Magyar Paizs, 1913 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1913-05-08 / 19. szám

4 MA&TAR FA I ES 1913 május 8. De meg hiszen nem mi volnánk az eísö város, a hol a sertés kihajtást beszüntetik! Merem állítani, hogy beszüntetés esetén, a sertésvész r az ezzel járó kár, egytizedére redukálódik. Hiszen igy gyakran megtörtént, hogy itt volt a furulyázó kanász és bojtárjai és mégis hetekig, nem egyszer hónapokig nem volt kihajtás, a sertésvész miatt. Egy várót papa. Heti hirek Helyiek. Medgyesi Lajos fögimDáziumi igazgató immár 30 éves tanár. Eonek a 30 esztendőnek felénéí többet töltött Zalaegerszegen még pedig igazgatói minőségben. Az idő és a munka, és hivatalának szigorú gondossága kissé csak megderesitette, de sem testileg, sam szellemileg el nem ernyesz­tette. Vas akarattal, lankadatlanul tovább folytatja felelösségterhes nehéz munkáját. Ez a 30 esz tendó azonban mégis elég nevezetes nagy határkő arra nézve, hogy egy pillanatra megálljunk és rátekintsünk. Igy tartja ezt a zalaegerszegi gim­náziumi tanártestület is, melynek Medgyesi Lajos igazgatója immár 16 év óta. A tanártestület méltányolni és méltányoltatni óhajtja egy 30 éves szakadatlan munkának az érdemét s ezért Medgyesi igazgatónak a tiszteletére emlékünne­pélyt rendez e hó 10 én, szombaton, melyen meg fog jelenni Dr. Kárpáti Kelemen tankerületi főigazgató is. Az üonepély a főgimnáziumban ksz, s ennek folytatásául ugyauaz nap este a Bárány vendéglőben ünnepi vacsora lesz, melyen a városnak és vármegyének vezető képviselői is megjelennek. — Az emlék ünnepéi) t rendező bizottság élén Pásztor Imre tanár buzgolkodik. Varmegyei közgy&lés lesz 13 án, pün.cösd utáni kedden. A rendes tárgysor 178 portból áll, melynek első pontja a terjedelmes alispáni jelentés. Gyűjtsünk a Csány szoborra! N. N. Zalaegerszeg . . . — K 50 f. Mai gyü|tésünk — K 50 f. Hozzáadva a múltkori (34446 K 91 í) összeghez A Magyar Paizs gyűjtése máig 34447 K 41 fill. Városi képviselőválasztás volt április 30 án az I. kerüle ben, — mint már előző számuukban emiitettük. — Ez alkalommal megválasztattak rendes tagoknak: Krosetz Jstván, ifj. Ekler Sándor, Dr. Udvardy Jenő, Siposs Dezső, Klosovszky Ernő, Gselesznik János, Gombás István, Mondschein Lajos, ifj. Horváth József, Beck Mihály, póttagok­nak: Miszory Béla, Sikota Ferencz és de Sorgo Antal. Városi közgyűlés. Az ujonan megválasztott képviselőtestület f. hó 2 án tartotta alakuló ülését Legáth Kálmán elnöklete alatt. — Ezután pedig Fülöp József főjegyző elnöklésével rend­kívüli közgyűlés volt. AZ uj Diesel motor árát csak a kikötött suly teljes igazolása után fizetik ki a Láng-gyárnak. A villamos üzem kiadására az iskola hozzájárulási letétből 35000 korona kölct-öQt vesznek. Toásó Pállal a kaszárnyatervekre vonatkozó szerződést megkötik. Adandár elhelye­zésére 5000 kor. előleget engedélyeztek. A kül­tanácsosi állások fentartása és rendkívüli állam­segély kérése czéljából küldöttség megy a kor­mányhoz. Több városi alkalmazott fizetését felemelték. Bruckner Zdenkót a város kötelékébe felvették. Eljegyzés. Tosch Mariskát, Tosch Károly szállodatulajdjnos, városi és megyei bizottsági tag kedves leányát eljegyezte Boros Lajos osendőrfőbadnagy. A zalaegerszegi 6. számú honvéd huszár ezred tisztikarában alezredesekké léptette elő a király: Szolnoki Jármi Elemér és Csenkesztei és bunyai Sivó Gyula őrnagyokat, őrnaggyá Stéger Pál századost. A felső keresk. iskola érettségi vizsgálatára a közokt. miniszter Fillinger Károly nyug. felső­kei esk. iskolai igazgatót küldte ki érettségi biztosul. A Tátra—Adria automobil túraut verseuyzői a verseny 6-ik napján: május 3l-én a déli órákban Zalaegerszegen is átvonulnak, ami nem mindennapi látványt nyújt. A versenyzők száma eddig 15. Dr. Korbai Károly polgármester tudvalevőleg már régóta súlyos betegen fekszik egy fővárosi i kórházban. Épen ma. kaptunk Mrt az állapotáról. Egyik munkatársunk Istók János ssobrásnusal együtt meglátogatta a nagybeteget, ki az I5ka­utczában levő Gondviselés kórházban fekssik. Május 4-én végzett; rajta Dr. Gellért főorvos másodszori műtétet: E műtét u;áa kedden már láznélküli nyugodt állapotban vok s érdeklődéssel kérdezősködött Zalaegerszeg város dolgairól » a Csány szobor készüléséről. Ugyanezen a napon küldött a beteg polgármesternek kéti üveg tokajit Dr. Bálás Béláné, zalai főispánná- evvel a jelzéssel: »A lábadozó betegnek.* A főispánné a­Gondviselés kórház bizottságának-egyik választó­mányi tagja. — A beteget megviseli a sokszori* műtét, de erős szervezete kibírja s reményünk van, hogy ha hosszabb idő múlva is, de teljesan. felgyógyulva fogja elhagyni a kórházat. Megyeiek Tanulmányi kirándulás. A Csáktornyái állami tanítóképezde Ill-ad és IV ed éves 49'uö vea­déke Tömör Boldizsár és Grész Ernő tanárok vezetésével április 30-án kirándult Stridóvárra, a hol a kies fekvésű és a természet szépségé­vel megajándékozott Felsőmuraköz vidék-ét tanul­mányozta. A kirándulók csoportját a felsömura közi állami iskolák tanítói kara örömmel fogadta és a megtett hosszú ut fáradalmait, egy 10 órai reggelivel iparkodott enyhíteni. Igy a már kissé megpihent kirándulók, ezután megnézték a r. k. templot s ounét a Tkálecz nevű magas szőlő hegyen át, ahol Gróf Zichy szőlőjét, a présházat tekintették meg és Balc Aladár urodalmi kasznár szives vendégszeretetében részesültek ; a Robádi hegy legmagasabb pontjára, a honnét Stájer­országnak magas hegyekkel övezett fenséges panorámája tisztán- látható volt,, folytatták kedé lyes utjukat, ahol ismét igaz magyarszeretettel Krauthaker József földbirtokos vendégelte meg az érkezőket. Visszatérve a kirándulók csoportja, melyben részt vett Dr. Csillag Dezső isk. gondn. elnök, Zrinyi Károly belatincsi plébános, Mozsár káplán stb. — ebédhez ült. A. vendégeket és a kedélyt életre keltő két szőlőtulajdonost Danitz Sándor ig. tanitó,. az ifjúságot, hazánk jövő tanitói generáczióját pedig Tihanyi Lajos ig. tanitó szép és lelkesítő tosztban felköszöntötte. A kiránduló csoport szép és maradandó emlék megörökítésé­vel szivében, este 10 órakor indult vissza tudá&t szerző és hazaszeretetet fejlesztő édes otthonába, a tanítóképzés csarnokába. Adomány. A ráczkanizsaí áll. iskola igazgató­sága ez uton hálás köszönetét fejezi ki a stridó vári takarékpénztár igazgatóságának a 10 K kegyes adományáért, mely hazafias ténykedésé­vel, melyet évről-évre gyakorol, itt a déli határ szélen a horvát ajku. de már a magyarnyelvet kedvvel beszélő iskolás gyermekek magyaroso­dását hathatósan előmozdítani, s igy impulzust adva a múzsa szorgalmának, édes hazánk faj­sulyát ily ekletánsan emelni törekszik. Iskolai kirándulások a Balatonhoz, A Bala­toni Szövetség meghívása élénk viszhangot keltett az ország tanintézeteinek vezetőségeinél. Egymás­után érkeznek a szövetséghez a bejelentések az ország minden részéből, hogy az idei iskolai kirándulást a természeti kincsekben gazdag és neves történeti emlékekkel dicsekvő Balaton­vidékre rendezik. Az első kiránduló csapat Tat írói érkezett, A főgimnázium 62 tanulója és 6 tanára. Bejelentették jövetelüket a nyíregy­házai, a rozsnyói, gyöngyösi, az ujverbászi, a Selmecbányái, a nagyenyedi, a temesvári, a nagykőrösi főgimnáziumok, a szegedi felső keres­kedelmi iskola, az esztergomi főreáliskola, az eperjesi tanítónőképző, a felsőlövői tanítóképző, a szolnoki, a nyíregyházai, a brassói, a nagyváradi, a budapesti IV-ik ker. polgári leányiskolák, a kisvárdai, és nyitrabajuai, a hódmezővásárhelyi, a szigetvári, a dobsinai, a kiskőrösi polgári fiú­iskolák, a budapesti Ernő utczai elemi leányiskola, az újpesti elemi íiusiskola. Ezenkívül még igen számos intézet tárgyal a balatoni kirándulás sikere érdekében. Téli, tavaszi, nyári és őszi kura Balaton­füreden. Balatonfüred berendezései oly annyira előrehaladottak, hogy immár befejezéshez köze­lednek. A gyönyörű és a fejlett kor igényeinek megfelelő szanatórium, a szénsavas fürdőház és gyógyterem csaknem készen állanak és most már csak a belső berendezések vannak hátra. A legfontosabb eredmény az lesz, hogy a szív­betegeknek ezután nem kell külföldre menniök, mert Balatonfüred gazdag gyógytényezőivel egész •évben alkalmas lesz a betegek befogadására. A pannonhalmi főapátság költséget és fáradtságot ( nem kímélve Balatonfüredet elsőrangú fürdővé alakította át, és két millió koronát fektetett be a szenvedő emberiség javára. A téli, taraszi és r őszi kura lesz hivatva a. nagy befektetéseket amortizálni, mig a nyári kura egymagában az ilyen nagyobb mérvű bef&ktétéseket nem tett indokoltá, de jövedelmezőségét illetőleg sem volna elegendő. — Fehér Ipoly főapát idejében nem történt semmi s mig igy Fürednek látoga­tottsága évről-évre csökkent, most nagy fellen­dülés várható, ami kiválóan Hajdú Tibor jelen­legi főapát áldozatkészségének és a vezető körök szaktudásának köszönhető. Jégeső S&megen. Sümegen a Balatonvidék eme nevezetes pontján óriási jégeső pusztított. "Teljes egy óra hosszáig zuhogott a jég és még az ablakokat is beverték a nagy jégdarabok. Amit a mult idők hóviharai még épségben hagytak azt tönkretette a jégvihar. A „Balatonvidéki irukereskedelmi és Épitő R. t" alakulásáról folytatólagosan jelentjük: E hó elején kezdődtek meg a már befejezéshez­közeledő tárgyalások, melyebet huzamosabb idő őta folytatott egy tekintélyes pénzcsoport, a melynek caélja közvetítés utján a helyi piaezot ellátni mindazzal a mire a helyi kereskedőknek és közönségnek szüksége van. Élénk össze­köttetést tartván az országos és világi piaczczal módjában álland a részvéaytársaságnak a legjobb árukat megfelelő árakon szállítani viszont a helyi termelőknek piaezot teremteni. Megél!® a pálinka. Alsólendváról közlik velünk: Nagy barátja volí Szerecz Jánosné 102 éves végfalvai asszony a pálinkának. Nap nap után részegen feküdt le s alig hogy megviradt, újból kezdte az ivást. Csütörtökön este is aunyira bevolt rúgva, hogy a szomszédoknak kellett lefektetniük. Másnap reggel a szomszédok semmi i neszt sem hallottak Szereczné lakásából. Zörget­j tek az ajtón, ma^d pedig mikor ismételt zörge­; tésre sem kaptak választ, betörték az ajtót, j Szereczné ott feküdi az ágyon mozdulatlaaul, ; holtan. Amit legjobban szeietett, az ölte meg : a pálinka. Hirtelen haláL Cacárko Balázs mártonhegyi lakost aki május 1-én misére ment, utközbeo,szél* ütés érte. Azonnal meghalt. Leforrázott gyermek. Márkuiín Jakai- rácz­kanizsai lakos Erzsi nevű 1 és fél éves leánya a kávéval telt fazék fülét megfogta és. a forró ételt bal karjára öntötte, égő és nagy íájdalmu sebeibe rövid idő alatt bele is halt. Távoliak Tilos a kupék folyosóján tartésk&dni. A< vasúti és hajózási felügyelőség — hír szerint rendeletet bocsátott ki, melynek értelmében tilos a vasúti kupék folyosóján tartózkodni. Tilos még pedig azért, caert a folyosókon álldogáló, csevegő, czigarettázó és kíváncsiskodó utasok élő gátjai a ki- és beszállás sima. lebonyolításá­nak s ezenkívül a korridorok vendégei megne­hezítik az étkező, kocsikhoz való eljutást s pláne, a dohányosok égető veszedelmei a többi utasok testi épségének. Az uj rendeltet táblákba vésve kiszegezik a kupékban és a vasúti füiké-k folyo­sóin. Mindenesetre üdvös a vasu'.i és hajózási, főfelügyelőség rendeletében rejlő jó saándék, de félő, hogy kevés lesz a látszata, ha csak a rendelet aem gondolt arra, amirö!, — erős a gyanú — hogy megfeledkezett, tudniillik, hogy a vasúti kocsik korridorján álldogáló utasok nem jószántukhól fanyalodnak erre a műveletre, hanem mostoha sorsuk kényszeritik arra. Ha a menet­jegypénztárak valóban csak annyi bilétát szol­gáltatnak majd kl, amennyi hely a kupéban van, akkor lesz értelme a legújabb »tilos«-nak, addig csak zaklatás számba menne. Hegbalt Szimpliaiiui a nálunk is jól ismert, hires kaposvári czigányprimás 62 éves korában. Orth János hagyatéka Berlinből jelentik : Orth János hagyatékának még el nem adott részét októberben fogják árverezni. Az árverés április hónapra volt tervezve, de a kedvezőtlen helyzet miatt jobbnak vélték az árverést elha­lasztani. A hagyaték eme részében van a volt királyi herezegnek nagyértékü könyvtára, néhány nagybecsű gyűjtemény, valamint az összes fegyverei is. Elfogott horvát mérnők. Barcsról közlik velünk: Somogy megye és a horvát terület határán

Next

/
Oldalképek
Tartalom