Mályusz Elemér szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XV. Budapest 1934.

A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265.

assumpto filiolo 1 magnifici domini Vesselény,' quem in absentia do­minae aviae 4 ipsius ex arce Illava e accepisse perhibentur, post pran­dium in castello Teplicensi 1 peractum, venerunt cum rusticis suarum partium in domum parochialem. Ubi mox dominó concionatori 7 exposuerunt, subditos utriusque domini, nimirum domini Vesseleay et Pongracianos, institisse hactenus frequentissime de pontificio sa­cerdote in ecclesiam Teplicensem 1 introducendo: dominos igitur ad ipsorum instantiam omnino iam decrevisse, petitioni ipsorum satis­facere, id enim magistratus boni officium requirere. Mandare igitur concionatori, 7 ut de alio loco sibi prospiciat et a festő D. Georgii parochiam evacuet: alioquin capillis inde extractum iri. Quae, cum dominus Pongracz 2 elocutus esset, subiunxit Permay, 3 eandem sui quoque domini voluntatem esse, eo quod non possit haereticum bona conscientia diutius tolerare. Quin etiam filiolum domini Ves­seleny interrogavit: Ferko, 4 yakoweho ty kneze chaess w Teplicy mjti? 8 Puer, uti erat edoctus, respondit, papezka. Auditis, inquit Permay 3 ad subditos, iste est vester hereditarius dominus et idem vult, quod páter eius, nisi obediveritis, fustibus poenas luetis. Haec cum agerentur, Andreas Nedeczky 9 nobilis, hactenus servitor Da­nielis Pongracz, 2 solenniter suo et reliquorum patronorum evan­gelicorum nomine contradixit et protestationem instituit. Pongracz 2 iratus, servitio suo illi interdixit. Ibi ille maiore sumpta fiducia, veluti iam non amplius servus, sed Über, ulterius instabat: Num­quid tu solus patrónus es ecclesiae Teplicensis 1 et dominus Vesse­lény? 5 Ubi ergo erit dominus Szuniogh, 10 ubi domina derelicta, 4 ubi dominus Andreas Pongracz, 11 ubi dominus Lehotsky 12 et Boch­Lovchanus Timotheust, Teplicből, Wesselényi István birtokáról, pedig Pannificis Jánost. „Vidit hoc dominus Deus, noluitque inultam relinquere legatis suis illa­tain iniuriam, iustus es, 0 Deus et iustum iudicium tuum, sic pereant omnes inimici tui, Domine." 1618. júl. 29.-én t. i. gyilkosságnak esett áldozatul és eb­ben az egykorú író Isten büntetését látja. (Fasc. 7. No. 41.) 4 Wesselényi István fia, Ferenc a későbbi nádor. Szül. 1605-ben. Nagy­részt nagyanyja, Perényi Borbála, Dersffy Miklós özvegye, ekkor már Ostrosith Andrásné nevelte. 5 Wesselényi István középszolnoki főispán, szerémi bán. Első neje Dersffy Miklós honti főispán leánya Kata, így kerül hozzá Teplic. Dersffy azonban 1604-ben az esküvő előtt szerződést köt Wesselényivel, hogy a reá szálló Dersffy­birtokokon az ev. vallást megtartja. (Hóman—Szekfü id. müve 5. k. 274. 1.) Első felesége meghalt 1607-ben. Második házasságára v. ö. a 1J 5.1. 3. jegyzetét. 6 Illava, Trencsénmegye. 7 Pannitonsoris János. (V. ö. a 71. számot.) Itt találjuk még 1616 ban is. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 153.) 8 Fordítása: Milyen papot akarsz Teplicen? 9 Teplicben a Nedeckyeknek is volt részük. A csa'ád történetét megírta Nedeczky Gáspár: A Nedeczky család története c. munkájában. Töredékes ada­tai miatt nem igen használható. 10 Szunyogh Mózes. Megh. 1621-ben. 11 A Pongrácok családfáját 1. Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek 2 k. Bpest, 1882—1891. 2. k. 62. 1. 12 Lehotzky György trencsénmegyei szolgabíró. Mint Trencsénmegye kö­vete részt vett a zsolnai zsinaton.

Next

/
Oldalképek
Tartalom