Magyar Paizs, 1913 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1913-06-05 / 23. szám

4 MAGYAR PAIZS 1913 junius 5. a VII. osztban. Magyar, lat., tört., 21. szombat a IV. oszt-ban: történelem, termrajz, az V. oszt.­ban term-rajz, mernyiségtan, a VI. oszt ban: mennyiségtan, történelem, termrajz, a VII. oszt.­ban : német, görög, gp. irodalom. 22. vasárnap d. e. 10-tól rajzkiállitás. — E vizsgák nyilváuo­sak, melyekre a t.fszülöket és érdeklődőket tiszte­lettel meghívja a főgimnázium Igazgatósága. A zalaegerszegi áll. felső keresk. iskolában az évvégi érettségi írásbeli vizsgálatok junius 2, 3, 4, 5 és 6 án, szóbeliek junius 16, 17 és 18-án tartatnak. A vizsgálóbizottság elnöke Fillinger Károly ny. kereskedelmi iskolai igazgató, mint a vallás- és közoktatásügyi m kir. minisz­ter biztosa; társelnöke Dr. Záray Károly a pécsi területi kereskedelmi és iparkamara titkára, mint a kereskedelemügyi m. kir. miuiszterbiztosa. Ugyanennél az intézetnél az évzáró osztályvizs­gálatok a következő rendben lesznek: junius 16, 17 és 18-án tartatnak az alsó és középső osztály magánvizsgálatai, junius 10-én az izraelita, 11-én d. u. a róm. kath. vallású tanulók hittani vizsgája, 19 és 23-án az alsó, 20 és 24 én a középső osztály vizsgálata. A női kereskedelmi szaktanfolyam záróvizsgálata junius 25 én lesz reggel 8 órakor. A tanév a 29 iki záróünne­péllyel végződik. A felső kereskedelmi iskolában a női kereskedelmi szaktanfolyamban a jövő 1913/14. tanévre junius 30 tói julius 5 ig d. e. 8 tói 11 ig lesz a tanulók felvétele az igazgatói irodában. BÖdy József meghalt 72 évas korában. A gyászjelentés következőleg szól: Özvegy Bődy Józsefné szül. Farkas Szidónia és gyermekei: István, Zoltán, Aladár, továbbá menye: Bődy Zoltánné szül. Trsztyánszky Ilonka és unokái: Zoltika és Laczika, ugy az egész rokonság mér­hetetlen fájdalommal tudatják a felejthetlen, legiobb hitves, szeretett atya, após és nagyapa, valamint a legjobb rokon Bődy József nyug. polg. isk. tanárnak f. évi május hó 31-én éjjel 1Í4 2 órakor rövid szenvedés és a halotti szent­ségek ájtatos fölvétele után áldásos életének 72-ik, boldog házasságának 43 ik évében történt gyászos elhunytát. Temetése jun. 1-én volt általános részvét mellett. Bődy József polg. és középkeresk. isk. tanár Zalaegerszegen. Született 1841. márcz. 19 én, Hegyfalu községben (Vasm.). Atyja tanitó v,jlt. ó is a tanítói pályára érezvén hivatást, szak­tanulmányait Győrött, később a polg. iskolákra Budán végezte. A tanitói pályán nyilvános mű­ködését Vasvárott 1859-ben kezdte meg, s két évi sikeres működés után a győri kir. kath. tanítói.-pzó intézet hallgatói közzé vétette föl magát. 1863-bi' i jeles eredménnyel tauilóvá minősíttetvén, ugyanazon év iskola kezdetén a körmendi kath. iskolánál vállalt másodtanitói állást, honnét 1865. okt. 2 án a m. kir. helytartó tanács által a zalaegerszegi főeiemi tanodához nevetctetett ki. Itt érte az 1867 iki kieayezési időszak, s mint pezsgővérü fiatal ember, részt vett az általános mozgalomban, mely Magyar ország tanügyének fejlesztése, átalakítása érde­kében megindult. Részint a hírlapok és tanügyi közlönyök utján, részint élőszóval igyekezett a közönségben érdeklődést kelteni a tanügy iránt, s rövid idő múlva törekvését oly siker koronázta, hogy 1868 ban Zalaegerszeg város felekezeti iskolái mind közös iskolákká nyilváníttattak. Működésének szép elismerése volt a város részére! az, hogy midőn 1869-ben az újonnan kinevezett kir. tanfelügyelő első hivatalos látóba ­tását tette Zalaegerszegen, a városi tanács egyhangúlag őt választotta meg hivatalos szónokául, hogy az érkező tanfelügyelöt a vasúton a város nevében fogadja. Tevékeny szelleme ezután odatörekedett, hogy Zalaegerszegen, mint megye székhelyén, egy magasabb tanintézet létesíttessék. Végre ezt is megérte, a mennyiben a vall. és közokt. m. kir. minisztérium 1873. decz. 2. egy hatosztályu polg. iskola megnyitását enge délvezvén, öt a történelmi szakra ki is nevezte. 1873-ban, midőn a bécsi világkiállítás tartatott, a közokt. minisztérium a zalamegyei tanítók részéről ót küldötte a tanügyi dolgok tanulmá­nyozására. Irodalmi működéséről leginkább a ^Népnevelők Lapja«, »Zalai Tanközlöny«, »Zalai Tanügy*, »Zala-Somogyi Közlöny«, »Zalai Közlöny« :» Vasmegyei Közlönyben«-ben találkozunk. A Zala-Somogyi Közlönynek, Zalai Közlönynek, és Vasmegyei Közlönynek rendes munkatársa volt, mig a többi lapokban csak idöközönkiut jelentek meg egyes czikkei. Az »Egyetértés-«nek szintén huzamosb ideig volt reudes levelezője. Irt a nHonc ba, »Pesti Napló«-ba, »Magvar Állami ba, de végre szembaja miatt fel kellett ! hagynia az irodalmi működéssel. Nevezetesebb czikkei közül néhányat felemlíthetünk : 1. Egy szegény tanitó. (Zalamegyei Közlöny, 1867.) 2. Szó a kántorságról. (Népnevelők Lapja,) 3. Közös iskolák. (Népnevelők Lapjai 4. Egy anya névünuepére. (Népnevelök Lapja 1868. máj. 27. Verses zengemény.) 5. Magyar nyelv tanításáról a népiskolában. (Zalai Közlöny.) 6. Záróünnepre. (Vers, Zalai Közlöny.) 7. Egy főpap beiktatására. (Zalai Közlöny.) 8. A nép­tanítók anyagi helyzete. (Vasmegyei Közlöny.) 9. Az Eötvös-alap és a népt. árvaháza. (Vas­megyei Közlöny.) 10. Az Eötvös-alap és a népt. árvaháza érdekében. (Zalai Közlöny.) 11. A népt. nyugdija érdekében. (Egyetértés, 1888. jul. 15.) 12. Az antisemita mozgalom a mai Zala­egerszegen. (Egyetértés.) 13. Néptanító köteles­sége a népnevelés érdekében. (Zalai Tanügy, 1887. jan. 13.) Nagyon sokat lehetne még föl­említeni, melyek az ország és vidékek különböző lapjaiban^ollából megjelentek, de miuthogy rendes jegzzéket nem vezettetett a megjelent müvekről egyelőre ezekről hallgatunk, (önmaga által irt életrajza után másoltam 1890. május 29. Nóvák. k Horválb Károly vendéglőj eben levő szobortervezetnek elnyerésére felhívjuk az érde­keltek figyelmét. Jövő csütörtök délután ha az érdekeltek, akik eddig részt vettek a tekever­seuyen; és óhajtják, tovább folyik a verseny. Ellenben annyiban marad. Záróvizsgálatok, A zalaegerszegi iparos­tanoncz iskolában az 1912/13. tanévi vizsgálatok f. é. junius 15-éu d. e. 9 órától kezdve tartat­nak a közpoti elemi iskola földszinten levő tantermeiben. E vizsgálatokra az iparos tanulók t. c. mestereit, tanügybarátokat és a tanügy iránt érdeklődő nagyérdemű közönséget tiszte­lettel meghívja az iskola igazgatója. Két iparos tanuló 25—25 koronát kap jutal­mul a koronázásnak 46. évi emlékére. A jutal­makat Paukovich György igazgató ünnepélyesen fogja kiadni, ünnepi beszélet mond rajta kívül még Szulay Sámuel tanitó, iparos-tanoncz isko­lai tantestületi tag. A zalaegerszegi állami polgári leányiskola együttesen az állami felső kereskedelmi iskolá­val segitö egyesületeik czéljaira ]913. évi junius 7-én a Uaszaházi kertben, tavaszi mulatságot rendez. Belépődíj 1 K, családjegy 2 K. Indulás a két intézetből délután fél 4 órakor, visszavonulás éjfélkor. Felüífizetéseket köszönettel vesznek. Kedvezőtlen idő esetén a mulatságot junius 8-án tarják meg. A kaszaházi fürdő megnyílt junius elsején kitűnő meleg idóben. A közönség nagy tömeg­ben ellepte a zala-fürdót s felhasználja a jó alkalmat. A karácsonyfa egyesület f. é. május 24-ére hirdetett évi rendes közgyűlését, mivel a tagok határozatképes számban nem jelentek meg, az alapszabályok 18. § a értelmében f. é. junius 7-én d. u. x/a 6 órakor tartja meg a városház közgyűlési nagytermében. Az egyesület tagjai a köz.gyylésre ezúton hivatnak meg. A köz gyűlés ezen a napon a megjelentek számára való te'<intet nétkül fog határozni. A kath iegényogylet palotája. Jó akarattal, erös elhatározással mindent meg lehet csinálni, ime egy példa. Szerény keretek közt indult meg annak idején a kath. legényegylet s ma már azon a ponton áll, hogy saját diszes otthona legyen. Fejlődésében nagy érdemeket szerzett elnöke Kun Vilmos hittanár, de nem szabad megemlítés nélkül hagyni Czobor Mátyás vm. jegyzőt. Az ö érdeme, hogy még e nyáron hozzáfoghatnak az uj, diszes otthon építéséhez. Hála a megyés püspök ur jóindulatának, a szük­séges pénz rendelkezésre áll, még pedig oly módon, hogy az állam 25000 korona segéllyel járul hozzá. Egy diszes középülettel több lesz a városban s több lesz egy bizonysággal arra, hogy ha együtt, a köz érdekében cselekedni akarnánk, sok mindent megvalósíthatnánk külö­nösen most, amikor az államhatalom figyelme ugy látszik felénk fordult. Talán most volna az ideje egy kulturpabta létesítésének is. Felvetem ismételten e kérdést, talán lesz a ki figyelembe veszi s megteszi az első lépést a megvalósítás­hoz. Gratulálunk a legényegyletnek a nyert államsegélyhez s a kitartó előhaladásért. Elis­merésünket fejezzük ki a vezetőségnek, külöD Czobor Mátyásnak aki másutt működéséért megbecsülést, nálunk legfeljebb azt a megjegy­zést nyerheti, mi köze neki a legényegylethez. Megyeiek Zalamibályfán junius 8 án nagy nap lesz; zászlót szentelnek, az ifjúsági egyesület zászlaját s ha az idő nem kellemetlenkedik, reméljük, hogy a zászlószentelési ünnepély fényes keret­ben fog lefolyni. Novozetes a dologban, hogy a zászlószerzésnek eszméje az ifjúságtól ered; ók kívánták, hogy az egyesületnek legyen valami látható szinboluma, mely egvüvétartozásuknak kifejezője, munkálkodásuknak, törekvésüknek hirdetője legyen. Óhajuk tehát teljesedésbe megy. A zászlóanyai tisztet Lugmayerné-Tóth Erzsébet viseli, a fiuk ót kérték fel, miután ugy a múltban, mint a jelenben eleget vesződött velük s a jövőben is fog vesződni, evvel fejezték ki tehát hálájukat és ragaszkodásukat. Az ünnepély irónt a főispán ur is érdeklődik, valamint fel­keltették az egyesület taglai érdeklődését a környék társadalmának számottevő férfiának is, akik valószínűleg el is mennek az ünnepre. Szirmai kir. tanfelügyelőt, akit ez a dolog érdekel szintén meghívták. Az ismeretlen hadkötelesekről a múltkor nagy számokat közöltünk. Azokhoz képest enyhe a zalaegerszegi j ban illetékes ismeretlen hadköteleseknek a számuk. Ilyen itt csak 34 van, — a perlaki járásban csak 11. A tilaji ellemi iskolában május 31-én volt meg az évzáró vizsga, amint tudósítónk írja, szép eredménnyel. Ezt az iskolát Hegedűs Elek vezeti, akinek annyi ügyes bajos dolga volt ZalaszentlőriDCzcn. Talán ennek is mintegy ellensúlyozásául Tilajon a közönség nagy elis­meréssel van iránta. Az évzáró vizsgájáról Halmos körjegyző és Gosztonyi László plébános szép elismeréssel szólanak. Távoliak NagyfontossáQn esemöny törtónt tegnapelőtt Budapesten. A törvényszék felmentette Désy Zoltánt a rágalmazás vádja alól. A közönség !j már ismerheti az ügyet. Röviden ebből áll. Désy g Zoltán volt államtitkár nyilvánosan, szóval és írásban kijelentette, hogy Lukács László miniszter­elnök Európa legnagyobb panamistája. Désy ellen rágalmazási pört indítottak. De csak a szóval kifejezett állításért s nem az írásban tett kijelentéseért, hogy igy ne sajtóügyben az esküdtbíróság, hanem csak a törvényszéki bíró­ság ítéljen. Mert ez tudvalevőleg szigorúbb. A dolgot le is tárgyalta már egyszer a törvényszék, de Dr. Baloghy György tszéki elnökletével a bizonyítást nem engedték meg, hanem Désyt elitélték. A tábla azonban megsemmisítette az eljárást s elrendelte a bizonyítást. A törvény­széknek másodszor kellett dolgoznia. A bizouyi­tás most is csonka volt, mert a tanuknak behí­vott némely tisztviselőket, államtitkárokat nem oldoztak fel a titoktartás alól s így nem vall­hattak, némelyek pedig a külföldre menekültek, mint pl. egy Elek Pá! cevü nagy bankár, korona tanú. Ezekre mondotta Dr. Vázsonyí Vilmos, Désynek kitűnő védője, hogy Lukács László miniszerelnöknek az élete olyan nyitott könyv, amelynek néhány lapja le van ragasztva. De még az ily csonka tanúskodással is bebizonyult, hogy Désy igazat mondott s a törvényszék teg­napelőtt fölmentette a rágalmazás és becsület­sértés vádja alól. Ez a hivatalos intézkedés. Evvel szemben pedig a nem hivatalos intézkedés az, hogy a nagy közönség párhuzamos ellen­tétben elitéli az ellenfélt, Lukács miniszterelnököt. A lidéreznyomás alól fölszabadult hangulat óriási örömujjongásban tört ki a fővárosban is, a vidé­ken is, egész országban — hogy mégis van igazság, és mégis van bírói függetlenség, leg­alább birói függetlenség és jó judicium főképen a táblán. Most természetesen kormányválságról van szó, politikai fordulatról — s a magyar világ erkölcsrendjének megfordulásáról. — Désy Zoltán és Dr. Vázsonyí Vilmos országosan ünne­pelt emberek. A hadverő Cézárok triumfust tartanak : nagyobb dicsőség illeti ezeket. A nők választójogi világszövetségének nagy­gyűlése lesz az idén Budapesten a fővárosi Vigadóban junius 15 töl 20 ig. 27 országnak küldöttei, kormányok, hatóságok és testületek képviselői vesznek részt. A kulturáért az emberi­ség boldogulásáért folyó hatalmas munka lesz a

Next

/
Oldalképek
Tartalom