Magyar Paizs, 1906 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1906-03-01 / 9. szám

4 MAYAR PAIZS 1906. márczius 29. Nyilvános köszönet. A zalamegyei központ takaiékpénztár a zalaegerszegi elaggott iparosok alapjára 30 koronát, — a zalavármegyei takarék­pénztár részben az elagott iparosok alapjára, részben az iparos-tanonczok jutalmazására 30 koronát voltak szívesek adományozni. Fogadják a nemes szivü adakozók az ipartestület hálós kö­szönetét. A zalaegerszegi tánczkedvelő iíjak az általuk február 17 ón rendezett bál jövedelméből a zala­egerszegi kereskedő ifjak önképző egylete hármo­nium alap a javára 146 kor. 71 lillért voltak kegyesek adományozni, melyért ez uton mond hálás köszönetet az elnökség. A zalaegerszegi karácsonyfa egyesület czél­jaira a központi takarékpénztár részvénytársaság 70 és a zalamegyei takarékpénztár részvénztár­saság 30 koronád volt szives adományozni, melyért hálás köszönetét fejszi ki az elnökség. A zalaegerszegi tanítói járáskor elnöksége 'hálás köszönetét nyilvánítja két humánus takarék­pénztárnak, melyek közül a zalamegyei központi takarékpénztár 20 koronát, a zalavármegyei ta­karékpénztár pedig 10 koronát adományozott a tanítói járáskör segélyegylete czéljaira. Színház. A két első nap kis közönség volt. Talán emiatt van, hogy most a színlapon azt jelzi az igazgató, hogy: utolsó hét. Pedig a két első este után igen szép számmal özönlött a közön­ség a színházba. Sokan voltak például pénteken a Smolen Tóni darabban. Pompás, jóizil gúny ez. Nem sért senkit, sem a magyart, sem Bécset, csak a tányérnyaló szolgáról fest hű képet, derült kaczagásra indítva a közönséget. Ezt igen jól csinálta Gutbi Soma. Színészeink pedig olyan derék módon bántak el vele, hogy nem csalódom ha azt mondom, hogy az összes között ezt ját­szották el legjobban. Smolen Tónit Báthori Béla adta felülmúlhatatlan ügyességgel. Kiss l'ista volt a vidéki magvar. Bándi Rózsi, Vágó István, Miskey, mint mindig ékességei voltak a jó alakí­tásoknak. Jászai Mariska, Sarkadi, Sarkadiné, Pásztor János. Szabó stb.ábalában itt senki sem volt másodrendű. — A katona zenekar természetesen itt nem volt jelen, mert ahol már egy bécsi szolgát állítanak pellengére, ott nem szabad jelen lenui nekik. Hiány azért nem volt, mert a darabban előforduló Kossuth nótát a színészekkel együtt az •egész színházi közönség énekelte, sőt felvonások közben az ifjúság szakadatlanul fújta a Kurucz s Kossuth notál és nem szünetelt vele az előadás végén sem, énekelve jött le a lépcsőkön, énekelve ment ki az utczára, amihez hasonlót ritkán lehet látni. Künn a czirkáló csendőrség aztán csendre igyelmezlette a fiatalságot. - Másnap játszották a Bolygó görög-öt. (Szegény Ulisses ha. tudta volna!) Ilyen sületlen és hazugságos szamárságot már igazán nem kellene még csak említeni is. A főszerepet Miskey játszotta. — Vasárnap a népies darabok jók voltak. — Ilétfőn tömötten ült a közönség, mert János vitéz volt ;i s<men. Jászai Mariska most egy kissé férfiasabban pa'íogtatja az ostoit, mint tavaly. — Még kedden, a Jónás alatt is tele volt ház. Ez pedig már csak elé;,'. Tegnap Gárdony luak a Fehér Anna cz. bet}ár :örténc.ét játszották. Csudálatos, hogy Zalaeger szegen nem igen szeretik a magyar színmüveket. Seszélhet nekem akárki, Ziládgeraz^-sa ki ve* igazi magyar ember lakik. De becsület: most tele volt a színház És ez hatalmas nép tragédia. Jászai Mariska a soko'd^luságát akarja csillogtatni, hogy operette énekes létére ő játszedia itt a főszerepet. Hiszen elég jó. Dicséretet e.demel. Dí mégis máinak kellene ezt játszani. Kiss Pista ponpás volt. A főgimnázium ifjuságanak segitö egyesü­ete javára a következők adakoztak; (II. kozl.) Fűzik Árpád ivén: Fiúik Lajos 40 f, Szabó iyörgy 10 f, Szabó István 10 f, Puer Géza 20 f, N. N. 30 f., N. N. 40 f, O. F. 40 f, Sz. L. 1 K, X. N. 2 K. N. N. 10 f, N. N. 20 f. N. N, 20 f, N. N. 20 f. Olvashatatlan 20 f. S Imre 40 1. Gál János ivén. Gál János 20 í, Gál József 20 f. Eídei IW; 20 f. Grünbtum Ernő ivén: Giünbaum íiéla 20 f, Grünbaum Fiigyes 20 f, Eisiuger József 10 f, Fischer Mór 20 f, Ürünbauu- N. 10 f, Kovács Mari-ka 10 f, N. X. 10 f, Prager 20 f, Olvas­hatatlan 10 f, Gaa! István 10 í Molnár Ferencz 4 f, Ölv'shat. tlaú 20 f, Eisingér Rezső 10 f, özv. Beck Mihú'.yné 20 f N N. 6 f. N. N. 201. Grünb im Jen" írén: Keline: Zsiga 4 f. Gryneusz György ivén: Gryntu.-z Györgyné 60 f. Heincz Imre ivén: Heincz Imre 10 f, Heincz Jár.osné 20 f, Heincz Emma 10 f, Heincs József 04 f, Heincz Antika 02 f, Korona Károly 06 f, Radó Ernő 4 f, Ifj. Heincz Károly 40 f, Heincz Károly 20 f, N. N. 4 f, N. N. 20 f, N. N. 10 f, Fürst 10 f, Radó Antal 10 f, Kósik Rozália 4 f, N. N. 4 f, Szílbermann Henrik 20 f, Varga Gyula 10 f. Hodászi Kálmán ivén: Hodászi Ká'mán 12 f, Szüli Kálmán 40 f, Grubics Vendel 10 f, Varga Antal 20 f, N. N. 20 f, Szilágyi 20 f, Molnár Miklós 20 f, Mamer Alfonz 1 K, Kretti Antal 20 Jf. Simon Albert 40 f, Beke András 40 f, Hodászy Géza 20 f, Hodászy Gábor 10 f, Varga József 10 f, N. N 10 f, Hodászy Klára 10 f. Horváth Rudolf ivén: N. N., ifjú Kaszás Pál, Horváth István, Horváth Rudolf, Vass Irma, Schillne, Elmont Károly 20—20 f, F ilöp István, Kelemen József. Kovács József, Prukker Jázsef, Kaszás Annuska 10—10 f, Kaszás József 30 f, X. V. 2 f. Hunyady Lászeó ivén: Hunyady Sándor, N. N. 30—30 f. Hunyady Sándorné "20 f, Fürst Henrik, N. N. 8 f, Parragi Jenő 4 f. Jámbor Dezső ivén: Jámbor Henrikné 20 f, N. N. 1 f. Jámbor Miklós ivén: Y. Y. 50 f, K., N. N. 40—40 f, N. N., N. N., N. N., N. N., N. N.. 20—20 f, N. N., H. J., N. N. 10—10f,N.N. 4 f, A Barossligeti vendéglős, Fischer Mór panasz­fzal említi, hogy petiteken estt egy nagy zajongó tömeg megtámadta a vendéglőjét, s kevésben múlt, hogy nagyobb bajt és kárt nem csináltak. Azzal a valótlansággal vádolják, hogy ő adott voln? kosztot a kormánybiztosnak. Fischer vendéglős kijelenti, hogy ez nem igaz. s roszul esik neki az igazságtalan támadás. Nincs kedve arra, hogv népszerűségét s jó hírnevét elveszítse. Mi szívesen közreadjuk e nyilatkozatát az igazság érdekében; ismeretes dolog különben is, hogy dr. Porteleky László kormánybiztos a csendőrlaktanyában lakik s ott is koztozik és nem a Baross vendéglőben. Áthelyezés. Lovouyák Oszkár somorjai kir. járasbirósági írnok hasonló minőségben a zala­egerszegi kir. törvényszékhez helyeztetett át. Iparhatósági megbízottak. Zalaegerszeg r. t. város területén az 1906 évben működő iparhatósági megbízottak gyanánt rm-gválasztattak: Dergács Gvula, Goldgruber Adolf, Hári Károly Heine? György, Hegyi Károly, Hunyadi Sándor, Horváth József, Janzsó Sándor. Unger Antal, Komlós M. Miksa, Kosztelitz Miksa, Löbl Dávid Keszli György, Kiss Lajos, Kohn Jakab. Mondschein Lajos Nemeth György, Radó Antal, Fülöp János, Takács István. Az 1906 évi ipar hatósági megbízottak elnökévé 1U06 évi jar.uár ló én megtartott alakuló ülésen egyhangúlag Mondschen Lajos, jegyzővé Kiss Lajos választattak meg. A műhelvek vizsgálására megválasztattak: az első kerületben, amelyhez tartozik: Kossuth Lajos utcza nyugati oldalától az Arany János utczáig ezt is bele értve s a két utczák között levő utczák : Huri Károly, Dergács Gyula, Hunvadi Sándor. A Il-ik kerüle'ben, melyhez tarto/ik: Kossuth Lijos uícza keleti I oldalától egesz a Batthyány utc.áig (ezt is bele­| eitve) és a két utca közt levő utczák : Hegvi Károly, Janzsó Sándor, Keszli György. Kiss Lajos Fülöp János, Takács István. A III ík kei ület­ben. melyhez tartozik a Batthyány utczától kezdve a Rákóczy Ferencz utczáig és Ola küiváios: Unger Antal, Löbl Dávid, Kohn Jakab, Radó Antal. Az iskola látogatással megbízattak: Horváth József, Komlós M. Miksa, K'vzteücz Miksa, Mondschein Lajos, Goldgrnber Adolf. Malmok és gyárak meg­vizsgálására kiküldetlek: Heincz Gjörgy, Németh Gyöig), Kiss Lajos, Hegyi Károly. Az ipar lajstromok megvizsgálására kiküldettek : Dergács Gvula, Mondschtin Lajos, Radó Antal, Goldgruber Adolf. A posta- és távirdafőnök kö?li: A Buda­pesten átmenő interurbán beszélgetések gyorsabb lebonyolítására és ezek soirendjenek szabalyozása éidekében minisíei ur — egyelőre csak kísérlet­képpen — elrendelte, hogy 1906. évi márczius hó 1-éfől ke/dve a he'yközi forgalomba bevont összes távbeszélő hivatalok az olyan beszélgeté­sek réo/éie, a melyek Budapesteu íni fekvő he­lyekie szólnak n mint ilyenek, csakis Budapesten át, az ottani távbeszélő központ közvetítésével bonyolíthatók le, az összeköttetést olyan esetben, mi..or az e czélra igfiivbeveendd áramkörök . Buc-pest nozlé&e szerint lefoglalásuk miatt uem I állnak azo..*ial rendelkezésre, — Budapesttől ne 5—4 peiczenkint szorgalmazzák, hanem várják , be a7 illető órának a negyvenedik peiczét és ekkor az összeköttetés megadását ujbóí kérjék. P. o., ha Pécsnek 10 óra 10 perczkor van be­szélgetése Sopronnal, de Budapest az összekötte­tést azonual nem adhatja meg, az esetben Pécs az összeköttetést 10 óra 20 perczkor nem sür­geti meg, hanem — ha addig nem kapja, — csak 10 óra 40 perczkor kéri újból Budapesttől, mely erre az összeköttetést azonnal megadhatja, minthogy az ígénybeveendo áramkörök 10 óra 40 percztől 60 perczig, kizárólag az ilyen át­menő beszélgetések lebonyolítására lesznek fen­tartva. Magától értetődik, bogy ha az igénybe­veendő áramkör szabad, vagy ha időközben sürgős beszélgetés jelentetett, a beszélgetést késedelem nélkül azonnal közvetíteni kell. A városi képviselőtestület kimondta, hogy a városi piaczi merleget április 1-től kezdve házi­lag kezelteti. — Árvay Emília óvónőnek, buzgal­máért évi 80 korona pótlékot szavazott meg. A zalaegerszegi szabómunkások, famunkások és bőrmunkások szakegyleteinek 1906. február 11-én rendezett műkedvelői szi/iíelőadásán felül­fizettek a következőd: Báró Solymossy Ödön 20 kor., Tosch Károly 10 kor., Rosenber Zsigmondné 2 kor., Sz. N. 2 kor. 20 fill., Haász Lajos 2 kor., Nagy Dezső 1 kor. 60 fill., Erdős Gyula 1 kor., 20 fill., Weiaz Ármin 1 kor. 20 fill., Singer Miksa 1 kor., id. Barkó József 1 kor., Janzsó Sándor, Zsailár János, Weisz Aladár, Trébics Mihály, Schlezinger Pál, Udvardi Lajos, 80—80 fill., Száncó Rudolf, Bános Vincze 60—60 fill., Kovács Koloner György, B. M. 50—50 fiil., Schvvarcz Simon Lendvay Balázs 40—40 fill., Heigli Ma­riska 30 fill., Kohn Dávid, Molnár Ferencz, Dö-, mötör János, Unger Antal, Neumajer N., N. N., Horváth Károly 20—20 fill., meiyekért ezúton is hálás köszönetet mond a rendezőség. Meghalt ifj. Lázár Antal m. kir. adótiszt febr. 26-án életének 28 ik évében, Kaszaházán, (Zala­egerszeg mellett). A megboldogultnak édesapja id. Lázár Antal Kaszaházán vendeglős. A zalaegerszegi önk. tűzoltó egylet pártoló tagjainak a száma évről-évre oly nagyra leapadt, hogv a befizetett tagsági dijak most már a leg­szükségesebb tüzveszedelmi kiadások fedezésére ?em elégségesek, a tűzoltó egylet felkéri Zalaeger­szeg város közönségét, hogy a pártoló tagok so­rába lépjenek be es 4 korona tagsagi díjbefizetéssel az egylet zavartalan müködhetését elősegíteni szíveskedjenek. Kereskedő ifjak önképző egylete régi szo­kásához híven az idén is megüunepli márczius 15-ét, még pedig márczius 17-én este fél 9 óra­kor a Kummer kávéházban levő emeleti helyisé­gébeben. Műsor: 1. Hymnusz. 2. Megnyitó, tartja Eidős Gyula e. igazgató. 3. „Talpra magyar" szavalja Salgó Lajos e. tag. 4. Ünnepi beszéd tartja Siposs Ernő v. tag. 5. „A nemzet dal­nokához" szavalja Neumann Albert e. főtitkár. 6 Zárszó tartja dr. Czinder István e. ügyész. 7. Szózat. Felülftzettek a kath. legényegylet február hó 25-eu tartott mulatsagán: Csertán Káolyué 40 kor., Legáth Kálmán 5 kor., Tosch Károly 4 kor., Kener Ilona 2 20 kor., Hás Lajos, Pál Józsefné, Kun Vilmos, Várady Géza, Pál Ferencz, Vogel Richárd. Pásthy István, Odor Géza, Léránth János, Volper Pál, Mittli Sándor, Vizlendvay József 2—2 kor., Horváth Károly, Pintér György, Men­tes György, dr. Fenczlinger József, Farkas Lajos, Gombás István, Hauk Ffrenczné, Heigli János, Németh Jásos, N. N., Vass család 1 — 1 kor., Czobor Mátyás, Rozenkrancz István, Inhofi Gyula, Burger N., Kászonyi Mihály, Hanzlicsek Kristóf, Fülöp János, Kellermann József, Zsömböli Józsefné, Németh Gyula, Biba Kálmán, dr. Kadák, Sieger Miksa, Duzár István, Hajmásy Imre, Kőrösy N., Latzer Mór 8C—80 fill., ZácseK István, Molnár Feiencz, Hcflmann Frigyes, Zschár János, Dergács Gyuía, Havasi István, Szlávi család, Gergácz György, Bersényi György, Molnár Vendelné, Gas­parics Sándor 60—60 fill., Pávlicsek Kálmán, ifj. Juhász József, Bita Lajos, Juhasz Lajos, Ge­csovics István, Sipos Antalne 40—40 fill., Szalai Károly, Palotás István, Varga Ltván, Gruber Sándor, Vörös Géza, Térdik Sándor 20—20 fill., dr. Szígethy E. 3 K. Erdős G.-né, dr. Iíuzsicska K. 2— 2 K. összesen: 114 korona. — Ugy a nemeslelkü ada­kozóknak, mint az összes szereplőknek és közre működőknek ez uton is köszönetét fajezi ki az elnökség. Az első feljelentés. Dr. Porteleky László kor­mánybiztos egy Bita nevü embert némely kifeje­zések miatt becsületsértéssel vádol. Az ügy a járásbírósághoz került. Dr. Jakabfty János ügyvéd,

Next

/
Oldalképek
Tartalom