Magyar Paizs, 1910 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-06 / 1. szám

1910. január 6. MAGYAR P A IZ S Heti hirek való szállítása és onnan való visszahozatala, más- j részt a szegény bádogos nem dolgozhatik annyit raktárra, hogy mérőeszközeit az itteni, két évi időszakos hitelesítés idejére eltegye és csak azután hozza forgalomba. Ugyancsak teljesen elvesztik kenyerüket a kádárok, mert hordók itten csinálása és hitelesí­téshez vitele, onnan való visszahozása a hordók értékével arányban nem álló költséggel jár, még ha figyelmen kivül hagyjuk is egyik kereskedelmi vállalatunk esetét, a melyik néhány hordót vitt Munkácsra hitelesítés végett és azokat onnan, mert a hitelesítő bélyegzőjével távol volt, hitele­sítés nélkül hozta haza. A kádár különben elveszti a hordók javításából eredő jövedelmét is, mert minden javítás után a hordó újra hitelesítendő lévén: mindenki meg fogja gondolni, vájjon kifiizetődik-e a hordó meg­javítás az ujabb hitelesítés miatt. Nagy hibája a törvénynek és különösen az e vidéki kernskedőkre hátrányos, hogy a hitelesí­tési dij nem az egyes mérőeszközök szerint fize­tendők, hanem tekintet nélkül a hitelesítés alá kerülő mérőeszközök számára, minden kereskedő a község lakosságához mérten tartozik a hitele­sítési diját fizetni. így a 10 ezernél nagyobb ós 50 ezernél kisebb lakosú városok kereskedője bármily kevés mérőeszköz hítelesitéseért 10 K-t tartozik fizetni. Minket a törvény hibái mellett első sorban a végrehajtási rendelet mellett azon hátrányok érde- j kelnek, a melyek a mértékhitelesítő hivatalnak jj Munkácson történt elhelyezéséből erednek. Keres­kedelmünk és iparunk és iparunk érdekében valónak látjuk tehát, hogy mindenki közölje a hitelesítési ügyből folyó sérelmeit a Kereskedelmi Csarnokkal, a mely egy mértékhitelesítő hivatal­nak Ungvárt való felállítása érdekében a szüksé­ges mozgalmat megindítja és folytatni fogja. Mar előre kijelenthetjük, hogy ezen czél elérése nem látszik lehetetlennek, söt mérvadó-tényező ezt e sorok írója előtt kilátásba is helyezte, mert a minisztérium is — uj intézményről lévén szó — el van tökélve uj mértékhitelesítő hivatalok felállítására és a végrehajtási rendelet megvál­toztatására. Teheti ezt a minisztérium annál is \ inkább, mert a mértékhitelesitésböl jövedelmet » húzni nem kíván. Már pedig az 1909. évi költ­ségvetésben jövedelműi 1,014.000 K-t irányzott elő, mlg állandó kiadásai a bivata'ok felállítására iorditott 230.000 K 5°/o-os kamatjának hozzá­adásával összesen csak 630.000 K-t tesznek ki és igv a költségvetés keretébe is 378.400 K áll a minisztérium rendelkezésére. Mérleg- sülykészitők s jaVitók; njértéktárgy készítő-, jaVitó gyárak, műhelyek. — összeállította : Borbély Márton — AlEÓÍejéimegye: Gyulafejervdr. Bartha A. Béla épület és műlakatos, műszaki és mérlegmü- ! helye és javító gyára. j Nagyenyed. Folbert Tamás lakatos mester, mér­ték készítő. Aradmegye: Aradon 2 mérlegjavité. Bácsbcdrogmegye: Kula: Scherer Károly mérleg­gyár s javítás. Baja: Krammer J. és fia méieggyártók és javítók. Palánica: Schreiber Balázs mérleg, sulykészitő és javító. Baranyamegye: Pécs: Kindl Ferencz mérleg­készítő ós javító gyára. Beszferczenaszódmegye, Beszterce (Erdély) — Stdntó András puskamüves, mechanikus, kerék­pár s varrógépjavitó. Az összes mérlegek javítását és törvényszerű kiállitását vállalja. Schuszter Guidó mechanikus, mérltgkészítő. Békésmegye: Orosháza \ Katona Imre tizedes, száradog é« rudas, mérlegkészítő, valamint suly javító. Borsódmegye: Miskolcz. Nr.up Mihály szerkovács suly- ós mérlegjavitó. Sesztina Lajos lakatos suly tarázó, mázsajavító, mérlegkésziiő. Brassómegye. Brassó. Drágíts Sár.dor lakatos­mester, mértékkészitő. Csikmegye: 4 bádogos, 1 kádár-mórtékkészitő. Fiume: 1 műlakatos, mérőkészülékek gyártója, javítója. Szepesmegye: Oölniczbányán 1 lakatos mérleg- ) késíitő, suly tarázó. Győrmegye: OySr. 1 lakatos mérlegkészítő. Háromszékmegye: 16 bádogos űrmérték készítő Sepsiszentgyörgyön, Baróthon Kovásanán 8 Kézdivásdrhelyen. Jásznagykunszolnokmegye: Jászberny. Oedet József gépész, mérlegjavitó, másodmagával: s még 3 mértéktárgykészitő. Kolozsvármegy'ében: Kolozsvár. Farkas Pál szerkovács, mérleg és sulykészitő, javító. Oilovits József kádár, mértékkészitő, s 1 plébes, űrmérték késznő. Első Erdélyi mértékkészitő műhely Kolozsvárt. Iroda Mátyás király-rér 25. Iparbank. Tele­fonszám 60. Műhely: Szép-utcza 1 Teleton sz. 552. (Auer fény telefonja.) Mérlegeket készít és javít. A méitéktörvény előírásának megfelelően rer.dezkedett be. Vidéki megren­deléseket, gyorsan és gocdosan foganatosít Műhelyvezetője a keresfc. miniszter által rendezett mérleg és mérőeszköz tanfolyamon sikeresen vizsgázott szakember. Krassószörénymegye: Ó-moldova. Kaszás István kádár, űrmérték készítő s javító. Liptőmegye : Liptószentmiklós. 1 gépgyár, mérleg­készítő. Már amaros megye: Mdramarossziget. 1 mérleg­javi'ó. Maros-Tor damegye: Szászrégen. Wermescher Frigyes kádármester űrmérték készítő s még 30 kádár-bádogos mérték készítő itt és Marosvásárhelyt. Nógrádmegye: 9 bádog űrmérték, s 6 bognár űrmérték készítő Losonczon füleken ós Lónyabányán. Pestmegye. Budapest. MocznikAgostcnspecziális mérieggyár, legkisebbtől a legnagyobbakig. Zwarg és Ringeisen test vélek mérleggyára, személy mérlegek is. — Rácz Ferencz egyensúly, tizedes, százados, marha éa hid­mérleggyár, Szőlőkert u. 38. — Dénes Manó hidmérleggjáros. vasuíi mozdony mérlegek, híd-, marha- és raktári mérlegeknek gőzerőre bererdezett gyára. Alap. 1898. Gizella-ut 53—55.—Ezeken kivül 2 kisebb s 10 nagyobb mérleggyár. továbbá 1 gázéra, 1 vízmérő óra s 1 villamos fogyasztás mérő óra készítő. Kecskemét. Tájcsik Mátyás és Fia tizedes, száza­dos mérlegeket készít és súlyt taráz. Pozsonjmegye; Nagyszombat. Mayerberg István műlakstos, szitaáruk s mérleggyára, javító s tarázó. Somogymegye: Kaposvár: egy mérlegkészítő és javító. Szebecmegye: 1 hid és raktármérleg gyár, javí­tással. Szolnok Dobokamegye: Dézs. Scheer Antal mü­és géplakatos — mindennemű mérlegek ja­vítása ós tarázása. Fülöp Sándor lakatosmester, mértékkészitő. Szilágymegye: Szilágysomlyó: Katra Endre épület és müíakatos, műszaki ós mérleg­műhelye és javító gyára. Terdaaranyosmegye Ábrudbánya. Bú 6 Lajos lakatos mester, mértékkészitő. Temesmegye: Temesvár. Hermán Ede és Fia mérleggyárook, legkisebbtől a legnagyobba­kig, javifás, tarázás. Versecz Lengyel Károly szerkovács, irérieg­készitŐ s javító. S kívüle még 1—1 szer­kovács foglalkozik ilyennel Lúgoson, Panwo­ván, Verseczen, Temesvárt. Trencsénmegye: Trencsén. Némák József mű la karos, mérlegjavitó, suly tarázó. Udvarhely megye: 8 bádogos ürmértékfeészitő Székely udvarhelyt és Székelykereszturt. Ungmegye: Ingvár. 1 műlakatos mérlegkészítő, 1 műlakatos tarázó. Vasmegye: Sárvár. Fleischmann Simon gazd. gép­gyármérlegek készítése, javítása. Zalamegye: Zalaegerszeg: Ooldfinger Dezső laka­tosmester mérleg készítő és javító. Nagykanizsa. Qolenczky íerencz mérlegkészítő. Nagykanizsa. Kohn Samu épület és műlakatos gyára, méilegjavitó. Adatok Dincsenek a következő megyékből: Ab&uj, Bars, Bereg, Besztercze-Naszód, Bihar, Brassó, Csanád, Csong­rád, Esztergom, Fehér, Fogaras, Heves, Hont, Hunyad, Kiskiiküllő. Komárom, Moson, Nagykükullő, Nyitra, Somogy, Sopron, Szabolcs, Sz&tmár, Szilágy, Szolnok­Doboka, Tolna, Tordaaranyos, Torontál, Trenosén Tnrócz, Ugocsa, Veszprém, Zólyom. H& valaki tud, kérünk e megyékből is adatokat. A mult számhoz csatolt utal­ványoknak szives felhaszná­lását kérjük. Helyiek. Változtatás a Magyar Paizszsal. A változta' tás az lesz, hogy ezután az évekig tartó mutatvány" számot megszüntetjük, vagyis csak előfizetőinknek küldjük a lapot. Tisztelettel kérjük a hátralevő dijak elküldését. Január elsejével uj előfizetést nyiiunk a Magyar Paizsra, melynek évi ára 4 korona Oá fillér. Városi közgyűlés volt mult csütörtökön Dr. Korbai Károly polgármester elnökletével. A polgár­mester részvéttel előterjeszti, hogy Németh Elek nyug. városi féjegyző meghalt s indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvben örökítette meg a 23 éven át hű munkás főjegyzőnek az emlékét, az , özvegynek részvétiratot küld. — Helyeslőleg vette i tudomásul a város, hogy Dr. Korbai polgármester ; és Fülöp József főjegyző a Kossuth Lajos mauzó­leumra díszes koszorút tett a város nevében. — Gráner Gézát megválasztották villamos felügyelő­bizottsági tagnak. — A 11.500 korona államsegélyt felosztották a városi tisztviselők között. — Nagy Dezső volt városi mérnök iz állásáról lemondott, Gyüjtsünk a Csány szoborra! ; Szemző Zsigmond körjegyző j Sárszeg 6 K — f. Dr. Thassy Gábórnak ünnep­\ ségekre gyűjtött össeegéből fen­\ maradt Zalaegerszeg . . . 39 „ — „ s Gróf Batthyány Pál előfizeté­séből fönmaradt — Zalacsány 2 K — f. A január 2. Megyessy gyer­1 mek művészek estélvéről jutott I — Zalaegerszeg . * ' . . . 23 K 66 f. | Fürst Pál, Wien íK-f. | Mai gyűjtésünk összesen . . 71 K 66 f. ! Hozzáadva a múltkori (22084 K 42 f) összeghez í a Magyar Paizs gyűjtése máig 22156 K 08 fill. A bizoftság jelentést tett a gyűjtés mai álla­potáról Árvay Lajos vmegyei alispán előtt, ki­nek hivatali te­rületén történik a gyűjtés, Zala­vármegyében. Egyúttal benyúj­totta a bizottság a belügyminisz­ter úrhoz is a folyamadást a gyűjtés engedélyezésének továbbítására mindaddig a mig szükséges. f Németh Elek nyugalmazott városi főjegyző deczember 28 án meghalt 59 éves korában. 23 évig volt a városnak főjegyzője s egyebek mellett arról is nevezetes volt, hogy soha agy elintézet­len aktát nem hagyott másnapra. A mig el nem végezte, addig nem nyugodt meg a lelke s addig nem tudott még vacsorálni sem. Elvégzett mun­kája után szerette a kényelmes jó életet. Hiva­talos szobájában minden hozzá folyamodott sze­gény embert vagy koldust barátomnak, öcsém­nek, fiamnak szólított. Kovács Károly, Botfy Lajos ós Várhidy Lajos polgármestereket, kivált az utóbbit, huzamos időkig, éveken át helyette­sítette. Helyettesitette igen sokszor különösen akkor is, mikor valami hazafias ünnepélyeken raló képviseltetésről volt szó, mert ilyenkor azok bizony magyarán mondva megszöktek — s a függetlenség és hazafiság ügyében mindig Németh Elek képviselte a várost. (Hála istennek! most más viszonyok vannak a polgármesteri hivatal­ban.) Németh Elek özvegyét Andaházy Irénét a jeles írónőt igen sokau fölkeresték levélben is részvétök kifejezésére, közöttök Gróf Batthyány Pál családja is. Németh Eleknek változhatatlan ideg­baja volt, mely csöndes idegbajnak volna nevez­hető: járása és beszédje kezdett gyengülni s pár évvel ezelőtt nyugdíjba ment, de nem sokáig élvezhette a nyugalmas éveket. Diszes temetésén egyesületek s számos egyes tisztelője kisérte ki a tisztelt embert, aki hivatalában mindenkivel szemben gyöngéd, de magával szemben tulszigoro, az életben jószívű és barátságos, polgárilag ped'

Next

/
Oldalképek
Tartalom