szálkái Sándor 6 kor., dr. Varjas Lajos 6 kor., dr. Stein Zsigtnond dr. Franki Lajos 5—5 kor., Szálkái Zsigmoud 3- kor. Felülfi­zetlek: Goldman Ármin 7 kor., dr. Bartos Mihály, Berger Endre, Földes Jenő, Fuchs Gyula, Goldstein Sándor,, Káldor Zo'tán, Ká.lay Szabolcs, dr. Kiss Dezső, Kleimnamu Beter, Molnár Jenő, Reichjjjeuö Szaikai István, Tárnái Sándor, Tárnái Zoltán, dr. Török Árpád, VVadász Sándor, Weisz Ferenc, Weisz Sándor 2—2 tor. Fűiöp Endre, Rolb Ármin, Kál­mán János 1 — 1. kor. Bevétel 262 kor. kiadás 211 kor. 44 fill. Tiszta jövedelem 50 kor. 56 fill. — A zárda főnök tűzhalála. Máriapócs- rói jelatik, hogy Zalefszky Tivadar nyugalmazott szent Bazil rendi zárdafőnök tegnap előtt este, mikor ágyba feküdt szivarra gyújtott, később el- áimosodott, az égőszivar kezéből kieseit, a mitől a szoba tüzet kapott. Mire észrevették, már csak megszenesedeü holttestét találták. Temetése nagy részvét mellett tegnap ment végbe Máriapócson. — Próba csépi és. Az ugynezezett »Kin­cses« tag bérlője e napokban próbacséplést tartott, emelynek eredménye elég jónak mondható, ugyanis a rozsszemek szépen ki vannak fejlődve, a ki­csirázott szemek csak l°/o-t tesznek ki és a keresz­tek 40 kg-t megadnak. — Egy vasutas halála. A kis vasút Szal­máról!, folyó hó 21 -én éjjel 12 órakor halálra gázolt egy Cifra György nevű 32 éves íékezőt, ki a síneken feküdt. Cifra György azon éjjel az István szálló nevű éjjeli mulatóhelyen több társával együtt mulatott. Élféjtában elhagyta a mulatót s egy fél óra nmiva véresen összevagdalt tagokkal találták meg a vicinális pályán. A mozdonyvezető I örül- belül 30 lépés távolságból észrevette, hogy a sí­nen valaki fekszik. Vészjelt adott és fékkel, ellen­gőzzel igyekezett a vonatot megállítani, de a moz­gásban lévő hosszú kocsisort nem lehetett idejé­ben megfékezni és a fekvő emberen a vonat 14 ko­csija keresztül robogott és teljesen összevagdalta. A nyomozás másnap megindult abban az irány­ban, hogy vájjon Cifra nem bűnténynek lett-e az áldozata, amennyiben tanuk állítják, hogy Cifra társát, akivel a vendéglőben mulatott, a véres eset megtörténtekor a Kossuth-kertben bujkálni látták. A szerencsétlenül járt vasúti íékezőt fele­sége és két árvája siratja. Temetésén n szatmári vasutasok testületileg vettek részt. — Az óvári fürdő és az árvíz. Az ár­veszedelem nagy riadalmában sok olyan helyről is jöttek vészhirek, amelyeket az árvíz vagy nem fenyegetett, vagy ha fenyegetett is, nem sújtott. A többek között forgalomba került az a hir is, hogy a óvári-i fürdőt ellepte a viz. Mint értesü­lünk, ez a hir nem felel meg a valóságnak. Sőt a fürdő annyira védve van az árvíz ellen, hogy mikor a határt elöntötte a víz, a fürdőluhiidonos a csengeri csendőrök segítségére! öt családot men­tett meg a saját csónakján és azokat a füidő te­lepre szállította. Állatni! ménlovak eladása. A szatmár­németi méntelep ménanyagának osztályozása, il­letve selejtezése folyó hó 26-án lesz. A kisejletezelt tenyésztésre még használható mének a helyszínen fentjslzett napon el fognak árvereztelni. — A telekönyvi hatóság áthelyezése. Amint értesülünk augusztus első napjaiban a tele­könyvi hatóságot áthelyezik az Ipar- és Kereske­delmi Bank által bérelt, a községháza jobb olda­lán fekvő tágas és kényelmes helyiségébe. — Újítások a szatmári távbeszélőnél. A szatmári telefonközpontban tervbe van véve a Cb-rendszerü készülékek bevezetése, amely feles­legessé teszi, illetve kizárja, hogy a hivő fél csen­gessen, hanem a hallgató kagyló leetnélésére a központban a hivó fél számja felett egv kis lámpa gyulád ki. Nagy előnye ennek a rendszernek a mostani rendszer felett az, hogy a lámpácskák érzékenyebbek és hamarább gyuládnak ki, minta- hogy a mostani rendszer táblái lesesnek és a vo­nal esetleges zavarait a lámpák rezgő fénye azon­nal jelzi. Ezen újítás 100 ezer koronában kerül és ezen kívül még 60 ezer koronát fordít a kor­mány a szatmári telefonhálózat bővítésére, ami lehetővé teszi, hogy újabb 600 előfizető legyen bekapcsolható. — Sikkasztó postamester. Keresztény La­jos hngyuvásláposi körjegyző ezelőtt tíz nappal eltűnt a községből. A jegyző egyúttal a postahi­vatal vezetője is volt, amely természetesen az ő távozásával beszüntette működését. Hódy posta­biztos megjelent a hagyni l áápo-i postahivatalban és rovancsolást tartott. A vizsgálat nem kis meg­lepetést okozott, mert kiderült, hogy Keresztény Lajos hamisított és lopott. A postakincstár eddig megállapított kára 2&0O korona. Hogy körjegyzői minőségben minő szabálytalanságot követett el a megszökött- körjegyző, azt a hatósági vizsgálat ezután fogja megállapítani. — Ismét egy jó madár. A domahidi csendőrség letartóztatta Miller Mór 34 éves kiván­dorlási ügynököt, ki több szatmármegyei embert útlevél nélkül Amerikába akart kiszöktetni. — .Mozi előadások tartatnak városunk­ban pár nap óta igen szép és változatos műsorral Méltán nieg érdemli a közönség nagyobb érdek­lődését mert előadásai nem csak szórakoztatók hanem igen tanulságosak is. Szombaton »Tigris« vasárnap »Sárkány,, szenzációs ujJonságok kerül­nek bemutatásokra. — Eladó egy teljesen uj állapotban levő Műveltség könyvtára (6 kötet) jutányos árban. Ér­deklődők forduljanak e lap kiadóhivatalához. — Német francia tanfolyam és zenede. Alulírott gyakorlati utón francia-német tanfolyamot nyitok, f. é. sze.piember l-iől beiratdsi dij a tan­évre 5 kor. havi tandíj 10 kor. Továbbá azok számára leiknek zongorájuk nincs zenedei csoport órakat adok. Behatási dij 5 kor. Havi dij 10 kot. Behatások a francia-német tanfolyamra valamint a zenedébe f. é. közlendők. Aul Sándor zenetanár. — Legfinomabb, elszakíthatatlan francia »Mimii férfi gumióvszer 1 tucat 2 kor. 50 fül., 2 tucat 4 kor. 50 fiit., 3 tucat 6 korona. Pénz elő­zetes beküldése mellett portó 30 fill.: utánvéttel portó 74 fillér. >ffez* Budapest, Vili. Losonc-utca 13. Diszkrét szétküldése. H s í | Ff r r Nagyszerű és ritka látványosságban lesz ré­sze Kisvárda közönségének e hó 27-én (vasárnap) délután 4—7 óráig. A »Szabolcsi Újság« szerkesztője Suchán’ Elemér repülőversenyt rendez, melyre sikerült meg­nyernie Kvasz András és Hegedűs József nagy hírnévre jutott magyar pilótákat. A párátlan látványosság iránt az egész vá­rosban, valamint a vidéken már nagy az érdeklődés. Külön meghivók is küldetnek szét s már Zemplénmegyéböl is több mágnás-család eljöve­tele van kilátásban. A repülő napra szóló tudnivalókat és a re­pülésnek részletes programpontját a fahagaszok- valamint a »Szabolcsi Újság« rendkívüli külön ki, adása fogja hozni. A repülőtéren cukrászda és buffet sátor is lesz felállítva a hangár közelében. Ülőhely, 10, 6 és 3 korona* • Passepartout 5 korona. * Állóhely 2 és 1 korona­Helyárak

Next

/
Oldalképek
Tartalom