Magyar Paizs, 1911 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1911-04-06 / 14. szám

1911. április 6. M A G Y -V R I'AIZS 3 é« az áll. főgimnázium. Más egyesületek által tíbbször zavartanunk SE ipartestületben s ilyen­kor ralamint a természetrajzi szertárok tanul­mányozásánál is az áll. főgimnázium termeit vet­tük igénybe. Ezek átengedéséért az intézet igaz­gatóságának köszönetet mordunk. A gyakori óra­megzavarásért szükségesnek mutatkozik más he­lyiségről gondoskodni, annál is inkább, mert könyvtárunkat sem tudjuk elhelyezni. Ez irány­ban kéréssel fordultunk a vallás- és közoktatás­igyi minisztériumhoz. Válasz ez ideig nem ér­kezett. Az órákat az Uránia szabályzata szerint estén ként u. m. kedd, szerda, péntek, szombaton 8—VílOkor tartottuk, de a szakrajz oktatását kénytelenek voltunk vasárnap d. u. 2—4-ig és szerda, szombat este 6—8 ig tartani. Miuthogy az előadások épitö ipari munkásuk részére voltak tartva, IK az órabeosztás nem ütközött akadá­lyokba. At igazgató ez előadások legtöbbjén je­len volt, kivéve azt az időt, mikor betegsége ebben akadályozta. Ez idő alatt Haerter Ádám főgimnáziumi tanár helyettesitette. Szives eljárá­sáért köszöuet. Az előadás tárgyai : Vetítéssel: Magyar irodalom, világtörténelem, természettan alapelvei. Szabad előadások : Ábrázoló mértan, szakrajz, természetrajz, szabadkézirajz, vegytan. 1. Pásztor Imre iga?gató, főgimn. r. tanár Ter­mészettan alapelvei 11 óra. 2. Suszter Oszkár fégimo. r. tanár Magyar irodalom történet 11 óra. S. Tikk László el, isk. tanüó Ábrázoló mértan 11, Szabadkézirajz 10, Szakrajz 30 óra. 4. Tuczv János főgimn. r. tanár Világtörténelem 11 éra. 5. Haerter Ádám főgimn. r. tanár Természetrajz 26, Vegytan 12 óra, összesen 122 óra. Ezen 122 órából 30 óra mindenkor kettős óra a szakrajz, melynek 12 hallgatója volt. A 30 óra összes látogatóinak száma 121. A látogatók átla­gos száihíf 121: 15 = 8, legtöbb 11, legke­vesebb 6. Egyéb tárgyakból 90 órán részt vett 1903. A látogatók átlagos száma 1903 : 82 = 20 7, leg­több 44, legkevesebb 9. A hallgatók foglalkozása : Kereskedő 15, Ipa­ros 42, összesen 57. Illetősége: Helybeli 32. Megyebeli 15. Más­megyebeli 8. Idegen 2. A tanfolyam végén leczkekönyvet kapott S0. Jutalmaztuk azon tanulókat, kik legfeljebb 2 órát mulasztottak. Ez alapon deczemberbeu 7. márcziusban 10 hallgató kapott jutalmat. A vetí­tett előadások füzeteit minden hallgató megkapta. Kiosztottunk 204 füzetet, A hallgatók Haerter Ádám és Bencsik János előadók vezetésével egy természetrajzi és földrajzi kiránduláson vettek részt. A tanévet 1911. márczius 31-én zárta te ün­nepélyesen az igazgató. Sajnálattal jeleutem, hogy a könyvtárat ez év­ben sem nyithattuk meg részien a helyiség hiánya, részben a könyvek csekély száma miatt. Könyvállományunk az idén jelentékeny szaporo­dást mutat, fel. Az összes kötetek száma meg­haladja s 6C0 at. Bekötésük folyamatban van. Mihelyt helyiségünk lesz, azonnal gondoskodni fogunk bútorzat és Könyvszekrényről. E czélból a szükséges költség együtt van. Nagyobb adomá­nyok a következőktől érkeztek be. Muzeumok és könyvtárak orsz. tanácsa 109 kötet, Pásztor Imié igazgató, külómböző nevek alatt 271 kötet, Néubiun Ignácz könyvkereskedő 25 kötet, Földr ivelésügyi minis-zter adományából 25 kötet és 37 füzet, Beücsik János főgimn. ta­nár 17 kötetet. Sajnos, vétel utján nem gyarapitbatluk az állo­mányt fedezet biján. E czélból vármegyei segély felemeléséért fogunk folyamodni. Végül az előadásokhoz szükséges eszközök és anyag« k ajándékozásáért köszönetet mondunk Hubinszky Adolf. Laub J„ Sineer Tóbiás. Fangler Mihály és fia cdegeknek, valamint a városi vil­lanytelep rezelőségének s mindazoknak, kik akár pénz, akár könyvadományban részesítették a nnnkásgimnáziumot. A pénztári kimutatást a jövő számban közüljük. Pásztor Imre, főgimn. tanár, a annkásgimnáaiuiB igazgatója. Hivatalos rovat. Zalaegerszeg r. t. város polgármesterétől. 3990/1911. szám. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy az 1888 évi VII. t.-cz­17. §-a és az 1900 évi XVII. t.-cz. valamint a m. kir. földmivelésögyi ministor 104.3C0/910. sz. rendelete értelmében Zalaegerszeg r. t. váro3 terü­letén a lovak tavaszi vizsgálata az állatvásártéren f. évi április 19-én d. e. 7 óraker veszi kez­detét. A szarvasmarhák, juhok és sertések vizs­gálata e napon délután és április 10 én fog esz­közöltetni. A lovak elővezetése akként történik, hogy az egyes állattulajdonosok lovai egymással ne érintkezzenek. Azon állattulajdonosok, kik lovaikat a kijelölt helyre és időre elővezettetni nem akarják, kötelesek ezen szándékukat a vizs­gálatot megelőzőleg bejelenteni és állataikat költ­ségükre a vizsgálatra illetékes állatorvos által 8 napon belül megvizsgáltatni. Azon állatbirt okosok, akik állatorvossal rendszeresen és állandóan fel­ügyeltetnek állataikra, nem tartoznak lovaikat a tavaszi vizsgálat alkalmával elővezetni, azonban az állaadóan kezelő állatorvos köteles az állatokat a tavaszi haszonállat vizsgálat határnapját meg­előző 3 napon belül darabonként megvizgálni és az eredményt a vizsgálatot teljesítő állatorvossal közölni. Felhívom az összes állatbirtokosokat, hogy lova­ikat, melyek előzőleg megvizsgálva nem voltak, a kitűzött időben elővezessék, egyéb állataikat pedig tartózkodási helyükön tartsák. Ezen intézkedések megszegése az 1888 évi VII. t.-cz 17 és 154. §ának e. pontjában előirt megtartást vonja maga után. Zalaegerszeg, 1911. április 1 én. Fülöp, h. polgármester. Zalangerszeg r. t. város polgármezterétől. 8764. 1911. szám. Hirdetmény. Közzéteszem, hogy a vakok Budapesti intéze­ténél megüresedett Hertelendy György féle ala­pítványi helyet, betöltik. A kérvények 1911 április 20-ig nyújtandók be. Bővebb telvilegositás a városházán nyerhető. Zalaegerszeg, 1911. márczius 30 án. Fülöp, h. polgármester Zalaegerszeg r. t. város polgármesterétől. 3944/1911. szám. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy az 1911 évi általános védhimlőoltások f. évi április hó 22-étől kezdve minden szombaton délutáű 2 órától kezdve a belső ovoda helyiségében, az ujraoltások pedig április hó 21 tői kezdve minden pénteken dél­után 2 órától kezdve az állami elletni iskolában fognak a városi tiszti orvos által faganatosittatni. Az iskolába nem járó beoltandó tisztán öltöz­tetett gyermekeket a szülők, (gyámok, gondno­kok, nevelő, szülő) az 1387 évi VXII. t. II- §-ában megszabott fokozatos pénzbüntetés terhe alatt kötelesek az oltás helyére vinni. Zalaegerszeg 1911. április 2 áu. Fülöp, li. polgármester. Szoborsorsjegyek. A szabadságbálon jel­zett sorshúzást akadályok miatt el kellett halasztani, f. évi május 14-re. Tudvalevőleg három szobormintát sorsol ki a bizottság A meghívók mellett két-két sorsjegyet kiküldött a bizottság a vidéken lakó urakhoz is. Egy­egy jegy ára 50 fillér. Igen kéri a bizott­ság azokat az urakat, szíveskedjenek, vagy a két jegy árát, cz 1 koronát, vagy pedig a két jegyet elküldeni Zalaegerszegre, a szobor­bizottsághoz, mert e nélkül igen bajos lenne az elszámolás. Thassy Kristóf. Helyiek. Április elsején uj évnegyede van a vMayyar Paizsncéié*, 1 korona előfizetéssel. Uj előfizetése ket kérünk, s hérjük a régiek megújítását. — Egyúttal szíveskedjenek elküldeni az illetők a hát­ralékokat is, hogy a lapot akadálytalanul küld­hessük. Gyűjtsünk a Csany szoborra! Munkács Egyházmegyei gyüle­kezet Ungvár 20 K — f. Morandiny Tamás Zalaegerszeg — K 28 f. A zalaszentbaláasi körjegyzőség egy ünnepélynek tiszta jöve­delmeképen Zalaszentbalazs . 8 K 73 í. Mai gyűjtésünk összesen . . 29 K 01 f. Hozzáadva a múltkori (28069 K 18 í) összeghaz a Magyar Paizs gyűjtése máig 28098 K 19 fill. Zalavármegyének tiszti főügyésze márczius 31-én meghalt Zalaegersze­gen 57 éves korában. Több egy évnél már, hogy súlyos betegség támadta meg az egészséges szer­vezetű embert, de hiába járt hírneves orvosok­nál, nem használt sem a tudás, sem a pénz — itt kellett hagyni a ránézve boldog életet, kétsze­resen boldog életet, mert életeben nemcsak a sors adott neki anyagi boldogságot, hanem nemes lel­küségéért. emberi derékségéért a mi tiszteletünk és szeretetünk meg adta neki a második boldog­ságot is, mely szintén nagyértékü kines. —- A nemeslelkü emberről a család a következő gyász­jelentést adta ki: Özv. Tha. sv Kristófné született nemeskéri Kiss Mária, mint feleség, dr. Thassy Kristóf és itj. Thassy Lajos, mint gyermekei, id. Thassy Lajos, mint testvére és ennek neje Vizy Gizella, mint sógorasszonya, ugy a maguk, mint a széleskörű rokonság nevében is, Istenben való megnyug­vással tudatják, hogy a felejthetetlen jó férj, a gondos, szerető atya, a leajoob testvér és rokon, miske-monostori Thasiy Kristóf Zalavármegye tiszti főügyésze, köz- és váltó ügyvéd, földbirtokos. Zalavármegye törv.-hatósági bizottságának. Zala­vármegye nemesi választmányának, a zalaeger­szegi ügyvédi kamara választmányának tagja, a zalaegerszegi áll. elemi ós polgári leányiskola gondnokságának elnöke, fáradhatatlan munkás életének 57-ik, legboldogabb házasságának 26 ik évében hosszú és kinos szenvedés és a haldok­lók szentségeinek ájtatos felvétele után, 1911. évi márczius hó 31-én kiszenvedett. A megbol­dogultnak földi maradványai 1911. évi április hó 2 án d. u. 4 órakor fognak a zalaegerszegi róm. kath. temetőben levő sírboltban elhelyeztetni ; aa engesztelő szent mise-áldozat pedig 1911. évi április hó 1 én d. e. 10 órakor fog a zalaeger­szegi róm. kath. templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Sokat szenvedtél drága lélek, pi­henni tértél, de szeretetedet itt hagytad közöt­tünk, a mienket helyette magaddal viszed A ravatalon a következő felírású koszorúk vol­tak : Isten veled édes apám Kricsi és Lala. Viszontlátásra Mariskád. Zalaegerszeg r. t. város közönsége köztiszteletben álló polgárának. Zala­egerszegi kir. törvényszék mély megilletődéssel. Zalavármegye nemesi választmánya. A megyei tiszti kar kartársának. Zalaegerszegi flgyvédi kar. Felejthetetlen kartársunknak. A legjobb szomszé­dunknak Mariska ésí Margit. Rohonczyék kedves, jó barátunknnk. Felejthetetlen Kristófunknak Malvin és Zsiga. Kedves barátomnak Legáth apát. Rokoni szeretettel Gábor és Jolán. Isten veled Vizy Giza. Szeretett rokonunknak Laezi és Ilona. Szeretett rokon Isten veled. Kedves Kristófunk­nak Emma néni és Ilona. Isten veled te jó lélek Focyó Gézáné. Lini. Kedves rokonunknak Pista és Margit. Drága, jó Kristófunknak viszontlátásra Gizi és Lajos stb. A temetésnél tapasztalt rend és csendfentartás. Wapper Ignácz vállalkozó ügyes­ségét és szakavatoltságát dicséri. Gróf Batthyány Béla honvédhuszár századost megajándékozta a király őfelsége a III. osztályú vaskorona renddel. Az érdemért és az érdem jutalmáért üdvözletünket fejezzük ki. Fater Endre pénzügyi fogalmazó gyakornokot kinevezte a miniszter fogalmazónak a X. fizetési osztályba. Dr. KíUdor Tivadar pénzügyi titkárt, Zalaeger­szegről áthelyezte a miniszter Segesvárra. Református istenitisztelet lesz e hó 9-éa vasárnap d. e. Vall órakor az ev. templomban. Dr. Dabay István ügyvédjelölt városunkból el­távozván, hosszabb tanulmányútra Németországba megy. Meleg, bensőséges ünnepség keretébea búcsúztatták el e mult pénteken barátai, a vidám Pálosok. Dubay kedves modoráért a társaságbaa kedvelt, tüzes, magyarosérzéseért, ékesszólásaért

Next

/
Oldalképek
Tartalom