Magyar Paizs, 1911 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1911-02-16 / 7. szám

191-1. február 16. M A' G Y \ R P A 1Z S 9ozson<| negye.- Nagyszombat. ííayerberg István műlakatos, szitaáruk s mérleggyára, javító £ tarázó. Somogy megye: Kaposvár: egy mórlegkószitS ós javító. Szebenmegye: 1 híd és laktármérleg gyár, javí­tással. Szepesmegye: Qölniczbányán 1 lakatos mérleg kései'ő. íu'ytarázó. Szolnok Doboksmegye: Dézs. Scheer Antal mS­és géplakatos - - mindennemű mérlegek ja­vítása és tarázása. Fülöp Sándor lakatosmester, mérték készítő. Szilagymegye: Szilágysomlyó-. Ratra Endre tpület és miilakatos, műszaki és mérleg­milhelye é» javító gyára. Tcrdaaranyof megye Abrudbánya. Bitb Lajos lakatos mester, mértekkeszitő. Temesmegye: Temesvár. Hermán Ede óe Fia mérleygyáio ok, legkisebbtől a legnagyobba­kig, javítás, tarázás. Fehértemplom. Klein János gép- és szerkovács irfihelveben mindenféle mázsát javítnak ós vas súlyokat taráznak. Versecz. Lengyel Károly szerkovács, irérleg­kéSíitő s javító. S kívüle még 1—1 szer­kovács foglalkozik ilyennel Lúgoson, Pancso­ván, Verseczen, Temesvárt. Trencsenmegye: Trencsén. Némák József mű liika'o 1-, mérlegjavitó, sulytarázó. Udvarhelymegye: 8 bádogos ürmértékkéezítő Székelyudvarhelyt ós Székelykereszturt, # UngmegyeVngvár, 1 aűsakatoe mérlegkésziíő, 1 Diűíakstes tarázó. Vasmegyei Sárvár. FUmehtnunn Simon gazd. gép­gyár-íréi legek készítése, javítása. Salamegye: Zalaegerszeg: Ooldfinger Dezső laka­tosmester mérleg készítő es javító. Nagykanizsa. Gol.enczky herencz mérleg készítő Nagykanizsa. Kohn Samn épület ós műlakatos gyara, méilegjavitó. Keszthely Ráez Gyula vizsgázott mérlegjavitó szabályok alapján azt véleményezte, hogy Well­mann Ede uj gyógyszerész kérése teljesíthető. Dr. Hajós Ignácz szintén emellett szólalt fel. A nagykanizsaiak: D». Schwarz, Dr. Hajdú Gyula ellene szólottak. Kevés szótöbbséggel ez utóbbi párt győzött. Valami tévedésből .zonban a tiszt­viselők nem szavaztak s igy menfelebbezik. — A beteg Thassy Kristóf főügyésznek ujabban adott a /ármegye hathónapi szabadságot. — A megy egy ül és állást foglal megint a mellett, hogy a Muraköz csatoltassék egybázilag is Magyar­országhoz a szombtthelyi püspökséghez. Ez ügy­ben már többször küldött emlékiratot a megye a kormányhoz. Most megint ír a kormányhoz a megye ebben az ügyben. Másnap a közigazgatási bizottság tartott gyűlést. Gyűjtsünk a Csany szoborral Simitska János pénztárnok keze alatt levő könyvek kamatozásaiból 1910. évre: Zalavármegyei tkptár. . . 310 K 24 f » , ... 27 K 20 f Zalaegerszeg vidéki hitelsz. 302 K 79 f Ztlamegyei központi tkptár 178 K 35 f Zalaegerszegi tkptár . . . 168 K 62 f Keszthelyi tkptár . . . . 39 K 22 f Heti hirek Helyiek. Vármegyei törvényhatósági közgyűlés volt hétfőn Árvav Lajos alispin elnökletével. Rend­kívül sokan gyűltek össze a tagok, mintegy négy­százan Főszolgabíró választás volt. Már említet tök, hogy Gájássy Lajos letenyei ós Farkas István sümegi szolgabirók versenyeznek. Gájássy régibb tisztviselő ; de a szavazásnak úgynevezett •esélye* ugy intézte, hogy Gájássynak még várni kell a következe alkalomig. Másfelöl igeu meg nyugtató, hogy a fényesen, 140 szótöbbséggel megválasztott Farkas István, akár hivatali buzgó­ságát, ?.kár tudását, akár emberi tulajdonságait tekintjük, a legrokonszenvesebb embereknek egyike s méltán érte a szép kitüntetés. — Meg­választották még Dr. Koller Istvánt I. osztáha s Gózon Imrét II. osztályú' szolgabírónak, előbbit Pacsára. utóbbit Sümegre. — Igen érdekes volt anég a Nagykanizsán felállítandó ötödik gyógytár­rbl való tanácskozás. Dr. Thassy Gábor főorvos összesen: 1026 K 42 f Alsóbagodi körjegyzőség (har­madik küldeménye) Abóbaeod 1 K 88 { Zalu vármegye közönségétől megszava/ott s tiz éven át éven­ként 500 koronánként kiutalandó 5000 koronanak ötödi« részlete 191 l-re Zalaegerszeg . . .500 K f II enry Stephens Waters Waters Michigan Amerika (m ­sodtk adosiany) 100 K — f Hegyi Lajos Zalaegerszeg Csacaihegy 50 K — f Mai gyűjtésünk összesen . 1678 K 30 f. Hozzáadva a múltkori (25823 K 04 t) összeghez a Magyar Paizs gyűjtése máig 27501 K 34 fill. A mult heti 6. számban a Gjiü|tsünk ro vatuak hatodik soraban 25803 helyett 25808 olvasandó. Mai gyűjtésünkkel megint egy nagyobb — ennek meg kellett icnni — aaért nem azabad elkedvetlenednünk. Hiszen vármegyénk­ben l/»gnagyol b adófizetőinknek a fűiéhez még nem is érkezett mozgalmunknak a hire, nem­hogy hozzájárulhattak volna. Innen még kall reménylenünk. S ha csalatkozunk, akkor sem szabad remfnvtelenkednünk; akkor, mint az ellipsia pályafutása, visszatérünk első szerel­münkhöz : folyamodunk megint az iskolán gyermekekhez, a kereskedő és iparos inasok­hoz s zsemlye áraikból megtakarított fél­krajczárj&ikat elkérjük tőlük s a mint kez­detben szívesen megtették, most is meg fogják tenni, hogy ideadják, mert ők i» szeretik annak az igazságnak a bebisonyitá­sát, hogy a „porszemekből szikla alakul." — Szóval, sem az elbizakodásnak, sem a kétségbeesésnek nincs helye. Helye van a bizalomnak. A bizalomuak helye van ezért a mai két kilóméterea tagy lépésért is.' Est a mese-lépést három nagy erő eredményezte: I Simitska János pénztárnok szigorúan kiszámítja, melyik bank mennyi kamatot ad. Kiverne a szobájából, ha neaa oda vinnék több pén't, ahol nagyobb kamatot adnak. Éu engedelmeskedem neki. A Pesthy Gizella j és Baiogh Gyula féle bankok 4 1/«°/ 0-ot adnak, a Dazár Pista s Boschán féle bankok 4°/»-ot. Később lehet, hogy ezek is felemelik. — 1910. év hozott i 026 koronát a 42 fillért. II Zalavármegye közönsége 1907-bea tör­vényhatósági közgyűlésén Bosnyák Géza elnökünk lelkes felszólalására megszavazott 5000 (ötezer) koronát, ugy, hogy évenként 500 (ötszáz) koronájával megadja tiz éven at. A mobt átvett és beirt 500 K. 1911. évre szól és ez az ötödik öt3záz. Hátra van még tehát 2500 korona. III. A magyar nő. Harmadik erő % mai nagy I p^sünkben, harmadik adomány a mai nagyobb gj ülésünkben Stephens Henry nr­nak jó zsebből, de még szebb lélekből jött adománya Mister Stephens Michigan állam­ban lakik Amerikaban, ő adta a 150 koro­nát » én mégis a magyar nőt irtam cziműl. határkőhöz értünk. Mai összegűnk megközelíti a j ij, y j öu n ekem kedvemre. Stephens ur alig kétezer koronát. A mese- ! 27 eves- ifjú ember. De minthogy angol beli óriások lépésének a j e mber: művelt ember, még ha az operenciáa mód|ára ma egyszerre i t eD f, eren tul lakik is. Végig tanulta azisko­csaknem ket kilométert < j ákat) a z egyet meket, a bécsi egyetemen is léptünk. Alkalmas ez a bizalomkeltésre. Nincs i tanult; diplomás orvos. Hanem azért Waters ok azonban az elbizakodásra. s ert tudnunk j községben s más helyeken levő gyáraival kell, hogy ez a mostani korszak, ez a két- j foglalatoskodik. De nem búvik beléjök egészen. szeri gazdag pályázat meglehetős nagy költ­séggel iárt. D* akár mpkkora költséggel járt Szentgyörgy völgyi Dómján Mihályt, valamint Talliándörögdi Rhédey Jánost. A győri csata halottjai között találjuk említve a három utóbbin kívül Kovács Ferencz, Balogh József, Mestery Mihály, Szarka György, Komáromy István, Csepreghy Mihály, Kelemen János, Németh József, Takó Péter, Hegyi József, Gyimóty és Fekete Sándor és Pais János közembereket. Az ezred a győri csata után a komáromi táborban a többi ezrednek munkám első köteté­ben általánosságban ismertetett sorsában osz­tozott. Mégis kiemelendónek tartom, hogy midőn a aádor jucius 19 én a legképzettebb lovas osz­tályokkal Győr felmentésére indult, az egész zalai ezredet magával kivezényelte, midőn pedig had­mi veletének véget vetett Károly főherezeg azon parancsa, hogy kizárólag a Duna vonalának vé­lelmére szorítkozzék, junius 22 én Csanakra rendelte, majd pedig János főherczegnek adta át, hogy a wagrami csatába vezesse. A csatáról íekéevén.julius 11-én Andrássy tábornok dandárába esztva Moesonokra rendelték a Vág vonalának védelmére. Innen visszavonva julius 14-én a Syőrí vár visszafoglalására, majd ismét a Váf vélelmére rendelték. (I. k. 247. 1.) E feladatot j*l. 31 ig teljesi'i, midőn a fegyverszünet Htán *t wiredaket összevonva, Csanakon és Nyelőn jelöltek ki számára laktábert. Nem sokáig onrad­taatott itt, mert augusztus 5 én a pápai laktábor­ban találjuk az egész ezredet, honnan ismét Csanakra rendelték vissza. Midőn az insurrectiót a sorhaddal egyesitették, augusztus25 én Andrássy dandárában a somogyi felkelő lovassággal Reus herczeg 5. sz. hadiestébe osztották és a kikép­zésben tökéletesítették. Mily előmenetelt tett az Turistaskod ván immár többször összejárt három négy világrészt. S Magyarországról vett felesé­get. Veletlenül épen Zalaból. Hegyi Lajos egy­szerű polgártársunknak gyönyörű szép leányát, Mariskát vette el. S Waters otthonukban kerdezte tőle: Hát szereted a hazádat? Hát küldj akkor egy pár shillinget a zalai vér­tanútok emlékére. Kaptunk ötven koronát. Ha többet nem, de annyit kell tudnunk Y thank You." Ezt el ia A béke megkötése u'án alig találni felemlilésre méltó eseményt. Tudjuk, hogy a király előbb Pápán, később Székesfehérváron akart szemlét tartani az insurgenseken az elbocsátás előtt. E terv szerint változtatták helyüket, november 7 éu pedig Palotára vonuitak. A várva várt szemlét a király esak nor. 17 én tartotta meg, de a fel­oszlás elhúzódott 1810. évi január elejéig. A/, ezred utolsó ünnepélyes szemléje, a vár­megyének való át, illetve visszaadása és felosz­latása a szokásos ünnepségek keretében folyt le. ezred, az a legékesebb bizonyítéka, hogy az \ angolul is, hogy: „Y thai október 10 i szemlén kitűnőnek találták. • küldöttem. Egy év múlva most Zalaegersze­gen jár * belép a nyomdaba Mister Stephens, mikor épen a Magyar Paizst dirigálom, « azt mondja, nen érdemes köszönetre az ac 50 korona. S most. átad 100 koronát a Csany szobrára. Másodszor is benyúl a zsebébe s no, amondja, Hegyi papánakis legyek a neve alatt 50 korona. Hirtelenében németül is lrancziául is mondtam, hogy t thank Yon. — M ster Stephens nem hiúság­ból adta ezt a 200 koronát. Érdeklődik ac emlékmű felállítása iránt, mely szép feleségé­nek szép szülőföldjén történik. Érdeklődését nem fogja megszüntetni, de nem mondom tovább, nehogy a zalaiaknak önérzetök é* bflsskeségök netalán megbántódnék ezzel. D*

Next

/
Oldalképek
Tartalom