Mátészalka, 1913 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-31 / 5. szám

Mátészalka, 1213 f Öläai; 11 kodás váltja ki a nép leikéből, amely jóté­kony és emberbaráti tevékenység kifejté­sére pedig a legjobb alkalmai a netán be­következhető tömegsztrájk rombolásainak helyrepólolása is nyújtja, mely irányban fokozott működésre kell a jótékony intéz- ! ményeink élén áüó vezető egyéniségeinket serkentenünk. Népegészségügy és u orvosok. Mindinkább erősödik na a felfogás, hogy a nép érdekében kifejteti szociális tevékenykedésnuk uj ösvényeknek' is kelt nyílni s nem szabad meg­elégedni azoknak a ieiadaioknak a megoldásává!, amelyekéi szociológusaink a nép gazdasági szer­vezése érdekében maguk elé tűznek, A népegészségügy ápolása egyike a legjtU rattanabb ösvénynek e téren s most, amidőn köz- tudatban és a közfelfogásban ennek a feladatnak heh«« megoldása lóiul mindinkább előtérbe, mely feladatot immár nemcsak az ipari munkásság ér- j uekcinek istápolói, de a mezőgazdaság művelői­nek társadalmi szervezetei is méltányolnak,, szük­séges, hogy a népegészségügy leghivaloüab műve­lői, az orvosok is sorompóba hivassanak. Tisztelet a kivételnek, de amíg Magyaror­szág orvosainak, legtöbbje a leghívebben teljesítik nehéz feladatát, akkor, amidőn betegéhez hívják, ad­dig azonban, különösen a vidéken kevés teljesiti köz ülök azt a hivatást, melyre a népegészségügy érdekében társadalmi akciók kezdeményezése körül volna legszebb feladatuk. Röviden meg is világítjuk ezt az állításunkat. A hivatalos-, kör- és járásorvosok, valamint ma­gán orvosaink is általában úgy el vannak foglalva, hogy a legritkábbia áll mint tényleges vezetőe'ö valamely magánegyesületi, vagy km házegyesületi akció élén, Megelégszenek azzal, hogy elfoglalt­ságuk közepette, legíeljebh ilyen intézmények fize­tett közegei legyenek, a legritkább1 esetben indul' ki azonban ilyen intézmények létesítése magúktól az orvosoktól. Városi, vagy vármegyei, vagy ma­gánkórház élére állott orvosaink is megelégszenek j azzal, hogy magát a kórházai iparkodnak köz­egészségügyileg kifogástalanná tenni, a legritkább esetben állanak azonban olyan társadalom moz­galom élére, amely, hivatva volna az általuk ke­zelt kórház tneílé tekintélyes számból álló, úgyne­vezett kórházegyesüietet szervezni, amilyenekkel azután egyszerre kétféle célt is érnének el. Az egyik az volna, hogy magának a kórháznak szer­veznének a ,társadalom filléreiből támogatást an­nak fejiesztlietéséhez és nem szorulnának rá & megye, község; az állam, avagy egyesek nehezén j — gondolta, hogy dacára szegénységének pontos fizető. Bendő István mindazonáltal a hetedik meny- országba érezte magát. Jói áll a szénád, fiam — dörmögte. Az esti, ábrándozási órákat msghösszabbi- totta. És micsoda álmai voltaic. Az egész, éjsza­kán, át evett és miket.’. Azután változott a kép. Lenge öltöiiyíi hölg-yeb incselkedtek vele s mikor félénken rájuk nézett,- akkor látta, hogy mind olyan, miiit a Tiniké. Olyik hozzá simult szerel­mesén, mire B-éudő szive úgy kalimpált, mint egy megbolondult óra. Majd úgy érezte, hogy valami nagy magasságból zuhan alá a mélységbe, mely­nek fenekén hatalmas, fekete tiníateiiger zugolt. Megrázkodött, Micsoda halál. Az utálatos, gyűlölt tintától vesénk ei, a melybe belefult minden gon­dolata a mely befecskendezte a lelkét s n mely­nek a foltjai úgy égetik ... És egyre zuhant alá, már érezte a tinta fanytr szsgát. Élvesztette az eszméletét ... Egyszerre gyöngyöző kacagás apró kalapács ütései érték a szivét, ó, ez a ne­vetés, mintha a Tiniké, hangja volna. Pélt kinyitni a szemét, rié* hogy abba is bele menjen az az Utálatos, fekete lé. De óvatosan még is megpró­bálta. Egy pajkos, világöt fufifigáló, pisze orocska volt az- első, a mit megpíliarífölt. Majd kél bár­sonyos, gömbölyű kar melege érié a nyakát. — Istenem, Istenem, — dadogta mint egy ízélütött — maga az Tiniké?' — Persze, hogy én vágyók!- Hát a tinta? fWWi:SMrt»Urf»^-í*~s"a** *« m*- <-»*-*■■ see *"+• »^U*V- r-u ftr-tMV’ *rr.~rwv -v. kieszközölhető kegyadomdnyaikra, másrészt /zá/>- szerUsitenék a kórházi ápolás hasznosságát és elő­nyeit, melyre, — vájjuk csak be -- különösen a vidéken ugyancsak nagy szükség van. Ezt tudja mindenki, mert hiszen a nép körében valami meg­foghatatlan általános ellenszenv uralkodik [Minden­féle kórház irányában s azok mögött önkéntelenül is a temető sírkeresztjeit keresik-. M. .-ár. gyesüieti betegsegélyző és temetke­zési egyesületek sei be keil népesíteni még a fal­vakat is és ennek- a jelszónak megvalósítása ér­dekében szükséges, hogy maguk az orvosok is élere álljanak a felbukkanó mozgalmaknak. A nép i körében megvan az-» ilyen egyesületek iránt a fo- j gékonyság, csak fejleszteni kell azt és éppen a magyar orvosoknak jutna feladatúi az ily irányú mozgalmakat helyes mederbe terelni. Uíon-utfélea működnek az úgynevezett temetkezési egyletek, ezeknek exiszitenriája legtöbb helyen igazan na­gyon labilis — isinél tisztelet a kivételnek — azonban úgy vagyunk értesülve, hogy éppen eze­ket a temetkezési egyleteket legközelebb már erő­teljes megrendszabályozás alá veszik, itt van te­hát a kellő pillanat, hogy minden ilyen intézmény kebelében kellő kezdeményezés vczcilessék keresz­tül abban az irányban, hogy azok a bűnös spe­kulációra is oly nagy mértékben alkalmat adó te- métésise-gélyezésck helyett, vagy azok mellett ti be- tégsegéiyzés áldásainak terjesztésére átszetvez- tessenek. Az ország- területén ma alig van falu, mely­ben ilyen úgynevezett temetkezési segélyző egylet ; nem működnék, ven az országnak községe, ahol j kettő három is dolgozik csendben, sokszor 500 tói I 1900 taglétszámig. Ezek körében keli megindítani a propagandát, hogy ők ne csak az embertársa halálesetére a hátramaradottaknak, de a tagtárs életében is, annak netán bekövetkező betegsége \ esetében nyújtsanak segélyt, nyújtsanak gyógyszert | s nyújtsanak megfelelő ápolást, melylyeí munkáké- i pcsségát a legtöbb esetben visszaállíthatják. Végre is az ilyen heiígsegélyzó intézmények nem fogják ingyen kívánni a kórházak és az or- | vonok segítségei, mert hiszen a társadalmi tömö­rülés utján létre hozott anyagi erő első sorban az orvosi kezelés éá»a gyógyszer köiíség fedezésére j kell, hogy forditassék. Beláthatják tehát a magyar \ orvosok azt, hogy az ilyen szervezkedés — meg i saját anyagi érdekükben is — kívánatos és akkor, amidőn ilyennek létesülését magasabb szempont­ból a nép szociális segítségének érdesében mun­kájának egyúttal saját jövedelmi forrásaik gyara­pítása érdekében is cselekszenek. Nemcsak a magyar orvosoknak, de- magá­nak az orvosszövetségeknek is figyelmébe ajánl­juk cikkünk tendenciáját, mert minden tekintetben antiszociális megnyilatkozás volna az ovostesiüle­— Mnga csacsi, micsoda tinta, —- hacsak a szemem feketéjét nem nézte annak. Éten aztán mind a ketten nevettek; Tinike nyakába fonta karjait s minden lépésük ittán egy csők következett. Valósággal ittasok léitek a csó­kok alkoholjától. Ki hídja, mi lettjvolna a vége eniinek az áloin- dórlsézolásnak, lia föl nem riad a vekkere zakatolá­sára, melynek mintha mindén hangja azt zúgta volna a fülébe: a kötelesség, a hivatal, Bendő István siess. Alig kezdet az álomtól mámorosán öltözni, mikor kopogtak ar ajlaján. A »szabadra« egy szuróá nézésű férfi nyi­tott be. — Barna János vagyok — szólt. Nem ve­szem túlságosan igénybe. Röviden végzünk, — telte hozzá. Bendő Istvánnak valami fojtogató érxésn tá­madt. Megérezte, hogy ez az ember meg fogja za­varni azt a fcwllsmes, málconyos bóduitságot, mely tegnap óta-az idegeire szállt. Valami' régi tartozásról volt szó, a mit az anyja csinált. Barna itt lakik a házban, hallotta, hogy pénzhez jutott, hát elvárja, hogy az anyja emlékére való- tekintettel kifizeti. — Mennyivel tartozott szegény anyám — kérdé Bendő eiérzékenyühen; — 99 koronával. Bendő táníorodolt, mint a kit fejbeütnek. Vége minden szép álomnak. A tegnapi r.ap ese- 1 ménvei, a Tinike . . . minden, minden egy zűr­iek részéről az, ha a népegészségügyet a tÖmÖ-' rülés és szövetkezés elve alapján szolgáló ilyen-»» társadalmi és magánvállalati intézmények alaku­lása eben foglalnának áliást. Magunk részéről az itt felvetett eszmének nem akarjuk levonni az orvosok szempontjából még megvitatható előnyös következményeit, mert » kérdés felvetése körül vezérelvül nem annyira a- magánérdekek megvitatása és megvilágítása szolgált, mint inkább az a gondolat, hogy rámu­tassunk a népegészségügy szempontjából azokra a? mérhetetlen előnyökre, melyeket a társadalmi ré­tegeknek e cél érdekében való szervezése és tömö­rítése utján a nemzet javára elérni lebet. Csak ama hitünknek kívántunk kifejezést adni, hogy ezen eszmének megvalósítására tényleg és legelső sor­ban a magyar orvosok volnának hivatottak, akik hisszük, hogy a fentiekkel vázolt társadalmi mun­kájuk révén rá is fognak szolgálni az ország jövő' nemzedéke hálájára és elismerésére. Polgáriskolai tanulók olvasóköre. Mindjobban és erősebben hangoztatják a mai * pedagógusok a tanulók önmunkásságra való ne-' velésé't és a társadalmi életre való előkészítését. A növendékek öntevékenységének tág teret kell adni, a gyermekeknek iskolán kiviil való vselke- dést, időtöltését is figyelemmel kell kisérni. Úgy szintén lehetőleg minden iskolában meg kell teremteni azon előfeltételeket, melyek alkal­masak arra, bogy a növendékek az életbe kike­rülve mennél kevesebb rázkódtatást legyenek kény­telenek elszenvedni és minél könnyebben illeszked­hessenek be a társadalmi keretekbe. Mert bizony- az olyan elavult iskolák, melyekben a tanító vagy tanár erővei és kényszerítéssel akarja rásütni a- gyermekre saját egyéniségének bélyegét, ahol tisz­tán az indokolatlan »akarom!« parancsszó min­den elevenséget, mozgást, azaz életet kiöl, ahoU a gyermek ösztönszerüen, öntudatlanul járószaia- gon vezettetnek — mondom, az ilyen ósdi isko­lákból kikerülő, a deszpotizmustói lenyűgözőit gyermekek a szabad éleinek nem fognak örül­hetni igazán és tisztán, mert emberek lesznek, kik szolgamódra engedelmeskednek é3 ha hatalmukba áll, zsarnokiasan parancsolnak. Annál nagyobb örömünkre szolgál azon köz­ismert tenyre való utalás, hogy városunk polgári- fiuiskolájában’éppen ellenkezőleg, a növendék a gya­korlati éleire neveltetik, mert gondolkodó, Ítélőké­pességeinek, cselekvési akaratának fejlesztése, belső' énjének kibontakozása, az egyének és társadalom érdekeinek összhangba hozatala a legfontosabb célok egyike. Az iskola kis társadalmában a nyilvános­zavaros chacsszá keveredett a fejében. Elveszik a pénzét. Hogy még gyalázzák azt a szegény már­tír asszonyt — és előtte. 0, azt nem tudná elvi­selni. „ Gépiesen számolná le a 90 koronát, de könny szökött a szemébe s mikor Barna eltávo­zott, hirtelen minden vár a szivébe tódult és vé­gig vágódott a padlón. Annak a szegény megrugdosott szívnek na-' gyón sok volt ez az utolsó pofon. Mikor pár perc múlva magához tért, leván-- szorgolt a lépcsőkön . . . Bódultán ődőngölt az utcákon. Fojtó párás novemberi köd ült meg min­dent ... A gázlángok fénye egybe folyt a sze­méi előtt ... A villamosok csillingeláse, a kocsik dübörgése, az utcai zaj kábító szimfóniája egé­szen megszéditetia. Maga sein tudta hogyan, egy fegyverkereskedésben találta magát. Néhány perccel később görcsösen szorongatta zsebében a revolvere agyát . . . Oh, nem, nem itt az utcán,- a hol vásári komédiája lenne a nagyvárosi kíván­csiságnak. Künn a városliget csupasz fái közölt leült egy padra. Az éles hideg hasogatta az arcát . . . Apró csillogó hókristályok ölelkeztek a levegőben . . . É.s Bendő István szivében a halálos elkese­redést lassan valami fásult zsibbadtság váltotta fel. Sóhajtott egy mélységeset, egy nagyot . . . aztán — bele lőtt a levegőbe 9 lehorgasztott fő­vel, mint egy megvert eb megindult hazafelé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom