Mályusz Elemér szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XV. Budapest 1934.

A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265.

ha ideien Nagod eleit nem ueszi. Varunk azért Isten utan minden oltalmat Nagodtul es ez köniörgesünkre kegielmes ualaszt. 3 Ill-mae C-nis V-ae humillimi servitores evangelicae professionis cives Varasdienses. 4 Kívül a nádor sajátkezű rájegyzése: De excommunicatione civium aliquorum et inhabitatorum civitatis Varasdiensis. 159. I6IJ. január 22. „In Leucovra ad Albim Academia." Lány Izsák 1 Thurzó Györgyhöz. Beszámol Thurzónak a teológiai tudományokban való előha­ladásáról. Szabad idejében Martini Jakab 2 professzornál tartott ma­gánvitatkozásokon vesz részt, ahol a teológia és a filozófia kérdései kerülnek felszínre. Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecséttel. — Irreg. 2. fasc. 160. 1615. január 27. Sempte. Zólyomi Perinna Boldizsár Thurzó Szaniszlóhoz. A mult évben a király Thurzó nádor és Batthyányi Ferenc ajánlására címeres nemeslevelet adományozott neki, Pál, Sándor, Izsák nevű fiainak és Zsuzsanna és Sára nevű leányainak, valamint testvérének Andrásnak és ennek fiainak János, Tamás és Pálnak, valamint leányainak Babellának és Katalinnak. Mivel az armálist még mindig nem kapta meg, kéri Thurzót, hogy hozza el ezt neki a kancelláriából. Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes viaszpecséttel. — Irreg. 4. fasc. Illustris ac magnifice Domine, Domine mihi gratiosissime, sa­lute praevia, devotam mei subiectionem cum officii mei promptis­sima oblatione commendo. 3 Horvátország és Szlavónia reformációjára 1. Payr i. m. I. k. 567. s köv. 11. 4 V. ö. a 172—176. számokat. 1 . Thurzó 1614. októberében küldte ki Wittenbergbe s amint hozzá írt beszámoló levelei mutatják, kint töltötte az egész 1615. évet is. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 177., 129., 131., 133.) V. ö. továbbá a 164. számot. 2 Martinira 1. a 101. 1. 5. jegyzetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom