Magyar Paizs, 1911 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1911-03-09 / 10. szám

1911. márc7ius 9. MAGYAR PAIZS 3 Á merczin* 15 ünnepeljek rendelőihez megyeszerte avval a kéréssel fordul a bizottság, hogy ax alkalmat (elhasználva gyűjtsenek az ©nkénytes fillérekből mindenik helyen a Csáoy szoboralapra, mert 48-as nagy embereink emléke legjobban összefügg a nagy nap emlékével. — A zalaegerszegiek ünnepére vonatkozólag kérjük a polgártársakat, hogy e napon lehetőleg tűzzék ki házaikra a háromszínű zászlót, — kereske­dőink pedig bizonyára el is határozták már eddig, hogy legalább a délutáni félnapot közakaratulag boltzáró munka szünettel is megünnepelik. Az állami febo kereskedelmi iskola a már­•zius 15 iki ünnepélyéi d. e. V4II órakor tartja, nelyen az érdeklődő közönséget szívesen látja. A zalaegerszegi m. kir. állami lőgimnasinm Deák Ferencz önképzőköre folyó évi márezius 15 én d. e. fél 11 órakor a gimnázium torna­termében ünnepélyt rendez. Műsor: 1. Hertelendy induló. Előadja az ifjúsági énekkar. 2. Megnyitó beszéd. Tartja Suszter Oszkár tanár. 3. Kurucz dalok. Előadja az ifjúsági zenekar. 4. Farkas Imre. Gzinka Panna. S/.avalja Arvay Szilvia VI. 0. t. 5. Nemzeti dal. Előadja az ifjúsági ének- és zenekar. 6. A jobbágyság felszabadítása. Irta és előadja Tóth József VIII. o. t. 7. Kuruczdalok. Előadja az ifjúsági énekkar. 8. Sajó Sánder : Magyarnak lenni. Szavalja Stern Ernő VIII. o. t. 9. Magyar népdalok. Előadja az ifjúsági zenekar. 10. Liszt Ferencz: II. magyar rapszódia. Két zongorán négy kézre előadják Medgvesi Natália VI. 0. t. és Medgyesi László VIII. 0. t. 11. Rákóczi-induló. Előadja az ifiusági énei kar. Az ének- és zenekar vezetője: Takács József tanár. Belépődíj személyenként 40 fi lér. Az ifjúsági zászló­Alap és részben a 'Csány szobor javára a felülfize­téseket köszönettel fogadjuk és nyilvánosan nyugtázzuk. Csany szobortervezetek megtekinthetők a fő­gimnáziumban, melyre legalkalmasabb idő a hét­köznapi délután, és a vasárnapi délelőtt, A szobrok között vannak megvásárolhatók is. . A zalaegerszegi jotekony nőegylet folyó hó 11-én este 8 órakor a Korona szálloda helyisé gében teaestélyt rendez. Felkéretnek az egylet mélyen tisztelt tagjai, hogy az estélyen minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Keghivó A zalaegerszegi jótékony nőegylet folyó hó 19 én vasárnap délután fél 3 órakor Zalaegei szegen a hitközségi iroda helyiségében évi rendes gyűlést tart. Felkéretnek az egylet na. t. tagjai, hogy a gyűlésen minél nagyobb azámban megjelenni szíveskedjenek. A monkásgimnázinm könyvtára e héten ujabb 28 kötetlel gyarapodott. Ezekből 3 kötetet az Országos Tanács küldött pótlólag, 8 kötetet Czobor Mátyás vm. aljegyző, 17-t Bencsik János főgímn. tanár küldött be. Az adakozóknak hálás köszö­netet mond az igazgatóság s egyúttal kéri a közönséget, hogy akár könyv, akár pénzbeli ado­mányait szíveskedjék Pásztor Imre tanár czimére beküldeni. A magyar iparosok szellemi életének előmozdításában, keli hogy mindenki segítségünkre legyen, Ha szellemileg nem is veheti ki részét mindenki e munkában, legalább anyagilag kell segítségünkre jönnie. Annyira igaz ez, hogy nem is kételkedhetünk a közönség támogatásában. Iparosaink szaporodása. Fekete Rudolt ezipészmester uj üzletet nyitott a Rákóczi utcza S. sz. alatt. A zalaegerszegi kath. legényegylet szokott farsangi mulatságan <iemelhetjük a szereplők közül Cs_,kny»i Gyula és Bita Mariska játékát. Hatásos és szép volt az »Őrdögc ezimü mese­játék, melyben Vass Jolán (ördög) kiválóan jól játszott s a féifi szereplők is dicséretre mél­tóan megálltak a helyüket. Laurencsik ferencz Kátsa czigáBya jó alakítás volt. Változatos s Vonzó •olt a vásári jelenet is. Általában el lehet mon­dani, hogy <kath. legényegylet estéi élvezetesek ós vonzók. As egyesület törekszik arra, hogy ifjú tagjait társadalmilag műveltté tegye. Az estélyen felülfizettek: Nagy Dezső 10 K, Nagy Zsigmond, Morváth Lacii zenekara, Siposs Dezsó, Virág Sán­dor (Keszthely) 5—5 K, Udvardy Jenő dr., Geisz­liDger Béla 340-340 K, Legáth Kálmán, Kun Vilmos 3-3 K, Virág Ferencz 2 40 K, özv. Pál Józsefné, Stern Lajos, Ekler Sándor, Véber Ká­roly 2—2 K, Thassy Gábor dr. 140 K, N. N. 1-20 K, Oth Im»e, Pintér György. Kucsera Ist­ván, Lukács Sándor, Fangler Gyula, Galambos Géza, Portics János, Kakas Ágoston 1—1 K, Heiszter Mariska 60 f, Tölli István 50 f, Zimics József, Jaezsó Sándor, Németh Károly 40—40 f, Weisz Miksa, Horváth József 20—20 f. összesen 66 K 50 f. A kegyes adományokért, mint Hantke Emil, Horváth János uraknak és a közreműkö­dőknek őszinte köszönetét fejezi ki az elnök. Gyászjelentés, özv. Kovács Kálmánné szül. Spelletich Lenke és gyermekei. Abaffy Ödönné szül. Kovács Irma és Kovács Antal, valamint az egész rokonság nevéaen szomorodott szivvel je­lentik, hogy a szeretett sógornő, utóbbiaknak nagynénjük őzv. Kovács Antalné szül. bessenyöi és vileki Skublics Terézia, 84 éveskorban meghalt. Egy intelligens vidéki varosban felállítandó mozgófénykép szinházhoi szakértő társat kere­sek. Az illető csak szakképzett legyen, anyagi hozzájárulás nem feltétlen szükséges. Czim a kiadóhivatalban. fflastodon lelet. A Bíllisits J. utóda Kovács j Ferencz téglagyárában a tavaszi földmunkálatok | alkalmával a mamutnál is idősebb, ugyancsak elefántszerfc ősemlősnek az u. n. masztodon « agyarának databjaira akadtak. E fontos lelet i helyét Lóczy Lajos dr., a földtani intézet igaz­• gatója, egyetemi tanár a mult vasárnap tüzetesen J megvizsgálta s részletes utasítást adott a föld­| rétegek további átkutatásához. A városi téglagyár­ban is járt annak a helynek a tanulmányozása í czéljából. ahol néhány évvel ezelőtt a Zalavár­> megyei Muzeumban levő hatalmas mamutagyart | és a műit évben egy teljes mamut zápfogat ! találtak. Rejtelyes betörés történt Zalaegerszegen a Frank és Gans-féle villanyszinházban, mely a régi izr. templomban tartja előadásait. A mult pénteken reggel elképedve vették észre, hogy az ajtó be van törve, a templom oszlopzatán nyoma látszik a felmászásnak s a vetítő gép és lemezek hiá­nyoznak. Megállapüható, hogy hozzáértő szak­f emberek követték el a mérészséget. * vállalkozók • kétszáz korona jutalmat ígértek anuak, a ki I nyomra vezeti őket. j A Schütz czég által meghonosított és a n. é. kö­1 zönseg résziről tetszésnél fogadott szőnyeg ki­| állítást vasárnap e hó 12 én megismételi, mely­j nek megtekintésére felhívjuk a n. é. közönség ; szives figyelmét. Ez almalommal nem csak sz4­\ nyegek, hanem ctipke és posztó függönyök, sta­{ rok, ágy- és asztal terítők, valamint costüm, I blous kelmék és egyéb divat újdonságok is meg­tekinthetők lesznek. Megyeiek A ssftletési föld. A herczegprimás 80-ik szüle­tésnapja alkalmából dr. Csák Árpád és Mérei Ignacz. Keszthelyről, mint annak idején jelentettük, egy csinos n megfestett dobozban a herczeg­primásnak szülőföldjéről, szülői sírjáról, és volt szólójukból egy-egy maréknyi földet küldtek. Ezt a küldeményt a következő levélben köszönte meg az agg egyházfejedelem : „Igaz, őszinte örömmel ) vettem 80-ik születésnapom alkalmából szives meg­; emlékezésüket és szerecse kivánataikat, melyek­• kel az Urak megtiszteltek. Ugyszinte nagy örömre j szolgál azon szivük szeretete sugallta kedves 5 emlék, amolyet édes szüleim sírjáról és valaha | birtokukban volt kertjük és szőllőjükből szívesek i voltak kül leni. Mindig, valahányszor ezt a földet jj megpillantom, meaujul bennem a gyermeki érzés, mely ahhoz a földhöz kötött és köt ma is. Fogad­iák uratcn ezen valóban gyengéd figyelmükért és szívességükért ö-zínte, hálás köszönetemet. Isten gazdag áldását kérve óoökre és t. családjukra, maradok kiváló tisztelettel Budapest, 1911. febr. hó 24-én Vaszary Kolos bibornok, herczegprimás." Hertelendy László, a zalai Hertelendy család­nak egyik tagja, gyülevészi származású, közokta­tásügyi miniszteri tanácsos meghalt 44 éves korában. Balatonfürednek gyógyfürdői jelleget adott a miniszter s a terület megállapítására szombaton bizottságilag kimegy Árvay Lajos alispán, Dr. Thassy Gábor vármegyei főorvos és Odor Géza pénzügyijjazgato. Dr. Bozsay József, keszthelyi, eljegyezte Marossi Irénkét Marosvásárhelyt. Egy tanitó érdeme és kitüntetése A jeles tanítók sorában többször előfordult már Gózon Imre zalaszentgyörgy völgyi református tanitó. Említettük, bogy az iskolán kívüli érdemeiért is f vannak kitüntetései, többek között az arany­I érdemrend tulajdonosa. Most ujabban a müem­! lékek országos bizottságának tagjául nevezte ki • Gróf Zichy János m niszter a következő szép i tartalmú levél értelmében : »A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter­től. 138973. szám. Ismerve Tekintetességednek hazánk művé­szeti és történeti emlékei iránt mindenkor tanúsított érdeklődését, Tekintetességedet ai I 1881: XXXIX. t. czikk alapján a Műemlékek ; Orsz. Bizottsága levelező tagjává öt év tarta­j mára ezennel kinevezni van szerencsém. Midőn erről Tekíntetességedet értesítem, i egyben kérem, hogy a nevezett Orsz. Bízott­1 ságot nagy jelentőségű feladatai teljesítésében i szakavatott és haza»as közreműködésével ugy, ! mint a múltban, a jövőben is támogatni szives­j kedjók. Budapest, 1910 deezember 19. Zichy. Tekintetes Gózon Imre ev. ref. tanitó urnák j Szentgyőrgyvölgy. • Ázsiai Utvissonyok Zalában Közmondásos j dolog, hogy a zalamegyei utak rosszak, de hogy kulturállamban lehessen olyan úgynevezett tör­vényhatósági. tehát hivatalosan is fentartott ut, mint amilyen az országút Bogonyától Lendva­vásárhelyig, majd innen Kebele felé és Lendva erdő irányában, az egyszerűen hihetetlen. Ha nem lett volna alkalmunk meggyőződni személyesen erről az utbotrányról, hát nem hinnők el. Az utak teljesen járhatatlanok, terhes szekérnek már napok óta eszébe sem jut arra menni. A könnyű hintó, amelyből az utasoknak az egyenes és sik terüle­ten haladó uton ki kell szállni, üresen is kerék­agyig az agyagos sárban, Helylyel közel olyan a Dagonya—Lendvavásárhelyi szakasz, hogy a kocsik az országútról a mezőre mennek. El lehet képzelni, hogy milyen világ lehet ott, ahol inkább a puha szántáson jár a szekér, mint az úgyneve­zett csinált uton. Lendvavásárhelyen szemtanuk beszélték, hogy a zsitkóczt uradalmi főerdész fo­gata egyszerűen belesüppedt az országút sarába, a lovakat ki kellett fogni, a kocsit pedig emberek ásták ki a kátyúból. Hát ilyesminík nem szabadna megtörténni. Tudjuk nagyon jól, hogy ebben az időben, amikor a föld fagya felenged, többé­kevésbé minden ut rossz, de ilyen botrányossá csak az lehet, amelyet sohase kavicsoznak és fenn nem tartanak. Pedig a törvényhatósági útadó első sorban erre való. Jó lenne, ha a zalaeger­szegi állami építészeti hivatal érdeklődnék egy kicsit a lendvavásárhelyi útviszonyok iránt. — Ezt a ezikket a „Muraszombat és Vidéke" lap irja, de nem azért vesszük át, mintha valami hirtelen újságot modanánk velo; hanem azért, hogy hátha jobban hat a szomszéd >k figyelmeztetése. A zalai rossz atakról többször tettünk említést mi is. Meg aztán nemcsak Bagonya és Lendvavásárhely kö­rül van rossz ut. Nagyon sok rossz ut van még Zalában, de hát mindezek nem látszanak be a hiva­talos szobákig. Jó volna, ha az irodai szigorúság kiterjedne a gyakorlati világba is. Távoliak. A siketnémák kaposvári intézete I. osztályába az 1911—12-ik tanévben tizenöt siketnéma nö­vendék vétetik fel. Pályázhatnak Somogy, Zala, Baranya és Tolna vármegyékben tartózkodó 7-10 éves siketnéma gyermekek. A kérvények legké­sőbb folyó évi május 20 ig a kaposvári siketnéma­intézet igazgatóságához küldendők be. A szegény sorsuak ingyenesen vétetnek fel. Egyéb felvilá­I gositással ugy a község' és körjegyzőségek, mint az intézet igazgatósága szolgál. Egyszeri próba Btán nem fo$ mást, mint dr. Borovszky-féle jBorolint« használni, mely kitünö hiziszer. Mindenütt kapható. Számos orvosi tapasztalat bizonyítja, hogy egy-egy borospohárnyi FerenCZ JÓZSef­keserüviz naponkinti használata már 5 —6 nap múlva a testsúly lassú csökkenését idézi elő, a nélkül, hogy ezzel egyidejűleg elerőt­lenedés, vagy az emésztés megzavarása állana be. Ha az évtizedek óta bevált Ferencz József gyógyforrások 3—4 heti ivókúrájával együtt naponkinti és folytatólagos testjryakorlatok is végeztetnek, akkor az oly időrabló és költsé­ges fürdőzések majdnem minden egyes esetben mellőzhetők, mert a soványító eljárás ezzel a leggazdagabb sós ásványvízzel otthon ic kitűnő eredménnyel végezhető. A legjobb erről a házi orvos véleményét megkérdezni. Az egész világon elismert Ferencz József keserűvíz csak tiszta természetes állapotban

Next

/
Oldalképek
Tartalom