Mátészalka és Vidéke, 1912 (7. évfolyam, 1-41. szám)

1912-09-27 / 39. szám

4-ik oldal. MÁTÉSZALKA ÉS VIDÉKE 39-ik szám. — Szüreti mulatság. A vásárosnaményi Polgári Olvasókör folyó évi szeptember hó 29-én saját pénztára javára a Korona szálloda nagytermében zártkörű szüreti táncmulatsá- rendez. Felvonulás d. u. 3 órakor. Belépti-dij személyenkint 2 K családonkint 4 korona. Kezdete este 8 órakor. — Különvonatok a lóverseny és repülő­verseny napján. A Máv. szatmári forgalmi fő­nöksége a lóverseny napjára hat külön vo­natot vezetet be a Kossuth-kert és a verseny- pálya között. Az első vonat indul 1 órakor a Kossuth-kertből s 15 perces időközökben két követő vonatot indítanak. Vissza a áerseny után 10 perces időközökben indítják a különvon atokat. — Arad a Szamos. A napok óta tartó nagy esőzések következtében a Szamos ro­hamosan árad. Deésről távirat érkezett a szatmári rendőrségre, amelyben tudatják, hogy a Szamos a város határában kiöntött. A szennyes ár utat törve magának, átszaki- totta a gátat és elöntötte a környékbeli fal­vakat, a lakosság között óriási a félelem, aki tud, menekül. A Szamos vízállása Szatmár- nál is rohamosan növekszik. Az árvizvesze- delemtől egyelőre nincs mit tartani, a hatóság a veszedelem meggátlására nagyarányú in­tézkedéseket tett. A part mentén csendőrőr­járatot állítottak fel, hogy azok az esetleges veszedelem idején rögtön hozzáfoghassanak a mentési munkálatokhoz. — Kinevezés következménye. A Szaniszló községbeli görög katholikus oláhok kántor- tanitójukat, Budó Bemuszt a múlt héten va­sárnap kivezették a templomból, megtiltották neki, hogy kántori funkciókat merjen vé­gezni. Az egésznek pedig az volt a közvetlen oka, hogy Budó Remuszt a közoktatásügyi miniszter kinevezte tanítónak az októberben megnyíló szaniszlői állami iskolához. Ebből pedig a fellázított nép azt következtette, hogy a kántor elhagyja a keresztet, a hitét és persze a román érzéseit is. Budó Remusz természetesen bűnvádi feljelentést tett. A nyomozás során majd kitűnik, kik voltak azok, akik a népet ilyenre izgatják. — Esküdíszéki tárgyalás. Szept. hő 19-én volt az esküdtszéki ciklus harmadik napja. Két 15—16 éves fiú állott az esküdtszék előtt szándékos emberölés bűntettével vádolva, azért, mert egyik cimborájukkal összevesz­tek ős megölték. Hodász községben történt, hogy ifj. Kocsis János ős Szondy József suhancok ifj, Sarkadi Jánossal apró gyermek- csiny miatt összevesztek. Szondy ős Kocsis Sarkadira rohantak és addig ütötték-verték, mig csak mozdulni tudott. Az esküdtszék, melynek elnöke Papolczy Gyula dr. tábla- biró volt, javító nevelésre ítélte a kiskorú gyilkosokat. — A csecsemő halála. A csengeri csend­őrség szombaton jelentette a szatmári kir. ügyészségnek, hogy a faluban Kertész Sándor 138. számú házában halva találták annak 3 hónapos Mari nevű leányát. A csendőrség rögtön nyomozást indított, amelynek folya­mán azután megállapították, hogy a csecsemő halálát fulladás okozta. Úgy történt ez a végzetes szerencsétlenség, hogy Kertész Sán­dor és a felesége elmentek a boltba vásá­rolni s a szobában felügyelet nőikül hagyták a kisgyermeket. Egyszerre azután — nem tudni mi okból — a szobában tűz keletkezett s a csecsemő a füstben megfulladt. A csend- őrség tovább folytatja a nyomozást. ________ — Brutális férj. Juhász István vitkai lakos, azért mert neje azt mondta neki „hozz a boltból egy kgr. lisztet“, a kezében levő zsindejező baltát felesége után hajította. De hogy ez nem találta el, dühében az éppen nála volt fűrész reszelőt a hátába szúrta. A jelentés szerint a sérülés súlyos, de nem életveszélyes. A férj ellen az eltárás megin- dittatott. — Felgyújtotta a haragosa házát. Nagy Pál ős Szondi Sándorné nyirmegyesi lakosok már régebb idő óta haragban voltak. Ez év május 16-án a két haragos az utcán össze­találkozott s veszekedni kezdtek. A vesze­kedés hevében Nagy Pál ezeket kiáltotta Szondinénak; „Meglátod, hogy koldusbotra juttatlak. Nem bánom azután, ha tiz évet ülök is érte.“ Nagy Pál e fenyegetést még azon este be is váltotta, ügy éjfél tájban, amikor már a lakók nyugalomra tértek, fel­gyújtotta Szondáié lakóházát. A tűz a nagy szélben rohamosan terjedt s rövid idő alatt elhamvasztotta az egész épületet. Szondáié ezért Nagy Pál ellen megtette a bűnvádi feljelentést a szatmári kir. ügyészségen, ahol azután a feljelentés alapján megindították a vizsgálatot, amelynek befejeztével a vádta­nács a gyújtogató embert gyújtogatás bűn­tettével vádolva, vád alá helyezte. Nagy Pál bűnügyét az esküdtbirőság elé utalták, mely azt szombaton tárgyalta le. A vád ős a védőbeszédek után az esküdtszék Nagy Pált gyújtogatás bűntettében mondotta ki bűnösnek, mire a bíróság 1 évi börtönre ítélte. — Zsebtolvaj zenész. Folyó hó 10-án N. Gy. vitkai lakos Nenländer Kain vitkai lakos korcsmájában zene mellett mulatozott. A mulatozás végeztével haza menni akarván, a korcsma előtti síkos talajon megcsúszott ős elesett. Ezt látva Balogh Pál vitkai lakos, Rengő Vilmos vásárosnaményi lakos zenész­szel együtt N. Gy. segítségére siettek s aközben Rengő Vilmos N. Gy. belsőzsebéből annak pénztárcáját, melyben 172 korona pénz volt kivette. Balogh Pál a lopást észre­vette s figyelmeztette, hogy olyat ne tegyen, hogy a tárcát ellopja. Erre Rengő Balogh- nak a pénzből adott két koronát, hogy ne szóljon semmit. Balogh azonban a kapott pénzt nem tartotta meg, hanem azt a korcs­mába bemen ve Nenländer Káinnak átadta azzal, hogy Rengő az N. Gy. pénzes tárcá­ját ellopta és ezt neki hallgatás fejében adta. A lopás a csendőrségnek bejelentetett, de a pénz meg nem került. Drága muzsi- káltatás volt ez N, Gy.-nek. — Felgyújtott termés. Schwarcz Herman nagyecsedi lakosnak, a gróf Zselénszky Ró­berttól bérben birt birtokon, mintegy 2000 kereszt búzáját felgyújtották. A gyanú Tóth Sándor nagyecsedi lakosra irányul, ki ellen, tagadásával szemben az eljárást megindí­tották. — Tyúklopás. Jenei Ferencnő vitkai lakos a nagy dobosi csendőrségnek azon jelentést tette, hogy folyó évi augusztus hó folyamán 10 drb. csirkéje egyenként elveszett és most rajta kapta Nagy Istvánná vitkai Gróf Ká­rolyi tanyai lakost, amidőn egy drb. csirké­jét megfogott és megölt. Nagyné beismerte a csendőrök előtt, hogy egy csirkét megfo­gott és megölt, de azt tévedésből tette, mert azt sajátjának gondolta. A lopás a biróság- hoz bejelentetett. __________________________ — Garázdálkodó hetes. Pár nappal ezelőtt történt, hogy Gál József, aki Grün Hermann mátészalkai gazdálkodónál szolgál, mint hetes, részegen az utcán garázdálkodni kezdett. A részeg hetes, amikor már az utcán jól ki­dühöngte magát, vasvillát ragadott, berontott Grün lakásába s ott mindenkit leakart szúrni. A garázdálkodó hetest a csendőrök fékezték meg, akik azután letartóztatták. — Veszedelmes napszámos. Seres Sándor Vitka tanyai lakos folyó hó 16-án beállított Fried Lázár ős Sándor ottani bérlőkhöz ős egy napszám kifizetését követelte. Friedék az ispán nélkül nemtudva, hogy miféle napszámot követel, Serest az ispán megkér­dezéséig követelésével várakozásra szólítot­ták fel. Seres erre a legdurvább ős legsór- tőbb szavakat használta Friedék ellen, mire ők őt távozásra szólították fel. Ekkor Seres kést rántott és Friedéket leszurással fenye­gette meg. Az eset a járásbíróság előtt fog befejezést nyerni. Szerkesztőség : Mátészalkán, Nagy vég-utca. (Dr. Stein Zsigmond ügyvéd irodájában.) Kiadóhivatal: Manyák Károly könyvnyomdája, Nagykároly, Kaszinóu. Hirdetési dijak előre fizetendők. — Nyilttér sora 40 fillér. Felelős szerkesztő: Dr. Stein Zsigmond, ügyvéd. 4316/1912. Tksz. Árverési hirdetmény kivonat. A mátészalkai kir. járásbíróság köz­hírré teszi, hogy a kir. Kincstár végrehaj- tatónak Százz Sándorné szül. Biró Borbála végrehajtást szenvedett ellen 270 K 82 f. tőke s jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti-i kir. törvényszék a mátészalkai kir. járásbíróság területén levő, Szamoskeér község határában levő, a szamoskeéri 212. sz. betétben A I. 1. 2 sorsz. 123. 124. hrsz. ingatlanból Szász Sándorné szül. Biró Bor­bála B. 8 szerinti 2/s rész illetőségére az ár­verést 830 K — f. kikiáltási árban elrendelte s hogy a fenti ingatlanok közül a házbér- adó alá esők a kikiáltási ár 2/3-án alul el­adatni nem fognak. Az ingatlanok nyilvános árverésére határidőül Szamoskeér községházához Í912. évi október hó 28-án d. e. 10 órája tűzetik ki. Ár verezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának — °/o-át készpénzben vagy az 1881 : 60. t.-c. 42. §-ában ős a 3333/881 I. M. r. 8 °/o-ban jelzett árfolyammal számí­tott óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy ennek az 1881 : 60. t-c. 170. §-ában megjelölt módon a bíróságnál történt elhelyezéséről kiállított elismervényt átadni s amennyiben a vételár a kikiáltási árat meghaladná, vevő tartozik bánatpénzét a vételár 10 °/o kiegészíteni. Mátészalkai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság 1912. évi julius hő ........, Deme s. k. kir. jbiró. Ki admány hiteléül Alberger ____________________________kir. jb. irodatiszt. Óv szerek, gummiáruk! Saját gyártmányú Mrkeztyük, kettő koronától kaphatok Fényképészeti cikkek! BLUMBCRG József keztyii, kötszer és flizőgyárában betegápolási cikkek nagy raktárában ftyirsgytiázáis, kath. parochia épületében. — Telefon 796 Külön próbaterem. Illatszerek. Szappanok. ™; - ^ - .........J-------------: - — ~T- ........... ' ^00 fe st ás vegyileg tisztit mindennemű nullát kifogástalanul a leg- jntányes&kk árak mellett. HlBEEGEN. i§l Gyár és főüzlet: Telefon 701. |ranf János-utca 10. sz. Telefon 701. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. R Fiók-üzlet: Myir@gyháza, Vay Ádám-utca 5. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom