Magyar Paizs, 1906 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1906-01-18 / 3. szám

10 MAGYAR PAIZS 1906. január 11. fill. Tislér István, Berlánovits Vendel 1—1 kor' ifj. Szakonyi Károly, Fodor István Besenyő 20—20 fill. Mattersdorfer Lipót 40 ü'l. öiv. Tuboly Iairéné Zalaegerszeg 1 kor. Vanicsik Lajos Kaposvár 40 fill. Kaszás Ferencz és neje Zala­egerszeg 2 kor. Ebedli József 40 fill. Ruzsinszky Károly 40 fill. Kovác3 Pálnó 40 fill. özv. Farkas Lajcsiié 30 fill. Kastás Józsefné 40 fill. Erigelhai t Sándorné, Donáczi Lajos 10—10 fill. Bedő Györgynó 20 fill. Maróthy István 30 fill. Kovács Józsefnó l kor Kakas Ágostonná 20 fill. Vathy Jenőné, Németh Lina 10—10 fill. Kaszás János 20 fill. Nóvák Mariska 40 fill. N. N., 20 fill. N. N., Medgyesi Ödön 40—40 fill. Kaszás Istvánnó, Jánkahegv Kaszás István 50—50 fill. Kaszás Pálné 60'fill. ifj. Kaszás l'ál, Kaszás Pálnó 2—2 kor. Gehér Katalin 20 fill. Berzsenyi Anna 1 kor. Warga Kati Pusztamagyaród 40 fill. összesen 22 kor. " . Nagy József né (sütőnéj gyiijtőivén : Meikl Ferencz 40 fill. Közép István 1 kor. Máhefbek Ferenczné 70 fill. Simon Anna, Salamon Anua 30—30 fill, Máyer János, Szakáiy lsfvárnó, N. N., Pap János, özv. Rigó Ferenczné 1—1 kor. özv. Part Sándorné Hrádek 4 kor. Takács Kata­lin Zalaegerszeg 1 kor. összesen 12 kor. 70 fill. Horváth Béláné gyültó'ivén Zalaegerszegen. — Pfendesack Lajos 20 í, Horváth Imre 50 f, Hor­váth Miklós 60 f, Horváth Lajos 50 f, Horváth Belánó 1 K, Horváth Béla 1 K, Ster Mariska 20 f, Antal Béla 40 f, Presaing Illona 40 f, Ifj. Kaszás Pál és neje 1 K, Horváth játios 20 f, Brabetz Károlyné 60 f. Összegen 6 K 60 f. D. Horváth Oyözöné gyüjtőivén Zalaegerszegen. D. Horváth Győzőnó 1 K, Béry István 1 K, Oerpics faknreskedő 50, Szenczi Gergely 60 f, Pfendeseck Lajos 50 f, Neihercz Andrásnó 40 f. Maros József 30 f, Freid Henrik 30 f, Darabos Jáeosnó 50 f, Szabó Pál 40 f, Töhésy Ernő 2 K, Tuboly Zsigmond 30 f, Babics Vendel 10 f. — Összesen 7 K 90 f. Báli Béláné gyiijtőivén Zalaegerszegen. Baly Béláné 4 K, Baly Margit 1 K, Balv Isma 2 K, Strobol Kajolin 20 f, Térdekné 20 f. F. F. 40 f. Fodor Gáborné 40 f, Veér Etelka 10 f, Fodor Gábor 60 f, Korhai János 10, Gruber Mariska 20, Baly József 30 f. Orbán Józsefné 20 f, Tóth Istvánná 20 f, Vizsy György ne 2 K, llers Maris­ka 10 f, Göncz Józsefné 10 f, Zaohár István 20 i, Simon Istvánne 40 f, Nagy Imrené 10 f, Or­bán József 40 f, Olvashatatlan 2 K, Rosenthal Gyula 50 f, Grap Győző 50 f, Latzer Mór 50 f. Fekete Ferencz 50 i, Bognár Sándor 1 K, Klein Ignáczné 40 f, To'h József 20 f, Horváth Károly 1 K, Németh Gjula 1 K. ,\léhe3 Gjőrgy 1 K, Heigli György 1 K, Bődy Béla 2 K, Baly Béla .1 K, Szinger Erzsébet 60 f. Összesen 26 K 50 f. Adakoztak még: Faller J jzsef áll. eil. isk. íaiiitő 10 kor. Csizmadia Szidi Budapest 2 kor. Németh Ró/a Zalaegerszeg 5 kor. Kérelem. Felkérem mindazokat, kik a helybeli plébánia templom belső helyreállítási költségeinek fedezéke végett kapott gyiijtőiveket még vissza nem kíiidötték, szíveskedjenek azokat bodzára juttatni. Zalaegerszeg, 1906 január 17. Legáth Kálmán apát-plébános. BtlC&uzás. Említettük, hog) ad újólag szervezet* határszéli rendőrséghez kinevezték biztosnak Zri­D.Í Béla Zoltánt, az ázsiai bátor utazót. A na­pokban fett bucsulátogatásokat néhány helyen, ncíndeailtt azonban a gyors utrakelés miatt nem tudott megjelenni, ahol óhajtóit volna még bú­csúzai s ezért lapuuk utján kéli baratait es is­merőseit, bog; vegvék itt jóinduIatu bucsuzását. Zrínyit előbb Ungvárra nevezték ki, folyamodá­sáia azonban, hogv keleti nyelvismereteit érvó­n-«8ithesáe, Fiúméba, világ forgalmi pontra be­Ijezták. Meit Zrínyi Béla Zoltán valami nyolez n; elvet iud keleti utazása után. a. fiumei határ­széli rendőrségnek tisztikara a következőkből áll: D;. Orosdv Lajos kapitáuy, Homer Imre fogai­máz Ö. Bogel Ödön felügyelő, Babik János hiv. tiszt. Zrínyi Béla Zoitán biztos, Ninkovics Ra­litól biztos, Jónás Dániel szolga. Az orosz menekült. Nagykanizsáról hallottuk! ögy Divinszky Sándor először orosz menekült, mísodszor nasyhirü énekes. Számára, segélyezésére ínyíászesíélveket rendeztek s meghívták ide is, oda ís ; hoc;, énekeljen, ós hogy segélyeztessék. — Kedden este tehát nálunk is volt az Irodalmi éi Művészeti kör meghívására én az ő ajánlko­záíír? Az irodalmi kör ugyanis folytatja a nép­szer -:őadásókat, s ennek keretében énekeit Div::.3/kt ur is egy koronára emelt belépő mel­lett kis, de előkelő közönség előtt. Tuczy János főgimn. tanár olvasott fel igen érdekes régiséget a boszorkány pörökről, melyei köziünk a Magyar Paizsban, s Divinszky ur énekelt, aki rokonszenves külsejü; sem nem magas, sem nem törpe, rendes alakú; bajujztalan, szakáltalan fiatal ember s a hangja is elég jó, sőt baritonja kitűnő, — az opera igazgatója is ajánlja. — Lehet, hogy februárban mógmeglátogat egy nagyobb zenees­télven. — S ennyi elég is az estélynek művészi oldaláról. Ha értenék a zene ós ének művészethez, több kritikát akkor sem mondanék. Mondok inkább egyebet. Megvallom, azt .hittem, hog/ az orosz menekült orosz nótát énekel nekünk. Magyart nem vártam, mert. jfíag)tarúl cem is tudhat s igy nem is tud. Németéol német, muszkától muszka nótát vár az ember, s van is annak értelme azt meghallgatni, ha jó, ha rossz az; ha szeretjük, ha nem szeretjük; mert látha­tunk, érezhetünk, tanulhatunk benne valami muszka jelleget, vagy a keze legyintéséből, vagy arcziz­mának a rángásából, vagy a nótának, vagy a nyelvnek a hangjából. De hogy miért énekel a muszka ember a magvar ember előtt nemet nótát: ón ezt nem értem . Ámbár hogy sok ily en bolond gomba van nálunk. Olyan ez is, mint a hogy egy Béla Weiss nevű, nem tudom milyen szárma­zású, gondolom: orosz-lengyel ember, Beilatinczon, Magyarországon, a vend népnek osztrák iparczike­ket árul német és franczia nyelven. Valóban tréfát űznek Magyarországgal s a magyar nemzettel még a muszkák is. — És még egyet. Divinszky ur orosz menekült. Nem akarta magát mészár­szókra vinni a japán háborúba? Ez baj. Nagy baj, ha szükség idején nem szereti a katonaságot íiatal létére. Nagy baj, ha a hazánk iránti köte­lességet nem teljesítjük. Avagy mi csoda nagy eszméjével nem fért meg Oroszoiszágban ? — Nem kell ilyen nagy czimeket fölvenni. Még valaki Washingtonnak vagy Kossuthnak gondolja. Más az, mikor a muszka menekültekké tette a magyarokat. Ugy tűnik fel a dolog, mintha most egy kis hálával tartoznánk — a multakért s ezért a jelen kis német énekért. — Azonban magyarul is énekelt Divinszky ur. A János vitéz­ből négy sornak a szövegét megtanulta és eléne­kelte. De ezt már igazán nem kellett volna tennie. Mindent megértünk már Shaksperenek ezen a kerek bpos világján és a mi k rek göm­bölyű földünkön ; caak ez az egy volt még hátra, hogy a muszkák tanítsanak minket magyar nyelvre. (Ez a kritika Divinszky urnák énektu­dását nem bántja s megnyerő magán ember vol­<át sem ériuti. Szól inkább a kritika nekünk). A zalaegerszegi szabómunkások, famunkások és bőrmunkások szakegyletének 1905. deczem­ber hó 25-én tartott szintelőadásán a következők fizettek fűül: Báió Solymosy Ödön 10 kor., Cser­tán Károly 4 kor, Weinberger Hermán, Nagy Dezső, Zalaegerszegi ipartestület 3—3 kor., Feny­vesi Miksa, Nagy Gyula, Schütz Sándor ós fia, Lányi Kálmán, Reizinger é3 Eizner 2—2 kor., Bita Lajos, Gráner Géza 120—1'20 fill., Deusch Hermán, Singer Miksa, Péter Antal, Marton Már­kus 1—1 kor., ifj. Horvát Jenő, Tolvaj Károly 80 -80 fill., Kakas Ágoston, Krosetz Gyula, Kro­setz István, Klein Hermina, Krajczár Ferencz 60—60 fill., Rosenberg Jakab, Dáni András, Zil­bermau Henrik 50—50 fill., Garai Lipót, Szommer Gyula, Pál Pál, Neivitz Pál, Laub Henrik, Lakatos István, Neivitz Ignác^né, N. N., N. N. 40—40 fill., Kajsza Ferencz, Németh József, Vörös János, N. N , Goldfinger József, Varga János, Áfrány János, Bánatos Miksa, Grünbaum N., Németh István, Frankó Ferencz, Vörös N., Fazekas Ferencz, N. N. 20—20 fill., N. N. 10 fill. Melvekórt ez­úttal mond hálás köszönetet a rendezőség A magyar iparos kitűnő munkát csinál Ennek az ellenkezőjót csak azok mondja^, a kik buták, vagy mindenképen ellenségei a magyarnak Hogy milyeu a magyar ipar, világosan megma­gyarázza azt Kaiser Károly csácsi sajtosnak a sajtja. Kaiser Károly egyetlen egyszer mozdult ki otthonából s a soproni kiállításon mindjárt érmet nyert s evvel egy szemernyi kis reklámot is csinált s ez a szemernyi kis reklám azt ered­ményezte, hogy azóta kétannyi a megrendelője, mint a mennyi sajtot tud készíteni. Világos, hogy ezt nem csupán a reklám eredményezte, hanem az, hogy valósággal kitűnő sajtot készit is. Az egerszegiek sajnosan nélkülözik sokszor, mert vasárnapokon nem hoz árulni valót, mert már j hazulról elkapkodják. Jó volna, ha nagyob alapra | fektetnék a csácsi sajtkészitést. Legújabban fel is emelkedett egy kilónak az ára 1 kor. 40 fillérről 1 kor. 60 fillérre, nem annyira az elkapkodásért, hanem azért, mert általában emelkedett a tejnek is az ára, Távirat mondja, hogy Hrabovszky Rezső meg-* nyerte a harmadik patikajogot Zalaegerszegen. ZET ©"b± ± a c z . Buza 16.— Rozs -i r 13— Árpa 14­Zab , mm. 14— Burgonya 1 5­Zsir J 1 l 2-20 Bab 28— Kakoricza 13.30 Széna 6-7 Zsnpszalma 4-6 Takarmányszalma 4-5 Borsó 48— Lence 60, hazai 30— Köleskása 28— Pohánka, haricska Fokhagy m * 42 — Pohánka, haricska Fokhagy m * 60— Vöröskagyma 50— Tej literje — 14 Tojás 100=1080 fillér=darabja 8—10 fillér. Megyeiek. A Csány-szoborra. A sümegi Polgári Önképző kör dr. Fürst János ügyvéd, tag, indítványára a közgyűlésen 30 koronát szavazott meg a Csány­szoborra. Igy Sümegen van már 3 korona hiján 200 korona. Főár halála. Gr. Batthyány Zsigmond, Tivadar édesapja, főrendiházi tag, ZaUszentgrótnak volt orsz. képviselője, 77 éves korában vasárnap meghalt. Sági János a Keszthelyi Hírlapnak első mun­kása, vezetője, azonkívül telekkönyvi tisztviselő. Mindkét téren nagy érdemei vannak. Ez utóbbi kenvérhivatalában a telekkönyvi irodalmat derék könyvekkel gazdagította. Legközvetlenebb hivatali szorgalmáért és ügybuzgó munkásságáért a minisz­ter megjutalmazta. A szepetíi önkéntes tűzoltó egylet sajá) pénztára javára január 20-án (szombaton), Divald István vendéglőjében zártkörű tánczestélyt rendez, melyre az érdelődőket meghívja a íendezőség. Kezdete este 7 órakor. Belépő-díj személyenként 60 fillér, tűzoltóknak 40 fillér. Feiülfizetéseket köszönettel fogadnak és hirlapiiag nyugtáznak. Az estélyen Bangó János zenekara működik. Sormáson olvasókört alapítanak az olvasni szerető polgárok. Len és kenderkészilő telep. A szegedi Ma gyar Kender es Lengyár Részvénytársaság fiók gyárat akar felállítani Nagykanizsán — írja a Zalai Közlöny. A város természetesen nem uta­sítja vissza, hanem ad e czélra nagy területet, amit bölcsen cselekszik. Nagykaninizsán 8 gyár van már. Most van alakulóban egy ezukor gyár is. Zalaegerszegen is volna 8 gyár, ha volna, de innen még az ismétlő gazdasági iskolát is elker­gették, mert kicsiny a föld, akarom mondani kis leikünk van. Muraköz szerkesztését Csáktornyán Margita József igazgató atadta Dókány mihály tanárnak t. i. a magyar rész szerkesztését, mert a lap két nyelvű. A második részt, a horvát nyelvűt Lopa­rics József elénk eszű tanitó szerkeszti, aki buzgó munkatársa volt többb éven át a Magyar Paizs­nak is Ligeti ueven. Vasúti menetrend. Érvényes 1905. október 1-től. Zalaegerszegről indul Czelldömölk-Budapest felé: reggel 5 óia 50 perez, délelőtt: 9 óra 29 perez, délután 4 óra 50 p^rcz. Csáktornya fele: reggel 4 ora 58 perez, este 5 óra 58 perez. Zalaszentivánra indul: reggel 6 óra 10 perez. Csatlakozás Kanizsa-Szombathely felé. Délben 11 óra 54 perez. Csatlakozás Kanizsa-Szombathely felé. Délután 2 óra 33 perez. Csatlakozás Kanizsa Szombathely felé. Délután 5 óra 9 perez. Csat­lakozás Szombathely felé. Este 8 óra40 perc. Csatla­kozás Kanizsa felé. Zalaegerszegre érkezik Budapest-Czelldömölk. felöl: reggel 8 óra 43 perez; délután 5 óra 54 perez, este 9 óra 13 perez. Csáktornya felöl: reggel 9 óra 20 perez, este 8 óra 34 perczkor. Zalaszentivánról érkezik Zalaegerszegre : reggel 7 óra 57 perez, délután 2 óra 05 perez, délután 4 óra 48 perez, este 7 óra 52 perczkor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom