Mátészalka, 1913 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1913-12-05 / 49. szám

htátézzaOba ISIS' M AT É S 2 ALKA 2 ©Idái. — Szolgablról áthelyezés. A főispán a • beteg Képessy László főszolgabíró helyettesíté­sire Szuhányi László fehérgyarmati t. b. főszolga­bírót Cseugsrbc belyazto át. — Hazajönnek. Családapák, vőlegények a iegényemberek, akiket a múlt esziendóbeu fegyver •Iá szállítottak s azóta terhes katonai szolgálatot telyesiteoek a akiknek azóta nyomorog a család­iak: végre hazajönnek. A kösöe hadügyminiszter rendeletet bocsátott ki. mely szerint as 1910—911 évi póttartalékosok, akiket még az 1912. év) véd- erőtörvény alapján léuyiagas szolgálnttételra hív­tak ba, a mai napon a nem tényleges állomány­ba helyastek. Ez azt jalenti, hogy h«zaer#sxtik a mait évben behívott póttartalékosokat, visszaadják őket annyi szenvedés után nyomorgó családjaiknak. — Plgyslmsstetéa a postai esomagok cél­szerű csomagolása, helyes címzése stb tárgyában A karácsonyi és újévi rekdkivüü csomagforgalom Ideje alatt a küldeményeknek késedelem nélkül való kezalése csak úgy biztosítható, ha a közön­ség a csomagolásra és a címzésre vonatkozó pos­tai szabályokat betartja. Különösen izem előtt tartandó a következők: 1. Pénzt, ékssert, más tárgyakkal egybe cso­magolni nem (zabád. 2. Csomagolásra faláda, vssssőból font ko­sár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb értékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál pedig erős csomagold papír használ Inndó. Vászon vagy papirburkolatlal bíró csomago­kat, göb nélküli zsiueggel többszörösen és jó szo­rosan átkötni, a zsineg keresstezési pontjain pádig pacsétviasasal lezárul kell. A pecaételésoéí vésett pecsétuyomó hasz- •állandó. 3. A címzésnél kiváltó gond fordítandó a címzett vezeték és keresztnevének vagy más meg­különböztető jelzések (pl. ifjabb, idózb. özvegy stb., továbbá a címzett golgárl állásáaak vagy foglalko­zásának és lakhelyének pontos kitételére; a Bu­dapestre és Wienbe szóló küldemények cimiratai- b«o. »tenktvül • kerület, utca, kásáséin,-omeltl és ajtó jelzés stb. kiteendó. A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vérmegye) a ba ott posta nincs, az utolsó posta pontos és •itasbaló feljegyzés# különösen szükséges. é, A elmet magéra a barkóidra kall irni> óe ba es sem lehetséges, úgy a cimtáblácskára, bőrdarabra vagy erős lamazpapirra írandó, malyat tartóssá a csomag hős kell kötni. A papírlapokra irt cimekat mindig egéas ter­jedelmében kelt a burkolatra felragasztani. Felette kívánatos, hogy a faladó navét és lakását, továbbá • cimirat öszszas adatait feltün­tető papírlap lágyán magában a csomagban is el­helyezve arra az esetre, hogy ha a burkolaton le­vő cimirat leesnék, elveszne, vagy pedig olvasha­tatlan aá válnék a küldemény bizottsáiglfelbonlása alján a jelzett papírlap alapján a csomagot mégis kézbesíteni lehesse». Kívánatos továbbá, hogy a feladó saját ae- vét és lakását a csomagon levő cimirat falsó ré­ssé» la kitüntesse. 5. A csomagok tartalmát agy a eirairatan, »int a szállítólevélen ssabalosaa és részletesen kell jelezai. Budapestre és Wienbe szóló élelmiszereket, illetve fogysstási adó alá eső tárgyakat, (basatmü, szeszes italok stb.) tsrtslinxó csomagok dmirata- ira, nemkülönben az Ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken a tartalom, minőség éa mennyi­ség szerint kiírandó, (pl. szalonna 2 kgr., 1 pulyka 3 kgr., 2 liter bor stb. A tartalom ily részletes msgjelőlése a fo­gyasztási sdó kivetése szempontjából szükséges és • gyorskézbesítést lényegesen előmozdítja. Siktt t. k. — A ki tatheti fektesse pénsét maradandó becsli ékszer- óra és ezüsfrjemübe melyeket most • karácsonyi vásár alkalmával igen jutányosán és Hgmtgbizhatóbban a 32 éve fennálló Mohóságáról fezágsxerte ösmert Xő/kovits Jirthar és társa égnél tehet beszerezni, Debrecenben Piac. — Páratlan gyógyszar. Évtizedek óta falaimul minden más azért a világhírű REPARA- TOR, mert csus, kOssvény, sxurds, szaggatás, de­rék- és hátfájás, csontfájdalmak, Ischias stb. ba­joknál biztosan és gyorsan használ. Orvosok és taaárok ajénják I Üvegje 1 korona • gyógyazer- tárakban. Póstán 5 üveget 5 koronáért franco küld as egyedüli készítő Kriegner gyógyszertár Budapest, Kálvin-tér. 1481/1913 sz. V. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alullrt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhír­ré teszi, hogy a nyíregyházái kir. tazáknek 1913. évi Sp. 1629 sz. végzésé folytan Madai Népbank végrehajtató részére 240 kor. tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán al­perestől lefoglalt és 2400 kor.-ra becsült ingóságok­ra a mátészalkai kir. jbirósag 1913. V. 810:3 sz. végzésével az árverés elrendeltetvén annak a ko- ábbi vagy fclülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna alperes lakásán Mátészalkán, Zöldfa-ut 16 •z. a. leendő megtartására határdóül 1913. évidre, hó 23-ik napján de Imán 2 órája kilüzetik a mikor a biróilag lefoglalt menló s egyéb ingóságok a leg­többet ígérőnek készpénz íizetés mellett, szükség esetén hecsárun alul is el fognak adutrii. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittctéshez jogot tartanak, hogj amennyiben réssükie a foglalás korábban eszkö­zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az ár­verés megkezdaseig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bí­róság tábláján történt kifüggesztését követő naptőt számittatik. Keit Mszalkán 1913. évi aov. hó 24. __________________PÉKEK kir bir. végrehnjtő. 1346/1913. v. szám ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz­hírré tezzi, hogy a mszalkai kir. jbiróságnak 1911 4vi Sp. 959/11 sz. végzése folytán M. kir. állami gyermekmenhely végrehajtató részére 384 korona 15 fill, tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 920 kor. becsült ingóságokra a mátészalkai kir. járásbí­róság 1913. 500/4 számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése erejéi g Is amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna alperes lakásán .Mátészal­kán Zöldfa utca 16. sz. a. leendő megtartására ha­táridőül 1913 dec. hó U-ik napján délu:án / órája kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt bútorok sziist- aemüek s egyébb ingóságok s legtöbbe; Ígérőnek, készpénzfizetés mellett szükség esetén becsárou alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittctéshez jogot tartanak, hogy amen­nyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg­kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy pedig •sóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bí­róság tábláján történt kifüggesztését követő naptól ssámittatik. Kelt Mátészalkán, 1913. nov. hó 14. PÉNER, kir. bír. végrehajtó. 1125/1913 sz. v. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a mszalkai kir. jbiróság 1913. évi 430/1 számú végzése folytán Ganz és Fried- lánder ezég végrehajtató részére 320 kor. tőkekö­vetelés s jár erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperesktfll lefoglalt és 650 kor. becsült ingóságokra a mátészalkai kir. jbiróság 1913. V 430/8 számú végzését el az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán ópályiban derítő u. i 165 sz.a. megkezdve és folytatva derítőn. 124sz. leendő megtartására határidőül 1913- évi december 30 -tk napján délu. 3 órája kitüspetik, amikora biróilag lafoglalt szőllőprés, sertésól, bntorok, vetőgép s * egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz fiié. 4*e*saher hé 4. 49 (244) SZ4W1 tés mellett, szükség esetén becsáron alul is al fognak adatai. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittctéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöl­tetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv bői ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Mszalkán, 1913. dec. hó 8. PÉNER, kir. bir. végrehajtó. Nincs többé piszkos kéz! Tiff. tíItc. Tört. télre. RENOFIN ereJetl tisztiló szer piszkos kezeknek. óriási dobos 50 7,., árudat! dobos 30 f. Ltiakaiok: Alaer Béla fyöfmerfára Feléaaa Teitvéret fflssarkemkelése Fllep J. Hifid/» László lare íflszsrkirejkeléie B 1452/1913- v. zs. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezaanel köz- hirré teszi, hogy a bpesti IV kcr.kir, jbiróságnak 1913 évi Sp. Vl 2091/2 sz. végzése folytán Buda­pesti belv. iparosok hitelszövetkezete végrehajtató részére 69 kor. 20 fül. tőkekövetelés s jár. erejéig •lrendslt kielégítési végrehajtás folytán alperesektől lefoglalt ás 610 kor becsült ingóságojfra a máté szálkái kir. jbiróság 1913 V 862/1 sz. végzésévelsz árverés elrendeltetvén annak a korábbi vagy fe

Next

/
Oldalképek
Tartalom