Magyar Paizs, 1911 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1911-07-13 / 28. szám

4 MAGYAR PA IZ S 1911 julius:- 13. betyár. Makkos Vendel rablógyilkos, megölt Pápán egy kereskedőt, hogy pénzhez jusson. Elfogták, s a rendörök vagy csendörök, akik néha a csirke­tolvajt is összekötözik, Makkost szabadon szállí­tották a vasúton. Makkos kiugrott a vonatból épen a bakonyierdöbe. De kötözésnélkül is milyen szigorúan órizték ezt a rablógyilkost. Az orruk elöl kiugrott A vonatot rögtön megállították, az összes utazóknak hadserege rohant utána. Makkos elbújt, Makkost nemtalálták meg, a vonat tovább robogott s a kisérö rendőr, csendőröknek bizo­nyosan emlékérdemjeleket osztogattak. — Makkos Vendel azóta bujdokolva Zalamegyében egyik másik rokonát is meglátogatva — vé.^re tegnap­előtt, Barabásszegen levő feleségéhez akart menni Zalaegerszegen keresztül, ahova vásárokra be szokott járni s a kocsmákban iddogálni. Itt két csendőr elfogta a nyomorult külsejü embert az Itnség uton, s most Pápára szállítják, ha ugyan újra ki nem ugrik a vonatból. Eaerszeai tisztviselők a függetlenségi part­hoz. A zalaegerszegi igazságügyi kezelótisztvise- ­lök egyesülete igen meleghaagu átiratot intézett • a függetlenségi és 48-as pár'.hiz, melyben hálá • jának ós köszöuetének ad kifejezést, ugy a párt­tal, mint Ráth Endrével szemben, ki az igazság­ügyi tárczánáJ felszólalt és beszédében a párt nevében az igazságügyi tisztviselők helyzetét rész­letesen ismertette és azoknak méltáoyos ós jogos követeléseit melegen támogatta. Just Gyula olnök a pártnak' legutóbb tartott értekezletén az átiratot egész terjedelmében felolvasta. A párt tagjai tu­domásul vették és egyben egyhangúlag kimon­dották. hogy az igazságügyi tisztviselők minden ka 1 egóiiájának jogos és méltányos követeléseiért továbbra is lankadatlanul küzdeni fognak. Megyeiek Za'amegyének leendő főispánját Balázs Bélát valószínűleg ismeri a »Balatonfüred*., mert a kővetkező dicséretet mondja róla : Mint teljesen megbízható forrásból értesülünk, Zalamegye főis­pánja már meg van ál apuva a személyt illelóleg. Az uj főispán Balázs Béla belügyminiszteri tauá­csos lesz. E kinevezést valóban örömmel fogad hatja Zalamegye közönsége, mert Balázs Béla miniszteri tanácsosbaD egy erényekben és tuuás ban egyaránt gazdag embert kap élére Deák Ferencz megyéje.« Dr. Ruzsicska üdvözlő Íevel6 Közismert az a szeretet, mellyel Zalamegye tanfelügyelője, Ru zsicska Kálmán dr. miud<;n alkotás iránt viselte­tik. melyek a tauuóság jóléte érdekében emel tetneK. Érthető tehát, hogy csak fontos okok tarthatták vissza az Or.sz. Izr. Tanítóegyesület keszthelyi üdülőházának megnyitó ünnepélyétől. A betegségtől gyötört tarifelüg/elő Wienből a következő levelet inté/.te Ctiurav Lajos keszthelyi népiskolai igazgaióhoz: »Kedves Igazgató IJrl Súlyos bajom folytán csak most juthattam azon helyzetbe, hogy tankerületem területén tegnap kalapot és ruhát viselj. Járj áüaodóau féiczipőben. 6. Korán kelj és korán feküdj. 7. Aludjál nyitott ablaknál sötét, csendes szobában. Alvásod ne legyen 6 és fél óránál kevesebb, férfinél 7 és fél, nőnél pedig 8 és fél óránál hosszabb. 8. Egyszer hetenként teljesen pihend ki magad. Tartózkodjál, ha lehetséges, szombat estétől hét­főig vidéken, hegyek között. 9. Kerüld a lelkirázkódtatásokat és izgalmakat. Ne törődj sem azzal, amin úgysem lehet változ­tatni, sem pedig azzal, ami esetleg megtörtén­hetik. Ne beszélj kellemetlen dolgokról Légy erós akaratú. 10. Légy mértékletes a nemi életben. Ne nyomd el azonban teljesen nemi ösztönödet. Házasodj meg és ha özvegységre jutottál, házasodj újra! 11. Kerüld a tu fűtött helyiséget, főleg, ame­lyek gőzfűtésre vanna.t berendezve, vagy rosszul fczellöztethetök. 12. Légy mértékletes az alkohol és dohány, kávé és tea élvezetében." rtKKKKKKKtfHXKKKKKK Iskolás tanuloknak cseretartása jó és hasz­nos szokásban van. Aki az alsólendvai polgári iskolába viszi fiát s hajlandó cserébe egy alsó lendvai gyermeket tartani — jelentke/.zík Horváth János igazgató-tanítónál. KKKKKKKKKKKKKKKKK megnyitott s az Orsz. Izr. Tanítóegyesület által felavatott üdülőház alkotóira és majdan lakóira Isten sok áldását kérjem. Személyesen óhajtottam jelen lenni, da ennek lehetetlensége folytán ez uton kérem fel igazgató urat, hogy legbensőbb üdvkivánataimat illetékes helyen, elsősorban pe­dig az üdülőhely felügyelőbizottságának tolmá­csolni szíveskedjék. Legszívélyesebb üdvözlettel vagyok hive Wien, 1911 jul. 3 áu dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő.® Keszthelyen háziipari kiállítás van. Csütör­tökön délelőtt nyitotta meg Takách Imre fószol­gahiró az elemi iskola rajztermében a háziipar kiállítást. Az egyszerű földmivelő nép művészi kezeivel szőtt, hímzett, faragott stb. dolgok bá­mulatra ragadják a nézőt. A pórnő kérges kezei­vel mily finoman kezeli a tűt és selymet, láthatjuk a kiállított hímzéseken és ajourozásokon. De nem csak a magyar nép munkái vannak itf egybegyűjtve, hanem a nemzetiségeké is. Mele­gen ajánljuk az érdeklőknek a kiállítást annyival is inkább, mert belépődíj nincs. Plébánosi áthelyezés es kinevezés Tolnai fcioi Ftísusiics Jenő, MIÜL kegjur, Puncs LUI.UÜD muraszentmártoni plébánost az r-lhalálozás foly­tán üresedésben volt beliczai plebánosi állásra áthelyezte. — Az ekként megüresedett mura­szentmártoni ptébánosi állásrr pedig a gróf Mol­nár György szveticzei (Hor/átország) plébánost nevezte ki. A Fischer Mihály gépjavító mühelyéban Zalaszentgróton immár egy második inast is összemorzsolt a gép. Van ott egy motorhajtásu daráló malom. Tóth Imre odavaló jó módú gaz­dának, Tóth János nevü 16 éves fia, aki csak pár hete van ott, tehát járatlan, felügyelet nélkül a szijat akarta lerlntani, mely szabadon fut, s jobb kezét elkapta a gép oly szerencsétlenül, hogy egész kezét feltekerte, melyet az orvosok­nak tőből lekellett vágniok. Ez már a második eset, hogy ott a motor körül baleset érte a auuló inast, — más-más személyekben. Dj eke. Stern Síndor kitüntetése. Stern Sán­dor Zalaszeuttfróti gépkereskedó egy újonnan «zabadalmazott. ekét állított ki a nemzetközi vas­ipari újdonságok és szabadalmak kiállításán Bu­dapesten, melyet az állami éremmel tüntettek ki. Stern Sándornak ez már a 7 ik kitüntetése, amiért üdvözöljük is. Nagy földrenges volt országunkban e hó 8 ára virradólag éjfél után 2 órakor. Szalay László meteorolgus nyilatkozata szerint lengő földrengés volt, s nem vulkanikus, hanem az Alföld irányá­ban, föld összehúzódás következtében jott letre, s Budapestet s az egész Aiföldet átjárta; csak egy pár ponton terjedt tovább, pl. Kassáig és Tordáig; a Dunántul volt m g Fehórvármegyében, Velencze körül s Zalában Balatonfüreden és Sió­fokou. A lengés kétszer jött egymásután pár percznyí időközben s 4—5 másodperczíg tariott, de olyan eróí volt s olyan nagy sivítással jött, tiogy az emberek toiszoktek almaikból, sok helyt már költözködtek ki a mezőre, m-irt edények csörömpöltek és összetörtek, sőt Kecskeméten több epület össze is omlott. Kisebb-nagyobb megrongáló lás nélkül azonban alig maradt vagy egy ház. Az emberek kimenekültek az udvarra, az utczára s a mezőre. "Szabad ég alatt há'nak. S csakugyan ismétlődött azóta még többször ren­gés. A város középületeiben 2—3 millb korona a kár. Magánemberek kára még kiszámíthatatlan. Csaknem minden házat vagy egészen újból kell építeni, vagy megerősíteni. Addig nem mernek beköltözni az emberek. Háromféle földrengést külömböztítnek meg. Egyikben hegyek szakad­nak össze, a második a vulkánikusán kitörő, a harmadik, ez az alföldi mozgás, az ugy nevezett itektonikusc rengés. Nagy kár, ós nagy ijedelem ez a kecskeméti, ebbsn a fajtában, de ez a fajta földrengés csak középveszedeimü a két előbbi fajtához képest, mondja Lóczy Lajos geologus. Budapestet egyáltalán nem félti nagy veszede­lémtől. — Mondják, hogy a kecskeméti vesze­delem van akkora, mint a szegedi hajdani árviz­veszedelem, 10 millió kárral. Zalaapátiban 16 pályázó közül megválasztot­ták tanítónak Martinovics Jenőt. Az agyonlőtt öreg ember Géczi György 73 éves volt Eszteregnye községben s vasárnapon­kint ki szjkott menüi az erdőbe gombát szedni. A legközelebbi vasárnap is igy tett. Valakitől egy lövést kapott a karára, de csak seréttel. A második lövés megölte. A tettest nyomozzák, d» nem találják. Valószínűnek tartják, hogy valamely vadorzó tévedésből lőtt rá, s azután, hogy ki ne tudódjék ez a kisebb hibája, öntudatosan ölta meg az erős golyóyal. Változás a keszthelyi főgimnásinm tanári karában. Burány Gergely csornai premontr. prépost praelatus a jövő iskolai évre Simonffy i Jenő premontr. fógymnásiumi tanárt Szombat­| helyről Keszthelyre, Molnár Szaniszló keszthelyi prem. fógymnásiumi tanárt Szombathelyre he­í lyezte át. ! 110 éves asszony halála özvegy Kozma ! Györgyé Bajcsán. Zalamegyében 110 éves korá­; ban meghalt. A ritka szép kort ért öregasszony \ 1801 ben született, A szabadságharcz alatt már felnőtt gyermekei voltak és most 65 tagbó', — gyermekek, unokák és dédunokákból áll a csa­ládja. Legfiatalabb gyermeke György, most 48 éves. Az Hegasszony sohase volt beteg és az aranylakodalmát még végigtánczolta. A faluban nagy családjára való tekintettel „a falu anyjá '-nak nevezték. Lendvajarasi utas állami kezelésben Zala­vármegye és a kereskedelemügyi kormány közt nemrég tárgyalások folytak a mintegy 85 kilo­méter hosszú keszthely—zalaszentmihály—baki, a bak—nova—lentii és a leüti—regedei törvény­hatósági közutak á'lomositása iránt. Ez év máju­sában meg is tartották a helyszíni bejárásokat, melyeken résztvettek Zalavármegye alispánja, a kereskedelmi minisztérium ut-, hid- és magas­épitészeti szakosztályának főnöke és a zalaeger­szegi m. kir. államépitészeti hivatal főnöke. Ezen a helyszíni bejáráson az ut:ik államosítására nézve egyértelmű megállapodás jött létre, mely felkerült a miniszterhez. A miniszter pedig nemc-ak az említett utvonalakat, hanem azon felül még az alsólendva —gon tértiáza—lendvavásárhelyi, vala­mint a csesztreg—lendvavásárhely—belatinczi törvényhatósági közuíaknak lendvavásárhely— belatinczi szakaszát is, mintegy 15 km. hosszu­ságban állami kezelésbe veszi át és ezzel az állami ut irányát Keszthely, Zalaapáti, Pacsa, Bak, Nova, Lenti, Göntérháza, Lendvavásárhely, Leadva­erdő, Bela'.incz és Muraszombat községeken ke­resztül állapította meg azzal, hogy ezen megyei utaknak állami kezelésbe való tényleges átvétele iránt az 1911. évi országos költségvetési törvény szentesítése után fog intézkedni, amikor az emii­tett utakra a folyó évben tett kiadásokra nézve leszámolás fog a megyei utadóalap javára telje­I sittetni. A miniszteri rendelet egyúttal kilátásba helyezi, hogy a lenti—regedei törvényhatósági ut folytatasát kepezö és Zorkóházán, Lendvanyiresen, Lendvaszentjózsefeu és Kislippán keresztül Bela­tinezra vezető viczinális utak a legközelebbi állami beruházási kölcsönből kiépíttetnek s igy ezen községek előbb jutnak kiépített úthoz, mintha ezen viczinális utak most állami kezelésbe vétet­tek volna át, mert az állami utak kiépítésére szolgáló hitel már évekre le vao kötve. Ez az intézkedés a megyei útalapra nézve évenként 40—50,000 korona megtakarítással jár, mondja a hir. — Megfizetjük más czimen. Távoliak. A pálmaháncsból (raffia) készült czipókről. A pálmaháncs czipök háziiparilag kizárólag kézi­munkával készülnek Marosujvárt. A czipöket gyapjú posztó (holina) talppal látják el. Kívánatra azonban posztó talpnélkül is szálli ják 40 fillérrel olcsóbb árban. Öt pár czípö egyszerre való meg­rendelésénél a czipöket bérmentve küldik. A czipők ára: 15 számtól 30 számig (gye. mek czi­pök) 140 K, 31 számtól 50 számig (női cipők) 2'40 K, 36 számtól 45 számig (férfi czipök) 2 30 K. A czipők Derzsi Jenő igazgató tanitó háziipar oktatás vezetőnél rendelendők meg Marosujvárt (postafiók 39.) Megdrágul a behozott dohány is. Julius 1-vel megdrágult a szegény emberek és a középosz­tály dohánya, szivarja, julius 15 tői kezdve meg­drágulnak a külföldről hozott különlegességi gyárt­mányok is. A drágulás 20 százalékos lesz. Kevesebb lesx az apelláta. Egy konkrét eset­ből kifolyólag a belügyminiszter érdekes elvi határozatot hozott. E határozat szerint, ha vala­mely község képviselőtestülete a község vagyoni ügyében határozatot hoz és ezt a határozatot a vármegye, mint ellenőrző törvényhatóság jóvá­hagyja, magánfelek ez ellen nem felebbezhetnek. A községi képviselőtestületek határozatai elleu

Next

/
Oldalképek
Tartalom