Magyar Paizs, 1912 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1912-07-25 / 30. szám

1912. junius 20. MAGYAR PAIZS 5 hogy az ember, tudniillik a beteg ember, aki nem ugrándozhatik, ül, vagy áll, s a torna­szerek végzik rajta a testgyakorlást, azon a testrészen, a mely épen rá van szorulva. A tapolczai tavasbarlang, amely Magyar­országon szintén egyike a ritkaságoknak, napról­napra több-több látogatót vonz magához. A mint irják, naponként 50—60 turista látogatja. Igen szerencsés helyen is van, épen az országút mentén, ugy hogy a feliratos tábla az ország­útról olvasható. Országos képviselők Zalában, A mult vasár­nap, amint tudjuk a zalaegerszegi népgyűlésre nyolez országgyűlési képviselő kisérte el Gróf Batthyány Pált, a kerületnek kedvelt képviselő­jét. Ezek közül néhányan még itt maradtak pár napig Zalában, hogy ismerjék meg ezt a nagy és gazdagon termő földet s ennek egyéb termé­szeti gazdagságait. Gróf Batthyány Pál zalacsáni vendégszerető kastélyának valának vendégei, amely házban Csány László volt miniszter, vér­tanú született. E vendégek itt tartózkodása alatt jelen volt Dr. Thassy Gábor vármegyei főorvos s még néh iny zalaegerszegi ismerős. A házigazda Grófnak binlói mellett Dr. Thassy is fölajánlotta auto­mobilját, hogy körutat téve a vendég képviselők­nek megmutassa a gyönyörű Balatont s a világ­hírű Ilévlzet. A szép kirándulásban Somogy követe Gróf Soh sich Tihamér és Ileves követje Maczky Emil vett részt, A képviselők a Balaton­nak tengeri fürdőisége s a Hévíznek páratlan volta mellett élénk érdeklődéssel figyelték és dicsérték a zalai földnek termékenységét, s a kitűnő éghajlatot. Háztartási tanfolyamok szervezését rendelte el a földmivelésügyi kormány több megye terű létén. Igy Zala és Sopron megyékben is. A tan­folyamokon a 15—16 életévet meghaladott leányokat a háztartási ismeretekre fogják oktatni. A tanitás egy egy helyen nyolez hétig tart és a tanítást szakképzett gazdasági tanitók, illetőleg tanítónők fogják végezni. Igy Csáktornyán, az ottani nöegyesület közreműködésével is háztartási tanfolyamot rendeznek, amely 6—8 hétig tart s amelyen 15-ik életévüket betöltött leányok vehet­nek részt. Vezetője Beszterczei Gábor gazdasági szaktanár lesz. A tanfolyam megnyitásáról külön felhívásban fogják értesíteni a közönséget. Pac?ának nem feeü iskola. Viharos hangu­latbaü folyt le a napokban Pacsán az iskolaszéki gyűlés. Immtr má odizben tagadta meg az iskola­építést. De eddig sem az egyházi, sem a világi hatóság semmi intézkedést nem tett. Az iskola­építés megtagadásának a legfőbb oka a tagok művelődési készségének hiánya, meg a fösvény­ségig menő takarékosság. Most kíváncsian várják az érdekelt körökben, mit fog tenni ebben az ügyben a közigazgatási bizottság és maga a köz művelődésügyi minisztérium. Távoliak Kenyérkereseti raji kiállítás Iparcsar­nokfoan. Flóris Áron székesfővárosi tanár, a buda­pesti VIII. ker. Homok utczai polgári iskola I—IV. osztálya tanulóinak rajza bői kiállítást ren­dezelt az Iparcsarnokbao. Mintegy 2500 darab rajzból áll a kiállítás. Ezer darab selyemre szö­vött, kartongyárak, könyvkötők, mürajzolók szá­mára készült, 1500 darab nagyméretű papírokra festett és hímzett eredeti magyar stilü tervezés. A műipai minden ága talál e monstre-kiállítás tárgyai közöst felhasználható tervezéseket. A szobafestés tervei patronokba is ki vannak vágva. Flóris tanár a mult évben Kolozsvárott, Krmáromban és Beszterczén rendezett hasonló kiállítást. Különösen Erdélyben nagy érdeklődést keltett, hogy úgyszólván minden vármegyéből jelentkezte-k látogatók. A remek szép festések gyakorlati hasznáról Flóris ugy nyilatkozott, hogy könnyű és gyakorlati módszerrel minden elemi iskolás gyermeket meg lehet tanítani magyar stilü kenyérkereseti rajzok és festések önálló tervezésére, annyira, hogy egy 10—14 éves fiu már kenyerét meg tudja ezzel keresni. Flóris vezérkönyve nyomán még az a tanitó is ered­ménnyel taníthatja a rajzot, ki maga rajzolni nem tud. A nagy kiállítás anyagát maga Flóris saját pénzén vásárolta össze a tanulóktól, mely­nek értéke több mint tízezer korona. Az egész kiállításból kimagaslik Fekete Gábor IV. osztályú tanuló 7 m. hosszú és 4 méter széles szőnyeg­tervezete, mely eredetiségével és tősgyökeres mípyaros stíljével általános figyelmet keltett. Figyelmet érdemelnek többek között a matyók, a somogyi, a szeczesszió- és vitézkötés-terveze tek. Érdekes az erdélyi bukovai márványipar r. j t. magyar s}ilü sírkő bemélyitési tervezete, vala­| mint a színes zsinórozások. A kiállítást a kor­S mány megbízásából Szüry Dénes miniszteri tanácsos tekintette meg csütörtök délután. A tanítónők sorsáról a pesti nagygyűléssel i kapcsolatban irja egyik asszony barátunk többek j között a következőket: A tanítónak nagy bajban 1 vannak ; olyan aljas fizetési tervezetet készítettek számunkra, hogy akiben egy csepp igazságérzet van, felháborodik rajta. A fizetés 600 koronával lesz kevesebb mint a férfiaké, a lakbérnél pedig t mi a 300 koronás kezdőfokon maradunk, mig a | férfiak fokozatosan felmennek majd 900 korona | lakbérig is. Igy egy férfi és nő tanitó ha együtt ! kezdi működését 25 — 30 évi szol;,álat után a j férfinek 800 koronával lesz több, mint a nőnek, j A küldöttség előtt nekem mondta Neiszer taná­jj csos, hogy: „a tanítónők műiiödés.'röl csak a j legmagasabb elismerés hangján lehet beszélni." i — Igy jutalmazza az állam azokat, kik köteles­• ségüket híven teljesitik. A te lapodban is hely j van az „Eucharistikus" egyesület számára — • szoríts egy kis helyet a tanítónők ügyének is. Valamennyi napilap, valamennyi neves iró fog­lalkozni fog ez üggyel. A minisztériumból majd kidobtak, ugy szorr beálltam a tanácsossal; olvasd el az „Ujkürszakuf-. De mindhiába — a tanítók­kal s különösen a tanítónőkkel, marad a saját sorsuk. Mondják. — hogy nagyon tisztességtelen dol­gok folynak fönn a fővárosban, az e'lenzéki lapok 1 kerítése dolgában. A szabad véleménynyilvánítást a másik fél lészércl komoly meggyőző érvek \ helyett — pénzzel meggyőzni : egymagában is 5 tisztességtelen dolog. Nagy .szellemi szegénységre j és erkölcsi zűllöttségre vad ez. De amikor sze- j mélyek és lapok maguk ajánlják föl magukat a megvásárlásra, hát ez letagadhatatlan prosti­túció . . . Mondják, hogy a két legismertebb fő­városi bulvárlapot, az »Az Est«-ei és az »A Nap'<-ot a kormáuy már megvásárolta, a részvényeit magához váltotta és igy tett a »Glóbus« nevű fővárosi nyomdaválialattal, ahol több lapot nyom­nak naponkint ... I Mondanak még egyebeket is a kormány lapkeritéseiről, amelyekről azonban mi mindig csak a »mondják« formájában értesü­lünk és nem pozitív értesülések formájában. Ezért csak visszhangot adunk ezeknek a szál­longó híreknek, mintha egy olyan nótát hang­jegyeidének le, amelyik helyett rövid idő múlva úgyis jönnek szebb, népszerűbb nóták. Végzetes csónakázás. Vasárnap délután tiz bélavári fiu — akik közül a legidősebb 18 éves, a legfiatalabb 6 éves volt — Bélavár határában a Dráván csónakázott. Alig szabadult el a part­tól a csónak hat-bét méternyire, hirtelen örvénybe jutottak. A könnyű vizi jármű fölborult és a rajt3 ülök mind a vízbe buktak. Hét fiúnak sikerült partra úszni, de a 16 éves Gelencsér István, a ; 13 éves Varga István és a 7 éves Varga József 1 a hullámokban lelték halálukat. Holttestüket még nem tudták megtalálni. A budapesti Állatkert rendkívül látogatottsága arra bírta az igazgatóságot, hogy ujabb- érdekes látnivalókról gondoskodjék, Dr. Lendl Adolf elő- . terjesztésére az állatkerti bizottság elhatározta ; egy szelíd és lovaglásra betanított indiai elefánt nak a beszérzéséí, melynek a hátán egyszerre 6 — 8 ember foglalhat helyet. Ez az elefánt j. naponta többször körsétán körülviszi a vendégeit s az egész állatkertben és bizonyára általános j­jj érdeklődést kelt a néző közönségben. Az állat­: kerti mozi-színházban ezentúl nem csak mozgó­I fényképeket fognak bemutatni, hanem szakembe­| rek és kitűnő előadók népszerűen tudományos j bemutatásokat is, a legérdekesebb állatokról, \ állatgyűjtésekröl, vadászatoktól és felfedező uta zásokról az ismeretlen országokban. Perényi Adolf tanár már meg is kezdte ezeket a rend­kívüli vonzó előadásokat, Dr. Lendl pedig leg­közelebb az előadási cziklust meg fogja kezdeni. : ] j • Irodalom. Művészei 1 Gyenp Annuska Amerikában. Amerikai lapok | joleutéss szerint, Newyorkban megalakult az í » Amerikai Első Magyar Színtársulat" Serly Lajos, ; a budapesti Népszínház volt jeles karnagyának és Karacs Imre, jónevü tenorista igazgatósága alatt. Az ujunnan megalakult színtársulat első előadását jülius 14 én, Passaícon a „Czigány­szerelem" operette bemutatásával kezdi meg. A személyzet névsora: B. Gyenge Annus, a buda­pesti Király-színház volt primadonnája, mint állandó vendég, P. Sugár Jolán, Karacs Ilonka, S. Bozöky Poríska, V. Biró Verona, Serly Lajosné, Kuruczné Anna, Serly Lajos ós Karacs Imre igazgatók, dr. Kálmán József, Erdélyi Emil, Kurucz József, Bihari Sándor, Sobelson Soma, Csongrádi István, Pescha Endre, Biró Imre, Német Miska és karszemélyzet. Sugó : Hnimann Lajos. Titkár: Máthé László. Pénztárnok: Press­burg Emil. Teremrendező : Staub Dezső. Buha­tárnok: Líssauer M. Fodrász: Joó Albert. A „Vasárnapi Újság" julius 21-íki száma az Esterházyak hires ősi váráról. Fraknóról közöl pompás eredeti fényképfölvételeket, melyek ki­merítően ismertetik ezt a valóságos hadi muzeum­nak beillő várat. Többi illusztrácziói közt vannak eredeti fényképfölvételek a londoni középkori lovagi tornáról, a most kinevezett uj főrendi tagok arczképei, Márton Ferencz sikerült rajz­vázlatri. Szövegrészében Szende Dárday Olga eredeti, Claude Parrére fordított regéoye, Szöllnsi Zsigmod szokásos kiválósági! novellája, Balla Iguácz, Mezey Sándor és Váradi István költe­ményei mellett az olvasni valóknak még egész sorát találjuk, stb. és a rendes heti rovatok: Iredalom és művészet, sakkjáték stb. — A » Vasárnapi Újság« előfizetési ára negyedévre öt korona, a »Világkróniká«-val együtt hat korona. Megrendelhető a »Vasárnapi Ujság« kiadóhiva­talában (Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.) Ugyanitt megrendelhető a »Képes Néplapcc, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fillér. Különfélék. As emberi szerveset számosban. Az emberi test százötven darab csontot és ötszáz izmot tar­talmaz. A felnőtt véréoek a sulva tizenöt kilogr. a szív hetvenet ver percenkint, négyezerkétszázat óránként, harminezhat míllíj hétszázhatvankét­ezret egy. év alatt; minden szívverés negyven­négy gram vért indít el helyéről, naponta uégy­ezernégyszázharminczöt kilogramot Az egész vérmennyiség három perez alatt végzi keringését. A tüdő normális állapotban öt liter levegőt tar­talmaz ; óránkint ezerkétszázszor lélegzünk s ez idő alatt hatezer liter levegőt fogyasztunk. A bőrnek három rétege van, melynek vastagsága három — hal milliméter közt váltakozik ; minden négyzelcentiméterre tizenkétezer pórus esik; a likacsok egész hossza 50 métert tesz ki. A ssálrelj men?9C3ke veadögs. A napokban halt meg egy 96 éves öreg asszony Verespata­kon, Jakab Sándor volt bányafelőr özvegye. Az agg matróna lelkes honleány volt, aki férjével együtt résztvet.t a szabadsághazezban is. Amikor a király a7. ötvenes években körutat tett az orsfágban, ellátogatott Abrudbányára is, ahonnan kirándulást tett a Detonáták festői csoportjához. A király és kísérete visszajövet a völgyben pihe­nőt tartott, miközben bemutatták a királynak a környék népvisel?tét és a román tánezokat. Egyszer csak a fényes kíséreten keresztül egy tűzről pattant szép székely menyecske állit a király elé, egyik kezében fatányéron párolgó hus, a másik kezében egy cserépkorsó. — Kóstolja meg felséges királyom a székely pecsenyét: a fatányérost. rf. kíséret csak most vette észre a jelenetet, de a király már mosolyogva nyúlt a fatányéron levő bicska után, hogy leszeljen egy darabkát az illatos húsból, mely aunyira ízlett, hogy tőbb, mint a felét elfogyasztotta. Utána egy pohár bor­széki vizet töltött a székely menyecske korsójá­ból, mit a király egészen kiivott. Közben beszél­getni kezdett a király az asszonnyal, aki meg­invitálta a királyt Székelyország^a. A király végül néhány aranyat akart adni a pompás reggeliért, de a menyecske nem fogadta el. — Székely asszony sohasem fogad el pénzt a vendégétől I A királynak annyira megtetszett a bátor, őszinte viselkedés, hogy odahajolt a menyecské­hez és homlokon csókolta. Az agg matróna holta nepjáig büszkén mesélte, hogy valamikor öt Ferencz József király megcsókolta. Temetése általános részvét mellett men végbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom