Magyar Paizs, 1911 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1911-07-20 / 29. szám

1911. junius 22. magyar paizs 3 Hü cseléd megjutalmazása. Lélekemelő ün­i nepélyre gvüttek össse a mult vasárnapon a zalapátii Bencés-konvet vedóglátó rendházában a környék előkelő birtokosai. A rendház szolgála­tában álló Tüttó Vendel számadó juhász volt az ünnepelt személy, ki hosszú és hűséges szolgá­lata megbecsülésül az e czélra rendelt alapból a földmivelésügyi minisztérium száz koronás jutalmát nyerte el, Takách Imre járási főszolgabíró adta át az ünnepeltnek a minisztérium ajándékát szép beszéd kíséretében, miután az ünnepi mise elvégeztével a vendégek és az udvarnép felso­rakoztak a templom terén. Az emlékokmány . átadása után Reischl Richárd jár. mezőgazdasági bizottsági tag ós Kroller Miksa apát ur mondot­tak lendületes beszédet. Ez után az apátság ismert bőkezűségével megvendégelte az egybe­gyűlteket s a mintegy hetven főnyi cselédség számára is dus lakomát adott. — Ugyancsak szép ünnepély folyt le vasárnap Pusztaujnépen. Márkus Sándor uradalmi majorgazdát, ki 53 év óta egyhuzomban teljesít szolgálatot az Elek családnak földmivelésügyi miniszter elismerő oklevéllel 100 koronával. Az ünuepélyen Viosz Ferencz főszolgabíró tartott lelkesítő beszédet. Távoliatc. Milyen magyarok a magyarországi magya­rok ? Mert magyarok ezek mind egy szálig a — statisztikában. Kassáa a 66. ezredben az angol nyelv az oktatási nyelv. Miért? Hogyan kerül Magyarországra hivatalos nyelvnek az angol ? Ugy, hogy az északi totocskák, akik különben mindnyájan derék, becsületes emberek, ezer esz­tendő óta laknak Magyarországon s ez idő alatt nem tanultak meg magyarul, hanem követelik a saját nyelvüket. Helyes. Most azonban ki-kimen­nek — Amerikába s ott néhány hónap alatt ineg­tanu'nak angolul, — a magyart meg sem tanul­ták, a sajátjokat elfelejtették s hazajövet az angolt vallják anyanyelvűknek, amit a magyarral ezer esztendő alatt nem tudtak megcselekedni. A modern orvostudomány a természetes gyógyvizek használatát, különösen a maga nemében legkiválóbb FerenCS JÓZSef-keserü­vizet ajánlja. A költséges és körülményes utazás fürdőhelyekre könnyen elkerülhető, ha saját otthonunkban a kellemes hatású „Ferencz József"-keserüvizet rendszeresen használjuk. Leginkább elhízott egyéneknek ajánlatos 3—4 héten át naponkint félpohárral felmelegítve inni. E kitűnő természetes hashajtóról Dr Bamberger Henrik bécsi egyetemi tanár a következő elismerő szavakkal nyilatkozott: „ A Ferencz József-források vize a keserű vizek között a legerősebbek egyikének bizonyult, melynek még hosszabb használatnál sincs semmiféle káros hatása." A Ferencz József vizet tehát gyengébb szervezetű egyé­nek is bizalommal használhatják. Bevásárlásnál ugy a füszerüzletekben mint a gyógytárakban kérjen hatá-ozottan valódi „Ferencz József"-keserüvizet, nehogy vala­mely gyengébb forrás vizét kapja! Irodalom. Művészet. A „Vasárnapi Újság" julius 16-iki száma 53 képével s válogatott szépirodalmi tartalmával valóban páratlan gazdaságban jelent meg. A hét szomorúan aktuális eseményét, a kecskeméti földrengést tiz képben mutatja be, élénk képet adva arról a rengeteg pusztulásról, mely a derék magyar várost érte. Többi illusztrácziói között pompás képekben ismerteti Farkas Zoltán az orosz festómüvészetet, dr. Bozóky Dezső tenge­rész orvos Makaóból közöl képeket és czikket, az utrechti egyetem ünnepéről, melynek érdekes magyrr vonatkozása is van. A Magas Tátrában. Hazánk páratlan szép­ségű hegységet, a Magas Tátrát üdülés czóljából ezer meg ezer ember keresi fel ilyenkor nyáron. Dörmögő Dömötör, a hires Mackó az idei nyarat szintén a Tátrában tölti Utazásával kapcsolatos kalandjait érdekesen és mulatságosan mondja el ' Sebők Zsigmond és Benedek Elek képes gyer- j meklapja, a Jó Pajtás, legújabb julius 16-iki szá- ; mában. Ezenkívül sok más érdekesség is van e számban. Igy Lampérth Géza verse, Murai Károly elbeszélése, Elek nagyapó meséje a csuda-álla­tokról. Jeszensykyné T. Irén története, Gergely | Imre pompás rajza Benedek Elek versével, a Kis 1 Krónika, Zsiga bácsi tréfás történetének, a Papama bálvány befeiezése, Sztrokay Kálmán el­beszélése, Zsoldos László regénye-folytatása a bűvös labdáról, mig a rejtvények és szerkesztői üzenetek egészítik ki e szám gazdag és változatos tartalmát. % & A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEK KIRÁLYA ! Kapható: 9-16 *) E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerkesztő Nyomatott Tahy R. ütc'da könyvnyomdájában Zalaegerszegen. gpOOOOOOOCKX JOOOOCt g Haszonbérbe adandó korcsma. § K K K A „ZALAISTVÁNBI KORCSMA" |t nyilvános árverésen haszonbérbe ki ^ lesz adva f. évi augusztus 6-án, vasárnap d. u. 2 órakor ezer korona ^ kikiáltással. Az épülethez tartozik: $$ korcsmaszoba, két lakószoba, mészár­^ szék, vágóhíd, jégverem, bolthelyiség, ^ ^ kamara, szin stb. és másfél hold M rét. A föltételek megtekinthetők a községházánál, Vargha Sándor bírónál. 282. sz. v. 1911. árverési hirdetmény. Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. § a értelméban ezennel közhirré teszi, hogy a zalaegerszegi kir. járásbíróság 1911. V H. 189. számú végzése által Adria biztosítótársaság végrehajtató javára 73 korona 29 fillér tőke, ennek 1909. évj deczember hó 8-tól járó 5°/» kamatja, ugy járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt 1200 koronára becsült egy pár öíörből álló ingóságok nyilvános árverés utján leendő eladatása elren­deltetvén, — ennek a helyszínén, vagyis Barabás­szegen leendő' eszközlésére 1911. évi julius hó 21-ik napjának i. e. 10 órája határidőül kitiizetik és ahhoz a yenni szándékozók ezennel oly megjegy­zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. cz. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Zalaegerszegen, 1911. julius hó 7. napján. Nagy Sándor kir. bir. végrehajtó. Félfedeles hintó alig használt Kölber-gyárimány 800 koronsért iw ELADÓ KOLLER ISTVÁNNÁL 5 Helybeli fiuk tanulónak fize­téssel felvétetnek F e n v v e s i áruházában. 1­3 14-16 éves fiu, kinek jó iskolai bizonyítványa van, tanulónak felvétetik Tahy R. Utóda könyvnyomdájában Zalaegerszegen Gépszij, Gépolaj, Műszaki czikkek Mindennemű gazdasági gépek g |§ jutányos árban kaphatók § | Berger Henriit Fia I I vaskereskedönél Zalaegerszegen. | A többszörösen kitüntetett, csodás hatású háziszer a Dr. 3orovszky-féle BOEOLI 15-52 városankban is megjelent. Ez a felülmúlhatatlan háziszer gümőkóros izom- is idegfájdalmak, fej- és fogfájJS, továbbá minden meghűlés okozta bajok, mint rheama, köszvény, csnz, ischias, izületi lob es zsábaban szénáitok végül fagyás okolta és égéli sebek fájdalmainak megszüntetésére Kiváló fetctlenitő- es testóvó haziszer. Kapható városunkban. 120, 2 — és 2'50 K-ás üvegekben. Készítik: Dr. Borovszky R. orvos és Borovszky K. Budapest,VII. ker., Fö-utcza 77. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom