Magyar Paizs, 1912 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1912-02-22 / 8. szám

MAGYAR P A IZ S 1912. február 22. ségével és kemény-nyakuságával? Hiszen akkor mányaiból mindig gyűjt a bizottság a szobor a köz >nség is, az elnök is egy malomban öröl- , alapra, s ez évben is. A szabadsághősök nek, egy értelemmel, egy érzéssel vannak, simán , szelleméve l leginkább összefér az ilven tar­megy minden, mint a vaj. A közönség szavaz s'r " , i eg IDK Í* D D osszerer az ilyen tai punktom. Miért kellett akkor erőszakos kizáráso- talm u emlékünnepély. A szoborbizottság mely­kat csinálni? Miért kellett a már ledöntött kapu- j nek elnöke Bosnyák Géza országgyűlési kép­nak csákányokkal nekimenni? viselő, óbajtja s arra a czélra tisztelettel Valami bibi mégis van a dologban. 1. f 4i is Uri a h e] ybe]i és vidék i egyesületeket s ünnepély rendezőket, hogy az idei már­j czius 15 emlékünnepélyt az egyes községek­ben szíveskedjenek ugy rendezni, hogy vagy a néhány filléres belépőkből vagy csak az önkénytes adományokból juttassanak egy-egy kis összeget a Csány szoboralapra. Erre külö­fliratalos rovat. Zalaegerszeg r. t. város polgármesterétől. 2021. 1912. Hirdetmény. Az 1883. évi 44. tcz. 55. §-a értelmében fel- nÖS6 U { dMrÍ a Bizotts á9 « l"P utján a hivom minazon adózókat, akik állami adö, orszá- i tanüo é s ^^V 2 0 urakat, akik többnyire eddig gos betegápolási pótadó, hadmentességi dij, keres- is már sok jó indulatot tanúsítottak »z ügy kedelmi ós iparkamarai illeték, megyei, községi \ iránt, s akik többnyire élén szoktak állani pótadó, megyei útadó, községi közmunka, nem ] a községi és környékbéli hazafias összejöve­különben bélyeg és jogilleték, szóval bárminemű j t ei ekne k a szoborbizottság nem ok nélkül az egyenes adók módjára beszedendő tartozásaik i ^ eie h" el f- A szoDornizottsag nem ok nélkül kai, melyok már 1912. évi február hó 15-ig be- I h,vat kozik e hazafias nemes ügyben most a fizetendők lettek volna, hátralékban vannak, ; tanító és jegyző urakra ; hiszen ők a mi hogy ebbeli tartozásaikat 8 nap alatt különbeni ' gyakorlati, szellemi és erkölcsi életünknek a végrehajtás terhe alatt a városi adóhivatalnál í mozgó szervei. Azian a azoborbizottsag, el­múlt immár egy éve, hogy semmi gyűjtést | nem rendezett e czélra. Nem hanyagságból, : hanem szándékosságból történt ez igy, hogy < a közönség ne zaklattassék folytonosan. Azon­j ban a gondos figyelmet most már megkívánja a gyűjtés, mert igaz, hogy 30 ezer korona okvetlenül befizessék Zalaegerszeg, 1912 február 17 én. Fülöp h. polgármester. Zalaegerszeg r, t. város polgármesterétől. 1597/1912. szám. Hirdetmény. Az 1894. évi XII. tcz. 50. §-a alapján felhívom a zalaegerszegi összes birtokosokat, hogy a belsőségekben, szőlőkben, gyümölcsösökben, majorokban és kertekben levő fákat és bokrokat a hernyó fészkektől, lepketojásoktól és darázs­fészkektől 1912. évi márczius hó 25 ig annál inkább megtisztítsák s az összegyűjtött hernyó és darázsfészkeket s lepketojásokat elégessék, mert az irtás a hernyók kikelése után csak nagyobb munkával s több költséggel lesz keresz­tül vihető. Akik pedig ezen kötelezettségüknek eleget \ tő i t különösen a lelkei ifjúságot, hogy a nem tesznek, s a munkalatokat t. évi márczius L l , ! . . 25. napjáig sem teljesítenék, azoknak költségére I szoborbizottságnak óhajtasa és kérése szerint az 1894, évi XII. tcz. 52. §a ertelméb^ú az ! rendezzék a márcz. 15. emlékünnepet. A irtást a hatóság fogja foganatosíttatni, s azok ezen kihágásért a hivatkozott törvény 95. § a k. pontja értelmében 100 koronáig terjedhető pénz­büntetéssel lesznek megbüntetve. Zalaegerszeg, 1912 február 18 én. Dr. Korbai, polgármester. Zalavármegyei Mazeum és Könyvtár. •Az Ujabb ajándékok. (143. közlemény.) Régi pénzt adott Zrínyi J. (1 drb), Simon J. (1 drb), Schmied L. (1 drb), Tornyos J. (1 drb), Sárköz y J. (2 drb), g.mű. tan. köszönettel nyűg tázzuk. Pásztor Imre. Marcsin Heti hirek HelyieK. 15 s a Csány ssoborngy. Zalaegerszeg város kö­zönsége az idén is meg fogja ünnepelni márczius 15-ét, a magyar sza­badság történetnek leg­nagyobb, legem'iékeze­ry tesebb napját. Ünnepi SSgae®^ szónoknak föl is kérték már Dr. Hollósi Pál fiatal ügyvédet. Kivá natos, hogy vármegyénknek többi városaiban és községeiben is megünnepeljék. Zalaeger­szegen már évek óta, mióta csak megindult a Csány szoborra való gyűjtés, mindig e szoborüggyel kapcsolatban ünnepelik márcz. 15-ét, vagyis a közönségnek önkénytes ado­gyüjtött összeget Zalaegerszegre kell küldeni a Csány szoborbizottság czimére. Gyűjtsünk a Csany szoborra! J N. N. Zalaegerszeg, 50 f. I Mai gyűjtésünk összesen . . — K 50 f. Hozzáadva a múltkori (30146 K 52 t) összeghez ; a Magyar Paizs gyűjtése máig 30147 K 02 fill. I Iparosok, a legnemesebb élvezetet a jó könyv nyújtja. Szórakoztat és nevel egyszerre, A munkásgimnázium könyvtára telve a legszebb és leghasznosabb munkákkal. Minden jelentkező ingyen használhatja. A könyv váltási a jogosító igazolványt az ipartestületi jegyző állítja ki a hivatalos órák alatt, mig a könyvváltás ideje minden vasárnap d. u. 5—6 ig. Minél többen veszik igénybe a könyvtárat, annál inkább meg­felel czéljának. Megyebál. Folyó hó 14 én tartotta meg Dr. Bálás Béláné főispánné védnöksége alatt Zala­megye arany ifjúsága, Zalaegerszegen, az Arany­bárány termeiben a megyebált, melyen a zala megyei előkelő családok közül sokan megjelentek. Jelen voltak: Asszonyok: Bálás Béláné, Békássy Istvánné (Szombathely), Bezerédy Lajosné, Cser­nél Antalné (Tömörd Va m.), Hertelendy Eerencné, Tarányi Ferenczné, Mesterházy Jenöné, Hayden Sándorné, Szűcs Dezsöné, Szentmihályi Dezsőné, Plosz Sándorné, Rohonczy Istvánné, Horváth SáDdorné, Szijj Gézáné, Br. Putheány Istvánné, Czioder Istvánné Malatinszky Ferenczné, SZÜGS Istvánné (Szombathely), Boer Sándorné, (Pécs;, Hertelendy Józsefné, Nagy Lászlóné, Flandorfer Ignáczné, Udvardy Jonőné, Eitner Sándorné, ! Briglevics Károlyné, Bődy Zoltánné. Bruck Lajosné, Balássy Miklósné, Bogyay Elemérné, Plihál Viktorné. Leányok: Bezerédy Sári, Boér E:uma, (Szatmár), Haczky Elza (Győr), Békássy Tóni (Szombathely), Csérnél Margit (Tömörd), Csérnél Baba (Tömörd), Csertán Margit, Hayden Ilonka, Eitner Emmi, Szűcs Bözsike, Szentmihályi Irma, Szentmihályi Margit, Bohonczy Elvira, | összegyűlt már, de még szükséges legkeveseb bet ötezer koronát gyűjteni s a határideig immár csák másfél év van. Másfél év múlva már betetőzést kell nyernie a diszes ts méltó művészi emlekműnek. mely egyúttal Zala­vármegye közönségének erkölcsi nagysagára is fog felépülni. Erre a gyűjtésre kitüuőbb alkalom niucs, mint márczius 15-ike, mikor a szabadsághősöknek és vértanuknak emlé­kére szentelünk ünnepet. Fölhívjuk tehát a figyelmet s fölkérjük mi is a községek veze­Skublics Lénké, Horváth Ella, Horváth Ilona, Czinder Margit, Malatinszky Mima, Szűcs Maszy (Szombathely), Hertelendy Irén, Gsesznák Stefi, Balássy Ilonka. A Zalavármegyei Takarékpénztár Részvény­társaság, folyó hó 15-én tartotta meg közgyűlését, nagy érdeklődés mellett. Megy választattak : Vezér­igazgató - Krosetz István, Igazgatóság tagok : Thassy Lajos, főszolgabíró (uj), Dr. Szigethy Elemér, Dr. Jakabffy János (uj), Kováta László, Berger József, Kummer Gyula és Tivolt János, utóbbi a pénztár kezeléséve! is megbízva. A felügyelő-bizottság tagjai: Dr. Csák K?roly m. t. főügyész, Schmidt József felső kereskedelmi iskola igazgató és Vogel Richárd főgymnásiumi tanár. Köszönetnyilvánítás. A Kereskedő Ifjak Ön­képző egyletének választmánya hálás köszönetét fejezi ki ezúttal is a reklámbál sikerének foko­zásáért Árvay Lajos alispán urnák a székek átengedéséért, Mayersberg Frida úrhölgynek szíves fáradozásáért, Fürst Sándor urnák 200 üveg sör kieszközléséért, az Iparos Ifjak Egyle­tének a díszletekért, a Művészeti körnek a szín­pad átengedéséért és végül Animo és Littke pezsgőgyáraknak 15 —15 üveg pezsgő adományo­zásáért. Csak Mauthner féle magvakat vásárolnak helyesen gondolkodó, számító gazdák és ker­tészek még akkor is, ha mások olcsóbbak vol­nának, mert tapasztalatból tudják, hogy ez csakis a magvak rovására és a vevők kárára lehet­séges. (1—7) Köszönetnyilvánítás. Zalavármegyei Takarék­pénztár r. t. az elaggott iparosok alapja javára 25 koronát, az iparos tanonczek jutalmazására 10 koronát adományozott; fogadja az ipartestület leghálásabb köszönetét. Köszönetnyilvánítás. A Zalavármeggei Takarék­pénztár r. t. a zalaegerszegi munkás-egyletnek 20 koronát adományozott, melyért köszönetét fejezi ki, az elnökség. Nyilvános köszönet, A zalavármegyei takarék­pénztár az állami főgimnázium segély egylete czéljára 30 koronát küldött, mely adományért hálás köszönetet moDd a? igazgatóság. Elveszett egy kis kosár a Csány (újvárosi utcza és elemi leányiskola között egy kis kosár, amelyben kézi munka volt. Aki megtalálta, vigye el a leányiskola harmadik elemi osztályba, óaert egy szegény kis lányka vesztette el. Megyeiek Gróf Batthyány Pálné Nagykanizsán. Ünnep számba megy a nemes grófnénak megjelenése akár Zalaegerszegen, akár Nagykanizsán, valamint egész megyében családját népszerűség és szere tet környezi. S ez azért vaü, mert ugy őt, mint családját s különösen édesanyját, özv. Pallini Inkey Kálmáunét hármas szerencse és erény­ékesiti. Módjukban van humanitást gyakorolni. Másodszor: ezt teszik is. Harmadszor : ezt őszinte közvetlenséggel gyakorolják. Nagykanizsáról tudó­sítanak, hogy ott a Polgári Egylet fényes estélyt rendezett. Az egyletnek Inkey Kálmánné a véd­nöke. Öméltsóságn azonban csak nyáron szokott Rigyáczon lakni, a telet többnyire Budapesten tölti' s a megjelenésben akadályozva lévén, helyette megjelent a leánya, Gr. Bathyány Pálné — Inkey Valéria Zalacsánból, kinek mintegy tisztelet adásául lehetett tekinteni azt a rengeteg tömeget, a ely a bálou megjelent. Különben ez estélyt Dobroi'ics Milán volt orsz. képviselőnek ügyes leleményessége rendezte s ezért is fényesen kellett sikerülnie. A Grófné barátságosau elbeszél­getett az előadás szereplőivei s megdicsérte a leánykák ügyes produkczióit. Az estélyen j ilen vot Bosnyák Géza is, a Nagykanizsai Kerületnek országgyűlési kőpviselője. Gróf Batthyány Pálné kíséretében voltak Zalaegerszegről Dr. Thassy Gábor vármegyei főorvos, Babits Tivadar, Kádár Sándor vármegyei jegyzők, Ms. Georgina Dickson társalkodónő, és Czukeller Lajos Gróf Batthyány Pál országgyűlési képviselőnek a titkárja. Adakozó főpap. Báró Hornig Károly veszprémi püspök a zalakonppányi plébániának egy 2800 koronás szőlőbirtokot vett, hogy a plébánia javuljon. A püspök egyébiránt 1888 tói 1911 ig 3 millió 387 ezer 910 koronát áldozott jótékony czélra. Meghalt Oszterhnber László nagykanizsai jársbiró, táblabíró, 58 éves korában. A családi gyászjelentést özv. Dr. Háry Istvánné adta ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom