Magyar Paizs, 1906 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1906-07-12 / 28. szám

4 MAGYAR PAIZS 1906. julius 12. a képv. testület épen a polgármester érdekében kétszer is levette napirendről s elhalasztotta ezt az ügyet, remélve egy békésebb megoldást). — III. Elintézték az al^óerdőre vonatkozó üzemkér­dést. IV. Megadíák Egervár községnek azt a kí­vánságát, hogy egy szegényének az eltartásáért járó 205 koronát később fizethesse meg. — V. A városi faiskola (a Janka mellett) részére kutat csináltat a város, a kerítést azonban csak jövő évben készíttetheti meg. — VI. A vármegyei törvényhatóságnak rendelete folytán a Hunyadi­ntczai íeikek felmérését is kimondta a város (a Baross liget ós Papp-utcza között). — VII Ugyan­evvel teíjesült Faragó Bélának egy erre vonat­kozó kérése. VIII. A város felmérés' köitaégeinek a fedezésére felhasznált kataszteri alap és az 1905. évi fogyasztási bevételnek kiutalása tár­gyában a közgyűlés a jóváhagyást megtagadja; ez ügyben Várhidy polgármester ellen elrendeli a fegyelmi vizsgálatot s állásától felfüggeszti. (Erről többet anir it tudunk, hogy az u. n. lejtmárezéa költségénél a város nagyon takarékoskodott; ha jól emlékszem, nem akart tovább menni 8—10 ezer korouá.iáí. De a felsőbb hatóságok 14 ezer koronáig v.tték. Ez volt tehát a törvényes. A polgármester azonban 19 ezeret, vagyis ötezerrel többet fizetett ki, más alapokból és kirovásokból. Ez az eljárás tanácsi határozaton alapult ugvan; de a baj az, hogy a polgármester nem vitte az iigyet a köigvülés elé). — IX. Udvardy Vincze képviselőnek a villamvilágitás ügyben 1589. sz. a. tett inditvé.iiya tárgyában — a polgármester eljárása ellen az iratokat a közgyűlés a fegyelmi irrdokhoz csatoltatni réndeli. (A sürgetett Ganz­féle villám világítás tárgyalása idején jelentkeztek más versenyző gyárak is, pi. egy gráczi; a pol­gármester ezt nem terjesztette elő. Ez ellen lé­pett fel Udvardy, tudtommal ezt a lépését idő­közben Udvardy visszavonta, mert enyhébb meg­oldást remeitek, mit azonban a polgármester meghiúsított. Most már a közgyűlés nem is engedi mer-' a visszavonást). — A fölfüggesztést a köz­gyűlés fólebbezésre való tekintet nélkül czonnal végrehajtandónak mondja ki s foganatosítás végett az alispánhoz sürgősen felterjeszteni rendeli. Gyűjt síink a Csáay szoborra! N N 50 fill. Mai gyűjtésünk — K 50 f. Hozzáadva a múltkori (2236 K 31 í.) összeghez, a Magyar Paizs gyűjtése máig 2236 K 81 fill. Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Kiss Líjos tart. cs. és kir. közös huszárfőhadnagyot a zalaegerszegi pénzügy igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez ideiglenes pénzügyi számtiüztté nevezte ki, — Kiss már elfoglalta új áüáeát. — Sorozás. A zalaegerszegi járásban sorozásra állott 728. Ebből bevettek 184 et. A zalaegerszegi ifjakat tegnap sorozták, AZ első korosztályból előállott 80, s bevettek 15 öt; a Il-ból előállott 63, bevettek 6 ot,; a III. korosztályból előállott 42, 8 bevettek 6 ot. Ez a 27 szál legény keveset jelent a haza véde:mére nézve. Arató-mulatság A zalaegerszegi mur.kás-egy letnek i. e. junius hó 29-én megtartott arató­mulatsága szépen sikerült. Bevétele volt, eladott jegyek arából, — 155 Kor. 40 fl'l, felülfizetósekből: 43 Kor. 20 fill. összesen 198 Kor. 60 fill, melyből levonva a 94 Kor. 60 fill, kiadást, maradt tiszta jövedelem: 104 Kor. Felülfizettek: Faragó Béla 10 K, Dr Kele Antal és Kaszfer Sándor 5—5 K, Tölli István 3 K 60 fill, Lázár Antal 3 K. Reíchtballer Antal 1 K 40 fill, Farkas Lajos, Gáspár Mihály ós Füleki József -1 K 23 fill; Szalai János, Pollák Ede, Gerencsér Ernő, Kakas Ágoston 1—1 K; Zsovár Péterné 80 fill, Pallos József és Vertetics Lajos 60 fill, Borbély György, Szökrönyös Ferencz, Szakonyi Károly, N. N. Dobri Mihály és Szüts György 40—40 f, Öreg Horváth István, Vizsi József, Rózsa Károly, Kulcsár Sándor, Huber Sándor, Zsámár Ágnes, Beczők János, Horváth Vendel, Gesestán Mári, Badics vendel ós Feresel Imre 20 f—20 f. Tallaca Istvánné és Farkas József 10—10 f. összesen 43 K. 20 f, melyért köszönetét nyilvánítja: az elnökség. — Keresztény munkasegyleti közgyűlés. A zalaegerszegi ker, munkás -egylet f. ó.jul. 15.-én (vasárnap) d. u. 2 órakor Zalaegerszegen az elemi iskola földszinti 'helyiségében közgyűlést tart, melyre az egylet tagjait tisztelettel meghívom. Tárgy: 1.) A nm. m. kir. Belügyminiszter ur 17384/1906 sz. a leirata folytán az alaszabályok­ban kívánt pótlások tárgyalása. 2.) Netáni indítvá­nyok. Dr Kele Antal elnök. — Kik gyűjtöttek és adakoztak a templom javi­i tására.(folyt-) Horváth Károlygyüjtő-ivén.(Vorhota) i Tráj János 20 f, Takács Rozalia 20 f, ifju Tráj János 20 f, Tráj István 20 f, Tráj Anna 20 f, Tráj Rozália 20 f, Bekes Károly és neje Horváth Katalin 4 K, Böröadi Gyula Böröndi Györgyné 2 K, Bekes Anna Horváth Fereoczné 1 K, Horváth Ferenci 1 K, Horváth János 1 K, Horváth József 1 K, Takács Mári 1 K, Takács Györgyné 1 K 20 f, Gyuk József 1 K, Takács Györgyné 80 f, Kováts József 1 K, BODCZ János itju 50 f, Cdibók István 60 f, Boncz József 1 K, Varga János 20 f, Varga Sándor 20 f, Gáspár József 1 K 20 f, Szabó Ferencz­né 40 f, Horváth József 20 f, Horváth István 60 í, Ács József 1 K, Fáller József 40 f, Kálovics József 40 f, ifju Kuezics János 1 K, öreg Knezics János 40 f, összesen 25 K 30 f. Dr. Urbanek Károlyné gyűjtő-ivén (Zalaeger­| szeg) Dr Urbanek Károlyné 2 K, Dr Urbanek ' Károly 2 K, Uibanek Mariska 1 K, Összesen | 5 K. I Az ipartestület és az iparos ifjúság Önképző I köre í. hó 8 án tartotta nyári mulatságát a | Baross ligetben. D. u. 1/2 5 órakor vonultak ki | a Rákóczy induló hangjai mellett a mulatni vágyók, | de a mulatság igazaban csak 7 óra után kezdődött, ! mert az eső hátra tolta a jókedvet. A fesztelen | mulatság anyagi és erkölcsi sikerét Fischer í vendéglős kitűnő italokkal ós ételekkel segítette | elő. Az ételt ós italt szívesen fogyasztották a ; vendégek r.z olyan kezekből, mint Fischer vendég­i lősuek a leányai, akik az egész vendégseregei | női finomsággal szolgálták ki. Villamos nyomdája vau a Magyar Paizsuak. | A főtéren lévő Tahv Rozália féle nyomdát, mely j a Magyar Paizst állítja ki, tulajdonosa, Kakas i Ágoston villamerőre rendezte be, s igy sok időt, sok kézi erőt 8 egy kis költséget is megkímél. A zalaegerszegi szabómunkások, famunká­sok és bőrmunkások szakegyletének 8-án tartott és szépen sikerült mulatságán feiülfizettek a kö­vetkezők: Lázár Antal 4 kor., Nagy Dezső 3 kor., j Kakas Ágoston, Haász Lajos 2—2 kor., R. L , j Németh József, Bürgl Márton. Janz?ó Sándor, • Feilí B-ila, ifj. Felne* József, Zsallár Jáuos. Doma j János, Nagy József, Meskó Ferencz 1—1 kor., j Steiner Teréz 80 fill., Haász Miksa, Baranyai > Viktor, Szenecsár Antal, Sterc Mór, Bakó Lajos, ! Löwy Lina, Németh Erzsi 60—60 fill., özv. Hárich | Belané, Kohn Mariska, Kohn Dávid, Pollák Vil­j mos 40—40 fiil Díiiidi Ferencz, Haász Móricz, j Fercser Sándor, Barar.osics István 20—20 fii!., i Németh Lina 10 fill. Melyekért ezutor. mond há­í lás köszönetet a rendezőség. As uj gyógyszertár. Sokat beszéltünk már í róla. Legújabban azt hoztuk hírül, hogy a tanács ! a Kossuth utódába adta meg a felállításra az • engedélyi. Kiss Lajos gyógyszerész megfelebbezte | s a megyei közigazgatás ugy intézkedett, hogy a | város másik részén, a Rákóczy utcza derekán, a : Kert utcza ós Arany János utcza környékén állit­; tassék fel — a közönségre való tekintettel, amint legelső izben véleményeztük mi is elfogulatlanul. Téglagyárak. Zalaegerszegen négy téglagyá 1 van. Egyik a városé az Alsóerdőn. Itt Mittiy Sándor kiíünő téglás mester készíti a téglákat, s hornyolt zsindelyeket; a gyár fel van szerelve modern gépekkel. — A második a Biiisits J. utóda Kovács téglagyára az Andráshidai országut­mentén, hol szintén derék szakember, Gerencsér J. vezeti a munkát. — Harmadik kissé odább a Braunstein féle téglagyár melyet most megvett Brü'il Mor kereskedő. — A negyedik a Grünbaum Ferencié a baki országút mentén. — Négy tégla­gyár! Azonkívül ebben az évben nem igen volt sok építkezés — és mégsem kapnak elég téglát az építkezők. Különös állapot. A sz'rájkoló mun­kásoknak a magas bére okozza ezt. A zalaegerszegi esperesi tanítói kör tavaszi gyűlését Zalaegerszegen a kath. legényegylet helyiségében mult h teken tartotta meg. Kilár Károly körelnök üdvözölte a tagokat, megnyitó beszédében aggodalmát fejezi ki a mai korban oly rohamosan terjedő szocziáldemokratizmus miatt, mely ellen küzdött és küzd ma is a hazáját igazán szerető hazafi, és mit látunk V Az a föld melyről pár évtizeddel ezelőtt azt gondoltuk, hogy a szocziáldemokratizmusnak nem kedvező talaja, Dapról-napra neveli a társadalom ezen rendbontó, ugy az egyénre, mint az összességre, egyaránt káros áramlatot. Vizsgálván a jelenlegi szeczeBSziós világ folyását minden habozás nélkül el kell j ismernünk, hogy eme felfordult világrendet j i egyedül csak a vallástalanság, istentelenség okozza, ' mert a vallástalanig alapja minden ro^zník Nem volna-e a társadalomnak noódji, aiaUH" ezeu áramlatot meglehetne akasztani ? — Az a mód, az az eszköz semmisem lehet más, mint az iskola és a tempiom. Hi nem akarjuk, egészen magunk alá ásni a főidet és nem akarjuk, de nem is óhajtjuk, hogy az édes hazánkat romba­döütsük, áljunk sarkunkra mi néptanítók, mint legkiválóbb őrei a világrend folyásának, mi nép­tanítók tartjuk kezünkben azon hatalmat, amely­íyel a legf-íkeveszteuebb áromhíot ia helyes irányba terelhetjük. További beszédében kéri a tagokat, hogv azon csemetékbe, melyeke: a jó Isten reájuk bizott, csepegtessék bele az Isten iránti szeretetet, fordítsanak legíőbb suiy: a hittantanitásra, a természeti tárgyakat pedig általánosságban ismertessék meg. Megdöbben a jó keresztény lélek, midőn egy kath. gimnáziumi növendék egész nyíltan me.i bevallani, hogy 5 nsm hisz Istenben, reánézve csak a természet törvényei irányadók. És uraim! Ennek az iskola az oka! Mi elsősorban katholíkus tanítók vagyunk, kik beismerjük azr, bogy a világ rendje csak azó!a változott meg ennyire, mióta a természeti tudományok az írás és olvasás ily magas tökeire fejlesztettek, hogy még a legeldugottabb falu legutolsó betyárja is az erköicsrontó krajezáros magyartalan lapokból meríti, szerinte világboldo­gító eszméit. Bölcs mérséklettel kell tehát taní­tanánk minden reál tantárgyat ós a fősúlyt mindenkor a vallásra és erköic=ö» nevelésre kell fektetnünk. Mert a vallásboi jön az erKölcs, a tiszta erkölcs padig Eötvös szerint is minden boldogság talpköve. Elnöki jelentésében tudtára adja a körnek, hogy a novai kör, körünkkel nem fog egyesülni és ezen kérdés fölött napirendre tér. A gyűlés folyamán a központi elnökség utasítása folytán felolvastatott a szombathelyi újságban közzétett körlevél, melyet a kör tudo­másul vett. Felolvastatott továbbá a közp. biz. jegyzőkönyve, megvitatván a kör tudomásul veszi. Elnök jelentésének VI. pontjában értesiti a tago­kat ama nagy veszteségről, mely érte egyház­megyénket és annak tanítói egyesüieiéí űr. Stegmül­ler károly szeretett főtanfelügyelőnknek, a tanítók igazi atyjának a halálával. Elszólította őt körünkből a mindenható, egy példátlanul hasznosan ós páldányszerüleg eltöltött hosszú élet után magához vette őt. Emléke kitörölhetetlenül élni fog minden egyházmegyebeli tanitó szivében, aki csak ismerte, mert felsoroihatatlan nagy érdímei irántunk őt előttünk felejthetetlenné tették. A kör jegyző­könyvileg örökíti meg emlékezetét. Ezután az elnök, mivel a tisztviselőt megbízatása lejárt, ugy ő maga, mint tiszíársai nevében lemond. A kör a tisz.i kart újból megbízta a kör teendőinek i tesjesitésével. Határozatilag kimondatott, hogy a ! kör a tavaszi gyűléseit ezután mindig vidéken ; tartja és ezzel kapcsolatban határoz tátott, hogy j a jövő tavaszi gyűlést Vaspörben fogjuk megtar­( tani; a folyó evi őszi gyűlésünket pedig Zala­í egerszegen tartjuk. A tagok sorából kilépett jl Oszolyi Anna volt söjtöri osztálytanító nő, uj tagul a felvétetett Horváth Magdolna salomvári csztály­tanitónő, miután a gyűlés véget ert ós a tagok a Magyar Király jó nevü vendéglőben társas ebédre gyűltek egybe. Zalaszentgvorgy, 1906 jun. 26-án Szita Márton tanító körijegyző. Megyeiek. Háiiipari tanfolyamok. A földművelési m. kir. miniszter elhatározta a háziipar nagyobbszabásu felkarolását, hogy a föld munkás-népe télen is keresethez jusson. Megkereste Zalavármegye gazda­sági egyesületét és ez utóbbi megkérte Takách Imre főszolgabírót, hogy a vidéken felkarolható háziiparok érdekében érdemleges javaslatot tegyen. Héviz. Ez a kiesen fekvő gyógyfürdő ez idényben óriási ker esletnek örvend, az összes szobák nemcsak a telepen, de a szomszédfalvakban is ki vannak adva, ez ideig a fürdővendégekről két névjegyzéket adott ki a fürdőigazgatóság. A fürdővendégek száma meghaladja a hatszázat. Meggyilkolta az apját. Kálmán Pál zalaszent­lászlói földmives a mezőről hazajövet, ebódközben összeszólalkozott hasonnevű apjával. Az apa vita közben megdorgálta a fiát, mire az vissza feleselt neki. Az öreg Kálmán erre élesebb hangon kezdte fia cselekedetét birálni, mire a fiu iszonyú dühbe jött, kirúgta maga alul a széket, s azzal atyját leütötte. Az apának a szörnyű ütéstől a koponyája megrepedt, s azonnal szörnyet halt. Az álllatias fiút a csendőrség letartóztatta és az alsólendvai járásbíróság fogházába bekísérte,

Next

/
Oldalképek
Tartalom