Magyar Paizs, 1911 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1911-12-28 / 52. szám

1911. deczember 5. MAGYAR PAIZS 7 Bellatinczre és Drávavásárhelyre — írja a Zalamegye Zalavármegyei Hírlap (ez egy lap) — választásra kitűzte a törvényhatóság deczember hó 30-át, illetőleg 31-ét. (Melyiket hát? — A hó pedig hihetőleg azért szerepel itt, mert deczember­ben többnyire hó is szokott esni). — (Az idén egy pille sem esett.) Egy természeti kincs A mikor évtize­dekkel ezelőtt a legnagyobb kórházakban a Ferencz József keserűvizzel az első kísér­leteket tették és sokoldalú használhatóságát tudományosan megállapították, a londoni „The Hospitál Gazette" a következő véle­ményt mondta az elsőrangú gyógyásvány­vizről : „A „Ferencz József" keserűvíz gazdagabb hashajtó sókban, mint az összes többi budai \íz. Hatása minden alkalommal nagyon kiele gitő és használata sokkal kellemesebb, mint más gyógyszereknél általában." Természetes, egészséges, tisztitó erejű ásvanysók képezik a F.-rencz József keserűvíz megbecsülhetetlen tartalmát. E gyógyvíz hasznalata nem jár kellemetlen utóhatasokkal. A valódi Ferencz József keserűvíz ennéllogva kényes és ideges természetű betegek részére különösen alkalmas. A jobb füszerüzletekben és az összes gyógytárakban árusítják. Zongorázásban, angol, franczia, nimetnyelv­ben gyakorolt nevelőnő elválal oktatásra növen dékeket. — Bővebb értesítést ad özv. Skublics Zsigmondné. 11-0 Vasnti menetrend Érvényes 1311. október 1-től. Zalaegerszegről indul Gzelldömölk- Budapest felé. reggel 5 óra 50 perez, délelőtt 9 éta 3b perez, délután 1 óra 38 perez, 4 óra 53 pt-rc . Csáktornya felé: reggeí 4 óla 36 pere,:, d e 12 óía 24 peiez, d. u. 5 óra 54 perez. Zalaegerszegre érkezik Budapest-Czclldöinöíh felől: reggel S óta 41 perez; délután 1 óra 20 peiez, 5 óra 44 peic/, este 9 óía 13 p»rez, Csáktornya felől reggel 9 óra 27 perc.;, d. u 4 óra 34 perc/., este 8 óra 21 perc«\ Zalaszentivánra indul. Reggé! 6 óra 10p re csatlakozás Kani?fca-Szotcbathe!> felé. Dá b rí 12 óra 09 pete/; esatiakozas Kanizsa Szómba'hei< felé. Délután 2 óra 33 p.'rcz; c~at!akozá> Kan /sa Szombathely felé Este 6 ora 33 perez; csatla kozás Kanizsa Szombathely felé. Este 8 óra 42 pere?, csatlakozás Kanizsa felé. Zalaszentivánról érkezik Zalaegerszegre : rege el 8 óra 14 perez, délután 2 óra 12 perez, delutár 4 óra 42 perez és éjjel 10 óra 25 peic K;-dves vendégeimnek és jó barataimnaU boldog újévet kívánok TOSCH KÁROLY Arany Bárány szállodás. Kedves vendégeimnek és jó barátaimnak boldog újévet kívánok NAGY DEZSŐ — Korona szállodás. Ki dves vevőimnek cs jó barátaimnak boldog újévet kiváltok REISINGE.í RUDOLF. Kedves vevőimnek és jó barátaimnak boldog újévet kívánok Ifj. HORVÁT JENŐ. Tisztelt megrendelőimnek és jó barátaim­nak boldog újévet kívánok JÁDY KÁROLY. férfiszabó és szaktanító A szerk. levele Kozma I. Ruma Szlavónia, a követ­kező levelet küldötték lapunkhoz: Becses lapjuk vala melyik október havi számában olvastam, hogy valahol a horaát vidéken lakó magyarok pénzsegélyt kérnek, hogy templomukat, ahol a magyar nyelvet ápolnák, fabpithes­bék. Mivel a „Magyar PiizsnaK ' ez a s.áma elveszett, szíveskedjenek azt nekem lehetőleg forduló postával el­küldeni, mert annak a temülomnalí a felépítéséhez egy asztaltársaság, melynek az elnöke vagyok, újév alkalmá­val adakozni óhajtana. Haz fias tisztelettel NAUP Mihály. Minthogy az erre vonatkozó lapot én sem talalom, mag­kérem a kollégát, irjon Naup arna'í részletes szükséges választ Miskoltzra, Toronyalja-utcza 15. Magyarnyelv. 3STyel-7-óben él a nemz©-1. Dr. Flóris Áron, vagy: Flóiis Áron dr? Lsvaí a szerkesztőhöz. Kedves Barátom! Mindig igaz gyönyörűséggel olvastam ebben a rovatban irtsnaídat nyelvünk védelme érdekében. Sokat tanultam belőlük. Evek óta megfigyelem, hogy nagyrabecsült lapod­ban a doktor szót, mondat közben is következe­tesen nagy betűvel irod. Pl. legutóbbb: ,A kenyérkereseti rajztanítás és Dr. Fíó.-is Áron." S: „Szeretném ha hajlamukat megnyerném evvel az írással Dr. Flóris Áron irányában". És: „A vár­megyei kösgjüiés hétfőn volt Dr. Bálás Béla főispán eluöidetéveP'. A doktor nem tulajdonnév, s nem tartozik azok közé a szavak közé, amelyeket helyesírási szabályaink szerint nagy betűvel kellene a leirt esetekben irni. Azt hiszem: te is a germanizmus uralma alatt állsz. A német helyesírás a doktor szót, mint főnevet, nagybetűvel irja. Ha az orvos aláirja a vényt, (nem bántja e szó a füledet?), akkor szintén igy ir: Dr. Temető Szaniszló. Igén ám, de ebben az esetben az orvos pont után írja a nagybetűt. Igen érdekes dolog lonne, ha következetes szokásodnak soraim kapcsán okát adnád. Budapjsten, 1911 deczember 19. Szeretettel üdvözöl Sági János. Kedves Barátom! Nem állok ebben az ügyben a germanizmus határa alatt, mert akkor min denik főnevet nagy betűvel imám Én öntudi tosan és következetesen elöl irom és nagy betű vei kezaem a Herczeget, Grófot, Bárót, Doktort, Ifjabbat, Idősbet, épen azért mert tulajdonnevek nek tartom. Melléknevek ezek mind s nem fő nevek, de nagyobbak a közfőneveknél. Kezdet ben ezeket mindenki előlirta s nagy betűvel kezdte. Most 99°/» hátul Írjátok s uis netüvel. Pro és kontra sok argumentummal lehetne vitatni, hogy elől kjük. vagy hátul. Ha meggyőztök arról, hogy hátul kel 1, jól van, hátul irom, deákkor is nagy betűvel irom, mert tulajdonnévnek tartom. Épen ugy, mint a rómaiak: Publ us Gornelius Scipio ^fricanus Minor Numantinus. Nem, minth i a római latinoktól tanultam volna. Rang, rend, cz.im. kitüntetés learven a nevök. érdemilpg nyerték, vagy ingyen adták nekik : mindenképan jelzők az előbbi nevek előtt, a magyarnyelvben elöl, az indo-európai nyelvekben hátul, mint Scipió után az Africanus Mioor Numantinus sállan­dósulván tulajdonnevek lettek, épen igv mint a régiek is jelzőkből lettek : Sárga István, Sánta Péter, Nagy Laios, Szent László, földnélküli János és Temető Szaniszló. Mondhatnád, hogy tulajdonnévnek — magyarosan — elég két név. Elég. Párduczos Árpádnak Vörösmarty előtt egy név is elég voltj: Árpád. De a rómaiaknál: Marcus Tuliíus Cicero van. S a magyaroknál is van most: Nagybudafalvi Kisbudafalvi Középbudafalvi Vermes Nándor. Szerintem ezeket az elöueveket is nagy betűvel kell irni, ha már írjuk. — Érdekes elmélet özek­kel összehasonlítva: lovag, vitéz, hős. bajnok, levente. Exek is jelzők. De ezeket hátul írjuk, s kis betűvel kezdjük. Nem tudom miért. Ezek is olyan kitüntetések, mint a Doktor. Csupán a szellemiség s a testiség a különbség. Lám ez jól van irva: Jáuos Vitéz. Minél állandóbb, annál inkább na ÍV betűs. —- Megérdemelné, hogy az egész kérdési bővebben tanulmányozza és fej­tegesse az ember. Most hirtelenében én sem tudok róla többet mondani, mert nincs hely, de a jövő héten folytatom. Borbély György. X jf Bajlós Bertalan* Á magyarországi tánczianitók ^ akadémiai tanáras avidéki táncz­tanitók egyesületének elnöke. ^ Van szerencsém Zalaegerszeg intel- * X ligens közönségének b. tudomására cfc X hozni, hogy 1912. évi január hó c^ X 3-án a Magyar Korona szálloda ff termében X X X X X s* | táncztanfoiyamot nyitok. — Külföldi mintára vezetett ^ tanfolyam. — Franczia módszerem ^ és kiváló lelkiismeretes oktatásom eddig utolérhetetlen. — E téren ££ mi den konkurrrenczia kt van || zárva <>$ Intézetem a művelt társaság részére ^ || vau alakítva, melyben a növendékek jg a mai kor igényeinek minden tekin­tetben megfelelő táncz aesthetikai és ^ plasztikai szakszerű oktatásban része- ^ ^ sülnek. g Di k tanfolyam d n 5—7, fel­nőttek d u 8—10 órág. ££ Jelentkezni,'lletve beiratkozni lehet ^ a mai naptól kezdve Marton MárfeUSZ ur divatkereskedesében és január ^ 3 tói a tánczintézeti irodában, Magyar ^ Korona szálloda. ££ X X iandij személyenkint 20 korona, g ( Alapíttatott 1852 év N ! Legrégibb butorraktár Dunántul Tóth Sándor és Társa butorraktára : Szombathelyen, f ólián Ernő-utcza I. (Megyeház). Ajánljak raktárukat mindennemű asztalos-, kárpitos-, vas-, réz- és hajlított (Ptionet) bútorokból, tükrök, képek, esztergályozott áruk és konyhabútorokból. Elvállalunk teljes lakas berendezéseket. Úgyszintén rajz szerint bútorok elkészítését, a legegyszerűbbtől, a legkényesebb kivitelig, mindenféle fanemekben. Olcsó árak. Lelkiismeretes ki­szolgálás. 2 évi teljes jótáiSás. Asztalos es kárpitos műhelyek. Szives partfogást kérnek 35—62 TÓTH SÁNDOR ÉS TÁRSA asztalos és kárpitos mesterek. Csak a minőség révén leli világhírű a valódi A hygientkus pQlma kaucsuk ágybetet minősége elsőrangú

Next

/
Oldalképek
Tartalom