Mátészalka, 1910 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1910-04-29 / 17. szám

2. oldal. M Á T É S Z A L K A 17. (56.) szám. ez az első kelléke annak, hogy valamely irányban önállólag véleményt nyilvánítsunk) be kell látni, hogy a csavargó gyermekek ellenében sem a ki- hágási törvény említett rendelkezése nem alkal­mazható, sem az állami védelem ki nem terjeszthető. Kettős oka van ennek. Az egyik az, hogy az állami védelemhez való jog lényege és jellege jogászilag szabályozva még nincs. A másik az, hogy az ily csavargó gyermek néven ismert ujság- áruló rikkancsra nem vonatkozik az a törvényes szabályozás, melyet a csavargás fogalmaként a tételes törvény megállapít. Végezzünk először az utóbbival. Csavargó az, kinek bizonyos lakhelye, ál­landó kereset forrása nincs és a ki az élet fenn­tartására szolgáló eszközöket kimutatni nem tud­ja. No most már, én nem képzelem, hogy a csa­vargó gyermekek legnagyobb részét e fogalmi kör alá lehetne vonni legtöbbnyire egy oka van a csavargónak s ez az oka szülei vagy házi fe­gyelem hiánya. Hiszen legtöbbször a rikkancs hoz­zájárul az ujságárulással éleifenntartásához, igy szerez pár fillért, otthona, családja- is van. Nyil­vánvaló már ennélfogva, hogy nem olyan csa­vargó, a ki ellen a törvény megtorlást alkalmaz. Való igaz, hogy lehet és van is egy más nézpont s ez az, hogy az ilyen gyermek az erkölcsi zül­lés veszélyének van kitéve. Ugyde ezzel szemben nincs más tételes intézkedés, mint a spe­ciális büntető eljárás, a mely a büntető novel­lában a fiatalkorúak elleni rendelkezésekben le­fektetett úgynevezett »intézkedések* alkalmazásá­ban nyer érvényt, de ennek előfeltétele, hogy a fiatalkorú bűncselekményt kövessen el. Mi következik ebből ? Az, hogy vagy elha­gyatottnak kell kijelenteni az ily csavargó gyer­meket s gyermekmenhelybe utalni, vagy bűncselek­mény elkövetése esetén alkalmazni az intézke­dést. Igaz, hogy mind a két eljárás etikailag véve is állami vedelem. De ezen megállapítással az okok elsejére jutunk, hogy az állami véde­lemhez való jog lényégé és jellege szabályozva nem lévé*: noli me tangere a csavargó gyerme­kekkel szemben. önkényt következik a teendő, a mi — meg­engedem, hogy radikális — de egyedül célravezető lehet s ez az, hogy a csavargó gyermekeket ható- ságilag elhagyottaknak kell nyilvánítani. De abban a percben, amint az orvoslásnak ez a módja fel­tolul, alapos aggodalom fog el mindnyájunkat, kik első sorban jogászi észszel gondolkozunk, mert belátjuk, hogy ez orvosság rosszabb mint a halál. Következménye, az elv végrehajtása által nemcsak a gyámhatósági hatáskornak a rendezése, hanem annyi személy, vagyon és családjogi viszonynak is a megoldása, amely a szülő és gyermek közötti kapcsolat elszakitásával a csavargó gyermekkel szemben állami feladattá teszi a védelem szüksé­gességét. És^itt nem lehet helye újabb speciális intézkedéseknek, nem lehet egy törvénycikkel ren­dezni ezt a jogviszonyt, hanem meg kell alkotni az állami védelemhez való jogot, szabályozni enntk jogkörét és tételeles törvénnyé emelni az állami védelem jogát. Addig tétlenül, összedugott kézzel, sokszor el­szoruló szívvel kell szemlélni a csavargó gyerme­kek nagysokaságát, melyet az élethez való jog, és e jog anyai eszközei, a kenyér megszerzése, uta- j zási futkosás üz, hajt korcsmáról-korcsmára éjnek i idején, fagyban esőben nap-nap után. És ha az | erkölcsi zülés nyitott kapuján annyi bele bukik, mégha a romlás és elpusztulás miazmáit magába is szívja igy a gyermeklélek, törvénnyel, rendsza­bályokkal — ilyennek hián —- még nem akadályoz­hatjuk, csak a nagy Humanismus után nyújtjuk a kezünket, melyet el nem érhetünk. S vájjon, nem ez-e a mi sorsunk, talán vég­zetünk is általában ? Jelszavkat hangoztatunk és semmit avagy oly keveset produkálunk ?! HIKE K. Május 1.-én. Bóditőan édes volt az én álmom, Velem volt mindég az én kis arám, S egyszercsak cigánymuzsikának hangja Szólal meg halkan, május hajnalán. Föl sem nyitám szemem s hallgattam tovább A muzsika ismert, bájos dallamát. Hiszen az én nótám volt az a nóta, Mely egész betölté a legény-szobát. Úgy érzém, mintha tovább álmodoznék S átölelve tartnám azt a kis leányt . . . És repülnénk együtt eszményi szárnyon, Mint az angyalok, — ott fönn — a légen át . . . A zene ütemére csapkodtuk szárnyunk, Boldogságunk mostan nem ismert határt És repültünk gyorsan, föl-föl a nap felé . . . Azt hívén, a jóból bármily sok sem árt. Ámde egyszercsak elfáradt 'a szárnyunk. Az erőnk elszállt, mint a buborék. . . . Hirtelen magamat otthon találtam: Megszűnt a zene és — fölébredék. Cyrano. — Áz első bérpalota. Városunk haladása, fejlődése és szépsége szempontjából nem kis jelen­tősége van annak a nagyobbszabásu építkezés­nek, mely a múlt nyáron megindulva, az idén még fokozattabb mértékben folyik s amely jó néhány modern, szép uj házzal teszi városiasabbá és szebbé utcáinkat. Jelenleg a Vasut-utcában a Szilágyi, Szóbél és Felmann féle telkeken építkeznek, de, mint hall­juk, még jónéhány építkezés van tervbe véve. A Kossuth-utcán a uagytőzsüe és a Feldmann épüle­tek helyére emelnek uj házakat, mig a Gyár-ut­cán a dr. Fuchs háza jutott már el a betetőzésig. Legnagyobb szabású azonban az az építke­zés, amely a Kossuth és Vasut-utcák sarkán, a Csizmadia Kálmán földbirtokos telkén folyik, ahol a két utcára néző impozáns, emeletes bérpalota épül. Az épület-kolosszus földszintét üzletek és a Közgazdasági bank fogják elfoglalni, valamint a »Csillag« gyógytár ; mig az emeleten lakások lesz­nek. Végre tehát valami keveset segitve lesz azon a lakásínségen, mely pár éve állandó betegsége e városnak. A bérpalotát — melynek költségei cirka 8000!) koronát tesznek ki — a Vasas és Hoksáry jóhirü építési-vállalkozó cég tervezte és építi. — filiaa-ldt közgyűlés, a községi képviselő- testület közgyűlését, melyet folyó hó 23.-án ter­veztek megtartani, s amelyet múlt számunkban mi is meghirdettünk, közbejött akadályok miatt nem tartották meg. A közgyűlés újabb határideje eddgigelé nincs megállapítva. — Mikor lesz már telefonunk ? A »Mátészalka« több Ízben irt e lassú tempóban haladó ügyről. Említettük volt, hogy a helybeli hárt m pénzintézet és a Szálkái gyártelep igazgatósága felajánlották azt a 12000 korona összegei, mellyel a telefon- hálózatot felépittethetnők. Azonban az Ígéret csak Ígéret maradt. A telefonkérdést összekötik a poli­tikával, holott ahoz semmi köze. Kérjük tehát a fentnevezett részvénytársaságokat, mentesítsék a te­lefon kérdését a politikától, váltsák be Ígéretüket, hogy ne szenvedjen késedelmet e mindenkire hasz­nos intézmény. — Mozgalom az aszfalt-járda ügyében. A Va­sut-utcában, a Csizmadia Kálmán bérpalotája fe­lőli oldal lakói mozgalmat indítottak az iránt, hogy járdájukat saját költségükön ki fogják aszfaltoz- tatni. Dr. Steinberger Samu és Feldmann Dezső az iránt indítottak mozgalmat, hogy ne csak a Vasút- hanem a Kossuth és Nagyvég utcák járdái is ezúttal kiaszfaltoztassanak és pedig úgy, hogy mindenki a saját telke előtt készítendő járdát fi­zesse ki. — A Róth árvák javára újabban a következő összegek jutottak hozzánk : Weisz és Szőke bpesti cég 4 k., Weisz Sándor Hevesről 2 k., és K- B. Bpestről 2 k., Összesen 8 kor. Eddigi gyűjtésünk -. Ili kor. 01 fül. — Ökéritó. Már teljesen befejeződtek az in­tézkedések az ököritói tüzkatasztrofa következtében gondozás nélkül maradt gyermekek sorsáról. A belügyiminiszter rendeletére a debreceni állami gyer- mekmenhely igazgatója a helyszínére utazott és a köz­ségi elöljáróság segítségévei megállapította, hogy liat- vankileric tizenöt évnél fiatalabb gyermek maradt részint teljesen árván, részint félig árván. Mivel azonban a lakosság jc'entékeny része jómódú, az árván maradt gyermekek egy része nem szorul a közjőtékonyság gondoskodására. Harmincegy azok­nak a gyermekeknek a száma, akikről jómódú hozzátartozóik gondoskodnak. A többiek közül húszat a társadalmi jótékonyság vett védelmébe, tizenegy gyermeket a debreceni állami gyermek- menhely kötelékébe vettek fel, egy gyermeket, égési sebei mi itt, a kórházban ápolnak, végül hat gyermek iránt folyamatban van az illetékes gyám­hatóság határozata az elhagyottság kérdésében. Az ököritói szerencsétlenség még tizennyolc szom­szédos községet is sújtott. Az ezekben a közsé­gekben közvédelemre szoruló gyermekek ügyét most tárgyalják. A múlt hét csütörtökén este érkeztek visszaPestre azoka bpesti mentőorvosok, akik hetedikén utaztak le Ököritóra a gróf Karácsonyi Jenő-féle segélyalap­ból. A mentőorvosok közül dr. Fiala és dr. Kari­kás átvették a fehérgyarmati kórházban lévő be­tegek kezelését, dr. Faith pedig az ököritói bete­geket kezelte, azonkívül időnkint átlátogatott a szom­szédos községek: Géberjén, Penyige, Gyügye és Porcsalma sebesültjeihe... Mind a hárman- derekas, buzgó és kielégítő eredményű munkát végeztek. A betegek nagyrésze meggyógyult, de sokan egész életükre nyomorékok maradnak. Fehérgyarmaton dr. Fiala és dr. Karikás az intelligenciának tanfo­lyamokat rendezett és megalakította a mentőosz­tályt. A gyógykezelt betegek száma túlhaladta a százat. A legtöbben — nyolcvanan — égési se­bekben szenvedtek. Egy ököritói betegnek, Fai kas Borisnak, nagyon súlyos az állapota. Fehérgyar­maton tizennyolcán, Géberjénen hatan, Porcsal- mán hárman vannak, akiknek az állapota megle­hetősen súlyos. Egypárszor leutazott Szatmárme- gyébe dr. Kovách Aladár, a budapesti mentőegye- sület igazgatója is, s mindig meggyőződött arról, Cyrano. hogy orvosai legteljesebb gonddal végzik a felada­tukat. — Nagy szerencsétlenség érte folyó hó 22.-én Nyírmeggyesen Borka József, József nevű 3 és fél­éves kis tiát. Borka trágyát hordott a mezőre s magával vitte kis fiát. A lovak trágyázás közben, valamitől megriadtak, Borka a gyeplő után kapott s a kis fiút eleresztette, mire a 3 és féléves gyer­mek a lovak közé esett s keresztül ment rajta a megrakott szekér, mely annyira összetörte, hogy pár órai kínos szenvedés után meghalt. A szeren­csétlenül járt kis fiú holttestét Dr. Vida József és Dr. Bródi Sándor orvosok boncolták fel, Balássy Miklós kir. albiró és Becske Sándor kir. járdsbi- rósági hivatalnok bírósági személyek jelenlétében. A szerencsétlenül járt kis gyermek holttestét, amint értesültünk, a kétségbeesett anya nem engedte fel­boncolni, karhatalmat kellett igénybe venni az or­vosoknak, hogy hivatalos kötelességüket elvégez­hessék. — A „Nagykárolyi ref. egyházmegye taiitó­egyesülete“ évi rendes közgyűlését f. évi április hó 2/.-én Nagykárolyban, Nagy Ferenc egyes, elnök vezetése alatt tartotta meg. A közgyűlés főbb tár­gyai : elnök beszámol az egyesület multévi mű­ködéséről. Veress Vilmos szamosszegi ref. tanító »A kivonás okszerű módja a 111—IV. osztályban« címmel tartott szép és tanulságos szabad-előadást. Szőke József szaniszlói ref. tanító »Ne csak ta­níts, hanem nevelj is a szeretetre« szépen megirt értekezését olvasta fel, mely után Tóth Erzsiké szamosszegi ref. tanítónő bájos, csengő hangja gyönyörködtette a közgyűlésen részt vevőket. Nagy Ferenc géresi tanító szép emlékbeszédet mondott, néhai Takács Ferenc nyug. tanító felett. Ezután a tisztviselőket választotta meg a közgyűlés, kik kö­zül elnök, alelnök, pénztáros a régiek maradtak, mig a választmányi tagok közül bzoboszlay Pál mátészalkai ref. tanító lemondott s helyébe Kor­mány Miklós gebei ref. tanítót választotta meg a közgyűlés. Több folyó ügy elintézése után a köz­gyűlés véget ért. — Jubiláns Ünnepély. A szatmárnémeti ref. főgimnázium, annak emiekére, hogy a mostani helyén 300 éve áll fenn, f. évi május hónap 18.- án d. e. fél 9 órakor a szatmári ref. templomban jubilaris ünnepet rendez. Az ünnepély sorrendje: 1. Bevezető ének: »Jövel Szent Lelek Úristenem.« 2. Ima. Mondja Dr. Erőss Lajos, a tiszántúli ref. egyházkerület püspöke. 3. Ének. Előadja a fögiin- naziumi énekkar. 4. A főgimnázium 300 éves múltja és jelenne. Ismerteti Bakcsy Gergely igaz­gató. 5. Ének. Előadja a fögimnáziumi énekkar., b. Üdvözlelek és az igazgató tanácsi elnök köszönő válasza. 7. Himnusz. Az ünnepélyt megelőző na­pon, a Pannónia éttermében ismerkedő estélyt tart a rendezőség. Az ünnepély utáni napon pedig meglátogatják a város iskoláit, nevezetességeit. 1910. május 19.-én Erdődre, máj. 20.-án Bikszádra, máj. 21.-én Felső- és Nagybányára terveznek ki­rándulásokat az ünnepélylyel kapcsolatban. — Hulla zsákban. Borzalmas leletre akad­tak az olcsvai Ó-Karaszna csekélyvizü partján a járókelők. A leapadt vízben egy zsákot találtak, melyben egy teljese« kifejlett, de a melegebb idő folytán már oszlásnak induló csecsemő-hulla volt. A hulla a jelek szerint már régebben hevert a vízben. A csendőrség erélyes, széleskörű nyomo­zást inditott annak kiderítése végett, hogy ho­gyan került a csecsemő hullája a vizbe. A gyanú egy olcsvai jómódú gazda leányára irányul, aki ellen több súlyos gyanú merül fel az iránt, hogy törvénytelen gyermekét a vizbe fojtotta. Hát szó, ami szó, elitélendő az az anya,? aki mag­zata életének kíván véget vetni. Azonban ha jól meggondoljuk a dolgot s megnézzük a mai kor ferde, rossz felfogását, mikor a társadalom meg­veti, kebeléből kizárja az olyan nőket, kik elcsá- bittatva bűnbe esnek, az enyhítő körülmények egész sorát hozhatjuk fel, e borzalmas bűnt elkö­vető anya tette mellett, mégha a megélhetés ne­héz keserveit nem vesszük is tekintetbe. — Adakozás az ököritói szerencsétlenek részére. A mátészalkai iparosok köre Róth Józsefné „ár­vái részére N. N. név alatt 8 koronát adományo­zott s az április 10.-én tartott mulatság jövedel­méből pedig 30 koronát juttatott az alispán keze­ihez az ököritói szerencsétlenek részére. Helyén valónak találtuk ha a Róth árvák részér* N. N. név alatt 8 kort. adakozó egyesület nevét nap­fényre hozzuk s elismeréssel adózzunk e jószívű­ségért, mert Mátészalkán ez az egyetlen erkölcsi testület, mely nemcsak részvéttel nézte e világra szóló szerencsétlenséget, hanem erejéhez képest, anyagilag is sietett támogatni a katasztrófa által sújtott szerencsétlenek hátramaradottait. — A mátészalkai reform, egyháztanács folyó hó 24.-én gyűlést tartott, Kincses István ref. lel­kész és Rácz István főgondnok elnöklete mellett. Kincses István elnök előterjeszti a megújított lel­kész! dijlevelet, melyet a gyűlés elfogad, mig a Lengyel Péter kérelmét, melyben egy pár méter földet kér a telke mellett lévő ref. temetőből, 26 szavazattal, 14 ellenében, elvetette.-- Iskolalátogatás. Bodnár György kir. tan­felügyelő f. hó 25.-én a helybeli m. kir. áll. pol­gári és az iparos-tanonc iskolákat meglátogatta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom