Magyar Paizs, 1912 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1912-04-11 / 15. szám

1912. április 11. MAGYAR PAIZS 3 Lajos VI. és Trájbtr István VIII. oszt. tanulók szavaltak. — A felsőkereskedelmi iskolában is szép ünnepély volt. Schmidt József igazgató tar­tott emlékbeszédet s Balázs Márton tanár zene­szerző saját nótáiból énekeltetett az ifjúsággal. Legáth Kálmán apátplébánost Zalaegerszegen töltött 10 éves bivataloskodásának emlékéül szépen megtisztelte tegnap a karácsonyfaegye­sület is. Dr. Bálás Béláné főispánná elnök az egyesület válaszmányi tagjaival megjelent az apát ur előtt s itt Czobor Mátyás, e női egyesületnek a titkára, tolmácsolta az üdvözletet. Az apát urat igen meghatotta ez a szép megemlékezés s kedves szavakkal köszönte meg. A küldöttségben az emiitett főispánné elnökön és titkáron kivül ott voltak még a választmány tagjai közül: Vargha Vilmosné, Sperlágh Gézáné, Kászonyi Mihályné, Csoknyay Laura, Szalay Lászlóné, Czobor Mátyásné, Dr, Csák Károlyné, Hann Jánosai, Kiss Lajosné, Medgyesi Lajosné. Püspöki látogatás. Gróf Mikes János szom­bathelyi megyés püspök e bó 20-án Zalaeger­szegre jön s két napig lesz vendége városunk­nak. 21-én vasárnap reggel megfogja áldoztatni azokat, akik első izben járulnak most a szent áldozásra. E nap délelőtt még küldöttségeket fogad s délután látogatásokat tesz. Este pedig meg fog jelenni a kath. legényegyesületnek az ő tisztele tére rendezendő ünnepélyén, ahol Kun Vilmos elnök fogadja üdvözlő beszéddel, Hétfőn a szent mise után a bérmálás szentségét szolgáltatja ki s délután visszaút, zik székhelyére, Szombathelyre. Dr. Bálás Béla főispán 20 koronát adott volt a Csány szoborra a márczius 15. ünnep felül­fizetéseként. Érdekes sajtóhibával jelent meg ez a felülfizetés a 12. számban. És ezt elnézés kérése mellett jóvá keli tennünk. Ugy történt, hogy a főispán ur nem közvetlenül, hanem Dr. Thassy Gábor vármegyei főorvos, szoborbizott­sági alelnök közvetítésével küldötte volt az ünne­pélyre a 20 koronát. Dr. Thassy evvel a meg­jegyzéssel tette le a 20 koronát: A „főispán" ur adománya. A nyilvántartó minden gondolkodás nélkül odaírta az összeg elé a Gróf Batthyány Pál nevét, A tévedés nyilvánvaló; de okai el­fogadhatók. Az uj főispán még nem régi itt, a régi töispán pedig, ugy látszik ebből az esetből is, erősen belenőtt a közönség levegőjébe ; azon­kívül Dr. Thassy Gábor gyakran szokott talál­kozni Gróf Batthyány képviselővel a volt főispán­nal, s most is Pestről érkezve haza, csak erre gondolt az ünnepély rendezője. A jóhiszemű té­vedést a legjobb indulattal kijavítva, megjegyez­zük, hogy egyébként a lényegben nincs különb­ség: a nemes adomány a gyűjtött és kimutatott összegben benne van. Megéidemelt kitüntetésben részesült három derék zalaegerszegi tanitó. Tikk Lászlót, Baján Ferenczet és Fazekas Lajost érdemeik elismeré­sem kinevezte a miniszter ur 200 korona sze- ; mélyi pótlékkal igazgató tanítóknak. Uj vonat csatlakozás Zalaegerszeg és Za'a- i SZentivan közt. Mult év végén a zalaegerszegi Kereskedelmi Kör mozgalmat indított a déli vas- • útnak Nagykanizsa felől Zalaszentivánra hajnal- ; ban érkező 302. számú gyorsvonatához való uj vonatcsatlakozás létesítése érdekében. A keres- ; kedelmi miniszter a vármegye főispánja és a j soproni kamara által hathatósan támogatott törek • vést indokoltnak találta és ezért elrendelte, hogy j a kért vonatpár a folyó évi nyári menetrendbe ; egyelőre kísérletképpen fölvétessék. Érdekes természeti tüneményt): n gyönyörköd- j hetnek a természet barátjai — a f. hó 17-én szerdán beálló napfogyatkozásban. A fogyatkozás i vidékünkön kezdődik déli 12 óra 12 pkor. leg­nagyobb lesz 1 óra 31 pkor, vege 2 ó. 41 pkor, j ha a szeszélyes április tiszta idővel kedveskedik hozzá. Ünnepi áldozat. Nem is ünnep, ha nincs egy j kis áldozat, s annál jobb, minél értékesebb az i áldozat, AZ ember-áldozat a legértékesebb. Tehát a zalai nép a legvallásosabb ember a világon. Itt ölnek meg legtöbb embert. Természetes, hogy mindig vasárnapokon, ünnepnapokon. A törvény­széki termekiieu tudják, hogy e tekintetben a ; legszentebb papok Alsólendvavidékén és Tapolcza- j vidékén vannak. Ezek majdnem minden vasár- } nap lesújtanak egyet, s nemcsak olyan egyszeiü \ ezekne c a szerszámuk, mint pl. a mészárosnak : j csak balta. Mindegy nekik a bot, a bicska, a j puska. A szeretet istene, a mi jóságos atyánk : nem törődik az eszközzel. A czél a fődolog, j Csakhogy embervér legyen. Ilyen istanök van a zalaiaknak. S ez az isten különösen ünnepnapo- 1 kon trónusol legfölségesebben. Ha néha elkomo­rul is és megsokalja is az áldozatot, gyorsan derült mosoly fogja el arczulatját, mert örvend azon, hogy sok szeszadó folyik be a magyar­nemzetnek közkincstárába. S ez a fő. Szóval Alsólendvavidékén és Tapolczavidékén, ahol több a kocsma, mint az iskola s a hol csupa szent­lélek a sok jó bor: vasárnaponkéut feláldoznak egy-egy embert. Zalaegerszegen ez már nem megy olyan könnyen. Ez már város. Itt van katonaság (egymillió koronás kaszárnyával), csend­őrség (szép palotával) és rendőrség (mindegy akármilyen házban laknak); itt már csak nagy ünnepnapokon szokás embert áldozni. De ha ilyenkor sem történnék meg, nem is ünnep. Denique mulattak a legények egyik kocsmában is, a másik kocsmában is: henteslegények és ácslegények. Éjfélután már illik a kávéházba menni s itt még a kávéház előtti aszfalton ugy fejbe vágta Palaits István 20 éves mészároslegény Vidovits József 26 éves ácslegényt egyetlen egy csapással, hogy Vidovits meghalt. Azt mondják, hogy nem is Palaits haragudott, hanem a barátja Szaksz József, s nem is Vidovics Józsefre, hanem Ferenczre. Dehát ez már mindegy. A fődolog az ünnepi áldozat s a szeszadó jövedelem. Politikai szervezkedés. Hertelendy Ferenc főrendiházi tag meghívására a vármegye 67 es érzelmű férfiai szükkörü, bizalmas értekezletre jöttek össze a mult héten Zalaegerszegen, az Arany Bárány szállóban. Az értekezlet azzal a határozattal ért véget, hogy a legközelebbi megye­gyűlés alkalmával megalakítják a „vármegyei 67 es párt"-ot. — A. H. A mozi (ámbár á fene tudja, hogy mi az a „mozi." Előbb azt hittem, hogy Mózsi. Most még annyit sem tudok), szóval: a mozi jó képeket mutat s elég érdekes történeteket ad elé. De van egy borzasztó rosz tulajdonsága. Azt hiszi, hogy Zalaegerszegen csupa repülő gépeken olv?só német tudósok laknak. Ha már német írásokat ir oda a lepedőre, legelább várná meg, amig elolvassa az ember. Mindjárt elkapja a sze­münk elől. Abban azonban neki van igaza, hogy azt nem várhatja meg, amig mi szótárból ki­keressük a szókat s nyelvünkre lefordítjuk. Hanem abban már nekünk van igazunk, hogy amint a pesti rendőrség megtette, megtehetné • az idevaló rendőrség is, hogy no engedje meg j azt a sok érthetetlen német akrabadakra irást, ; hanem fordíttassa le magyarra. Csakhogy ezt Í nem merjük ajánlani, mert még sajtóbiróság elé \ találna vinni — a rendőrség. Okleveles polyári iskolai tanítónő (Kaposvár) ajánlkozik a nyári szünidőre valamely uri házhoz neki megfelelő foglalkozásra, teljesen ingyen, csak az ellátást és az útiköltséget igényli. — Részletesebben szólhat a kiadóhivatalunk. (3—3) Megyeiek í Érdekes vár-hely van a Zalavölgyében Zala­c.sán, Kustány, Kehida szomszédságában Gróf Batthyány Pál birtjka mellett levő örvényes község határában. A dusgazlag Zalavölgyben a folyóval párhuzamosan nyúlnak északról délre a termő völgyek, Az őrvéuyesi hegyoldalon föld­művelő gazdák szántogatnak s kivet az eke egy­egy téglát. Nyomra jöve a hegyoldal derekán egy pinczeszerü helyről temérdek követ ástak ki az emberek s a köveket fölhasználták épitke zésre, hol templom vagy kápolna lehetett, mert j egy hzrangdarab is előkerült némely apró réz, j vas, bronz szerszámmal együtt s némelyik kövön ! domborművek láthatók, egyszerű falevél czifrá- j zatokkal s egy pelikánnal, mely madár a : Batthyányak s Hertelendyek czimerében is [ megvan. A Batthyányaknak ósi földjük Vasvár- j megyében van, itt ujabb keletű a birtokuk. Itt j a Herteleudyeknek, Csányaknak és Rumyaknak volt az uradalmuk. Ezeknek lehetett itt érdekes s régi építkezésük. Szokták azonban a pelikánt ! általában templomi kőoszlopokra is far gui. Akár a pálos rendnek volt itt temploma s lakóhelye, akár valamelyik tulajdonosnak: igen érdekes épület lehetett. Ez említett templom helytől el kezdve alig 12—13 méter szélességben pár­huzamban vónul végig, le a völgyig s a patakon tul a szemben levő erdős hegyoldalon föl egy darabig a tágla fundamentum. E fundumentum­nyom szerint a félkilóméter építkezés a két hegyoldalt összeköthette a patak fölött. A talált tárgyakból még nem lehet az időre ?em biztosan következtetni, csak annyit, hogy a mult magyar századokból való. A talált tárgyakat Gróf Batthyány Pálné Inkey Valéria megvásárolta az emberektől s a Zalaegerszegen levő Zalavár­megyei Muzeumnak ajándékozta. Kitüntetett állami tanitók. Gróf Zichy János vallás és közoktatásügyi miniszter az állami elemi iskolai tanítók és tanítónők kőiül kétszáz­hatvanötöt, a népnevelés terén szerzett érdemei elismeréseül, állomáshelyükön való meghagyás mellett évi 200 koroua személyi pótlékkal igaz­gató tanítókká léptetett elő. Az előléptetettek Zalavármegye területén a következők: Torday János csáktornyai, Fiseherné Dugovits Betti csák­tornyai, Majomé Kiss Jolán hodosányi, Steinauer­né-Gerics Mária muracsányi, Kováes Miklós, idb. Szabó István, Kaán Mária és Nagyné Stetter Borbála nagykanizsai, Náday Ferencz perlaki, Vértessyné Nagy Mária sümagi, Baogh Ferencz' szentorbánhegyi, Bézenhoffer Mihály drávanagy­falui, Honffy Lőrincz zrinyifalvai, Banakovits János nagykanizsai, Gellért Mór sümegi állami elemi iskolai tanitók. — Három zalaegerszegi a hirek között olvasható. Békefi László tanitó jegyet váltott Vida Erzsike kisasszonnyal Zalakoppányban. Körorvosi állásra pályázatot hirdet Dr. Ságh­váry perlaki főszolgabíró április 28-ig. Távoliak Képeslevelezőlapok es a magyar ipar. A Magyarországon föladásra kerülő, ma már évi 100 millió darabon jóval felül levő képeslevelező lapoknak mintegy 95 százaléka Bécs, Drezda, Nürnberg, Aussig, Erlangen, Tübiugen, Erfurt, Klagenfurt, Meissen, Zürich, Lipcse, Freiburg, München, Berlin, stb. mőintézeteiben készül s csak mintegy 5 százalékát állítják elő Magyar­országon. A képeslevelezőlapok kiadói nagy hibát követnek el azzal, hogy rosszul választják meg a reprodukálandó tájképeket, a művészi szem­pontokat és a jóizlést többnyire figyelmen kivül hagyj ik; de azzal, hogy a reprodukczió munká­ját, mikor erre Magyarországon is vaunak meg­felelő, a fölsorolt helyek némelyikénél határozot­tan jobb és berendezettebb műintézetek, külföl* diekre bizzák, nemcsak a magyar ipar fejleszté­sével szemben követnek el súlyos és megbocsát­hatlan hibát, hanem a közönséggel szemben is, melynek a mi postai szabályainknak meg nem felelő a hibás magyarsággal irt szövegű, sok boszuságra okot szolgáltató hitvány és értéktelen árukat ad el, sokszor hihetetlen drága pénzért. A magyar képeslevelezőlapok is jelentékeny mennyiségben kerülnek kivitelre, amit a követ­kező statisztika bizonyít: Behozatal Kivitel Ev korona 1909 570.150 119.250 1907 527.140 114.750 1908 466,440 111.259 1909 738.330 93.750 1910 849.660 98100 1911 843.552 92.400 Az áruforgalmi statisztikának ez adatai azonban nem állanak ellentétben a czikk további fejtege­téseivel, mert a Magyarországon kivitelre készülő képeslevelezőlapok nem magyar tárgyúak, hanem világforgalomra alkalmas, helyhez nem kötött tárgyú reprodukcziók. A bajor sör dicsérete, A híres bajor sör hazájőban minden száz újszülött közül harmincz meghal egy éves kora előtt. Norvégiában is így állott a dolog ezelőtt harmincz évvel, de miután a szeszes Italok használatát csaknem teljesen el­hagyták, ma nálok pzáz közül csak hét kis gyer­mek hal meg. Ehez nem kell magyarázat. A tanító harangoz. Szép romantikája az egyéb­ként keserű pályának, hogy némely helyen a tanitó annyit harangozhat az Istennek, amennyi neki tetszik. Sőt Zobordarázsin ezt teljesen in­gyen is tehette a tanitó. Bár a bitközség kerek hatván koronát szavazott meg a kötélhúzásért, ámde ezt a nagy összeget mégsem voltak haj­landói: kifizetni, mikor a képviselőtestületben a tanitó egyik személyes ellenfele bebizonyította, hogy a tanitó harangozása nem ér meg ennyit. De a tanitó fölebbezett a közigazgatási bizott­sághoz, hangoztatván, hogy ő bizony tud ugy harangozni, mint akárki a faluban. Aztán rendbe­hoztak mindent. Buissal Béla tanitó megkapta a hatvan koronát és harangoz tovább. Ha sosborszeszről van szó, akkor csak Dr. Borovszky féle BOROLINT vegyünk. — Kaphaló mindenütt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom