Stromp László szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. V. Budapest 1906.

Név- és helymutató

TAKTALOM (az egyes közleményekben foglalt lényegesebb dolgok rövid megemlí­tésével). . '". • • -' . • Lap 1. Regeszták a kassai ev. ref. egyház levéltárából. Révész Kálmán. 1639 márczius 3-tól 1749-ig terjedő időből 226 részben eredeti, részben másolatszerű kéziratok tar­talmi lajstroma ................ 1—26 2. Adalékok a szepességi reformáczió történetéhez. Wéber Samu 27—44 A bécsi békét megelőző mozgalmas két évtizedből 8 okirat és pedig: a) Levél Thurzó Szaniszlóhoz a képimádás tárgyában 27—29 b) A szepességi lelkészek hitfelekezeti és káptalani fizetésének ügye 29—30 c) Valentini Hortensius esperes levele a szepesszom­batiakboz lelkészválasztás ügyében 30—34 d) A moleriana matricula feljegyzése Bocskay sza­badságharczának alkalmi okáról 34—38 e) Az ev. papok védelmi irata az esztergomi érsekhez 38—41 f) Pető Márton érseki látogatása a Szepességen . . 41—42 g) A census cathedraticus ügye ........ 43 h) A 24 város 1605. évi iglói közgyűlése, melyben kimondják, mely alapon fizetnek Bocskaynak adót . . 40—44 3. Adalékok a dunántúli protestantizmus történe­téhez. Payr Sándor 45—92 a) Báthory Erzsébetnek a dunántúli egyházlátoga­tásokra vonatkozó levele 1605-ből ........ 45—46 b) Czobor Erzsébet levele Klazekovics Istvánhoz, Páz­mány Kalauzának latin nyelvre való lefordítása tárgyá­ban (1620.) . 46-47 c) Kis Bertalan sárvári lelkész és superintendens ajánlólevele az iskolaépítésre gyűjtő csepregi polgárok számára (1641.) 47—49 d) Két, a csepregi evangélikusok üldöztetésére vonat­kozó jegyzőkönyv (1647., 1648.) 50—51 Ugyanez ügyre vonatkozó 3 levél (1651., 1652.): Gödi Imre Musai Györgyhöz, Musai Gy. sup. Pálffi nádorhoz 51—56 é) Püspökválasztó jkv. Szenczi Fekete István ide­jéből (1669.) 56—59

Next

/
Oldalképek
Tartalom