Mátészalka, 1910 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1910-07-29 / 30. szám

3. Oldal. MÁTÉSZAL K A 30. .(69.) szám. Mátészalkai hullámok. (A...I.) Ai emeletes házak egyre- masra emelkednek ki a falusi hazak tömkelegéből. Tűzoltóságunk még nincs, még a föld­szintes házak is tüzveszedelemben fo­rognak, de azért a tőkepénzesek reme- ges nélkül, bátor szívvel rakják a há- zakvit egymás föle. Mi lesz ebből ? . . . Egy cifra, cik-cakkos görbe város, melynek egy-egy zugaba tízezreket öl­nek bele és mikor mar minden ház fel lesz építve, megfog bizonyosan nálunk is alakulni a szépészeti bizottság, hogy mindent kromboltasson, hogy újra épít­tessen mindent, hogy egy egyenes vo­nalat húzhasson végre Mátészalka ut­cain. Mert gazdag város vagyunk és ki fog tőlünk telni ilyen passzió. Aztán meg egy óriási tűzvész is jönet. Az igaz, hogy ilyen tűzbiztonság mellett, mint nálunk van, ilyen alkalom nál emberelet is veszedelemben forog De ki törődik azzal ? Az épülő paloták biztosítva van­nak. A drága téglák, az óriási gerenuak, a ttnom munka. Ki törődik az ember­élettel, mikor úgy dühöng nálunk az ál- lategcszseg ? * Minden változik. A tócsák helyén for­galmas utcák zaja hallatszik. „Minden utcán két sarok.“ Minden huzban van­nak üzleiek. Ablakok nem is igen van­nak keiem, csak boltajtók es kirakatok. A regi házak heh én citra, modern épü- leiek ékeskednek. Tiz-husz év sem telik bele és a messze földről haza került földi nem ösmer rá városunkra. Csak a varos szelén kanyargó Kraszna folyó fogja emlékeztetni, hogy irmán indult el a nagy világba. A szelíd Kraszna folyó, mely sohasem csapong ki medré­ből es piszkos, sáros vize sohasem za­varja u kedélyeket De mégis . . . Negy- ven-ötven év múlva a Kraszna vize is talán szilajabba és csapongóbbá válik és a kiemelkedő nimfák, avult, öreg mesé­ket fognak beszélni a csillogó városnak. A Kraszna vizét addig talán nvégegy- szer fogják szabályozni és beterelik a város közepébe. S a lubickáló gyerme­kek áhitatta! fogják hallgatni a mesét.. . * Réges-régen egy forró júliusi nap es­téjén vidám zaj hallatszott ki egy falusi házból . . . Kicsiny volt a ház, de ak­kor nagy palotának látszott az emberek szemében. A falu egyik legelőkelőbb embere lakott benne. Vendégszerető ház volt, nyitva voltak az ajtók. Szegények áldó sóhaja környékezte a házat. — A cigány rázendített. . . . < Szép tósztok dicsérték a derek háznép erényeit. Ter­mészetesen az első tószt a háziasszony remek tankjainak szólt, melyet oly fa­lánksággal evett az a kiéhezett diák, kit a csalad reménysége, a „Kis Náci“ mellé hoztak nevelőnek és kiből később hazánk egyik ünnepelt költője lett . . . A kis trónörökös, pedig ott trónolt fennt az asztalion . . . c.des anyja puha, sely­mes keze cirógotta kicsiny homlokát. Csillogott a szeme, szürcsölte az isteni nedűt, koccintott poharával, melyet erővel nyomott kezébe a jókedvű, mulatós tár­saság . . . Egyszerre elhallgatott a zene. Egy húr szakadt meg, egy hegedű tört el. . . . Vagy valaki tósztot mondott a kis fiú jövőjéről ? ... Ki tudná azt most már megmondani ? . . . Elég az hozzá, hogy csillogott a kis fiú szeme és légvárakat épített a levegőbe * Sok, sok év telt el azóta és egy nyári, forró júliusi napon egy öreg ősz- becsavarodott ember, imbolyogva, töré­keny testtel vánszorgott a Kraszna felé. A kegyetlen, tragikus sors fájdalmas gyönyörrel rezegtette meg egész valóját és egyszerre gondolatába tolult minden, a boldog ifjúság, a küzdelmes élet, a szenvedések es ment, ment, gyors lép­tekkel a nimfák csábos zenéje felé, me­lyek csalogató szirénhangokkal súgtak a fülébe egy szebb világot, a megváltást, a szenvedések végét. . . . Mit meséljünk még nektek gyerme­kek ? Meséljük el, hogy az az öreg bá­csi, hogy kötötte be szemét zsebkendő­jével, midőn a Kraszna föl} óhoz ért. Meséljünk egy nagy, végzetes, rejtelmes mindent elfedő és kiegyenlítő locscsa- násról . . . Hiszen hiába mesélnék, hogy az az öreg ember egy és ugyanaz volt azzal a boldog, kis fiúval, kit oly jó módban nőtt fel és egy zajos, vidám társaság közepette úgy csillogott a szeme. Úgy sem hinnétek el! ? . . . A mi Krasznánknak is van már szo­morú regéje. A mese nagyon szép lesz, de a nimfák eltűnnek majd a vizen és a gyermekek a fényes paloták között a regi, kicsiny gunyhók árnyait fogják látni. . . . * Tűnnek a régi idők és fogynak a régi, jó emberek. A parochiánk udvarára sem hallatszik az a szép, harmonikus pohár- csengés, mely mellett olyan szépén meg­tért, barátságban eldiskurált az ujhitü az óhitűvel, a plébános a polgártárssal. Igen a polgártárssal és sémi mással. Regi, jó plébánosunk is eltávozott az élők sorából es mintha magával vitte volna a sírba a demokratikus, emberba- ráti eszméket, a felekezeti türelmességet. Még magunk előtt latjuk láztol kipirult arcat, rnelylyel az utóbbi időben egy kínzó betegségtől gyötörve köztünk jár­kált és már is a sötétség szele fujdo- galt egyes párolnák Te,ül . . . Arról értesitnek bennünket, hogy egy közeli falusi parochian irkákat gyertyá­kat si b. árusítanak, a más fciekozetüek iránti türelmetlenséget szítják és agyon- boldogitják a szegény népét. Pedig az istenadta népet nem jó ki­sérteni. Mert a baglyok huhogása felta­lálja verni a Molnár gyerekek véres ár­nyát és a nép sűrűsödni talál hosszú, félelmetes tömegekben és számon találja kérni a demokrácia, a l'elvilágosodott- sag eszmeit, melyet a „Mátészalka“ zászlójára irt . . . S akkor a „Mátészalka“ fáklyája ma­gasra fog lobogni és be fogja világítani azt a kis parochiát, ahol a sötétség ütött tanyát. — Uj lelkész. A megyés püspök Vadász Ágos­ton elhalálozása folytán megüresedett helybeli plébániai javadalmat Roller Béla beregszászi s. lelkésznek adományozta, Sepsy Márton helybeli ideiglenes lelkészt pedig segédlelkészi minőségben Szaniszlóra helyezte át. — Személyi hírek- Dr. Csiky Lajos, debreceni teológiai professzor, a Ferenc József rend, lovagja, kit szorosabb családi kötelékek fűznek ide hosszabb tartózkodásra városunkba érkezett családjával. — Köszönetnyilvánítás. Vettük a következő levelet: Tekintetes Szerkesztő Ur! A mátészalkai ifjúság 1910. junius hó 26. napján tartott táncmulatsága alkalmával befolyt jövedelemből Lindenfeld Albert pénztárnok a Mátészalkán építendő kórház javára mai napon 36 koronát fizetett le kezeimhez. Midőn ezen összeg ^felvételét nyugtázom, egyúttal a szives adományért a község nevében köszönetem nyil­vánítom. Kelt Mátészalkán, 1910. julius 26. Tisztelettel Rohay Gyula főjegyző. — Az aszfalt városunkban!? Helvey Tivadar dr. vegyészeti gyárának képviselője f. hó 25.-én megjelenvén városunkban, az iletékes helyen azon ajánlatot tette, hogy hajlandó díjmentesen tervet és költségvetést eszközölni városunk kiaszfaltozá­sáról. A képviselőtestületen áll tehát, hogy e régen vajúdó ügy végre a világra jöjjön és pedig, amint ez ajánlatból kivehetjük, elég előnyös körülmé­nyek között. Rajta áll, hogy jobb idők derüljenek fel a cipőkre és hogy a tyúkszemek napja im­már leáldozzák. — Hurokra került cigányok. Még a múltkori­ban történt, hogy Parasznyán a Weisz Ignác és Schönwald Bertalan kereskedők üzleteibe ismeretlen tettesek betörtek és mintegy 150—160 kor. kész­pénzt vittek el a fiókkal együtt. E hó 20.-án a nyirmadai vásáron két nagydobosi csendőr elfogott egy veszekedő cigánybandát, melynek tagjai La­katos József, István, György és Farkas Miklós és Lajos városunkban lakó cigányok. A verekedő ci­gányok azután kivallották egymásra a parasznyai betörést és kiderült az is, hogy a Kálmánd köz­ségben elkövetett két lólopást is Lakatos József vitte véghez. — Feljelentés a választásokból kifojólag. Fár- nek László kir. körjegyzőt, mint a mátészalkai képviselő választási elnököt, a jegyzőkönyv meg­hamisításával gyanúsítja Szúnyog Mihály. Fárnek emiatt a fegyelmi eljárás elrendelését kérte maga ellen, melyben a központi választmány f. hó 24.-én megtartott ülésen úgy határozott, hogy nem látván konkrét adatokkal a gyanút támogatva, az eljárást meg sem indítja. — Leforrázta a moslék. Pályi József paposi lakos az ottani szeszgyár telepén levő kutat tisz­togatta, amelybe a forró moslékot vezetik le. Ám Dávid Jakab szeszfőző, megfeledkezve arról, hogy Pályi a kutban van, ráengedte a forró moslékot. Pályi súlyos sérüléseket szenvedett, Dávid ellen pedig megindították a vizsgálatot gondatlanságból okozott testi sértés miatt. — Árokba falt gyermek. Gyarmati Sándor nagyecsedi lakos 3 éves kis fia, János, szülei gon­datlanságából a községücözepén lévő iszapos árok­i ba fűlt. A kis holttestet Rosenberg Ignác dr. és I Vida József dr. orvosok boncolták. Gyarmati Sándor és neje ellen megindították a vizsgálatot. — Vágóhíd. Felépült a modern kor követel­ményeinek. megfelelő vágóhíd, sajnos nem Máté­szalkán, hanem Nyírbátorban. — Az ecsedi láp égése. A Károlyi gróf birto­kát képező halmosi majornál dolgozó munkások mintegy 3 héttel ezelőtt észrevették, hogy holmi főzés céljából rakott tüztől a láp földje kigyuladt, A tüzet hamarosan eloltották, ám 5 nap múlva újból előtört. Ismét eloltották, de csak úgy látszó­lag, mert a tűz tovább ott lappangott a földben és pusztítóit, úgy, hogy pár nappal ezelőtt ismét előtört és mintegy 1500 kereszt búza egyszerre lesüppedt. A veszedelem helyére egy század kato­na rendeltetett ki Munkácsról, kiknek sikerült ása­tással az égést megszüntetni. — Szatmárvármegye ‘ alispánjának 23656/909 sz. határozata leérkezett a községi elöljárósághoz, amely szerint a régi államástól az uj állomásig kiépített kövesül költségeinek harmad részét, va­gyis 4856 K- 91 fillért Mátészalka község terhére állapította meg. — A szatmárvármegyei csapatok a királygya­korlatokon. Az idei őszi királygyakorlatok ideje és az ezeken résztvevő csapatok beosztása most már véglegesen megállapittatott. A hadgyakcrla ckat f. évi szeptember 12.-től 16.-ig tartják a magyargaliciai határon s ezen a Szatmárvármegyében állomásozó összes csapatok is részt vesznek. — Szatmáriak találkozója. Nagybánya város társadalmában érdekes mozgalom indult meg arra, hogy a nyáron találkozóra hívja meg a város, mindama szülötteit, a kik az ország különbözó- helyeire elszármaztak. A mozgalom élén a város polgármestere, dr. Makray Mihály áll. A találko­zás Szent István napján lesz. Ez alkalommal nagy művészi est is lesz, melyen a város szülöttei fog­nak szerepelni, közöttük Takács Mihály, Moryay Győző, Drummár László, Kérész Anikó, Csatay Janka, Zempléni Árpád stb. A rendező-bizottság tagjai közt vannak Thorma János, hányi Grünwaid Béla és Kétly István festőművészek. — Rövid hírek. Hegedűs Pál hentestől ellop­tak egy ezüst órát. A kocsisára gyanakodnak. — Weisz Jenő bőrkereskedőtől elloptak 2 drb. húsz koronást. A tettes állítólag Kovács József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom